Web of Science ResearcherID: I-7396-2018

Oleksjuk N

Доктор педагогічних наук

Професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1. Олексюк Н. Інформаційна культура особистості як основа її інформаційної безпеки / Н. Олексюк, Д. Плітін // Current methods of improving outdated technologies and methods : The I International Scientific and Practical Conference (January 08-10, 2024). – Bilbao, 2024. – P. 412-415
 2. Олексюк Н. Формування соціальної компетентності майбутнього викладача закладу професійної освіти у процесі його професійної підготовки / Н. Олексюк, А. Гукалюк // Advanced technologies for the implementation of new ideas : The 1st International scientific and practical conference (January 09 - 12, 2024). – Brussels : International Science Group, 2024. – P. 208-210
 3. Oleksiuk N. THE CONTENT OF PERSONAL INFORMATION SECURITY IN THE CONDITIONS OF WAR / N. Oleksiuk, D. Plitin // New problems of science and ways of their solution : IX International Scientific and Practical Conference (January 02-03, 2024). – Paris : SC. Scientific conferences, 2024. – P. 34-36

2023 рік

 1. Кобельник С. Актуальні питання впливу громадських організацій на соціалізацію молоді / С. Кобельник ; наук. кер. Н. Олексюк // Стратегії наукового пошуку в соціальній роботі,соціальній педагогіці та соціальній освіті: поліфункціональність ідей : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (Тернопіль, 4-5 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 133-138
 2. Капелусь О. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи з дітьми внутрішньо переміщених осіб / О. Капелусь ; наук. кер. Н. Олексюк // Стратегії наукового пошуку в соціальній роботі,соціальній педагогіці та соціальній освіті: поліфункціональність ідей : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (Тернопіль, 4-5 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 126-129
 3. Ящищак І. Дослідження впливу соціальної підтримки студентів в університетах США на їх академічні досягнення / І. Ящищак ; наук. кер. Н. Олексюк // Стратегії наукового пошуку в соціальній роботі,соціальній педагогіці та соціальній освіті: поліфункціональність ідей : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (Тернопіль, 4-5 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 24-28
 4. Поліщук В. А. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у приймаючі громади: соціально-економічний аспект / В. А. Поліщук, Н. С. Олексюк, О. М. Бачинська // Управління змінами та інновації. – Запоріжжя : Гельветика, 2023. – № 6. – С. 5-9. DOI : https://doi.org/10.32782/CMI/2023-6-1
 5. Методичні рекомендації до наскрізної програми практики : для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 231 «Соціальна робота» / О. В. Сорока, Г. В. Лещук, С. М. Калаур [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2023. – 85 с.
 6. Олексюк Н. С. Моделювання процесу надання соціальних послуг у територіальній громаді як запорука ефективності професійної діяльності фахівця із соціальної роботи / Н. С. Олексюк // Соціальна робота і соціальна освіта в умовах сьогодення: проблеми та перспективи розвитку : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2023. – С. 127-157
 7. Сенчук В. Основні аспекти соціального захисту військовослужбовців збройних сил України та членів їх сімей в умовах воєнного стану / В. Сенчук ; наук. кер. Н. Олексюк // Стратегії наукового пошуку в соціальній роботі,соціальній педагогіці та соціальній освіті: поліфункціональність ідей : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (Тернопіль, 4-5 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 80-84
 8. Олексюк Н. С. Ресурсна підтримка внутрішньо переміщених осіб шляхом розвитку соціального підприємництва в ОТГ / Н. С. Олексюк, О. М. Бачинська // Соціальна робота в громаді: сучасні виклики та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпро, 24 березня 2023 року). – Дніпро : ДНУ ім. О. Гончара, 2023. – С. 248-251
 9. Олексюк Н. Соціалізація молоді з інвалідністю в середовищі територіальної громади / Н. Олексюк, О. Бачинська // Освіта і соціальна робота як ресурси розвитку особистості й суспільства : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Чернівці, 24 листопада 2022 р.). – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. – С. 148-150
 10. Шуль В. Теоретичні засади надання соціальних послуг вразливим категоріям населення в об’єднаній територіальній громаді / В. Шуль ; наук. кер. Н. Олексюк // Стратегії наукового пошуку в соціальній роботі,соціальній педагогіці та соціальній освіті: поліфункціональність ідей : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (Тернопіль, 4-5 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 98-102
 11. Олексюк Н. Теоретичні засади соціального супроводу учасників бойових дій (ветеранів війни) та демобілізованих осіб в об’єднаній територіальній громаді / Н. Олексюк // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 122-125
 12. Oleksiuk N. COMPONENTS OF THE SOCIAL COMPETENCE OF A TEACHER OF A VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTION / N. Oleksiuk, A. Hukaliuk // Challenges and problems of modern science : XII International Scientific and Practical Conference (January 04-05, 2023). – London : World of Conferences, 2023. – P. 52-54

2022 рік

 1. Олексюк Н. Інтеграція дітей з особливими потребами у освітній простір закладу загальної середньої освіти як актуальна соціально-педагогічна проблема / Н. Олексюк // Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції конференції (м. Хмельницький, 27-28 жовтня 2022 року). – Хмельницький : ХНУ, 2022. – С. 73–80.
 2. Ластовицька М. М. Діти учасників бойових дій як об’єкт соціально-педагогічної роботи / М. М. Ластовицька, Н. С. Олексюк // Magisterium: збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за матеріалами студентського науково практичного круглого столу (Тернопіль, 30 листопада 2022 року). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 94-97
 3. Поліщук В. А.  Методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт для бакалаврів освітньо-професійної програми «Соціальна робота» : першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 231 Соціальна робота, галузі знань 23 Соціальна робота / Уклад. В. А. Поліщук, Н. С. Олексюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 27 с.
 4. Методичні рекомендації до написання та захисту магістерських робіт : для магістрантів спеціальності 231 «Соціальна робота» / Н. С. Олексюк, С. М. Калаур. – 2-ге вид. – Тернопіль : Вектор, 2022. – 49 с.
 5. Поліщук В. А. Методичні рекомендації до виконання та захисту випускної кваліфікаційної (бакалаврської) роботи : здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 231 «Соціальна робота» / В. А. Поліщук, Н. С. Олексюк, Г. В. Лещук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 46 с.
 6. Поліщук В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з людьми літнього віку / В. Поліщук, Н. Олексюк, Г. Лещук // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2022. – Вип. 1 (50). – С.227–231. – DOI : 10.24144/2524-0609.2022.50.227-231
 7. Піговський М. М. Професійна компетентність фахівця соціальної сфери як важлива ознака його соціальної відповідальності / М. М. Піговська, Н. С. Олексюк // Modern research in world science : Proceedings of V International Scientific and Practical Conference (August 7-9, 2022). – Lviv : SPC "Sci-conf.com.ua", 2022. – P. 522-526
 8. Олексюк Н. Роль соціальних відповідальності та компетентності працівника соціальної служби університету в соціальній підтримці здобувача освіти / Н. Олексюк, М. Піговський, І. Ящищак // Scientific foundations of pedagogy and education : collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. – P. 215–224. – DOI : 10.46299/ISG.2022.MONO.PED.3
 9. Сенчук В. І. Соціальний захист дітей військовослужбовців Збройних Сил України /  В. І. Сенчук, М. М. Ластовицька, Н. С. Олексюк // Modern research in world science : Proceedings of VIII International Scientific and Practical Conference (October 29-31, 2022). – Lviv : SPC "Sci-conf.com.ua", 2022. – P. 938-941
 10. Ластовицька М. М. Соціальна підтримка дітей військовослужбовців Збройних Сил України в закладах освіти / М. М. Ластовицька, В. І. Сенчук, Н. С. Олексюк // Discussion and development of modern scientific research : Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference (October 18-21, 2022). – Helsinki : International Science Group, 2022. – P. 321-324
 11. Поліщук В. Упровадження перспективи сильних сторін у практику діяльності університетів третього віку / В. А. Поліщук, Н. С. Олексюк, Г. В. Лещук // Соціальна робота та соціальна освіта : Науковий журнал Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2022. – Вип. 1(8). – С. 136-144
 12. Олексюк Н. С. Формування соціальної відповідальності у майбутніх фахівців соціальної сфери як актуальна проблема / Н. С. Олексюк // Науковий журнал Хортицької національної академії. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. Запоріжжя : Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія, 2022. – Вип. 1(6). – С. 46-51. – DOI : https://doi.org/10.51706/2707-3076-2022-6-6
 13. Professional Training of Managers in the Information and Educational Environment of Universities / M. Kulakhmet, A. Hajrullina, N. Oleksiuk [et al.] // Journal of Higher Education Policy and Leadership Studies. – 2022. – Vol. 3, Issue 2. – P. 53–70. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. The Development of the Masters’ Professional Competence by Means of the Information and Communication Technologies / M. Kulakhmet, A. Hajrullina, N. Oleksiuk [et al.] // International Journal of Higher Education. – Canada : Sciedu Press, 2020. – Vol. 10, n. 1. – P. 226–238. – URL. : http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe/article/view/19393 
 2. Ящищак І. В.Організація соціальної підтримки студентів в закладах вищої освіти України / І. В. Ящищак, Н. С. Олексюк // World science: problems, prospects and innovations : abstracts of the 5th International scientific and practical conference (Toronto, Canada 27-29 January 2021). – Toronto : Perfect Publishing, 2021. – P. 1295–-1300. – URL. :  https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-world-science-problems-prospects-and-innovations-27-29-yanvarya-2021-goda-toronto-kanada-arhiv/
 3. Піговський М. М. Чинники, що впливають на формування соціальної відповідальності майбутнього працівника соціальної сфери / М. М. Піговський, Н. С. Олексюк // The world of science and innovation : Abstracts of the 7th International scientific and practical conference (London, United Kingdom 10-12 February 2021). – London : Cognum Publishing House, 2021. – P. 822–826. – URL. : https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-world-of-science-and-innovation-10-12-fevralya-2021-goda-london-velikobritaniya-arhiv/
 4. Парфанович А.Я.Теоретично-емпіричний аналіз детермінації сімейного насильства серед молодих пар / А.Я. Парфанович, Н. С. Олексюк // Інноваційна педагогіка. – 2021. – Вип. 31, т. 2. – С. 122–126.
 5. Professionally oriented training of specialists to work in the conditions of the inclusive educational environment / O. Tohochynskyi, S. Yermak, A. Popryzhna [та ін.] // Cypriot Journal of Educational Science, –– 2021. – Vol. 16. Issue 3. – P. 1244–1255. – URL. : https://www.scopus.com
 6. Олексюк Н. С. Методичні рекомендації до написання та захисту магістерських робіт для магістрантів освітньо-професійної програми «Соціальна педагогіка» : спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта / Педагогіка / Н. С. Олексюк, С. М. Калаур. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 52 с.
 7. Олексюк Н. Соціально-педагогічна робота з сім’ями, які виховують дітей з особливими потребами, в умовах об’єднаної територіальної громади / Н. Олексюк // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2021. – С. 128–132.

2020 рік

 1.  Олексюк Н. Зміст роботи соціального педагога в центрі соціально психологічної реабілітації: досвід і перспективи / Н. Олексюк // Social Work and Education. – 2020. – Vol. 7, n. 2. – P. 236-243.
 2. Олексюк Н.С. Особливості підготовки докторів філософії з соціальної роботи в закладах вищої освіти України // Pedagogical and phychological education as component of the education system in Ukraine and the eu countries. – Włocławek ; Republie of Poland, 2020. – Р. 162–166.

2019 рік

 1. Тести для кваліфікаційного іспиту з «Теорії і практики соціальної роботи» : для здобувачів ступеня «бакалавр» зі спеціальності 231 Соціальна робота / О. Главацька, Н. Горішна, Н. Олексюк, Г. Слозанська ; за заг. ред. О. Главацької, В. Поліщук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 130 с
 2. Олексюк Н. Соціальна реабілітація як напрям соціальної роботи з засудженими в установах виконання покарань України / Н. Олексюк // Social Work and Education. – 2019. – Vol. 6, n. 1. – P. 40-50.
 3. Олексюк Н. С. Cоціальна підтримка батьків дітей з особливими потребами як актуальна проблема / Н. С. Олексюк // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. – Мукачево : МДУ, 2019. – Вип. 2 (10). ч. 2. – С. 63-66.
 4. Assessment of the effectiveness of strategic personnel management of the company / M. Kryshtanovych, S. Kapitanets, S. Filin [et al.] // Academy of Strategic Management Journal (ASMJ). – 2019. – Vol. 18, Issue 1. – P.1-6. – URL. : https://www.scopus.com

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах