mohun

 

Кандидат біологічних наук

Асистент кафедри ботаніки та зоології

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Крижановська М. А. Аналіз динаміки народження дітей з аутосомними трисоміями по Хмельницькій області / М. А. Крижановська, О. Ю. Майорова, Н. Я. Голуб // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – Т. 83, № 1–2. – С. 37-43. DOI : 10.25128/2078-2357.23.1–2.6
 2. Вальтер Флеммінг: життєвий шлях та науковий доробок / О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп′як, Н. Й. Міщук [та ін.] // Фактори експериментальної еволюції організмів: збірник наукових праць. – Київ : Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2023. – Т. 32. – С. 7-12. DOI : https://doi.org/10.7124/FEEO.v33.1591
 3. Лисовський Р. Ю. Особливості оцінки фітосанітарного ризику поширення карантинних видів / Р. Ю. Лисовський, М. З. Прокоп’як , О. Ю. Майорова [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 54-58

2022 рік

 1. Полева Л. А. Використання мікоризного симбіозу в агрономії / Л. А. Полева, М. З. Прокоп′як, О. Ю. Майорова // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 97-100
 2. Шевчик Л. О. Еволюційне вчення : посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини). Ч. 1 : Основи філогенії рослин і тварин / Л. О. Шевчик, О. Ю. Майорова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 100 с.
 3. Нариси фауни Західного Поділля : монографія / Г. М. Голіней, І. М. Грод, Н. Я. Кравець [та ін.] ; за редакцією Л. О. Шевчик. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – 164 с.
 4. Оцінка генетичного поліморфізму Gentiana lutea L. (полонинa Красна, Українські Карпати) / М. З. Прокоп'як, О. Ю. Майорова, Х. М. Колісник [та ін.] // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Біологія. – Одеса : ОНУ, 2022. – Т. 27. – Вип. 2(51). – С. 113-114
 5. Оцінка ефективності показників інформативності ISSR-маркерів для аналізу генетичного поліморфізму рослин / М. З. Прокоп’як, А. І. Флячок, О. Ю. Майорова [та ін.] // Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. –2022, Черкаси. – С. 74–101.
 6. Створення колекції рослин і культури тканин рідкісних лікарських видів роду Gentiana L. in vitro / Л. Р. Грицак, Н. Б. Кравець, О. Ю. Майорова [та ін.] // Фактори експериментальної еволюції організмів: збірник наукових праць : вибрані тези доповідей на XVII Міжнародній науковій конференції (3–8 жовтня 2022 р., м. Умань). – Київ : Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2022. – Т. 30. – С. 145.
 7. The assessment of the current status of Gentiana lutea L. populations of the Ukrainian Carpathians : Ecological and genetic approaches / M. Prokopiak, O.Mayorova, L. Hrytsak, H. Meshko, N. Drobyk // Folia Oecologica, 2022. – Vol. 49, no.1. – P. 42–50.  – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Збереження та відтворення біологічного різноманіття роду Gentiana L. - еколого-генетичний підхід: монографія. Частина І / О.Ю. Майорова, М.З. Прокопяк, Л.Р. Грицак, Н.М. Дробик. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 137 с.
 2. Кафедра ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: минуле, сьогодення, майбутнє (до 80-річчя заснування: 1940-2020)  : монографія / C. В. Пида, M. M. Барна, Л. С. Барна [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 416 с.
 3. Особливості охорони рідкісних видів родини gentianaceae на території України / М. З. Прокоп’як, О. Ю. Майорова, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Академику Л.С. Бергу – 145 лет : Сборник научных статей=Academician Leo Berg – 145 : Collection of Scientific Articles. – Bendery: Eco-TIRAS, 2021. – P. 203-206.
 4. Майорова О. Ю. Оцінка флористичного та фауністичного різноманіття національного природного парку «Дністровський каньйон» (Тернопільська область) / О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як // Сучасні проблеми екології : тези ХVІІ Всеукраїнської наукової on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю (15 квітня 2021 року, м. Житомир). – Житомир : Житомирська політехніка, 2021. – С. 13–14.
 5. Оріховський Ю. А. Оцінка стану сільськогосподарських угідь Тернопільської області (с. Малий Ходачків): мікроелементний склад / Ю. А. Оріховський, М. З. Прокоп’як, О. Ю. Майорова // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 104–107.
 6. Грицак Л. Р. Оцінка ефективності технологій in situ та ex situ для збереження видів роду Gentiana L. / Л. Р. Грицак, М. З. Прокоп'як, О. Ю. Майорова, Н. М. Дробик  та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. Вип. 4 (81). С. 23-30. DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.%204.4
 7. Лікарські рослини родини asteraceae у флорі Голицького ботанічного заказника загальнодержавного значення / М. З. Прокоп’як, В. М. Яворська, О. Ю. Майорова,  Р. Л. Яворівський, М. А. Крижановська // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2021 : збірник тез доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції, (Харків, 29-30 квітня 2021 року). – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. – С. 66–69.
 8. Динаміка поширення західного кукурудзяного жука на Тернопільщині впродовж 2016-2020 рр. / М. З. Прокоп'як, Л. А. Безменська, Н. М. Пальцан, Г. М. Голіней, О. Ю. Майорова // Карантин і захист рослин. – 2021. – № 2 (265). – С. 3–7.
 9.  Природно-заповідний фонд Хмельницької області в контексті формування Смарагдової мережі / О. Ю. Майорова, І. І. Ковальчук, М. З. Прокоп’як, М. А. Крижановська // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – Харків : Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2021. – Вип. 35. – С. 131–139.
 10. Залежність вмісту фотосинтетичних пігментів у рослинах деяких видів роду Carlina L. від умов освітлення in vitro / Н. Б. Кравець, Х. М. Колісник, Л. Р. Грицак // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – Київ : Гельветика, 2021. – № 3 (36). – С. 160–166.
 11. Динаміка ростових параметрів рослин in vitro Gentiana lutea L. за різних умов освітлення / Л. Р. Грицак, М. З. Прокоп’як, М. З. Майорова та ін. // Фактори експериментальної еволюції організмів : збірник наукових праць. – Київ : Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2021. – Т. 28. – С. 58–65.
 12. Сохранение и восстановление популяций лекарственных видов растений с использованием биотехнологических методов / О. Ю. Майорова, М. З. Прокопьяк, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробык // Актуальные проблемы наук о Земле: использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды : сборник материалов V Международной научно-практической конференции, Брест, 27–29 сент. 2021 г. : в 2 ч. – Брест : БрГУ, 2021. – Ч. 2. – С. 126–129.
 13. Створення колекції рослин і культури тканин деяких видів роду Gentiana l. in vitro / О. Я. Вовк, Л. Р. Грицак, О. Ю. Майорова [et al.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 42–45.
 14. Смарагдові об’єкти Хмельницької області / І. І. Ковальчук, Л. Б. Яблонська, О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 80–83.
 15. Сучасні причини фрагментації ареалів високогірних видів роду Gentiana L. / Л. Р. Грицак, О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як  та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. Вип. 3 (81). С. 25-33. DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.3.4

2020 рік

 1. Майорова О. Ю. Природно-заповідний фонд Тернопільської області: стан, проблеми та шляхи їх вирішення / О. Ю. Майорова, Н. М. Юркевич, М. З. Прокоп’як // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. № 1-2 (79). – C. 73–76.
 2. Фрагментація ДНК сперматозоїдів: причини, механізм, вплив на настання та виношування вагітності / С. В. Хміль О. Ю. Майорова, Л. М. Маланчук [та ін.] // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль : ТНМУ «Укрмедкнига» 2020. – № 2. – С. 173–178.
 3. Низький овуляторний резерв: причини виникнення, питання та відповіді / С. В. Хміль, О. В. Денефіль, Н. Ю. Терлецька, О. Ю. Майорова // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль : ТНМУ «Укрмедкнига» 2020. – № 2. – С. 167–172.
 4. Майорова О. Ю. Природно-заповідний фонд Тернопільської області: стан, проблеми та шляхи їх вирішення / О. Ю. Майорова, Н. М. Юркевич, М. З. Прокоп’як // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. –  № 1-2 (79). – C. 73–76.
 5. Вміст флавоноїдів і кcантонів у калюсних культурах рослин видів роду Gentiana L. за вирощування у рідкому живильному середовищі на поролонових підкладках / Л. Р. Грицак, В. М. Мельник, М. З. Прокоп’як [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 39–50.
 6. Фітоценотична приуроченість та консортивні зв’язки видів роду Gentiana L. в Українських Карпатах / Л. Р. Грицак, О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як, Н. М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 91–98.

2019 рік

 1. Збереження біорізноманіття рідкісних видів роду Gentiana L. у природі та культурі in vitro: еколого-фізіологічний і молекулярно-генетичний підходи / О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (10-12 жовтня 2019 р, м. Хмельницьк). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 216-217.
 2. Хміль С. В. Причини чоловічого безпліддя: питання та відповіді / С. В. Хміль, О. Ю. Майорова, І. В. Дудчук // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – Тернопіль : ТНМУ «Укрмедкнига» 2019. – № 2. – С. 91–97.
 3. Хміль С. В. Вплив екологічних факторів на якісні та кількісні параметри еякуляту чоловіків (літературний огляд) / С. В. Хміль, О. Ю. Майорова, І. В. Дудчук // Вісник Вінницького національного медичного університету. – Вінниця : Вінницький нац. мед.ун-т ім. М. І. Пирогова, 2019. – Т. 23, n. 3. – С. 530–534.
 4. Вміст фотосинтетичних пігментів у рослинах роду Carlina L. у природі та культурі in vitro / Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак, М. 3. Прокоп'як, О. Ю. Майорова, H. М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – № 4 (78). – C. 16–23.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах