Web of Science ResearcherID: J-1043-2018

Mishthuk

Доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Вальтер Флеммінг: життєвий шлях та науковий доробок / О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп′як, Н. Й. Міщук [та ін.] // Фактори експериментальної еволюції організмів: збірник наукових праць. – Київ : Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2023. – Т. 32. – С. 7-12. DOI : https://doi.org/10.7124/FEEO.v33.1591
 2. Петрук Б. Інтерактивна онлайн-дошка як засіб організації навчання біології в закладах загальної середньої освіти / Б. Петрук, Н. Й. Міщук // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 120-122
 3.  Кваліфікаційний іспит з біології, основ здоров’я та методики їх навчання : збірник завдань / Л. Барна, О. Волошин, А. Герц [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 212 с.
 4. Жирська Г. Я. Конструювання освітньої програми як основи якісної підготовки майбутніх вчителів природничих наук: досвід ТНПУ / Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 259-263
 5. Лабораторний практикум з методики навчання біології та основ здоров’я : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Ч. 2 / Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, Л. С. Барна, А. В. Степанюк. – Тернопіль : Вектор, 2023. – 92 с.
 6. Міщук Н. Й. Мальопис як різновид сторітелінгу в навчанні природничих дисциплін / Н. Й. Міщук, І. І. М’ялковська // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 291-294
 7. Жирська Г. Я. Методика навчання біології : лабораторні заняття для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) / Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук. – Тернопіль : Вектор, 2023. – 98 с.
 8. Педагогічна практика (виробнича) здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Середня освіта (Природничі науки) : навчально-методичний посібник / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, В. М. Мацюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 72 с.
 9. Педагогічна практика (виробнича) : робочий зошит : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Середня освіта (Природничі науки) / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, В. М. Мацюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 72 с.
 10. Степанюк А. Підготовка майбутніх учителів природничих наук до використання технологій доповненої реальності у професійній діяльності / А. Степанюк, Н. Міщук, Р. Симчак [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : Гельветика, 2023. – № 2. – С. 49-57. DOI : https://doi.org/10.32782/2415-3605.23.2.6
 11. М’ялковська І. І. Проблема сторітелінгу в теорії та практиці навчання природничих дисциплін середньої загальноосвітньої школи / І. І. М’ялковська, Н. Й. Міщук // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 105-107
 12. Міщук Н. Формування медіакомпетентності майбутніх учителів природничої освітньої галузі / Н. Міщук, Г. Саска, В. Лукашевич // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 314-318
 13. Bilingual education of future natural sciences teachers as today’s requirement / T. M. Olendr, A. V. Stepanyuk, M. M. Moskalyuk [et al.] // Multidisciplinary Science Journal. 2023. – T. 5. – P. 1-7. DOI : https://doi.org/10.31893/multiscience.2023051 ; https://www.scopus.com
 14. BLENDED LEARNING - A NEW EDUCATIONAL PARADIGM / L. Hrytsak, N. Hrytsak, N. Mishchuk [et al.] // AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. – HRADEC KRALOVE : MAGNANIMITAS, 2023. – Vol. 13, issue 2. – P. 34-39. URL: https://www.webofscience.com
 15. Stepanyuk A. Changing the worldview orientations of today's youth as a condition for improving the quality of life / A. Stepanyuk, H. Zhyrska, N. Mishchuk // Quality of Life in Global and Local Contexts: Values, Innovation, and Multidisciplinary Dimensions : Monograph. – Opole : Publishing House ANS – WSZiA, 2023. – С. 431-443.

2022 рік

 1. Біоетичне спрямування біологічної підготовки студентів медичного коледжу / А. В. Степанюк [та ін.] // Пріоритетні напрями досліджень у науковій та освітній діяльності: проблеми та перспективи : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Рівне, 12-13 жовтня 2022 р.). – Рівне: КЗВО «Рівненська медична академія», 2022. – С. 398-403
 2. Дослідження якості змісту педагогічної практики здобувачів вищої освіти на другому рівні вищої освіти / Н. Дробик, А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук [та ін.] // Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 50-56
 3. Барна Л. С. Підготовка майбутніх вчителів біології та основ здоров’я до створення здоров’язбережувального освітнього середовища у новій українській школі / Л. С. Барна, А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук // Освіта і здоров’я підростаючого покоління : матеріали четвертого міжнародного симпозіуму. – Київ : Алатон, 2022. – Вип. 4. – С. 7-9.
 4. Міщук Н. Й. Формування професійно-методичної компетентності майбутніх вчителів біології в умовах дуальної освіти / Н. Й. Міщук, А. В. Степанюк, Н. М. Дробик // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 303–306.
 5. Stepanyuk A. Future biology teachers training for professional activity on the basis of sustainable development / A. Stepanyuk, H. Zhyrska, N. Mishchuk, T. Olendr // 3 rd International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2022). – Kryvyi Rih, Ukraine, May 16-17, 2022. – SHS Web of Conferences. – Volume 142 (2022). – P. 1-8. DOI : https://doi.org/10.1051/shsconf/202214203004

2021 рік

 1. Жирська Г. Академічна мобільність як засіб підвищення якості підготовки майбутнього учителя природничих наук / Г. Я. Жирська, Н. Міщук, Л. Барна, А. Степанюк // Професійний розвиток педагога в умовах інтеграції до європейського освітнього простору : міжнародна академічна та професійна / професійно-педагогічна мобільність : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Львів, 26 – 27 листопада 2021 р.). – Львів : Львівська політехніка, 2021. – С. 233-236.
 2. Бабій М. І. Використання QR-кодів у навчанні учнів біології / М. І. Бабій, Н. Й. Міщук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 103–105.
 3. Федчишин О. М. Використання онлайн симуляцій у процесі вивчення інтегрованого курсу «Природничі науки» / О. М. Федчишин, Н. Й. Міщук, Л. І. Шпуляк  // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. –С. 163–166.
 4. Витоки ефективної діяльності кафедри загальної біології та методики навчання дисциплін у системі «ЗВО-Школа» (до 50-річчя кафедри) / А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 4 (81). – С. 91-99. – DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.4.12
 5. Степанюк А. В. Інтеграція змісту природничої освіти майбутніх учителів як провідний напрям її розвитку / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук, Л. С. Барна  // Сучасні фізичні знання як основа інтеграції змісту шкільної природничої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 24 – 25 листопада 2021 р.). – Умань, 2021. – С. 242-245.
 6. Лабораторний практикум з методики навчання біології та основ здоров’я : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Ч. 1 / Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, Л. С. Барна, А. В. Степанюк. – Тернопіль : Вектор, 2021. – 70 с.
 7. Науково-педагогічна практика здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у природничій освітній галузі / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук [та ін.]. – Тернопіль : Вектор, 2021. – 38 с.
 8. Сорока О. Навчальні завдання як засіб формування дослідницьких умінь учнів у процесі вивчення біології в основній школі / О. Сорока, Н. Міщук  // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 111–113.
 9. Науково-педагогічна практика здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у природничій освітній галузі / А .В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук, Л. С. Барна.  Тернопіль : Вектор, 2021. 38 с.
 10.  Педагогічна практика (виробнича) : методичні рекомендації для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Середня освіта "біологія та здоров’я людини, хімія","хімія, біологія та здоров’я людини" / А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 60 с.
 11. Руда А. Рефлексія як складова сучасного уроку предметів природознавчої освітньої галузі / А. Руда, Д. Бойко, Н. Міщук  // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 136–139.
 12. Степанюк А. В. Реалізація інтегрованого підходу до проєктування змісту фахової підготовки майбутніх учителів природничих наук / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 – 17 вересня 2021 р.). – Херсон : ХДУ, 2021. – С. 70-74
 13. Степанюк А. В. Особливості організації та змісту педагогічної практики здобувачів вищої освіти за програмою 014 середня освіта «Природничі науки» / А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, Л. С. Барна  // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль: Вектор, 2021. – С. 16-25.
 14. Умови ефективного функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти / Л. Барна, А. Степанюк, Г. Жирська, Н. Міщук // Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості в ЗВО України (До 10-ї річниці затвердження "Програми заходів із забезпечення якості освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка") : міжнар. наук.-практ. конф. (21–22 жовт. 2021 р.). – Київ : ВПЦ Київський університет, 2021. – С. 9-11.

2020 рік

 1. Міщук Н. Й. Використання сучасних методів візуалізації у підготовці майбутнього вчителя біології / Н. Й. Міщук, Н. М. Дробик // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 89-92.
 2. Міщук Н. Й. Формування медіакомпетентності у процесі професійнометодичної підготовки майбутнього вчителя біології / Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С.66-38.
 3. Андрушко А. А. Особистісний підхід як методологічна основа навчання біології у загальноосвітній школі /А. А. Андрушко, Н. Й. Міщук // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 164-167.
 4. Попик І. В. Реалізація завдань медіаосвіти у процесі вивчення біології в загальноосвітній школі / І. В. Попик, Н. Й. Міщук // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 203-205.
 5. Implementation of sustainable development ideas into the content of natural science teachers professional training / A. Stepanyuk, H. Zhyrska, N. Mishchuk, L. Barna // Education for achieving Sustainable Development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. – Katowice : Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. – Monograph 35. – P. 107–121. – URL : http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/ec320671fb5c9de726256c850d03f8b7.pdf
 6. Степанюк А. Паритетна взаємодія учасників освітнього процесу як умова створення недискримінаційного еґалітарно-освітнього середовища / А. Степанюк, Г. Жирська, Н. Міщук // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 258-260.
 7. Андрушко А. А. Науково-дослідницька діяльність як невід’ємна складова особистісноорієнтованого навчання біології в загальноосвітній школи / А. А. Андрушко, Н. Й. Міщук // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С 96-97.
 8. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 1 / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 896 с.
 9. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 2 / Г. В. Гап’юк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 976 с.
 10. Усі домашні завдання. 9 клас. Ч. 2 / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 912 с.
 11. Проблеми підготовки майбутніх учителів природничих наук у закладах вищої освіти / А. В. Степанюк, Н. М. Дробик, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська // Проблеми підготовки вчителів природничих наук на засадах інтеграції : збірник матеріалів Всеукраїнського науково-методичного семінару (дистанційна форма проведення), м. Умань, 13 листопада 2020 р. – Умань, 2020. – С. 74–77.
 12. Попик І. В. Методичні аспекти використання знаково-символічного моделювання у навчальному процесі з біології / І. В. Попик, Т. А. Савчук, Н. Й. Міщук // Шлях у науку : перші кроки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді (27 травня 2020 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – C. 265-267.
 13. Дуб Ю. Л. Дидактичний матеріал в системі засобів навчання шкільного курсу біології / Ю. Л. Дуб, О. І. Зух, Н. Й. Міщук // Шлях у науку : перші кроки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді (27 травня 2020 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – C. 262–265.
 14. Невінська А. І. Можливості використання Flash-технологій на уроках біології / А. І. Невінська, Н. Й. Міщук, Г. В. Саска // Шлях у науку : перші кроки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді (27 травня 2020 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – C. 255–258.
 15. Руда К. Ю. Проблема шкільного підручника в теорії навчання біології / К. Ю. Руда, Н. Й. Міщук // Шлях у науку : перші кроки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді (27 травня 2020 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – C. 258–261.
 16. Степанюк А. В. Организация партнерского сотрудничества в системе «педвуз – школа» в условиях реформирования образования в Украине / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирская, Н. И. Мищук, Н. М. Дробык // Проблемы и новые ориентиры интеграции педагогического вуза и школы в совершенствовании качества образования : материалы Международной научно-практической конференции Алтынсаринские чтения (г. Костанай, Республика Казахстан). – Костанай, 2020. – С. 510–514.
 17. Metallothioneins contribution to the response of bivalve mollusk to xenobiotics / V.V. Khoma, L. L. Gnatyshyna, V. V. Martyniuk [et al.] // Ukrainian Biochemical Journal. – 2020. – Vol. 92, Issue 5. – P. 87–96. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096383648&origin=resultslist

2019 рік

 1. Желізняк Н. Р. Винахідницькі задачі з біології як засіб формування критичного мислення школярів / Н. Р. Желізняк, Н. Й. Міщук // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль . – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 112–116.
 2. Музика І. І. Теоретичні засади використання знаково-символічного моделювання у навчальному процесі з біології / І. І. Музика, Н. Й. Міщук // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 217–220.
 3. Макара Н. В. Формування індивідуального освітнього маршруту учня у процесі вивчення біології у 6 класі / Н. В. Макара, Н. Й. Міщук // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 188–191.
 4. Міщук Н. Й. До проблеми формування професійно-методичної компетентності майбутніх учителів біології / Н. Й. Міщук, Н. М. Дробик, Г. В. Саска // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 64-65.
 5. Stepanyuk A. V. Implementation of the «Learning Through Research» principle at Ukrainian secondary schools: Experience and prospects / A. V. Stepanyuk, N. Y. Mishchuk, H. Ya. Zhyrska [et al.] // Revista ESPACIOS. – France, 2019. – Vol. 40, n. 19. – P. 20.
 6. Stepanyuk A. The use of blended learning in the formation of professional-methodological competence of future natural sciences teachers / A. Stepanyuk, H.  Zhyrska, N. Mishchuk // Modern Technologies in the Education System : monograph 26. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. – Katowicach : Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna, 2019.  – P. 313-332. 
 7. Biochemical responses of freshwater mussel Unio tumidus to titanium oxide nanoparticles, Bisphenol A, and their combination / L. Gnatyshyna, H. Falfushynska, O. Horyn [et al.] // Ecotoxicology. – 2019. – Vol. 28, n. 8. – С. 923–937. –URL.: https://www.scopus.com
 8. Toxic environment diminishes the oxidative stress response in the bivalve mollusks / L. Gnatyshyna, V. Khoma, N. Mishchuk [et al.] // 6th Ukrainian Congress for Cell Biology with international representation : proceedings (Yaremche, Ukraine, June 18-21, 2019). – Yaremche : Rostyslav Panchuk, 2019. – P. 33.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах