МЕТАКОГНІТИВНА УСВІДОМЛЕНІСТЬ ТА НАВЧАЛЬНА МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ

 

1. Балашов Е.М. Теоретичні підходи до вивчення чинників мотивації саморегульованого навчання студентів / Е.М. Балашов // Теорія і практика сучасної психології. – 2019. – № 2 (1). – С. 10–16.
2. Виноградов О. Г. Академічна успішність як критерій і предиктор / О. Г. Виноградов // Український психологічний журнал. – 2018. – № 4 (10). – С. 33–43.
3. Ковтун А. Формування мотивації до здорового способу життя в процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів / А. Ковтун, Т. Шипіло // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2018. – № 1. – С. 143–147. – Бібліогр. наприкінці ст.
4. Леонтьев Д. А. Автономия и самодетерминация в психологии мотивации: теория Э. Деси и Р. Райана / Д. А. Леонтьев // Современная психология мотивации / под ред. Д. А. Леонтьева. – Москва : Смысл, 2002. – С. 103–121.
5. Пасічник І. Д. Метакогнітивний моніторинг як регулятивний аспект метапізнання / І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, М. М. Августюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Психологія. – 2014. – № 28. – С. 3–16.
6. Пошехонова Ю. В. Мотивационные и волевые особенности метапознания студентов ВУЗа / Ю. В. Пошехонова, А. В. Карпов // Известия ДГПУ. Психолого-педагогические науки. – 2014. – № 4. – С. 31–36.
7. Радчук Г. К. Особливості самоактуалізації особистості студентів в освітньому середовищі вищої школи / Г. К. Радчук // Психологія і особистість. – 2015. – № 2 (8), ч. 2. – С. 85–9.
8. Ставицька О. Г. Вплив рівня домагань на прагнення до самоактуалізації студентської молоді / О. Г. Ставицька, Ю. В. Бунечко // Психологія: реальність і перспективи. – 2018. – № 11. – С. 140–144.
9. Тимощук С. В. Мотивація у навчально-пізнавальній діяльності студентів: результати діагностичного дослідження / С. В. Тимощук, З. М. Яремко, С. В. Писаревська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2016. – № 3. – С. 189–196. – Бібліогр. в кінці ст.
10. Хомерікі О. А. Мотивація до навчання студентської аудиторії в умовах інформаційного суспільства: тенденції і перспективи / О. А. Хомерікі // Грані. – 2015. – № 10. – С. 88–92. – Бібліогр. в кінці ст.
11. Хомуленко Т. Б. Метапам’ять: наукові підходи та експериментально-інтроспективна методика дослідження / Т. Б. Хомуленко, Т. І. Доцевич // Вісник Харківського науціонального педагогічного університету. Сер. Психологія. – 2014. – № 49. – С. 193–211.
12. Шиян О. Мотиваційне ставлення студентів вищих навчальних закладів до фізичного виховання і спорту / О. Шиян, В. Шиян, Є. Свадковська // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2016. – № 3. – С. 253–258. – Бібліогр. в кінці ст.

Довідку підготувала С. Б.Тененьська
червень 2020 р., 12 джерел

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах