Психологія відхилень у поведінці як патопсихологічна проблема особистості

1.    Егоров, А. Ю.  Клиника и психология девиантного поведения / А. Ю. Егоров, С. А. Игумнов. – СПб. : Речь, 2010. – 398 с.

2.    Зейгарник, Б. В.  Патопсихология : учеб. для студ. ун-та / Б. В. Зейгарник. – М. : Изд-во МГУ, 1976. – 238 с.

3.    Змановская, Е. В.  Девиантология : психология отклоняющегося поведения : учеб. пособие для студ. вузов, изуч. психол., соц. работу и соц. пед. / Е. В. Змановская ; Е. В. Змановская ; ред. Р. К. Лопина. – 4-е изд., испр. – М. : Академия, 2007. – 288 с. – (Высшее проф. образование).

4.    Максимова, Н. Ю.  Основи дитячої патопсихології : навч. посіб. для студ. пед. вузів, ун-тів, що вивч. спец. "Психологія", "Практична психологія" / Н. Ю. Максимова, К. Л. Мілютіна, В. М. Піскун. – К. : Перун, 1996. – 464 с. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

5.    Олексюк, В. Р.  Патопсихологічна діагностика відхилень у розвитку дітей : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Р. Олексюк. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – 95 с.

6.    Патопсихология : хрестоматия : учеб. пособие по курсу "Патопсихология" / сост. Н. Л. Белопольская. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Когито-Центр, 2000. – 289 с. – (Университетское образование).

7.    Погодин, И. А.  Психология суицидального поведения : пособие для студ. вузов / И. А. Погодин. – Минск : Тесей, 2005. – 205 с. – (Современная психология и психотерапия).

8.    Селецький, А. І.  Психопатологія дитячого віку : навч. посібник для студ. дефектологічних фак. пед. вузів / А. І. Селецький. – К. : Ред.-видав. відділ КДПІ ім. О. М. Горького, 1970. – 157 с.

9.    Фрумкина, Р.  Что за термином? : опыт психолого-психоаналитического словарика / Р. Фрумкина // Семья и школа. – 2005. – № 3. – С. 12–14.

10.    Хрестоматия по патопсихологии / сост. Б. В. Зейгарник, А. П. Корнилов, В. В. Николаева. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1981. – 160 с.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 40) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

довідка виконана 31.10.2011 р.
Загородна С. Ю.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах