Web of Science ResearcherID: F-3895-2019

Pryshljak

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри іноземних мов

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Пришляк О. Ю. Аналіз рівнів сформованості міжкультурної компетентності майбутніх учителів нової української школи / О. Ю. Пришляк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2023. – Вип. 1(52). – С.176-181. DOI : 10.24144/2524-0609.2023.52.176-181
 2. Love and learn English : навчально-методичний посібник для студентів І-ІІ курсів немовних факультетів вищих навчальних закладів / Г. С. Деркач, О. І. Мазур, О. Ю. Пришляк, Т. М. Олендр. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – Тернопіль : Вектор, 2023. – 220 с.

2022 рік

 1. Пришляк О. Становлення ціннісних орієнтацій особистості майбутніх фахівців соціономічних професій в контексті міжкультурної освіти / О. Пришляк, Г. Драпак // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2022. – Вип. 1 (50). – С. 232-237. – DOI : 10.24144/2524-0609.2022.50.232-237
 2. Analysis of the Essence of the Concepts of "Competence" and "Competency" in the System of Psychological and Pedagogical Categories / V. Shchur, N. Arkavenko, O. Litinska // Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. – Iasi : Lumen Publishing House, 2022. – Vol. 14. – Issue 4. – P. 449-462. – URL. : https://www.webofscience.com
 3. Strategic Tasks of Contemporary Education: Formal, Nonformal, Informal / T. Kominarets, V. Fomin, O. Bieloliptseva // Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. – Iasi : Lumen Publishing House, 2022. – Vol. 14. – Issue 4. – P. 394-407. – URL. : https://www.webofscience.com

2021 рік

 1. Пришляк О. Ю. Концептуалізація моделі міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій / О. Ю. Пришляк // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2021. − Вип. 1 (48). – С. 355-359.
 2. Пришляк О. Професіограма фахівця соціономічної професії в контексті міжкультурності / О. Ю. Пришляк // Соціальна робота та соціальна освіта. – Умань : Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, 2021. – Вип. 1(6). – С. 220-227.
 3. Пришляк О. Ю. Теорія і методика формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 560 с.
 4. Пришляк О. Ю. Теорія і методика формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій : автореф. дис. на здобуття наук. ступення д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 39 с.
 5. Пришляк О. Ю. Формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій: теоретичний контекст: монографія / за наук. ред. В. П. Кравця. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2021. – 556 с.
 6. Pryshlyak O. DEVELOPING INTERCULTURAL COMPETENCE THROUGH EDUCATION / O. Pryshlyak // Тенденції забезпечення якості освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 22 січня 2021 р). – Дніпро : Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021. – С. 130-132.
 7. Pryshlyak O. Y. INTERCULTURAL COMPETENCE OF A CONTEMPORARY TEACHER  / O. Y. Pryshlyak,  I. Y. Levchuk // Сучасні аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ; Венеція, 07 січня 2021 р.). – Київ ; Венеція : ФОП Кандиба Т. П., 2021. – C. 107-109.

2020 рік

 1. Pryshlіak O. Impact of intercultural educational space on the formation of intercultural competence of future teachers at a pedagogical higher education institution / O. Pryshlіak, V. Polishchuk, N. Lupak // Acta Paedagogica Vilnensia. – 2020. – Vol. 45. – P. 42–59. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85102853237&origin=resultslist
 2. Senovska N. Developing professional self-regulation of students during pedagogical practice / N. Senovska, O. Pryshliak // International Journal of Research in Education and Science. – 2020. – Vol. 6, Issue 4. – P. 679–691. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85091367193&origin=AuthorNamesList&txGid=95a9b3c72969b913ea4cb69819f049d5

2019 рік

 1. Пришляк О. Ю. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Міжкультурна компетентність та міжкультурна комунікація» : навчальний посібник для студентів та викладачів закладів вищої освіти / О. Ю. Пришляк. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 146 с.
 2. Пришляк О. Ю. Міжкультурна компетентність у навчанні іноземної мови / О. Ю. Пришляк, Н. М. Лупак // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. Педагогіка. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. – № 8 (40). – С. 185-200. – DOI : 10.24919/2413-2039.8/40.164457.
 3. Пришляк О. Ю. Мотивація як провідний чинник формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій / Пришляк О. Ю. // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» : зб. наук. пр. – Мукачево, 2019. – Вип. 1 (9). – С. 103107.
 4. Пришляк О. Ю. Проблема визначення сутності полікультурної компетенції і полікультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій у контексті компетентнісного підходу / О. Ю. Пришляк // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка, 2019.  № 1 (324), ч. 2,. – C. 102–111.
 5. Pryshlyak O. Intercultural competence in foreign language teaching / O. Pryshlyak, N. Lupak // Людинознавчі студії. Педагогіка. - 2019. Вип. 8. – С. 185–200.
 6. Melnychuk I. Media communication in the system of higher education as a modern technological component of students’ vocational training / I. Melnychuk, N. Lupak, O. Pryshlіak, I. Bloshchynskyi  // Revista Ditemas Contempraneos: Educacion Politica y Valotes. 2019. Año: VII. Número: Edición Especial. Artículo no.:50. Período: Octubre. – P. 1-16
 7. Slozanska H. The modern state of social workers’ training in ukrainian higher educational institutions to work in the territorial communities / H. Slozanska, N. Horishna, O. Pryshlyak // Annales universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J : Paedagogia-psychologia. – Poland, 2019. – Vol. 32, n. 1. – P. 123–135.
 8. Пришляк О. Ю. Особливості підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій до роботи у полікультурному середовищі / О. Ю. Пришляк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2019. – Вип. 1. – С. 146–150.
 9. Пришляк О. Ю. Міжкультурна компетентність у контексті діалогу культур / О. Ю. Пришляк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2019. – № 6(2). – С. 228-238.
 10. Пришляк О. Ю. Культурологічні засади формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій / О. Ю. Пришляк // Педагогічний альманах. – 2019. – Вип. 41. – С. 212-219.
 11. Пришляк О. Ю. Вплив правових теорій міжкультурної компетентності на практику професійної підготовки фахівців до міжкультурної взаємодії / О. Ю. Пришляк // Педагогічний альманах. – 2019. – Вип. 42. – С. 129-136.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах