Web of Science ResearcherID: I-7512-2018

Кандидат політичних наук

Доцент кафедри філософії та суспільних наук

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Віртуальні цінності як фактор формування політичної свідомості / Н.В.Лютко, С. М. Козаченко, Г. Р. Петришин [та ін.] // Регіональні студії, 2023. – № 33. – С. 63-67. DOI https://doi.org/10.32782/2663-6170/2023.33.11
 2. Петришин Г. Динаміка ціннісних орієнтацій українців у широкомасштабній війні росії проти України / Г. Петришин, В. Сокульський // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 62-66
 3. Морська Н. Методичні рекомендації до фахового вступного випробування на міждисциплінарну освітньо-наукову програму «Аналітика суспільних процесів» : зі спеціальностей 033 «ФІЛОСОФІЯ» та 054 «СОЦІОЛОГІЯ» галузей знань 03 Гуманітарні науки та 05 Соціальні та поведінкові науки для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / Н. Морська, Г. Поперечна, Г. Петришин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 44 с.
 4.  Communication: topology of metadiscourse of social interactions / M. Kolinko, H. Petryshyn, H. Chumak // Схід : Проблеми комунікативної реальності як дискурсивного соціального простору, 2023. – Том 4 (1). – С. 9-16
 5. Political and legal ideas in German classical philosophy / N. Morska, G. Poperechna, H. Petryshyn [et al.] // SYNESIS. – Petropolis : Univ Catolica Petropolis, 2023. – Vol. 15, issue 3. – P. 318-333 URL.: https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Петришин Г. Р. Об'єктивні умови та суб'єктивні фактори віртуалізації свідомості / Г. Р. Петришин // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи : міждисциплінарні перспективи (25 жовтня 2019). – Баку ; Банська Бистриця ; Ужгород ; Херсон : Посвіт, 2019. – Том V. – С. 572–577.
 2. Петришин Г. Російська пропаганда напередодні і під час широкомасштабної війни росії проти України // Київські філософські студії : матеріали V Всеукраїнської наукової конференції : тези доповідей (м. Київ, 20 травня 2022 р.). – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2022. – С. 352–357.
 3. Петришин Г. Р. Сучасні політичні технології : навчально-методичний посібник / Г. Р. Петришин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 40 с.
 4. Петришин Г. Тоталітарна держава і особистість // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 141–145.
 5. Communication with Video Games as a Process of Semiosis / M. Maletska, I. Ostashchuk, S. Khrypko [ et al.] // International Journal of Computer Science and Network Security, 2022. – VOL. 22, N.10. – P. 37-42.

2021 рік

 1. Петришин Г. Р. Аналітика суспільного буття : методичні вказівки до вивчення курсу : навчально-методичний посібник / Г. Р. Петришин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 48 с.
 2. Петришин Г. Р. Інформаційний тероризм: джерела формування та активізації в Україні / Г. Р. Петришин // Габітус : науковий журнал. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 21. – С. 44–50.
 3. Петришин Г. Проблема низького рівня мотивації студента до навчання в сучасній вищій освіті / Г. Р. Петришин // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. – Том Х: Ефекти участі в розвитку науки та освіти на відстані. – Конін : Ужгород : Херсон : Посвіт, 2021. – С. 272-275
 4. Петришин Г. Р. Соціальна імітація на сучасному етапі розвитку українського суспільства / Г. Р. Петришин // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С.77-80
 5. Петришин Г. Р. Фундаментальна та прикладна соціологія : навчальний посібник / Г. Р. Петришин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 260 с.
 6. Буяк Б. Б. Аналітика політичної думки : методичні вказівки до вивчення курсу : навчально-методичний посібник / Б. Б. Буяк, Г. Р. Петришин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 64 с.
 7. Modernising Education: Unlearned Lessons from Frederick Taylor  / M. A. Shulga, G. A. Poperechna, L.R.Kondratiuk [et al.] // Linguistics and Culture Review. – 2021. – Vol. 5. – № S2.  – P. 80–95. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85116857901&origin=SingleRecordEmailAlert&dgcid=raven_sc_search_en_us_email&txGid=18c67aa3d72c456053495ac2d3c7e434

2020 рік

 1. Петришин Г. Ціннісні основи соціальних міфів в українському суспільстві / Г. Петришин // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 57-58
 2. Петришин Г. Р. Українська філософсько-правова думка ХVІ–ХVІІІ ст. про ціннісний вимір права / Г. Р. Петришин // Юридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання юридичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2020. – № 2. – С. 501–504.

2019 рік

 1. Петришин Г. Віртуальний ескапізм як стратегія самоідентифікації / Г. Петришин // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез : Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квіт. 2019 р. –  Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 90–92.
 2. Петришин Г. Р. Об'єктивні умови та суб'єктивні фактори віртуалізації свідомості / Г. Петришин // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи : міждисциплінарні перспективи (25 жовтня 2019). – Баку ; Банська Бистриця ; Ужгород ; Херсон : Посвіт, 2019. – Том 5. – С. 572-577.
 
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах