Web of Science ResearcherID: І-8255-2018

Lisova N

Кандидат біологічних наук

Доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Панькович Я. Геоекологічні особливості лісокористування Кременецького району Тернопілької області / Я. Панькович ; наук. кер. Н. О. Лісова // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 88-93
 2. Geospatial Features of Historical-Geographical Formation and the Current State of the Forest Massifs of Busk Forestry (Ukraine) / B. Havryshok, M. Syvyi, P. Demyanchuk [et al.] // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia. – Lublin, 2023. – P. 39-57. DOI : 10.17951/b.2023.78.39-57. – URL.: https://www.scopus.com

2022 рік

 1. Лісова Н. О. Еколого-ценотичний аналіз флори національного природного парку «Кременецькі гори» / Н.О. Лісова // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2022. – С. 38-42
 2. Гавришок Б. Лісогосподарське землекористування Буського лісгоспу: історико-географічні особливості та сучасний стан / Б. Гавришок, М. Сивий, Н. Лісова [та ін]. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52). – С. 185–195.
 3. Лісова Н. Національний природний парк «Кременецькі гори» як цінний об´єкт екотуризму / Н. Лісова // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 175–178
 4. Retrospective and geographical features of forestry use of lands in Podilski Tovtry / B. Havryshok, N. Lisova, M. Syvyj [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science : 3rd International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (Kryvyi Rih, 24 May 2022 through 27 May 2022). – 2022. – Vol. 1049, Issue 1. – URL.: https://www.scopus.com
 5. Syvyj M. Resource Potential of Сonstruction Sands of Podillya (Ukraine) / M. Syvyi, B. Havryshok,  P. Demyanchuk, N. Lisova // Current Advances in Geography, Environment and Earth Sciences. 2022. – Vol. 2. – P. 22-34

2021 рік

 1. Гавришок Б. Белігеративні ландшафти в Подільських Товтрах / Б. Гавришок, Н. Лісова // Культурний ландшафт як географічний феномен : матеріали міжнародної наукової конференції (23–25 вересня, 2021). – Чернівці : Чернівецький національний університет., 2021. – С. 45-46.
 2. Лісова Н. О. Ефективна взаємодія викладача та студента як умова підвищення якості вищої освіти України / Н. О. Лісова // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 41–46.
 3. Сивий М. Деякі аспекти польсько-українських геолого-геоморфологічних досліджень західного Волино-Поділля в період польської окупації / М. Сивий, Н. Лісова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – №2 (51). – С. 5-15
 4. Лісова Н. О. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Біогеографія з основами геоботаніки» для студентів освітньої програми «Екологія» першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти / Н. О. Лісова. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 24 с.
 5. Лісова Н. О. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Біологія» для студентів освітньої програми «Екологія» першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти / Н. О. Лісова. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 34 с.
 6. Лісова Н. О. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Екологічний бізнес» для студентів освітньої програми «Екологія» першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти / Н. О. Лісова. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 33 с.
 7. Лісова Н. О. Грамотний фідбек як обов’язкова складова взаємодії сучасного викладача та студента / Н. О. Лісова, М. Я. Сивий // Pedagogy and Psychology in the Modern World: the art of teaching and learning : International scientific and practical conference proceedings, February 26–27, 2021. – Riga : Baltija Publishing, 2021. – P. 60–64.
 8. Lisova N. Ecological analysis of the flora of the Kremenets Mountains National Nature Park (on the example of the mountains Divochi Skeli, Strakhova, Masliatyn, Chercha, Zamkova, Bozha) / N. Lisova, M. Syvyj, O. Volik // The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF), 19-21 травня 2021 р. – Кривий Ріг : Криворізький національний університет, 2021. – С. 1–7.
 9. Lisova N. O. Ecological and historical analysis of the fliora og the Kremenets mountains national natural park / N. O. Lisova, M. Ya. Syvyj, B. B. Havryshok // Prospects for Earth exploration: current state and rational use of resources : International scientific conference (December 28–29, 2021. Lublin, the Republic of Poland). – Riga : Baltija Publishing, 2021. – P. 11-14. – DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-183-1-3
 10. Сивий М. Я. Про функціональну структуру мінерально-сировинних ресурсів України / М. Я. Сивий, Н. О. Лісова // Science and society, patterns and trendsof development : the XVI International science conference (March 30 – April 02, 2021, Vienna).  – Austria, 2021. – P. 75–79.
 11. The natural protection of aquifers of the ternopil oblast (Ukraine) / M. Syvyj, O. Dovhanyk, N. Lisova [et al.] // 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM (Albena16 August 2021 through 22 August 2021). 2021. Vol. 21, Issue 5.1. P. 249-257. URL.: https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Лісова Н. О. Вплив рослинного покриву на формування природних екосистем та причини його збереження / Н. О. Лісова // Моделювання еколого-географічних систем : Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 53–58.
 2. Лісова Н. Необхідність розвитку екологічного бізнесу, як складова євроінтеграційного процесу України / Н. Лісова // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 212–219.
 3. Лісова Н. О. Фідбек, як інстумент для ефективної взаємодії викладача та студента / Н. О. Лісова // Нові підходи до організації та ефективного проведення практик в кризових умовах : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 58–62.
 4. Сивий М. Історія вивчення фосфоритових покладів Поділля / М. Сивий, Н. Лісова // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Серія : Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 24. – С. 199–209.

2019 рік

 1. Lisova N. O. Anthropogenic impact as a major factor to reduce biodiversity / Lisova N. O., Syvyi M. Ya. // Modern transformation in economics and management : proceedings of the IIІ International scientific conference (March 29th, 2019). – Klaipeda, Lithuania, 2019. – Part II. – P. 4346.
 2. Lisova N. O. Eco-labeling of food / Lisova N. O., Havryshok B. B. // Development of socio-economic systems in a global competitive environment : II International Scientific Conference , May 24th, 2019.  Le Mans, 2019. – P. 154157.
 3. Сивий М. Геолого-географічні дослідження польських та українських науковців на теренах Волині й Поділля у міжвоєнний період (1918–1939) / М. Сивий, Н. Лісова // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць. Серія : Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. Тернопіль, 2019. – Вип. 22. С. 110123.
 4. Калініна Л. Соціально-педагогічне партнерство як демократична модель державно-громадської взаємодії та компонента підручника для керівника освіти / Л. Калініна, Н. Лісова // Проблеми сучасного підручника. 2019. Вип. 22. С. 105120.
 5. Lisova N. Natural reserved areas as objects for the formation of environmentally competent society / Lisova N., Havryshok B. // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.). Тернопіль : Тайп, 2019. С. 76–79.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах