Web of Science ResearcherID: I-7275-2018

Кандидат біологічних наук

Доктор сільськогосподарських наук

Професор

Завідувач кафедри ботаніки та зоології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Барна Микола Миколайович – відомий український вчений – ботанік, цитоембріолог, заслужений діяч науки і техніки України, педагог (до 85 – річчя від дня народження) / Н. М. Дробик, С. В. Пида, Л. С. Барна [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – Т. 83, № 1–2. – С. 84-92. DOI : 10.25128/2078-2357.23.1–2.12
 2. Валентина Омелянівна Шиманська – відома українська вчена-ботанік та педагог / С. В. Пида, М. М. Барна, Л. С. Барна [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 16-21
 3. Пида С. В. В. О. Шиманська – відомий дослідник лікарських рослин західної України / С. В. Пида, М. М. Барна, Л. С. Барна // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 24-27
 4. Вплив мікробних препаратів на показники водообміну листків нуту звичайного (Cicer arietinum L.) / С. В. Пида, І. В. Чернік, Н. В. Москалюк  [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 73-76
 5. Кузь С. В. Вплив рекультиванту композиційного TREVITAN® на посівні якості насіння та ростові процеси проростків пшениці м’якої / С. В. Кузь, А. Ю. Дзендзель, С. В. Пида // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 76-78
 6. Дробик Н. Інноваційні підходи до конструювання контенту науково-педагогічної практики здобувачів природничої освіти / Н. Дробик, А. Степанюк, С. Пида // Досвід та вдосконалення якості практичної підготовки: постковідні та мілітарні виклики : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 9-15
 7.  Кваліфікаційний іспит з біології, основ здоров’я та методики їх навчання : збірник завдань / Л. Барна, О. Волошин, А. Герц [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 212 с.
 8. Конончук О. Б. Польові технічні і кормові культури агробіолабораторії Тернопільського національного педагогічного університету : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / О. Б. Конончук, С. В. Пида. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 84 с.
 9. Пида С. В. Практикум з фізіології рослин з основами мікробіології : для студентів ОПП «Середня освіта (Природничі науки)» / С. В. Пида, Н. В. Москалюк. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 180 с.
 10. Пида С. В. Практикум з фізіології рослин з основами мікробіології : для студентів ОПП «Середня освіта (Хімія, біологія та здоров’я людини)» / С. В. Пида, Н. В. Москалюк. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 140 с.
 11.  Пида С. В. Практикум з фізіології та біохімії рослин : навчальний посібник / С. В. Пида, Н. В. Москалюк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 174 с.
 12. Пида С. В. Робочий зошит з мікробіології з основами вірусології : для студентів ОПП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія)» / С. В. Пида, О. Б. Мацюк. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 74 с.

2022 рік

 1. Активність фотосинтетичного аппарату Miscanthus×giganteus за умов забруднення ґрунту дизельним пальним і внесення біочару / А. Герц, О. Конончук, Н. Герц [та ін.] // Фізіологія рослин і генетика. – Київ. 2022. – Т. 54, n. 2. – С. 161–176. – DOI: https://doi.org/10.15407/frg2022.02.161
 2. Барна М. М. Відійшов у вічність «Хранитель Cофіївки» – видатний український учений у галузі дендрології й садовопаркового мистецтва, член-кореспондент нан України, доктор біологічних наук, професор Косенко Іван Семенович (03.12.1940 – 10.04.2022) / М. М. Барна, Н. М. Дробик, С. В. Пида, Л. С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1–2 (82). – С. 66–69. DOI : 10.25128/2078-2357.22.1-2.10
 3. Ефективність використання мікробіологічних препаратів у посівах бобів (Faba bona Medic.) / С. В. Пида, О. Б. Конончук, О. В. Тригуба [та ін.] // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – Київ : Гельветика, 2022. – Вип. 2(41). – С. 38–42. DOI: https://doi.org/10.32846/2306-9716/2022.eco.2-41.6.
 4. Використання освітніх ресурсів під час дистанційного навчання з біологічних дисциплін кафедри ботаніки та зоології / С. Пида, Н. Москалюк, Н. Герц [та ін.] // Освіта – енергія майбутнього. Якісна освіта як фактор перемоги : матеріали Крайового форуму освітян (23 жовтня 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 41–45.
 5. Барна М. М. Пам'яті видатного вченого в галузі фізіології рослин, біохімії й екології, професора Степана Степановича Костишина (07.02.1932–12.04.2022) / М. М. Барна, Н. М. Дробик, С. В. Пида, Л. С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. –  № 1–2 (82). – С. 70-73. DOI : 10.25128/2078-2357.22.1-2.11
 6. Конончук О. Б. Продуктивність і ураження хворобами посівів озимого ячменю на чорноземі типовому залежно від попередника й обробки фунгіцидом / О. Б. Конончук, С. В. Пида, А. І. Герц, І. С. Брощак  // Вісник Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2022. – № 1. – С. 133–139. – DOI: http://dx.doi.org/10.31395/2310-0478-2022-1-133-139.
 7. Пида С. В. Практикум з фізіології рослин : навчальний посібник / С. В. Пида, Н. В. Москалюк. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2022. – 174 с.
 8. Дзендзель А. Ю. Продуктивність помідора їстівного за впливу органо-мінерального добрива «SMART» композит Марцінишин / А. Ю. Дзендзель, О. В. Тригуба, А. С. Тимків, С. В. Пида  // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 54-57
 9. Biochemical Composition of Sweet Cherry Leaves Depending on the Method of Soil Maintenance in an Organic Garden / T. Gerasko, S. Pyda, Y. Pashchenko [et al.] // Scientific Horizons. – Volume 25, Issue 6. – P. 75-88. –URL.: https://www.scopus.com  – DOI10.48077/scihor.25(6).2022.75-88

2021 рік

 1. Біометричні показники нуту звичайного (Cicer arietinum L.) сорту скарб за впливу мікробіологічних препаратів / С. В. Пида, О. В. Мотрук, Н. В. Москалюк [et al.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 101–104.
 2. Марцінишин Ю. Д. Біохімічний склад зерна пшениці м’якої (Triticum aestivum L.) за впливу добрив / Ю. Д. Марцінишин, С. В. Пида // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 1-2 (81). – С. 90–98.
 3. Пида С. В. Вплив різних концентрацій натрій хлориду на показники водообміну листків нуту звичайного (Cicer arietinum L.) / С. В. Пида, І. С. Брощак, Н. В. Москалюк, О. Б. Мацюк // European scientific discussions : Proceedings of X International Scientific and Practical Conference (15-17 August 2021). – Rome, Italy : Potere della ragione Editore : Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2021. – P. 15-20.
 4. Пида С. В. Інноваційні особливості викладання навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка / С. В. Пида, Н. В. Москалюк // Актуальні проблеми фізіології рослин і генетики : матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 75-річчю Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. (Київ, 17 червня 2021 р.). – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 102-104.
 5. Ефективність застосування мікробіологічних препаратів Ризобофіт та Ризогумін за біометричними показни- ками бобів (Faba bona Medic) / С. В. Пида, О. Б. Конончук, О. В. Тригуба, О. В. Гурська // Агробіологія : збірник наукових праць. – Біла Церква : Білоцерківський національний аграрний університет, 2021. – № 1. – С. 115–121.
 6. Ефективність добрива Плантафол у посівах сої / С. В. Пида, О. Б. Конончук, А. І. Герц // Актуальні проблеми фізіології рослин і генетики : матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 75-річчю Інституту фізіології рослин і генетики НАН України (м. Київ, 17 черв. 2021 р.). – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 87–89.
 7. Ефективність добрива Плантафол у посівах сої за нестачі елементів живлення в чорноземі типовому / І. С. Брощак, О. Б. Конончук, С. В. Пида [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 1-2 (81). – С. 70–82.
 8. Кафедра ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: минуле, сьогодення, майбутнє (до 80-річчя заснування: 1940-2020)  : монографія / C. В. Пида, M. M. Барна, Л. С. Барна [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 416 с.
 9. Моніторинг земель та ґрунтів Тернопільської області, покращення їх родючості, екологічної безпеки та енергоефектифності : монографія / В. В. Градовий, А. О. Вітровий, С. В. Пида [та ін.]. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. – 172 с.
 10. Мацюк О. Б. Особливості викладання дисципліни «Основи агрохімії» при підготовці учителів хімії / О. Б. Мацюк, С. В. Пида // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 128–130.
 11. Москалюк Н. В. Особливості проведення навчальної практики з фізіології рослин в умовах дистанційного навчання / Н. В. Москалюк, С. В. Пида // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2021. – C. 33-35.
 12. Дзендзель А. Ю. Рекультивант композиційний Trevitan™ – новий комплексний препарат для обробки насіння і посадкового матеріалу / А. Ю. Дзендзель, С. В. Пида // Еко Форум – 2021: збірка тез доповідей V спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму (14 – 16 вересня 2021 р.). – Запоріжжя : Запорізька торгово-промислова палата, 2021. – C. 45–46.
 13. Дзендзель А. Ю. Рекультивант композиційний Trevitan™ – новий комплексний препарат для швидкої регенерації ґрунту / А. Ю. Дзендзель, С. В. Пида // Освітні та наукові виміри природничих наук : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції ( м. Суми, 8 грудня 2021 р.). – Суми : СумДПУ ім.. А. С. Макаренка, 2021. – С. 51–53.
 14. Дзендзель А. Ю. Технологія використання органо-мінерального добрива при вирощуванні помідора їстівного (Lycopersicon esculentum Mill.) / А. Ю. Дзендзел, Г. І. Куц, С. В. Пида // Актуальні проблеми фізіології рослин і генетики : матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 75-річчю Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. (Київ, 17 червня 2021 р.). – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 82-83
 15. Хвороби сочевиці : монографія / В. П. Карпенко, І. І. Мостов’як, Т. П. Новікова [та ін.]. – Умань : Сочінський М. М., 2021. – 112 с.
 16. Gerasko T. Effect of inoculation with symbiotic endo- and ectomycorrhizal fungi on physiological parameters of sweet cherry leaves / T. Gerasko, S. Pyda // Development and implementation of technologies in production : Abstracts of V International Scientific and Practical Conference. – Leeuwarden, Netherlands, 2021. – P. 7-9.
 17. Gerasko T. EFFECT OF INOCULATION WITH SYMBIOTIC ENDO- AND ECTOMYCORRHIZAL FUNGI ON CONTENT OF BASIC MINERAL NUTRIENTS IN SWEET CHERRY LEAVES / T. Gerasko, S. Pyda // World science: problems, prospects and innovations : The 7th International scientific and practical conference (March 24-26, 2021). – Toronto, Canada : Perfect Publishing, 2021. – P. 61-66
 18. Gerasko T. Effect of Living Mulch on Soil Conditions and Morphometrical Indices of Sweet Cherry Trees / T. Gerasko, S. Pyda, I. Ivanova // International Journal of Applied Agricultural Sciences. – Vol. 7. – No. 1. – 2021, – P. 50-56

2020 рік

 1. Пида С. В. Особливості викладання навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» для спеціальності 014 Середня освіта (Хімія) / С. В. Пида, Н. В. Москалюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 127-131.
 2. Пида С. В. Ефективність використання мікробіологічних препаратів за показниками водообміну бобів (Faba Bona Мedic.) / С. В. Пида, М. Р. Сорока, О. В. Тригуба // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 89-92.
 3. Брощак І. С. Нейтралізація запахів рідких відходів свинокомплексів з використанням біопрепарату «Біопрогрес» / І. С. Брощак,  О. З. Бровко, С. В. Пида, М. Д. Гуйван // WayScience : науково-практичний журнал. Сучасний рух науки : тези доп. X міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (2-3 квітня 2020 р.). – Дніпро, 2020. – Т. 1. – С. 167-171
 4. Брощак І. С. Спосіб підвищення врожайності лохини / І. С. Брощак,  О. З. Бровко, С. В. Пида // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 129-132.
 5. Мотрук О. В. Вплив мікробіологічних препаратів на фізіологічні процеси та продуктивність нуту звичайного сорту скарб / О. В. Мотрук, С. В. Пида // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 64-66.
 6. Мокрицький В. Є. Ефективність фунгіциду абакус на посівах ячменю звичайного озимого в умовах Тернопільської області / В. Є. Мокрицький, О. Б. Конончук, С. В. Пида // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 67-69.
 7. Магістерські та курсові роботи: поради та виконання [Текст] : навч.-метод. посібник для студентів спеціальностей: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014.15 Середня освіта (Природничі науки); 014.06 Середня освіта (Хімія); 091 Біологія; 102 Хімія; 202 Карантин і захист рослин. / В. В. Грубінко, С. В. Пида, А. В. Степанюк [et al.]. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 96 с.
 8. Вплив попередників і фунгіциду Абакус на поширення хвороб та продуктивність жита посівного (Secale cereale L.) в умовах Тернопільської області / О. Б. Конончук, С. В. Пида, А. І. Герц [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 104–115.
 9. Пида С. В. Відомий український вчений-біолог та педагог (до 85-річчя від дня народження) / С. В. Пида, М. М. Барна, Л. С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 139–144.
 10. Дзендзель А. Ю. Ефективність використання органо-мінеральних добрив при вирощуванні помідора їстівного (Lycopersicon esculentum Mill.) / А. Ю. Дзендзель, Ю. Д. Марцінишин, С. В. Пида // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія : Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 115–126.

2019 рік

 1. Хомич Ю. В. Ефективність використання біологічних препаратів у посівах нуту звичайного (Cicer аrietinum L.) сорту Буджак / Ю. В. Хомич, С.В. Пида, О.С. Токарський // Сучасний рух науки: тези доповідей VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дніпро, 4-5 квітня 2019р.). – Дніпро, 2019. – С. 1266-1271.
 2. Продуктивність люпину білого (Lupinus albus L.) за передпосівної обробка насіння регуляторами росту рослин / І. В. Курочка, С. В. Пида, І. С. Брощак [та ін.] // Науковий вісник : VinSmartEco : збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 16-18 травня 2019 р.). – Вінниця : КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти”, 2019. – Вип. № 2 (25). – С. 201-203.
 3. Брощак І. С. Сучасні підходи до використання поживних решток та сидеральних культур на добриво / І. С. Борщак, М. Д. Гуйван, С. В. Пида // Perspectives of science and education : the 12th International youth conference (September 27, 2019). – New York, 2019. – Р. 363–370.
 4. Пида С. В. Особливості викладання навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» у контексті вимог нової української школи / С. В. Пида, І. П. Григорюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 20-21 травня 2010 р.). – Тернопіль :  ТНПУ, 2019. – С. 93–96.
 5. Борщак І. С. Сучасні погляди на проблему утилізації відходів тваринництва / І. С. Брощак, С. В. Пида // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором Університету святого Володимира С. Г. Навашиним (м. Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 74–76.
 6. Курочка І. В. Вплив регуляторів росту рослин Емістим С та Епін на водоутримуючу здатність листків люпину білого (Lupinus albus L.) / І. В. Курочка, С. В. Пида, О. В. Тригуба // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 168–172.
 7. Водоутримуюча здатність листків рослин нуту звичайного (Cicer arietinum L.) за дії регуляторів росту рослин і мікробіологічних препаратів / С. В. Пида, І. П. Григорюк, Ю. В. Хомич, Н. В. Москалюк // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 249–252.
 8. Пида С. В. Лихолат Юрій Васильович – відомий учений-біолог, наставник, громадський діяч (до 60-річчя від дня народження) / С. В. Пида, І. П. Григорюк, М. М. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія.  Тернопіль, 2019. № 1. С. 165168.
 9.  Конончук О. Б. Кузьма Миколайович Векірчик – відомий педагог, вчений, журналіст, громадський діяч (до 90-річчя від дня народження) / О. Б. Конончук, С. В. Пида // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 3. – С. 84–91.
 10. Григорюк І. П. Памяті видатного вченого-біолога, професора Зінаїди Мартинівни Грицаєнко (7.07.1928 –25.11.2018) / І. П. Григорюк, В. П. Патика, С. В. Пида // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 169–172.
 11. Пида С. В. Функціонування симбіотичної системи люпин - Bradyrhizobium Sp. (Lupinus) за сумісного застосування ризобофіту та регуляторів росту рослин : монографія / С. В. Пида, О. В. Тригуба. – Тернопіль : [ТНПУ], 2019. – 172 с.
 12. Пида С. В. Ефективність фунгіцидів Дітан М-45 і Квадріс проти хвороб та їх вплив на урожай картоплі / С. В. Пида, О. Б. Конончук, І. П. Крук // Сучасний рух науки : тези доповіді VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дніпро, 3-4 жовт. 2019 р.). – Дніпро, 2019. – Т. 3. – С. 28-32.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах