Вимоги до особистості учителя і проблема його підготовки в історії зарубіжної і української класичної педагогіки

1. Андрущенко, В.· Формування особистості вчителя в сучасних умовах / В. Андрущенко, І. Табачек // Політичний менеджмент. – 2005. – №· 1 (10). – С. 58–69.

2. Бабишин, С. Д.· Школа та освіта Давньої Русі: IX – перша половина XIII ст. / С. Д. Бабишин. – К. : Вища шк., 1973. – 88 с.

3.· Василюк, А. В.· Реформи і гуманізація освіти в сучасній Польщі та шляхи формування особистості вчителя / А. В. Василюк // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / відп. ред. Н. В. Гузій. – К. : НПУ, 1999. – Вип. 2. – С. 92–95.

4.· Волкова, Н. П.· Педагогіка : посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н. П. Волкова. – К. : Академія, 2002. – 576 с. – (Альма-матер).

5. Гессен, С. И.· Основы педагогики: введение в прикладную философию : учебное пособие для вузов / С. И. Гессен ; отв. ред. и сост. П. В. Алексеев. – М. : Школа-Пресс, 1995. – 448 с.

6. Голуб, Н.· Ретроспектива і перспектива ідеалу вчителя / Н. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 7/8. – С. 60–65.

7. Дегтярева, М. А.· Личность учителя в современном процессе обучения и воспитания / М. А. Дегтярева // Методист. – 2006. – № 2. – С. 32–34.

8. Джуринский, А. Н.· Зарубежная педагогика : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по пед. спец. "Педагогика" / А. Н. Джуринский. – М. : Гардарики, 2008. – 383 с.

9.· Джуринский, А. Н.· Педагогика в многонациональном мире : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец.: "Педагогика и психология", "Педагогика" / А. Н. Джуринский. – М. : Владос, 2010. – 240 с. – (Учебное пособие для вузов).

10. Історія педагогіки : навчальний посібник / В. О. Вихрущ, Л. І. Ковальчук, А. А. Пушинська, Л. Г. Решетуха. – Тернопіль : Тайп, 2011. – 410 с.

11.· Капранова, В. А.· История педагогики в лицах : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению "Образование и педагогика" / В. А. Капранова. – Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2013. – 176 с. – (Высшее образование Бакалавриат).

12.· Кічук, Н.· Творча особистість учителя у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / Н. Кічук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк [та ін.] – Тернопіль : ТНПУ, 2002. – № 5, Спецвипуск : Василь Сухомлинський і сучасність. Батьківська педагогіка. – С. 10–11.

13. Ковальова, О. В.· Питання творчої досконалої особистості вчителя в педагогічній спадщині О. В. Духновича· / О. В. Ковальова // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / відп. ред. Н. В. Гузій. – К. : НПУ, 1999. – Вип. 2. – С. 106–110.

14.·· Ковальова, С. М.· Кейс-метод у системі професійної підготовки майбутніх учителів у Великій Британії : автореф. дис. на здобуття. наук. ступ. канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / С. М. Ковальова ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2012. – 20 с.

15. Кононенко, А. А.· Имидж педагога как результат профессионального становления личности современного педагога / А. А. Кононенко // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. – 2005. – Вип. 3/4. – С. 101–111.

16. Латышина, Д. И.· История педагогики. История образования и педагогической мысли : учебное пособие для студ. высш.учебн. заведений / Д. И. Латышина. – М. : Гардарики, 2003. – 603 с.

17.· Левківський, М. В.· Історія педагогіки : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Левківський. – 4-те вид., стер. – К. : ЦУЛ, 2011. – 190 с.

18. Мармураш, Л. П.· Розвиток гуманістичної освітньої парадигми від доби віхових культур стародавнього світу до пізнього середньовіччя : навчально-методичний посібник із історії педагогіки / Л. П. Мармураш. – Чортків ; Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 176 с.

19. Матієнко, О.· Принципи формування толерантності як професійної якості особистості вчителя / О. Матієнко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – № 3. – С. 25–29.

20.· Ніколаєнко, О.· Становлення особистості майбутніх педагогів у сучасних соціокультурних умовах / О. Ніколаєнко, Т. Ушата // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер. Філологічні науки (мовознавство) / редкол.: О. Семенюк, Г. Клочек, Б. Кучинський [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ, 2010. – Вип. 89 (2). – С. 316–320. – Бібліогр. в кінці ст.

21.· Пенішкевич, О. І.· Розвиток українського шкільництва на Буковині (XVIII – початок ХХ ст.) : монографія / О. І. Пенішкевич. – Чернівці : Рута, 2002. – 520 с.

22.· Радул, В.· Розвиток поглядів В. О. Сухомлинського стосовно особистості сучасного вчителя / В. Радул, О. Радул // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка [та ін.] – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 52, ч. 1. – С. 63–65.

23.· Рацул, А.· Особистість учителя у спадщині В. О. Сухомлинського та сучасній педагогічній теорії і практиці / А. Рацул // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка [та ін.] – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 52, ч. 1. – С. 205–209.

24. Руснак, І. С.· Розвиток українського шкільництва в Канаді (кінець ХІХ–ХХ століття) = The Development of the Ukrainian School in Canada : [монографія] / І. С. Руснак ; наук. ред. Б. М. Ступарик. – Чернівці : Рута, 2000. – 363 с.

25.· Сисоєва, О. В.· Естетика праці вчителя / О. В. Сисоєва. – К. : Знання, 1979. – 48 с. – (Серія 7 "Педагогічна" ; № 12).

26. Сисоєва, С. О.· Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. О. Сисоєва, І. В. Соколова. – К. : ЦУЛ, 2003. – 308 с.

27. Скільський, Д.· Історія зарубіжної педагогіки : посібник / Д. Скільський. – К. : Смолоскип, 2011. – 376 с. – (Пролегомени).

28. Суртаева, Н. Н.· О проблемах методической подготовки учителей в инновационных условиях / Н. Н. Суртаева // Химия в школе. – 2013. – № 7. – С. 23–27.

29. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / відп. ред. Н. В. Гузій. – К. : НПУ, 1999. – Вип. 2. – 428 с.

30. Шароватова, О.· Особистість педагога-професіонала у творчій спадщині В. О. Сухомлинського і світлі суспільних вимог сучасності / О. Шароватова // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка [та ін.] – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім.В. Винниченка, 2003. – Вип. 52, ч. 2. – С. 234–238.

31. Ямницький, В.· Змістові та індивідуальні характеристики життєтворчої особистості вчителя / В. Ямницький // Початкова школа. – 2005. – № 7. – С. 50–53.

Довідку підготувала
Тененьська С. Б.
5.03.2014 р.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort