Вимоги до особистості учителя і проблема його підготовки в історії зарубіжної і української класичної педагогіки

1. Андрущенко, В.· Формування особистості вчителя в сучасних умовах / В. Андрущенко, І. Табачек // Політичний менеджмент. – 2005. – №· 1 (10). – С. 58–69.

2. Бабишин, С. Д.· Школа та освіта Давньої Русі: IX – перша половина XIII ст. / С. Д. Бабишин. – К. : Вища шк., 1973. – 88 с.

3.· Василюк, А. В.· Реформи і гуманізація освіти в сучасній Польщі та шляхи формування особистості вчителя / А. В. Василюк // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / відп. ред. Н. В. Гузій. – К. : НПУ, 1999. – Вип. 2. – С. 92–95.

4.· Волкова, Н. П.· Педагогіка : посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н. П. Волкова. – К. : Академія, 2002. – 576 с. – (Альма-матер).

5. Гессен, С. И.· Основы педагогики: введение в прикладную философию : учебное пособие для вузов / С. И. Гессен ; отв. ред. и сост. П. В. Алексеев. – М. : Школа-Пресс, 1995. – 448 с.

6. Голуб, Н.· Ретроспектива і перспектива ідеалу вчителя / Н. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 7/8. – С. 60–65.

7. Дегтярева, М. А.· Личность учителя в современном процессе обучения и воспитания / М. А. Дегтярева // Методист. – 2006. – № 2. – С. 32–34.

8. Джуринский, А. Н.· Зарубежная педагогика : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по пед. спец. "Педагогика" / А. Н. Джуринский. – М. : Гардарики, 2008. – 383 с.

9.· Джуринский, А. Н.· Педагогика в многонациональном мире : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец.: "Педагогика и психология", "Педагогика" / А. Н. Джуринский. – М. : Владос, 2010. – 240 с. – (Учебное пособие для вузов).

10. Історія педагогіки : навчальний посібник / В. О. Вихрущ, Л. І. Ковальчук, А. А. Пушинська, Л. Г. Решетуха. – Тернопіль : Тайп, 2011. – 410 с.

11.· Капранова, В. А.· История педагогики в лицах : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению "Образование и педагогика" / В. А. Капранова. – Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2013. – 176 с. – (Высшее образование Бакалавриат).

12.· Кічук, Н.· Творча особистість учителя у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / Н. Кічук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк [та ін.] – Тернопіль : ТНПУ, 2002. – № 5, Спецвипуск : Василь Сухомлинський і сучасність. Батьківська педагогіка. – С. 10–11.

13. Ковальова, О. В.· Питання творчої досконалої особистості вчителя в педагогічній спадщині О. В. Духновича· / О. В. Ковальова // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / відп. ред. Н. В. Гузій. – К. : НПУ, 1999. – Вип. 2. – С. 106–110.

14.·· Ковальова, С. М.· Кейс-метод у системі професійної підготовки майбутніх учителів у Великій Британії : автореф. дис. на здобуття. наук. ступ. канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / С. М. Ковальова ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2012. – 20 с.

15. Кононенко, А. А.· Имидж педагога как результат профессионального становления личности современного педагога / А. А. Кононенко // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. – 2005. – Вип. 3/4. – С. 101–111.

16. Латышина, Д. И.· История педагогики. История образования и педагогической мысли : учебное пособие для студ. высш.учебн. заведений / Д. И. Латышина. – М. : Гардарики, 2003. – 603 с.

17.· Левківський, М. В.· Історія педагогіки : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Левківський. – 4-те вид., стер. – К. : ЦУЛ, 2011. – 190 с.

18. Мармураш, Л. П.· Розвиток гуманістичної освітньої парадигми від доби віхових культур стародавнього світу до пізнього середньовіччя : навчально-методичний посібник із історії педагогіки / Л. П. Мармураш. – Чортків ; Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 176 с.

19. Матієнко, О.· Принципи формування толерантності як професійної якості особистості вчителя / О. Матієнко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – № 3. – С. 25–29.

20.· Ніколаєнко, О.· Становлення особистості майбутніх педагогів у сучасних соціокультурних умовах / О. Ніколаєнко, Т. Ушата // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер. Філологічні науки (мовознавство) / редкол.: О. Семенюк, Г. Клочек, Б. Кучинський [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ, 2010. – Вип. 89 (2). – С. 316–320. – Бібліогр. в кінці ст.

21.· Пенішкевич, О. І.· Розвиток українського шкільництва на Буковині (XVIII – початок ХХ ст.) : монографія / О. І. Пенішкевич. – Чернівці : Рута, 2002. – 520 с.

22.· Радул, В.· Розвиток поглядів В. О. Сухомлинського стосовно особистості сучасного вчителя / В. Радул, О. Радул // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка [та ін.] – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 52, ч. 1. – С. 63–65.

23.· Рацул, А.· Особистість учителя у спадщині В. О. Сухомлинського та сучасній педагогічній теорії і практиці / А. Рацул // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка [та ін.] – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 52, ч. 1. – С. 205–209.

24. Руснак, І. С.· Розвиток українського шкільництва в Канаді (кінець ХІХ–ХХ століття) = The Development of the Ukrainian School in Canada : [монографія] / І. С. Руснак ; наук. ред. Б. М. Ступарик. – Чернівці : Рута, 2000. – 363 с.

25.· Сисоєва, О. В.· Естетика праці вчителя / О. В. Сисоєва. – К. : Знання, 1979. – 48 с. – (Серія 7 "Педагогічна" ; № 12).

26. Сисоєва, С. О.· Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. О. Сисоєва, І. В. Соколова. – К. : ЦУЛ, 2003. – 308 с.

27. Скільський, Д.· Історія зарубіжної педагогіки : посібник / Д. Скільський. – К. : Смолоскип, 2011. – 376 с. – (Пролегомени).

28. Суртаева, Н. Н.· О проблемах методической подготовки учителей в инновационных условиях / Н. Н. Суртаева // Химия в школе. – 2013. – № 7. – С. 23–27.

29. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / відп. ред. Н. В. Гузій. – К. : НПУ, 1999. – Вип. 2. – 428 с.

30. Шароватова, О.· Особистість педагога-професіонала у творчій спадщині В. О. Сухомлинського і світлі суспільних вимог сучасності / О. Шароватова // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка [та ін.] – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім.В. Винниченка, 2003. – Вип. 52, ч. 2. – С. 234–238.

31. Ямницький, В.· Змістові та індивідуальні характеристики життєтворчої особистості вчителя / В. Ямницький // Початкова школа. – 2005. – № 7. – С. 50–53.

Довідку підготувала
Тененьська С. Б.
5.03.2014 р.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

porno izle

izmit escort

beylikdüzü escort

porno seyret

seks hikayesi

gaziantep escort

mersin escort> gaziantep escort>

film izle

seks hikayesi

gaziantep escort

online film izle

halkalı escort

istanbul escort

antalya escort

beylikdüzü escort

istanbul escort