Web of Science ResearcherID: C-8318-2018

Mukolenko

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри української мови та славістики

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Миколенко Т. Історія української літературної мови. Практичні заняття : методичні рекомендації / Т. Миколенко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 52 с.
 2. Миколенко Т. М. Мовні маркери візуального сприйняття / Т. М. Миколенко // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 30-32
 3. Миколенко Т. М. Синестезія пондусної ознаки: мовний вимір / Т. М. Миколенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія « Філологія». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2023. – Вип. 17(85). – С. 28-32. DOI : 10.25264/2519-2558-2023-17(85)-28-32
 4. Безубик Л. Тематична група «Сон» у фразеологічній системі сучасної української мови / Л. Безубик ; наук. кер. Т. Миколенко // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 193-196
 5. Миколенко Т. М. Якісні характеристики сну в українській фразеології: образний аспект / Т. М. Миколенко // Current issues of science, education and technology in Ukraine and the world : International scientific-practical conference (Tampere, Finland, December 29, 2023). – Tampere : Scholarly Publisher ICSSH, 2023. – P. 25-26
 6. The Role of Digital Technologies in Building Foreign Language Competencies of Future Specialists / S. Danylyuk, A. Pak, S. Terekhova [et al.] // REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA. – ZULIA : UNIV ZULIA, 2023. – Vol. 14, іssue 41. – P. 847-861. – URL.: https://www.webofscience.com

2021 рік

 1. Миколенко Т. М. Особливості організації курсу та проведення занять із дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів факультету мистецтв в умовах дистанційного навчання / Т. М. Миколенко // Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгво-дидактики : колективна монографія. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 335–348.
 2. Linguodidactic aspects of studying rhetoric by secondary school students / O. Petryshyna, T. Mykolenko, M. Sokol [et al.] // Laplage em revista. – 2021. – Vol. 7, issue 3. – P. 174–181. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000687135900008

2020 рік

 1. Головата Л. М. Українська мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації для студентів географічного факультету / Л. М. Головата, Г. І. Дідук-Ступ’як, Т. М. Миколенко. –  Тернопіль : Вектор, 2020. –  125с.
 2. Петришина О. І. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчально-методичні рекомендації для студентів нефілологічних спеціальностей закладів вищої освіти / О. І. Петришина, Т. Миколенко. – Тернопіль : ПП ВКФ "Політек", 2020. – 80 с.
 3. Миколенко Т. Тестові завдання з історії української літературної мови (стара українська літературна мова) / Т. Миколенко. – Тернопіль : ПП ВКФ "Політек", 2020. – 60 с.
 4. Миколенко Т. Цветообозначение как транслятор авторских смыслов / Т. Миколенко, Л. Головата // Наукові записки. Серія : Філологічні науки. – Кропивницький, 2020. – Вип. 187. – С. 327–332.
 5. Миколенко Т. М. Семантика тиску в пондусних прикметниках / Т. М. Миколенко // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. – Острог, 2020. – Вип. 9 (77). – С. 157–159.
 6. Мыколенко Т. М. Весовой признак в прототипических ситуациях / Т. М. Мыколенко // Актуальные научные исследования в современном мире. – Переяслав-Хмельницкий, 2020. – №2-5(58). – С.125–129.

2019 рік

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах