Web of Science ResearcherID: I-7018-2018

Lupak

 
Доктор педагогічних наук,
кандидат філологічних наук, 
професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти
 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Лупак Н. Лексика хореографічного мистецтва у контексті художньої комунікації / Н. Лупак // Мистецтво у нелінійному просторі : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 270-272
 2. Лупак Н. М. Нові грані хореографії: танець-перфоманс як медіатекст / Н. М. Лупак, Б. О. Водяний, Л. Б. Щур // Мистецтво та освіта : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна думка, 2023. – № 3 (109). – С. 54-59. DOI : https://doi.org/10.32405/2308-8885-2023-1(107)-54-59
 3. Педагогічні можливості дистанційних технологій навчання у сучасних умовах / Н. М. Лупак, С. О. Ступеньков, В. В. Овчарук [та ін.] // Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Фізико-математичні науки», Серія «Техніка»)» : журнал. – Київ : Наукові перспективи, 2023. – Вип. – № 3 (17). – С. 346-359. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-3(17)-346-359
 4. Лупак Н. Технологія розширеного навчання у контексті євроінтеграції / Н. Лупак // Формування професійної компетентності майбутніх фахівців: педагогічна та філологічна парадигми : матеріали Міжнародної науково-практичної міждисциплінарної конференції (м. Тернопіль, 11 травня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 124-127
 5. Moodle як основа системи дистанційного навчання та формування електронного освітнього середовища / Н. О. Зуєнко, Н. М. Лупак, Н. Л. Денисенко  [та ін.] // Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка». Серія «Психологія». Серія «Медицина». – Київ, 2023. – Вип № 8(26). – С. 122-136
 6. Methods of developing management competencies of education workers in postgraduate education / A. Anosova, L. Levitina, N. Lupak [et al.] // AMAZONIA INVESTIGA. – Florencia : Editorial Primmate, 2023. – Vol.12, іssue 66. – P. 335-346. – URL.: https://www.webofscience.com
 7. Coaching technologies in socionomy specialists' professional self-development in supporting families with children having special needs / V. Syniakova, Z. Krupnyk, Y. Plisko [et al.] // EDUWEB-REVISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EDUCACION. – CARABOBO : UNIV CARABOBO, 2023. – Vol. 17, іssue 3. – P. 111-123.  – URL.: https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Терещук Г. В. Технологія постановки запитань у контексті формування критичного мислення особистості: ментальний аспект / Г. В. Терещук, Н. М. Лупак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 6-16. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.1
 2. Лупак Н. М. Україна і Росія на перехресті ментальних координат як проблема сучасного гуманітарного знання та освітнього дискурсу / Н. М. Лупак // Наукові інновації та передові технології. (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»). – Київ, 2022. – № 6 (8). – С. 194–209. – DOI : https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-6(8)-194-209
 3. Simulation of Educational and Professional Training of Students / S.D. Rudyshyn, I. M. Koreneva, K. H. Yakushko [et al.] // Apuntes universitarios. – 2022. – Vol. 12, Issue 2. – P. 114–132. URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000784951500007
 4. Student’s innovative competence as a priority direction of educational management / S. Kutsepal [et al]. // Revista Tempos e Espaços em Educação. – 2022. v. 15 (34). e17167. – P. 1-14. – DOI : http://dx.doi.org/10.20952/revtee.v15i34.17167

2021 рік

 1. Лупак Н. Дизайн інтермедіальної комунікації: досвід, творчі пошуки, рефлексії : ілюстративний навчальний матеріал для студ. мист. спец.. учителів мистецтв / Н. Лупак. – Тернопіль : Калашник Т. Б., 2021. – 54 с.
 2. Лупак Н. М. Інтермедіальні технології в системі інтегрованої мистецької освіти / Н. М. Лупак // Інтегральна система мистецької освіти: етнокультурний напрям розвитку здібностей творчої особистості : колективна монографія. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – С. 150-171
 3. Лупак Н. М. Інтермедіальні технології як навчальна дисципліна у закладах вищої освіти / Н. М. Лупак // Topical issues of modern science, society and education : Proceedings of II International Scientific and Practical Conference (September 5-7, 2021). – Kharkiv : Sci-conf.com.ua, 2021. – P. 359-363
 4. Лупак Н. М. Техніка постановки запитань – інструмент педагогічної майстерності вчителя / Н. М. Лупак // International scientific innovations in human life : Proceedings of III International Scientific and Practical Conference (22-24 September 2021). – Manchester : Cognum Publishing House, 2021. – P. 191-196
 5. Терещук Г. Саморозвиток здобувача освіти в контексті синергетичного підходу та постнеокласичної освітньої парадигми / Г. Терещук, Н. Лупак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – № 2. – C. 13–20.

2020 рік

 1. Лупак Н. М. Інтермедіальна технологія формування комунікативної компетентності майбутніх учителів мистецтва: структурно-функціональна модель / Н. М. Лупак // International journal of innovative technologies in social science. – Warsaw : RS Global Sp. z O.O., 2020. – Vol. 1 (22). – P. 3-9.
 2. Лупак Н. М. Концепція інтермедіальної комунікативної діяльності у системі професійної підготовки майбутніх учителів мистецьких спеціальностей / Н. М. Лупак // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Запоріжжя : КПУ, 2020. – Т. 3. – Вип. 69. – С. 15-20
 3. Лупак Н. М. Комунікативна діяльність майбутніх учителів мистецьких спеціальностей у педагогічних університетах / Н. М. Лупак // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 22 травня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 163–165.
 4. Лупак Н. М. Організаційно-педагогічні умови ефективного функціонування інтермедіальної комунікативної діяльності майбутніх учителів мистецьких спеціальностей у закладах вищої освіти / Н. М. Лупак // Вектор современной педагогико-психологической науки в Украине и странах ЕС : коллективная монография. – Рига : Балтия Паблишинг, 2020. – С. 409-426
 5. Лупак Н. М. Сучасні вимоги до вчителя мистецтва / Н. М. Лупак // Мистецтво та освіта. – Київ, 2020. – № 3 (97). – С. 2-6
 6. Лупак Н. М. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів мистецтва: засади інтермедіальної технології : монографія / Н. М. Лупак. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 452 c.
 7. Creation of clusters and tools for improving the professional competence of future educators / N. M. Lupak, I. M. Kopotun, A. V. Hamza [et al.] // European Journal of Educational Research. – 2020. – Vol. 9, Issue 2. – P. 709–716. – URL. : https://www.scopus.com
 8. Pryshlіak O. Impact of intercultural educational space on the formation of intercultural competence of future teachers at a pedagogical higher education institution / O. Pryshlіak, V. Polishchuk, N. Lupak // Acta Paedagogica Vilnensia. – 2020. – Vol. 45. – P. 42–59. – URL. : https://www.scopus.com

2019 рік

 1. Лупак Н. М. Мистецька освіта в Україні: комунікативний аспект / Н. М. Лупак,  Б. О. Водяний  // Science Review. – 2019.– № 8(25). – P. 24-29.
 2. Пришляк О. Ю. Міжкультурна компетентність у навчанні іноземної мови / О. Ю. Пришляк, Н. М. Лупак // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. Педагогіка. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. – № 8 (40). – С. 185-200. – DOI : 10.24919/2413-2039.8/40.164457.
 3. Лупак, Н. М. Художня комунікація в площині мистецької освіти : теорія, практика, інновації : роль мистецької освіти як важливого чинника формування художнього пізнання майбутніх учителів мистецьких спеціальностей / Н. М. Лупак // Мистецтво та освіта. – 2019. – № 1. – С. 6–11.
 4. Lupak N. M. Communicative competence of future teachers of artistic disciplines : definition of concept / N. M. Lupac // Wschodnioeuropejskie czasopismo naukowe : east european scientific journal.  2019. – № 5 (45). – P. 5053.
 5. Лупак Н. М. Культурносеміотичний, медіатехнолгічний, комунікативний підходи у дослідженні поняття « інтермедіальність» / Н. М. Лупак // Science Review. – 2019. – № 6 (23), July. – P. 21–27.
 6. Лупак Н. М. Структура комунікативної компетентності майбухніх учителів мистецьких дисциплін : сучасний формат / Н. М. Лупак // Web of scholar : international academy journal. – 2019. – №4 (34), Арril. – P. 32–38.
 7. Pryshlyak O. Intercultural competence in foreign language teaching / O. Pryshlyak, N. Lupak // Людинознавчі студії. Педагогіка. 2019. Вип. 8. С. 185–200.
 8. Melnychuk I. Media communication in the system of higher education as a modern technological component of students’ vocational training / I. Melnychuk, N. Lupak, O. Pryshlіak, I. Bloshchynskyi  // Revista Ditemas Contempraneos: Educacion Politica y Valotes. 2019. Año: VII. Número: Edición Especial. Artículo no.:50. Período: Octubre. – P. 1-16
 9. Lupak N. M. Methodological approaches to the formation of communicative competence of future teachers of artistic disciplines // European Journal of Humanities and Social Sciences. – Vena : "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2019.  № 3. – P. 6065.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах