Web of Science ResearcherID: I-8078-2018

Pryidun

Кандидат історичних наук

Асистент

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

ReseachGate

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Прийдун С. В. Відносини Україна-НАТО в контексті реалізації багатовекторної моделі зовнішньої політики України (1994-2004 рр.) / С. В. Прийдун // Гуманітарні студії: історія та педагогіка. – Тернопіль : ЗУНУ, 2023. – Вип. 1 (05). – С. 36-47. DOI : https://doi.org/10.35774/gsip2023.01.36
  2. Прийдун С. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з історії середніх віків : для здобувачів ОП «Середня освіта (Історія)» та «Історія та археологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / С. Прийдун. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 30 с.
  3. Кліш А. Б. Протидія російській пропаганді в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами часопису «Руслан») / А. Б. Кліш, Ю. Р. Древніцький, С. В. Прийдун // Фундаментальні ментально-ціннісні відмінності українців і росіян як підґрунтя їх цивілізаційного протистояння : колективна монографія. – Одеса : Олді+, 2023. – С. 7-17
  4. Klish A. Cooperation of Ukrainian and Slovenian Deputies in the Vienna Parliament in the late 19th century / A. Klish, Y . Drevnitskyi, S . Pryidun // Acta Histriae. - Koper : Historical Soc Southern Primorska Koper-Hssp, 2023. – Vol 31. – Issue 1. – URL.: https://www.webofscience.com ; https://www.scopus.com

2022 рік

  1. Прийдун С. Криза «союзницької» схеми історії в контексті повномасштабного вторгнення росії в Україну / С. Прийдун  // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 155–157.
  2. Analysis of prerequisites and conditions for the foundation of an aircraft engine enterprise in UkraineB / L. Vaniuha, I. Zharkova, M. Markovych [et all.] // History of science and technology. – 2022. – Vol. 12. Issue 1. – P. 169–185. – URL.: https://www.scopus.com : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000864494100010

2021 рік

  1. Прийдун С. В. Позиція України щодо агресії РФ проти Грузії у 2008 р. / С. Прийдун // Україна на міжнародній арені: історичні уроки, сучасність і перспективи (18 березня 2021 р., Тернопіль) : збірник тез доповідей Міжнародної міждисциплінарної наукової конференції. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 71-76.

2020 рік

  1. Прийдун С. В. Вплив «перезавантаження» відносин США і РФ на геополітичне становище України / С. В. Прийдун // Стратегія розвитку держави в умовах новітніх викликів міжнародному порядку: політичний, правовий, економічний, гуманітарний, екологічний виміри : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (5 травня 2020 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 40–45.

2019 рік

  1. Прийдун С. В. Трансформація зовнішньої політики України: європейсько-атлантичний аспект (1991–2015) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 - всесвітня історія : 03 – гуманітарні науки / Прийдун Степан Васильович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль, 2019. – 302 с.
  2. Прийдун С. В. Трансформація зовнішньої політики України: європейсько-атлантичний аспект (1991–2015) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук : 07.00.02 - всесвітня історія / Прийдун Степан Васильович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 19 с.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах