Web of Science ResearcherID: K-5365-2018

 

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри філологічних дисциплін початкової освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

Наука України

ORCID

Web of science 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Бабій І. М. Багатокомпонентні складнопідрядні речення у романі «Чорне сонце. Дума про братів азовських» Василя Шкляра: структура і функціонування / І. М. Бабій, Л. П. Лушпинська // Закарпатські філологічні студії. – Ужгород : Гельветика, 2023. – Вип. 27. – Т. 1. – С. 15–19. DOI : https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.27.1.2
 2. Лушпинська Л. Сучасна українська мова з практикумом: фонетика, фонологія, орфоепія, графіка, орфографія : методичні рекомендації для студентів спеціальності 013 Початкова освіта / Л. Лушпинська. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 56 с.
 3. Бабій І. М. Типологія та функційне навантаження вставних і вставлених конструкцій у художньому дискурсі (на матеріалі прозових творів Марії Матіос) / І. М. Бабій, Л. П. Лушпинська // Moderní aspekty vědy: XXIX. Díl mezinárodní kolektivní monografie. – Česká republika : Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2023. – S. 204-219
 4. Лушпинська Л. П. Формування мовної особистості в умовах професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів / Л. П. Лушпинська // Рідне слово в етнокультурному вимірі. – Дрогобич : Гельветика, 2023. – Вип. 8. – С. 91-96. DOI : https://doi.org/10.24919/2518-1602.2023.13
 5. UKRAINIAN PHRASEMES WITH A CORE VERB TO DENOTE MOTION IN AQUATIC SPACE AND THEIR ENGLISH EQUALENTS / I. Paten, O. Fedurko, H. Fil [et al.] // AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. – HRADEC KRALOVE : MAGNANIMITAS, 2023. – Vol. 13, іssue 2. – P. 145-149. – URL.: https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Лужецька Л. Вивчення прислівника у початковій школі на засадах комунікативно-діяльнісного підходу / Л. Лужецька, Л. Лушпинська // Рідне слово в етнокультурному вимірі: збірник наукових праць. – Дрогобич : Посвіт, 2022. – С. 274 – 283. DOI : https://doi.org/10.24919/2411-4758.2022.241446
 2. Лушпинська Л. Сучасна українська мова з практикумом (матеріали для самостійної роботи і перевірки знань) : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта / Л. Лушпинська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 52 с.
 3. Бабій І. М. Типологія та естетичні навантаження односкладних речень у поетичному дискурсі Марії Матіос / І. М. Бабій, Л. П. Лушпинська, Н. О. Свистун // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. «Філологія». – Острог : НаУОА, 2022. – Вип. 13 (81). – С. 61-65. – DOI : 10.25264/2519-2558-2022-13(81)-61-65

2021 рік

 1. Лушпинська Л.   Основи лінгвостилістики. Практикум: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 013 Початкова освіта / Л. Лушпинська, І. Бабій.  Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.  56 с.
 2. Typology of metaphor in political internet-communication / L. Kravets, V. Drebet, O. Luzhetska [et al.] // Ad alta-journal of interdisciplinary research. – 2021. – Vol. 11, Issue 2. – P. 184-189. URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000680051600032

2020 рік

 1. Лушпинська Л. Сучасна українська мова з практикумом : курс лекцій / Л. Лушпинська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 124 с.

2019 рік

 1. Лушпинська Л. П. Сучасна українська мова: морфеміка, словотвір, морфологія : курс лекцій / Л. П. Лушпинська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2019. – 100 с.
 2. Лушпинська Л. П. Фонетика, фонологія, орфоепія, графіка, орфографія : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 012 Дошкільна освіта / Л. П. Лушпинська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2019. – 60 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах