Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури:
«Технології виховання і навчання «важких» дітей


1.    Ануфриева, Л.  "Какой он, современный подросток?" / Л. Ануфриева // Социальная педагогика. – 2008. – № 2. – С. 68-72.

2.    Афанасьєва, В. В.  Профілактика та корекція девіантної поведінки підлітків у навчальному процесі / В. В. Афанасьєва // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 1. – С. 47-52.

3.    Баранова, Т.  Подростки с девиантным поведением: трудности социализации / Т. Баранова // Социальная педагогика. – 2006. – № 4. – С. 47-54.

4.    Басалига, Т.  Технологія роботи з важкими дітьми в підлітковому віці / Т. Басалига // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – Вип. 15. – С. 70-74.

5.    Вайда, С. М.  Організація профілактичної роботи в загальноосвітній школі з неповнолітніми, схильними до делінквентної поведінки / С. М. Вайда // Таврійський вісник освіти. – 2006. – № 1. – С. 92-101.

6.    Виноградова-Бондаренко, В.  Робота вчителя щодо попередження важковиховуваності дітей / В. Виноградова-Бондаренко // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка та ін. – Кіровоград, 2003. – Вип. 52. Ч. 1. – С. 99-101.

7.    Галагузова, М. А.  Образование против преступности / М. А. Галагузова, А. Г. Сломчинский // Педагогика. – 2007. – № 3. – С. 103-111.

8.    Галян, О.  Зміст та особливості реалізації виховних технологій у підлітковому віці / О. Галян // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – № 3. – С. 125-132.

9.    Гилленбранд, К.  Коррекционная педагогика = Didaktik bei Unterrichts-und Verhaltens-Storungen : обучение трудных школьников : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Педагогика и психология", "Педагогика" / К. Гилленбранд ; пер. с нем. Н. А. Горловой ; науч. ред. рус. текста Н. М. Назарова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2008.-240 с.

10.    Гурлєва, Т. С.  Причини виникнення і перcпективи попередження підліткової важковиховуваності / Т. С. Гурлєва // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 7. – С. 6-10.

11.    Дружинина, Н.  Педагогическая поддержка подростков из неполных семей / Н. Дружинина // Социальная педагогика. – 2007. – № 1. – С. 45-50.

12.    Заверико, Н. В.  Сучасні підходи до профілактики адиктивної поведінки підлітків у загальноосвітньому закладі / Н. В. Заверико // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 2. – С. 61-66.

13.    Зданевич, Л.  Сучасний стан формування "важких" підлітків у діяльності школи (позитивні і негативні аспекти) / Л. Зданевич // Другий український педагогічний конгрес : зб. матер. конгр. – Львів, 2006. – С. 227-236.

14.    Ефремов, К.  Трудные дети, трудные люди / К. Ефремов // Народное образование. – 2004. – № 3. – С. 117-129.

15.    Жуков, М. Н.  Подростковая преступность и ее профилактика средствами физической культуры и спорта / М. Н. Жуков // Физическая культура в школе. – 2005. – № 4. – С. 53-55.

16.    Какарова, А.  Создание условий для саморазвития подростков в образовательной среде / А. Какарова // Учитель. – 2008. – № 5. – С. 44-47.

17.    Калошин, В. Ф.  Вчитель шукає підхід до батьків "важких" учнів : практичні поради молодому вчителю / В. Ф. Калошин, В. І. Заєць // Виховна робота в школі. – 2008. – № 8. – С. 2-5.

18.    Киселева, В.  Подростковое одиночество: причины и последствия / В. Киселева // Воспитание школьников. – 2003. – № 6. – С. 47-52.

19.    Ковальчук, М.  Основні причини правопорушень підлітків у сучасний період / М. Ковальчук // Рідна школа. – 2007. – № 7-8. – С. 35-38.

20.    Козубовська, І. В.  Зародження педагогічних поглядів на проблему відхилень у поведінці неповнолітніх та їх подальший розвиток у зарубіжній психолого-педагогічній науці / І. В. Козубовська, Г. В. Товканець // Науковий вісник Ужгородського державного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – 1999. – Вип. 2. – С. 100-103.

21.    Комаров, Р.  Фатальна дистанція перехідного віку / Р. Комаров // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – № 1. – С. 44-45.

22.    Кондрат, Е.  Профессиональное самоопределение старших подростков с девиантным поведением / Е. Кондрат // ALMA MATER: Вестник высшей школы. – 2003. – № 4. – С. 16-18.

23.    Кондрат, Е. Н.  Профессиональное самоопределение подростков с антисоциальным поведением / Е. Н. Кондрат // Педагогика. – 2004. – № 3. – С. 45-48.

24.    Королёва, Е. В.  Проблемные ситуации в школе и способы их решения : практическое пособие / Е. В. Королёва, П. Г. Юрченко, Т. Н. Бурдыгина. – М. : АРКТИ, 2006. – 80 с.

25.    Косевич, Н. Р.  Недостатки воспитательной работы с несовершеннолетними в школьном коллективе / Н. Р. Косевич // Ученые записки Московского гуманитарного педагогического института / Редкол.: А.Г.Кутузов, А.В.Алексеев, М.Г.Павловец. – М., 2003. – Т. 1. – С. 67-74.

26.    Кудрявцева, Л.  Типология агрессии у детей и подростков / Л. Кудрявцева // Народное образование. – 2005. – № 8. – С. 193-195.

27.    Кузнєцов, О.  Як виховувати підлітків? / О. Кузнєцов // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 3. – С. 33.

28.    Куцінко, О. Г.  Спосіб не загубити учня  : [робота з проблемними дітьми] / О. Г. Куцінко    // Зарубіжна література в школі. – 2010. – № 8. – С. 2-7.

29.    Лазаренко, О.  Соціально-педагогічний аспект у профілактиці девіантної поведінки підлітків / О. Лазаренко // Рідна школа. – 2009. – № 5-6. – С. 43-45.

30.    Леушкина, Н.  Как помочь подростку стать успешным в школе / Н. Леушкина // Учитель. – 2008. – № 5. – С. 38-41.

31.    Лукьянова, М.  Научение подростков неагрессивному поведению / М. Лукьянова // Учитель. – 2008. – №  5. – С. 48-52.

32.    Лупаніна, С.  Чому "важка" дитина важка? / за матер. журналу "Учитель" // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – № 3. – С. 48-51.

33.    Мандзюк, О.  Проблема конфліктів у сім'ї та шкільному середовищі / О. Мандзюк // Освітянин. – 2004. – № 2. – С. 27-28.

34.    Михайлова, Л.  Работа с трудными подростками / Л. Михайлова // Воспитание школьников. – 2006. – № 10. – С. 40-42.

35.    Мицак, Х.  Явище педагогічної занедбаності в сучасній школі / Х. Мицак // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Вип. 18. – С. 69-71.

36.    Мізерна, О. О.  Корекційна тренінгова програма " Самовдосконалення" для подолання агресивних проявів серед підлітків / О. О. Мізерна // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 4. – С. 37-43.

37.    Мусатенко, Н.  Важковиховуваність  : психодіагностика та корекція / Н. Мусатенко // Психолог. Шкільний світ. – 2008. – № 10. – С. 14-17.


38.    Мязина, Л.  Обучение младших подростков жизненно важным навыкам / Л. Мязина // Учитель. – 2008. – № 5. – С. 34-35.

39.    Невский, И. А.  Трудный успех : без "трудных" работать можно : из опыта работы / И. А. Невский. – М. : Просвещение, 1981. – 128 с.

40.    "Обережно : дитина!" : В. О. Сухомлинський про важких дітей : темат. зб. / упоряд. Т. В. Філімонова ; авт. ідеї, консультант та наук. ред. О. В. Сухомлинська. – Луганськ : Луганск. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2008. – 264 с.

41.    Оржеховська, В. М.  Стратегія розвитку превентивного виховання дітей і молоді в Україні / В. М. Оржеховська // Становлення особистості : 10 років праці: здобутки і перспективи. – Кам'янець-Подільський, 2007. – С. 158-165.

42.    Парфанович, І. І.  Готуємось до превентивної діяльності : навч.-метод. посіб. для вищ. навч. закл., фахівців соц. сфери / І. І. Парфанович. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 238 с.

43.    Пахомова, О.  Методологічні підходи до проблеми розвитку соціальності дітей підліткового віку / О. Пахомова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 2. – С. 4-13.

44.    Попов, М.  Проблема відхилень у педагогічній науці ( друга пол.ХІХ-поч.ХХст.) / М. Попов // Рідна школа. – 2003. – № 4. – С. 65-67.

45.    Пурин, В. Д.  Профилактика и коррекция педагогической запущенности : уч. пособ. для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по пед. спец. / В. Д. Пурин. – М. : Академия, 2008. – 192 с.

46.    Пятаков, Е.  Основные направления, этапы, методы и приёмы коррекционной работы / Е. Пятаков // Педагогическая техника. – 2004. – № 3. – С. 102-120.

47.    Пятаков, Е.  Подросток и криминал: не допустить, не навредить, не перестараться / Е. Пятаков // Социальная педагогика. – 2008. – № 3. – С. 80-92.

48.    Пятаков, Е.  Подросток и криминал: устоять на краю... / Е. Пятаков // Народное образование. – 2008. – № 6. – С. 245-252.

49.    Рогаткин, С. Кривошеева Л.  Программы примирения. Новая технология работы с трудными подростками / Д. Рогаткин, С.. Кривошеева Л. Гладких // Народное образование. – 2006. – № 2.– С. 193-201.

50.    Савина, Н.  Конфликты в школе - фактор криминализации подростков / Н. Савина // Социальная педагогика. – 2009. – № 1. – С. 40-47.

51.    Сергеева, И. С.  Причины проявления девиантного поведения подростков в современных социально-экономических условиях / И. С. Сергеева // Ученые записки Московского гуманитарного педагогического института – М., 2006. – Т. 4. – С. 105-108.

52.    Синяева, А. А.  Предрасположенность к нарушениям поведения : [средства физ культуры в формировании поведения] / А. А. Синяева // Физическая культура в школе. – 2005. – № 2. – С. 71-75.

53.    Скребець, О.  Особистісно орієнтований підхід у роботі із соціально дезадаптованими неповнолітніми : з досвіду роботи / О. Скребець, Т. Дем'яненко // Рідна школа. – 2009. – № 5-6. – С. 51-53.

54.    Слободская, Е. Р.  Отклонения в поведении и эмоциональные расстройства подростков как факторы школьной дезадаптации / Е. Р. Слободская, Н. Н. Савина // Наука и школа. – 2006. – № 6. – С. 45-48.

55.    Степанов, П.  Методика воспитания межкультурной толерантности у подростков / П. Степанов // Воспитательная работа в школе. – 2003. – №5. – С. 79-90.

56.    Стрілько, В.  Біопсихологічні засади індивідуального підходу до учнів у навчально-виховному процесі / В. Стрілько // Рідна школа. – 2009. – № 8-9. – С. 36-38.

57.    Таболова, Е. М.  Психолого-педагогические принципы личностного развития учащихся с девиантным поведением / Е. М. Таболова // Ученые записки Московского гуманитарного педагогического института. – М., 2006. – Т. 4. – С. 109-116.

58.    Тагирова, Г. С.  Психолого-педагогическая коррекционная работа с трудными подростками : практ. пособ. для психологов, соц. педагогов, студ. пед. вузов и колледжей / Г. С. Тагирова. – М. : Пед. об-во России, 2003. – 128 с.

59.    Ткачук, С.  Причини асоціальної поведінки підлітків / С. Ткачук // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Вип. 18. – С. 105-107.

60.    Томашевская, Т. А.  Влияние акцентуаций характера на формирование девиантного поведения подростков в школе / Т. А. Томашевская // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського. – 2005. – Вип. 3-4. – С. 20-26.

61.    Туріщева, Л. В.  Особливості роботи з девіантними дітьми / Л. В. Туріщева // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2009. – № 2. – С. 2-6.

62.    Фарафонова, Т. В.  Погляди зарубіжних учених на проблему відхилень у поведінці неповнолітніх / Т. В. Фарафонова // Науковий вісник Ужгородського державного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – 1999. – Вип. 2. – С. 111-114.

63.    Федорченко, Т.  Методи корекційної роботи з агресивними дітьми і підлітками / Т. Федорченко // Рідна школа. – 2007. – № 2. – С. 12-15.

64.    Федорченко, Т.  Причини девіантної поведінки дітей молодшого шкільного віку / Т. Федорченко // Рідна школа. – 2007. – № 7-8. – С. 38-40.

65.    Фіцула, М. М.  Педагогічні проблеми перевиховання учнів / М. М. Фіцула. – К. : Радянська школа, 1981. – 104 с.

66.    Фіцула, М. М.  Методика попередження і подолання педагогічної занедбаності учнів загальноосвітніх шкіл / М. М. Фіцула. – Ужгород-Тернопіль : Мистецька лінія, 2002. – 228 с.

67.    Хромова, О. Л.  В.О. Сухомлинський про виховання важких дітей і підлітків / О. Л. Хромова // Педагогіка і психологія / Вісник АПН України /. – 2004. – № 1. – С. 12-20.

68.    Чабан, О.  У пошуках вирішення проблеми " важких " дітей / О. Чабан // Рідна школа. – 2003. – № 4. – С. 19-21.

69.    Черникова, Т.  Трудный подросток: как вести беседу? / Т. Черникова // Народное образование. – 2009. – № 6. – С. 243-251.

70.    Шенфельдер, Гарри.  Должны ли дети быть трудными ? = Muessen kinder schwierig sein ? / Гарри Шенфельдер. – М. : Знание, 1982. – 96 с.

71.    Щелин, И.  Профилактическая и коррекционная работа с подростками-правонарушителями / И. Щелин // Воспитание школьников. – 2003. – № 6. – С. 27-29.

72.    Трудный подросток : причины и следствия / под ред. В. А. Татенко. – К. : Рад. школа, 1985. – 178 с.

Підготовила Лецкалюк І. Г (вересень 2010 р. ; 72 дж.).

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

beylikdüzü escort seks hikayesi

gaziantep escort mersin escort kayseri escort gaziantep escort ataköy escort