Формування усвідомленого батьківства

1. Буніна Л. М. Формування у молодих сімей навичок усвідомленого батьківства засобами соціально-педагогічної підтримки в Північній Ірландії : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.05 – соціальна педагогіка / Буніна Лариса Миколаївна ; Луганський нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2005. – 20 с.
2. Вязнікова О. В. Формування навичок усвідомленого батьківства у старшокласників / О. В. Вязнікова // Психологічна газета. – 2006. – № 16. – С. 13–16.
3. Гендерні аспекти усвідомленого батьківства : навчальний посібник для студ. вузів / Т. В. Говорун, В. П. Кравець, О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь. – Тернопіль : Богдан, 2004. – 144 с.
4. Кондрашова Н. О. Соціальна реклама як засіб формування усвідомленого батьківства / Н. О. Кондрашова, О. В. Мєдєнцева // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2006. – № 2. – С. 61–65.
5. Кочерга Є. В. Відповідальне та усвідомлене батьківство як передумова здоров'я та безпеки дітей / Є. В. Кочерга // Безпека життєдіяльності. – 2016. – № 12. – С. 24. – Бібліогр. в кінці ст.
6. Кравець В. П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства / В. П. Кравець. – Київ : Академія, 2001. – 244 с. 
7. Левчик Н. Система шкільної підготовки юнацтва до усвідомленого батьківства та материнства у США та Великій Британії / Н. Левчик // Гендерна парадигма освітнього простору. – 2017. – № 5. – С. 95–101. – Бібліогр. в кінці ст.
8. Максимишин І. І. Соціально-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства у студентських сім'я : магістерська робота / І. І. Максимишин ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, псих.-пед. ф-т. ; наук. кер. С. М. Калаур. – Тернопіль, 2012.
9. Паньків У. Деякі особливості готовності студентів до усвідомленого батьківства / У. Паньків // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2015. – Вип. 37. – С. 106–109. – Бібліогр. наприкінці ст.
10. Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини та підвищення виховного потенціалу громади : методичні матеріали до тренінгу / авт. упоряд.: І. В. Братусь, Т. Г. Веретенко, В. В. Молочний ; за заг. ред. Г. М. Лактіонової. – Київ : Науковий світ, 2004. – 86 с. 

Довідку підготувала У. І. Безпалько,
квітень 2020 р., 10 джерел

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах