Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури:
«Технології виховання і навчання «важких» дітей


1.    Ануфриева, Л.  "Какой он, современный подросток?" / Л. Ануфриева // Социальная педагогика. – 2008. – № 2. – С. 68-72.

2.    Афанасьєва, В. В.  Профілактика та корекція девіантної поведінки підлітків у навчальному процесі / В. В. Афанасьєва // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 1. – С. 47-52.

3.    Баранова, Т.  Подростки с девиантным поведением: трудности социализации / Т. Баранова // Социальная педагогика. – 2006. – № 4. – С. 47-54.

4.    Басалига, Т.  Технологія роботи з важкими дітьми в підлітковому віці / Т. Басалига // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – Вип. 15. – С. 70-74.

5.    Вайда, С. М.  Організація профілактичної роботи в загальноосвітній школі з неповнолітніми, схильними до делінквентної поведінки / С. М. Вайда // Таврійський вісник освіти. – 2006. – № 1. – С. 92-101.

6.    Виноградова-Бондаренко, В.  Робота вчителя щодо попередження важковиховуваності дітей / В. Виноградова-Бондаренко // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Педагогічні науки : до 85-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / редкол.: І. Д. Бех, С. П. Величко, В. І. Дряпіка та ін. – Кіровоград, 2003. – Вип. 52. Ч. 1. – С. 99-101.

7.    Галагузова, М. А.  Образование против преступности / М. А. Галагузова, А. Г. Сломчинский // Педагогика. – 2007. – № 3. – С. 103-111.

8.    Галян, О.  Зміст та особливості реалізації виховних технологій у підлітковому віці / О. Галян // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – № 3. – С. 125-132.

9.    Гилленбранд, К.  Коррекционная педагогика = Didaktik bei Unterrichts-und Verhaltens-Storungen : обучение трудных школьников : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Педагогика и психология", "Педагогика" / К. Гилленбранд ; пер. с нем. Н. А. Горловой ; науч. ред. рус. текста Н. М. Назарова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2008.-240 с.

10.    Гурлєва, Т. С.  Причини виникнення і перcпективи попередження підліткової важковиховуваності / Т. С. Гурлєва // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 7. – С. 6-10.

11.    Дружинина, Н.  Педагогическая поддержка подростков из неполных семей / Н. Дружинина // Социальная педагогика. – 2007. – № 1. – С. 45-50.

12.    Заверико, Н. В.  Сучасні підходи до профілактики адиктивної поведінки підлітків у загальноосвітньому закладі / Н. В. Заверико // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 2. – С. 61-66.

13.    Зданевич, Л.  Сучасний стан формування "важких" підлітків у діяльності школи (позитивні і негативні аспекти) / Л. Зданевич // Другий український педагогічний конгрес : зб. матер. конгр. – Львів, 2006. – С. 227-236.

14.    Ефремов, К.  Трудные дети, трудные люди / К. Ефремов // Народное образование. – 2004. – № 3. – С. 117-129.

15.    Жуков, М. Н.  Подростковая преступность и ее профилактика средствами физической культуры и спорта / М. Н. Жуков // Физическая культура в школе. – 2005. – № 4. – С. 53-55.

16.    Какарова, А.  Создание условий для саморазвития подростков в образовательной среде / А. Какарова // Учитель. – 2008. – № 5. – С. 44-47.

17.    Калошин, В. Ф.  Вчитель шукає підхід до батьків "важких" учнів : практичні поради молодому вчителю / В. Ф. Калошин, В. І. Заєць // Виховна робота в школі. – 2008. – № 8. – С. 2-5.

18.    Киселева, В.  Подростковое одиночество: причины и последствия / В. Киселева // Воспитание школьников. – 2003. – № 6. – С. 47-52.

19.    Ковальчук, М.  Основні причини правопорушень підлітків у сучасний період / М. Ковальчук // Рідна школа. – 2007. – № 7-8. – С. 35-38.

20.    Козубовська, І. В.  Зародження педагогічних поглядів на проблему відхилень у поведінці неповнолітніх та їх подальший розвиток у зарубіжній психолого-педагогічній науці / І. В. Козубовська, Г. В. Товканець // Науковий вісник Ужгородського державного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – 1999. – Вип. 2. – С. 100-103.

21.    Комаров, Р.  Фатальна дистанція перехідного віку / Р. Комаров // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – № 1. – С. 44-45.

22.    Кондрат, Е.  Профессиональное самоопределение старших подростков с девиантным поведением / Е. Кондрат // ALMA MATER: Вестник высшей школы. – 2003. – № 4. – С. 16-18.

23.    Кондрат, Е. Н.  Профессиональное самоопределение подростков с антисоциальным поведением / Е. Н. Кондрат // Педагогика. – 2004. – № 3. – С. 45-48.

24.    Королёва, Е. В.  Проблемные ситуации в школе и способы их решения : практическое пособие / Е. В. Королёва, П. Г. Юрченко, Т. Н. Бурдыгина. – М. : АРКТИ, 2006. – 80 с.

25.    Косевич, Н. Р.  Недостатки воспитательной работы с несовершеннолетними в школьном коллективе / Н. Р. Косевич // Ученые записки Московского гуманитарного педагогического института / Редкол.: А.Г.Кутузов, А.В.Алексеев, М.Г.Павловец. – М., 2003. – Т. 1. – С. 67-74.

26.    Кудрявцева, Л.  Типология агрессии у детей и подростков / Л. Кудрявцева // Народное образование. – 2005. – № 8. – С. 193-195.

27.    Кузнєцов, О.  Як виховувати підлітків? / О. Кузнєцов // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 3. – С. 33.

28.    Куцінко, О. Г.  Спосіб не загубити учня  : [робота з проблемними дітьми] / О. Г. Куцінко    // Зарубіжна література в школі. – 2010. – № 8. – С. 2-7.

29.    Лазаренко, О.  Соціально-педагогічний аспект у профілактиці девіантної поведінки підлітків / О. Лазаренко // Рідна школа. – 2009. – № 5-6. – С. 43-45.

30.    Леушкина, Н.  Как помочь подростку стать успешным в школе / Н. Леушкина // Учитель. – 2008. – № 5. – С. 38-41.

31.    Лукьянова, М.  Научение подростков неагрессивному поведению / М. Лукьянова // Учитель. – 2008. – №  5. – С. 48-52.

32.    Лупаніна, С.  Чому "важка" дитина важка? / за матер. журналу "Учитель" // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – № 3. – С. 48-51.

33.    Мандзюк, О.  Проблема конфліктів у сім'ї та шкільному середовищі / О. Мандзюк // Освітянин. – 2004. – № 2. – С. 27-28.

34.    Михайлова, Л.  Работа с трудными подростками / Л. Михайлова // Воспитание школьников. – 2006. – № 10. – С. 40-42.

35.    Мицак, Х.  Явище педагогічної занедбаності в сучасній школі / Х. Мицак // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Вип. 18. – С. 69-71.

36.    Мізерна, О. О.  Корекційна тренінгова програма " Самовдосконалення" для подолання агресивних проявів серед підлітків / О. О. Мізерна // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 4. – С. 37-43.

37.    Мусатенко, Н.  Важковиховуваність  : психодіагностика та корекція / Н. Мусатенко // Психолог. Шкільний світ. – 2008. – № 10. – С. 14-17.


38.    Мязина, Л.  Обучение младших подростков жизненно важным навыкам / Л. Мязина // Учитель. – 2008. – № 5. – С. 34-35.

39.    Невский, И. А.  Трудный успех : без "трудных" работать можно : из опыта работы / И. А. Невский. – М. : Просвещение, 1981. – 128 с.

40.    "Обережно : дитина!" : В. О. Сухомлинський про важких дітей : темат. зб. / упоряд. Т. В. Філімонова ; авт. ідеї, консультант та наук. ред. О. В. Сухомлинська. – Луганськ : Луганск. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2008. – 264 с.

41.    Оржеховська, В. М.  Стратегія розвитку превентивного виховання дітей і молоді в Україні / В. М. Оржеховська // Становлення особистості : 10 років праці: здобутки і перспективи. – Кам'янець-Подільський, 2007. – С. 158-165.

42.    Парфанович, І. І.  Готуємось до превентивної діяльності : навч.-метод. посіб. для вищ. навч. закл., фахівців соц. сфери / І. І. Парфанович. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 238 с.

43.    Пахомова, О.  Методологічні підходи до проблеми розвитку соціальності дітей підліткового віку / О. Пахомова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 2. – С. 4-13.

44.    Попов, М.  Проблема відхилень у педагогічній науці ( друга пол.ХІХ-поч.ХХст.) / М. Попов // Рідна школа. – 2003. – № 4. – С. 65-67.

45.    Пурин, В. Д.  Профилактика и коррекция педагогической запущенности : уч. пособ. для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по пед. спец. / В. Д. Пурин. – М. : Академия, 2008. – 192 с.

46.    Пятаков, Е.  Основные направления, этапы, методы и приёмы коррекционной работы / Е. Пятаков // Педагогическая техника. – 2004. – № 3. – С. 102-120.

47.    Пятаков, Е.  Подросток и криминал: не допустить, не навредить, не перестараться / Е. Пятаков // Социальная педагогика. – 2008. – № 3. – С. 80-92.

48.    Пятаков, Е.  Подросток и криминал: устоять на краю... / Е. Пятаков // Народное образование. – 2008. – № 6. – С. 245-252.

49.    Рогаткин, С. Кривошеева Л.  Программы примирения. Новая технология работы с трудными подростками / Д. Рогаткин, С.. Кривошеева Л. Гладких // Народное образование. – 2006. – № 2.– С. 193-201.

50.    Савина, Н.  Конфликты в школе - фактор криминализации подростков / Н. Савина // Социальная педагогика. – 2009. – № 1. – С. 40-47.

51.    Сергеева, И. С.  Причины проявления девиантного поведения подростков в современных социально-экономических условиях / И. С. Сергеева // Ученые записки Московского гуманитарного педагогического института – М., 2006. – Т. 4. – С. 105-108.

52.    Синяева, А. А.  Предрасположенность к нарушениям поведения : [средства физ культуры в формировании поведения] / А. А. Синяева // Физическая культура в школе. – 2005. – № 2. – С. 71-75.

53.    Скребець, О.  Особистісно орієнтований підхід у роботі із соціально дезадаптованими неповнолітніми : з досвіду роботи / О. Скребець, Т. Дем'яненко // Рідна школа. – 2009. – № 5-6. – С. 51-53.

54.    Слободская, Е. Р.  Отклонения в поведении и эмоциональные расстройства подростков как факторы школьной дезадаптации / Е. Р. Слободская, Н. Н. Савина // Наука и школа. – 2006. – № 6. – С. 45-48.

55.    Степанов, П.  Методика воспитания межкультурной толерантности у подростков / П. Степанов // Воспитательная работа в школе. – 2003. – №5. – С. 79-90.

56.    Стрілько, В.  Біопсихологічні засади індивідуального підходу до учнів у навчально-виховному процесі / В. Стрілько // Рідна школа. – 2009. – № 8-9. – С. 36-38.

57.    Таболова, Е. М.  Психолого-педагогические принципы личностного развития учащихся с девиантным поведением / Е. М. Таболова // Ученые записки Московского гуманитарного педагогического института. – М., 2006. – Т. 4. – С. 109-116.

58.    Тагирова, Г. С.  Психолого-педагогическая коррекционная работа с трудными подростками : практ. пособ. для психологов, соц. педагогов, студ. пед. вузов и колледжей / Г. С. Тагирова. – М. : Пед. об-во России, 2003. – 128 с.

59.    Ткачук, С.  Причини асоціальної поведінки підлітків / С. Ткачук // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Вип. 18. – С. 105-107.

60.    Томашевская, Т. А.  Влияние акцентуаций характера на формирование девиантного поведения подростков в школе / Т. А. Томашевская // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського. – 2005. – Вип. 3-4. – С. 20-26.

61.    Туріщева, Л. В.  Особливості роботи з девіантними дітьми / Л. В. Туріщева // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2009. – № 2. – С. 2-6.

62.    Фарафонова, Т. В.  Погляди зарубіжних учених на проблему відхилень у поведінці неповнолітніх / Т. В. Фарафонова // Науковий вісник Ужгородського державного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – 1999. – Вип. 2. – С. 111-114.

63.    Федорченко, Т.  Методи корекційної роботи з агресивними дітьми і підлітками / Т. Федорченко // Рідна школа. – 2007. – № 2. – С. 12-15.

64.    Федорченко, Т.  Причини девіантної поведінки дітей молодшого шкільного віку / Т. Федорченко // Рідна школа. – 2007. – № 7-8. – С. 38-40.

65.    Фіцула, М. М.  Педагогічні проблеми перевиховання учнів / М. М. Фіцула. – К. : Радянська школа, 1981. – 104 с.

66.    Фіцула, М. М.  Методика попередження і подолання педагогічної занедбаності учнів загальноосвітніх шкіл / М. М. Фіцула. – Ужгород-Тернопіль : Мистецька лінія, 2002. – 228 с.

67.    Хромова, О. Л.  В.О. Сухомлинський про виховання важких дітей і підлітків / О. Л. Хромова // Педагогіка і психологія / Вісник АПН України /. – 2004. – № 1. – С. 12-20.

68.    Чабан, О.  У пошуках вирішення проблеми " важких " дітей / О. Чабан // Рідна школа. – 2003. – № 4. – С. 19-21.

69.    Черникова, Т.  Трудный подросток: как вести беседу? / Т. Черникова // Народное образование. – 2009. – № 6. – С. 243-251.

70.    Шенфельдер, Гарри.  Должны ли дети быть трудными ? = Muessen kinder schwierig sein ? / Гарри Шенфельдер. – М. : Знание, 1982. – 96 с.

71.    Щелин, И.  Профилактическая и коррекционная работа с подростками-правонарушителями / И. Щелин // Воспитание школьников. – 2003. – № 6. – С. 27-29.

72.    Трудный подросток : причины и следствия / под ред. В. А. Татенко. – К. : Рад. школа, 1985. – 178 с.

Підготовила Лецкалюк І. Г (вересень 2010 р. ; 72 дж.).

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

ataköy escort kaçak iddaa Canlı Bahis Siteleri beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort ataköy escort

porno indir porno izle ataköy escort
escort bayan istanbul escort