Web of Science ResearcherID: C-6798-2018

Peluhata

Доктор педагогічних наук,

професор кафедри української мови та славістики,

фахівець у галузі української лінгводидактики

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Палихата Е. Методика формування публічного мовлення старшокласників / Е. Палихата, Л. Штафірна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : Гельветика, 2023. – № 2. – С. 58-63. DOI : https://doi.org/10.32782/2415-3605.23.2.7
 2. Палихата Е. Риторика : підручник для студентів філологічного факультету пед. ун-ту / Е. Палихата. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 141 с.
 3. Казанська Є. Теоретичні основи вивчення публічного мовлення у старших класах закладів загальної середньої освіти / Є. Казанська ; наук. кер. Е. Палихата // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 47-50
 4. Палихата Е. Формування культури діалогічного мовлення учнів основної школи / Е. Палихата // Актуальні проблеми мовознавства та лінгвометодики в умовах війни в Україні : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (21 лютого 2023 року). – Житомир : Поліський нац. ун-т, 2023. – С. 159-165.

2022 рік

 1. Палихата Е. Я. Навчання публічного мовлення старшокласників з урахуванням вимог програми і матеріалів підручників з української мови / Е. Я. Палихата, Л. О. Штафірна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 142-149. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.17
 2. Палихата Е. Організація самостійної роботи майбутніх учителів-словесників із курсу «Методика навчання української мови» / Е. Палихата, О. Петришина // Актуальнi питання гуманiтарних наук. – Дрогобич : Гельветика, 2022. – Вип 55, том 2. – С. 258-264. – DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/55-2-41
 3. Палихата Е. Традиційна та інтерактивна методологія векторизації засвоєння синтаксично-пунктуаційних норм в умовах основної школи / Е. Палихата // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 2. – С. 67-73.
 4. Палихата Е. Я. Формування риторичних умінь у майбутніх учителів-філологів / Е. Я. Палихата // Професійна лінгводидактика в контексті особистісної парадигми : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (2-3 червня 2022 року). Тернопіль : ТНМУ, 2022. С. 56-60

2021 рік

 1. Палихата Е. Я. Поурочна риторизація навчального процесу з української мови в умовах загальноосвітньої школи / Е. Я. Палихата // Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгво-дидактики : колективна монографія. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 154–162.
 2. Палихата Е. Я.Замість вступу. Українська лінгводидактика: досвід, виклики та перспективи / Е. Я. Палихата, О. І. Петришина // Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгво-дидактики : колективна монографія. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 8–11.
 3. Палихата Е. Я. Основи естетичної культури діалогічного спілкування : монографія / Е. Я. Палихата. – Тернопіль: Осадца Ю. В., 2021.– 184 с.
 4. Палихата Е. Основи діалогічного спілкування : навчально-методичний посібник з вибіркової дисципліни / Е.  Палихата. – Тернопіль: Осадца Ю. В., 2021. – 168 с.
 5. Linguodidactic aspects of studying rhetoric by secondary school students / O. Petryshyna, T. Mykolenko, M. Sokol [et al.] // Laplage em revista. – 2021. – Vol. 7, issue 3. – P. 174–181. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000687135900008

2020 рік

 1. Палихата Е. Релігійні мотиви в романі Уласа Самчука «Волинь»  / Е. Я. Палихата // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. Вип. 52. : до 115-річчя від дня народження Уласа Самчука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 117-128.
 2. Палихата Е. Я. Формування комунікаційної компетенції у студентів-нефілологів / Е. Я. Палихата // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (4-5 червня 2020 р.). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2020. – С. 58–60.
 3. Палихата Е. Я. Процес риторизації в системі педагогічної освіти / Е. Я. Палихата // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 22–25.

2019 рік

 1. Палихата Е. Я. Методика навчання української мови. Практикум : навчально-методичний посібник / Е. Я. Палихата. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2019. – 164 с.
 2. Палихата Е. Нейролінгвістичне програмування риторичної логосфери студентів у процесі вивчення красномовства / Е. Палихата // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 109–117.
 3. Палихата Е. Формування естетичної культури у майбутніх учителів філологів / Е. Палихата // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 101–109.
 4. Палихата Е. Я. Методика сприймання образу персонажа художнього твору в умовах взаємозв’язку мови і літератури / Е. Я. Палихата // Педагогічний альманах. – 2019. – Вип. 41. С. 31-37.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах