Web of Science ResearcherID: І-7413-2018

Macuk

 

Кандидат біологічних наук

Викладач кафедри ботаніки та зоології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Барна Микола Миколайович – відомий український вчений – ботанік, цитоембріолог, заслужений діяч науки і техніки України, педагог (до 85 – річчя від дня народження) / Н. М. Дробик, С. В. Пида, Л. С. Барна [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – Т. 83, № 1–2. – С. 84-92. DOI : 10.25128/2078-2357.23.1–2.12
 2. Мацюк О. Б. Визначення життєздатності пилку гібридів ріпаку озимого в умовах західного Лісостепу / О. Б. Мацюк, Г. Б. Гуменюк, М. Л. Базилюк // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 67-69
 3. Вплив мікробних препаратів на показники водообміну листків нуту звичайного (Cicer arietinum L.) / С. В. Пида, І. В. Чернік, Н. В. Москалюк  [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 73-76
 4.  Кваліфікаційний іспит з біології, основ здоров’я та методики їх навчання : збірник завдань / Л. Барна, О. Волошин, А. Герц [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 212 с.
 5. Чорна Н. З. Мікробіологія : методичні вказівки та завдання для лабораторних робіт для студентів денної форми навчання спеціальності "Екологія" / Н. З. Чорна, О. Б. Мацюк. – Бережани : [б. в.], 2023. – 45 с.
 6. Барна М. М. Лікарські деревні рослини / М. М. Барна, Л. С. Барна, Н. В. Герц [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 30-34
 7. Порівняльний аналіз морфологічних показників гібридів ріпаку озимого (ДК Експрешн, Абакус, Смарагд, ПТ 264, Куга) / Т. М. Яручик, Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 87-90
 8. Педагогічна практика (виробнича) здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Середня освіта (Природничі науки) : навчально-методичний посібник / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, В. М. Мацюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 72 с.
 9. Педагогічна практика (виробнича) : робочий зошит : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Середня освіта (Природничі науки) / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, В. М. Мацюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 72 с.
 10. Пида С. В. Робочий зошит з мікробіології з основами вірусології : для студентів ОПП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія)» / С. В. Пида, О. Б. Мацюк. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 74 с.

2022 рік

 1. Мацюк О. Б. Дослідженя життєздатності пилку гібридів ріпаку озимого / О. Б. Мацюк, Г. Б. Гуменюк, М. Л. Базилюк, О. Б. Амброзюк // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 76-78
 2. Дослідження нектаропродуктивності гібридів озимого ріпаку в умовах Західного Лісостепу / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Modern research in world science : Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference (28-30 November 2022). – Lviv : SPC «Sci-conf.com.ua», 2022. – P. 122-124
 3. Cодомора М. Кореляційні схеми між показниками структури та урожайністю гібриду ріпаку озимого Куга / М. Содомора, О. Мацюк, Р. Яворівський // Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства : тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів (Тернопіль, 6–7 грудня 2022 р.). – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2022. – С. 55–56.
 4. Порівняльна характеристика морфологічних показників гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.) в умовах Західного Лісостепу / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві : матеріали Міжнародної науко-практичної конференції (Україна, Київ, 7–8 липня 2022 р.). – Київ, 2022. – Ч. 1. – С. 87-90.
 5. Порівняльна характеристика урожайності гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.) в умовах Західного Лісостепу / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Modern research in world science : The 4th International scientific and practical conference (July 10-12, 2022). – Lviv : SPC ―Sci-conf.com.ua‖, 2022. – Р. 64-67
 6. Чвалюк Г. В. Як війна знищує екологію України / Г. В. Чвалюк, В. В. Грубінко, Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Біологія. – 2022. – Т. 82, № 4. – С. 49-64. DOI : 10.25128/2078-2357.22.4.6
 7. Indication of the impact of environmental stress on the responses of the bivalve mollusk Unio tumidus to ibuprofen and microplastics based on biomarkers of reductive stress and apoptosis / V. Martyniuk, V. Khoma, T. Matskiv [et al.] // Comparative Biochemistry and Physiology Part - C: Toxicology and Pharmacology. – 2022. – Vol. 261. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Герц Н. В. Екскурсія як форма організації освітнього процесу навчальної практики з ботаніки / Н. В. Герц, О. Б. Мацюк // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2021. – C. 104-105.
 2. Кафедра ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: минуле, сьогодення, майбутнє (до 80-річчя заснування: 1940-2020)  : монографія / C. В. Пида, M. M. Барна, Л. С. Барна [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 416 с.
 3. Мацюк О. Б. Особливості викладання дисципліни «Основи агрохімії» при підготовці учителів хімії / О. Б. Мацюк, С. В. Пида // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 128–130.
 4. Гуменюк Г. Б. Вплив перехресного запилення на врожайність гібриду ріпаку озимого Куга / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, Р. Л. Яворівський, В. О. Хоменчук // Problemas y perspectivas de la aplicación de la investigación científica innovadora : сolección de documentos científicos «ΛΌГOΣ» con actas de la сonferencia іnternacional сientífica y рráctica (Panamá, 11 de junio de 2021). – Panamá-Vinnytsia : Centro de Estudios Estretégicos & European Scientific Platform, 2021. – С. 89–91
 5. Пида С. В. Вплив різних концентрацій натрій хлориду на показники водообміну листків нуту звичайного (Cicer arietinum L.) / С. В. Пида, І. С. Брощак, Н. В. Москалюк, О. Б. Мацюк // European scientific discussions : Proceedings of X International Scientific and Practical Conference (15-17 August 2021). – Rome, Italy : Potere della ragione Editore : Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2021. – P. 15-20.
 6. Морфогенез вегетативних і генеративних органів видів і гібридів родини Salicaceae Mirb. (історія дослідження): монографія / М. Барна, Л. Барна, Н. Герц, О. Мацюк. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 142 с.
 7. Ядловська О. О. Особливості анатомчної будови листків перстачу гусячого (Potentilla anserina L.) / О. О. Ядловська, О. Б. Мацюк, О. Б. Амброзюк // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 186–188.

2020 рік

 1. Кулич В. В. Роль рослин з алелопатичними властивостями в озелененні міст / В. В. КУлич, О. Б. Мацюк // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 35-38.
 2. Вплив попередників і фунгіциду Абакус на поширення хвороб та продуктивність жита посівного (Secale cereale L.) в умовах Тернопільської області / О. Б. Конончук, С. В. Пида, А. І. Герц [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 104–115.

2019 рік

 1. Мацюк О. Б. Види роду Juglans L. — елемент садово-паркового мистецтва та ландшафтної архітектури / О. Б. Мацюк // Єтнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції : збірник наукових праць. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2019. – Кн. З. – С. 238–241.
 2. Професор університету Святого Володимира Сергій Гаврилович Навашин (1857-1930) (до 160-річчя від дня народження та 120-річчя відкриття Подвійного запліднення у Покритонасінних рослин) / М. М. Барна, Л. С. Барна, Н. В. Герц [та ін.]. // Наукові читання, присвячені 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором Університету святого Володимира С. Г. Навашиним: матеріали наукових читань (м. Тернопіль, 6-8 лют. 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 723.
 3. Цитоембріологічні дослідження на кафедрі ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (до 50-річчя їх заснування) // Наукові читання, присвячені 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором Університету святого Володимира С. Г. Навашиним: матеріали наукових читань (м. Тернопіль, 6-8 лют. 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 45–55.
 4. Репродуктивна біологія полікарпічних видів родин Salicaсеае Mirb., Aceraceae Juss., Juglandaceae A. Rich ех Kunth., Fagaceae Dumort: сучасний стан та перспективи розвитку // Наукові читання, присвячені 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором Університету святого Володимира С. Г. Навашиним: матеріали наукових читань (м. Тернопіль, 6-8 лют. 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 60–75.
 5. Мацюк О. Б. Дослідження жіночого гаметофіта у квіткових рослин (Magnoliophyta) / О. Б. Мацюк // Наукові читання, присвячені 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором Університету святого Володимира С. Г. Навашиним: матеріали наукових читань (м. Тернопіль, 6-8 лют. 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 84–86.
 6. Мрочко Н. В. Флора природно-заповідного фонду Урманського лісництва / Н. В. Мрочко, О. Б. Мацюк // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 213–217.
 7. Цінцірук М. В. Флора рідкісних рослин НПП "Північне Поділля" (Львівська обл.) / М. В. Цінцірук, О. Б. Мацюк // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 307–310.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах