Web of Science ResearcherID: F-4210-2016

Lewtyk

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

НауковціУкраїни

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Лещук Г. Війна в Україні та її наслідки для світової спільноти / Г. Лещук, М. Лещук // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки : збірник тез ІІІ Міжнародної наукової конференції (20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2023. – С. 74-76
 2. Лещук Г. Дитяча бездоглядність у проблемному полі соціально-педагогічної роботи: фактори / Г. Лещук, І. Галан // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 109-111
 3. Кузьма К. Діти, які зазнали насильства, як цільова група соціально-педагогічної роботи / К. Кузьма ; наук. кер. Г. Лещук // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 4-5
 4. Кузьма К. Дотримання принципів академічної доброчесності як умова протидії булінгу в освітньому середовищі / К. Кузьма ; наук. кер. Г. Лещук // Стратегії наукового пошуку в соціальній роботі,соціальній педагогіці та соціальній освіті: поліфункціональність ідей : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (Тернопіль, 4-5 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 15-18
 5. Лещук Г. В. Етичні дилеми у теорії та практиці соціальної роботи / Г. В. Лещук // Соціальна робота і соціальна освіта в умовах сьогодення: проблеми та перспективи розвитку : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2023. – С. 225-254
 6. Парфанович І. І. Інтегративність діагностичного інструментарію сімейного неблагополуччя у соціальній роботі / І. І. Парфанович, Л. Й. Петришин, Г. В. Лещук // Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»). – Київ, 2023. – Вип. № 10(16). – С. 750-762. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-10(16)-749-761
 7. Шепітько В. А. Інформаційно-коммунікаційні технології в процесі вивчення іноземних мов / В. А. Шепітько ; наук. кер. Г. В. Лещук // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 170-171
 8. Лещук Г. В. Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх педагогів // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль 05-06 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 164-165.
 9. Методичні рекомендації до наскрізної програми практики : для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 231 «Соціальна робота» / О. В. Сорока, Г. В. Лещук, С. М. Калаур [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2023. – 85 с.
 10. Лещук Г. Профілактика соціальної ексклюзії дітей з інвалідністю у навчальних закладах / Г. Лещук, Н. Чабан // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 173-176
 11. Соціальна робота і соціальна освіта в умовах сьогодення: проблеми : колективна монографія / за ред. О. Сороки, Г. Лещук. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2023. – 288 с.
 12. Кузьма К. Соціально-педагогічна робота з профілактики насильства щодо дітей / К. Кузьма, Г. Лещук // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 103-106
 13. Лещук Г. В. Фемінітиви у французькій мові як відображення суспільних змін / Г. В. Лещук // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 25-27
 14. Кіщук В. Формування професійно-комунікативної компетентності фахівців медичного профілю в умовах ускладнення соціально-професійних взаємодій / В. Кіщук, Г. Лещук // Social Work and Education, 2023. – Vol. 10. – No. 2. – P. 232-241. DOI : 10.25128/2520-6230.23.2.7
 15. Лещук Г. В. Формування професійно-мовленнєвої компетентності студентів медичних коледжів засобами іноземної мови / Г. В. Лещук, О. В. Сорока // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2023. – Вип. 1(52). – С. 94-97. DOI : 10.24144/2524-0609.2023.52.94-97

2022 рік

 1. Лещук Г. В. Концепт безбар’єрності в теорії та практиці інклюзії / Г. В. Лещук // Інклюзія в дії: стратегії впровадження в Україні та світі: колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2022. – C. 8–28.
 2. Лещук Г. Концепт резильєнсу в умовах поглиблення психосоціальних криз / Г. Лещук, Р. Лещук // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки: збірник тез ІІ Міжнародної наукової конференції (21-22 квітня 2022 р). – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2022. – С. 13-15.
 3. Поліщук В. А. Методичні рекомендації до виконання та захисту випускної кваліфікаційної (бакалаврської) роботи : здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 231 «Соціальна робота» / В. А. Поліщук, Н. С. Олексюк, Г. В. Лещук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 46 с.
 4. Лещук Г. Напрями та види роботи соціального педагога з педагогічним колективом у закладі загальної середньої освіти / Г. Лещук, М. Василик // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 85-89
 5. Лещук Г. Освітня парадигма суспільства знань / Г. Лещук, О. Сорока // Парадигмальні виклики сучасного розвитку : колективна монографія. – Чернігів : Науково-освітній інно­ваційний центр суспільних трансформацій, 2022. – С. 156–169.
 6. Кузьма К. Б. Особливості роботи соціального педагога з профілактики насильства / К. Б. Кузьма, Г. В. Лещук // Magisterium: збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за матеріалами студентського науково практичного круглого столу (Тернопіль, 30 листопада 2022 року). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 90-94
 7. Лещук Г. Особливості соціальної роботи в умовах сільського соціуму / Г. Лещук, Г. Прокопчук // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 89-92
 8. Поліщук В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з людьми літнього віку / В. Поліщук, Н. Олексюк, Г. Лещук // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2022. – Вип. 1 (50). – С.227–231. – DOI : 10.24144/2524-0609.2022.50.227-231
 9. Василик М. В. Професійна діяльність соціального педагога у закладах загальної середньої освіти / М. В. Василик, Г. В. Лещук // Magisterium: збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за матеріалами студентського науково практичного круглого столу (Тернопіль, 30 листопада 2022 року). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 13-17
 10. Лещук Г. Соціальна ексклюзія як соціальна проблема / Г. Лещук, Н. Чабан // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 92-94
 11. Поліщук В. Упровадження перспективи сильних сторін у практику діяльності університетів третього віку / В. А. Поліщук, Н. С. Олексюк, Г. В. Лещук // Соціальна робота та соціальна освіта : Науковий журнал Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2022. – Вип. 1(8). – С. 136-144
 12. Заверуха А. О. Фасилітація в освітній сфері / А. О. Заверуха, Г. В. Лещук // Magisterium: збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за матеріалами студентського науково практичного круглого столу (Тернопіль, 30 листопада 2022 року). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 51-56
 13. Лещук Г. В. Фасилітація в освітній сфері / Г. В. Лещук, А. О. Заверуха // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 29-30 вересня 2022 року). – Тернопіль : Тайп, 2022. – C. 206–209.

2021 рік

 1. Лещук Г. В. Вплив міграційних процесів на людський капітал / Г. В. Лещук // Українські громади за кордоном: нові точки відліку : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (22 квітня 2021 р.). – Львів, 2021. – С. 97-100
 2. Лещук Г. В. Докторський рівень у підготовці фахівців соціальної роботи: елементи зарубіжного досвіду / Г. В. Лещук // Наукова освіта: традиція і сучасність: матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Київ, 28 жовтня 2021 року). – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – С. 111-114
 3. Лещук Г. Емпатія як професійно значуща риса соціального працівника в науковій теорії / Г. Лещук, А. Скальська // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2021. – С. 232–236.
 4. Лещук Г. Інклюзивна комунікація як інструмент формування інклюзивної культури: термінологічний аналіз / Г. Лещук // Social Work and Education. – 2021. – Vol. 8, no. 3. – P. 364-372
 5. Лещук Г. В. Інформаційні технології як інструмент поширення знань у інформаційному суспільстві / Г. В. Лещук // Інформаційні технології – 2021: збірник тез VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (22 травня 2021 року, м. Київ). – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021. – С. 48-50
 6. Лещук Г. В. Комунікативна компетентність менеджера соціокультурної діяльності / Г. В. Лещук // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2021. – С. 318–321.
 7. Лещук Г. В. Краудфандинг соціокультурних проєктів / Г. В. Лещук // Наукова весна 2021. Культура і мистецтво в сучасному cвіті : I Всеукраїнський форум молодих вчених : збірник матеріалів форуму (Київ, 28 травня 2021 р.). – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2021. – С. 89-91
 8. Лещук Г. В. Медіакомпетентність фахівців соціальної сфери // Інфомедійна грамотність – невід’ємна складова навчального процесу закладу вищої освіти : збірник статей. – Київ : Академія української преси : IREX : Центр Вільної преси, 2021. – С. 218-223
 9. Лещук Г. В. Перспективи розвитку менеджменту соціокультурної діяльності / Г. В. Лещук // Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція : збірник тез доповідей (22 квітня 2021 року). – Черкаси : Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2021. – С. 210-211
 10. Лещук Г. Самотність людей літнього віку як соціальна проблема / Г. Лещук // Психологічна підтримка літніх осіб в період карантину: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (29 листопада 2021 року). – Київ : Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2021. – С. 155-161
 11. Лещук Г. Соціальні мережі як чинник активного впливу на формування цінностей молоді / Г. Лещук, Н. Чабан // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2021. – С. 100–103.
 12. Лещук Г. В. Соціальна обдарованість як основа успішної соціалізації особистості / Г. В. Лещук // Проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості: матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції (03 червня 2021 року, м. Київ). – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. –С. 107-110
 13. Лещук Г. В. Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми / Г. В. Лещук // Обдаровані діти – скарб нації : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (м. Київ, 18–22 серпня 2021 року). – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – С. 315-318
 14. Comparative analysis of future specialists' image formation in military and civilian institutions of higher education / O. Soroka, A. Shaklier, S. Sami [et al.] // Laplage em revista. – 2021. – Vol. 7, Issue 2. – P. 346-354. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000638985900012

2020 рік

 1. Лещук Г. В. Структурно-динамічний аналіз податкової системи України: тенденції та сучасні реалії / Г. В. Лещук // Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів : колективна монографія. – Трускавець : Посвіт, 2020. – С. 38-48.
 2. Поліщук В. Толерантність як особистісна характеристика в умовах імплементації інклюзивної освіти / В. Поліщук, Г. Лещук  // Social Work and Education. – 2020. – Vol. 7, n. 3. – P. 338–346.
 3. Сорока О. В. Методичні рекомендації наскрізної практики для студентів освітньої програми "Менеджмент соціокультурної діяльності" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за скороченим терміном навчання / С. М. Калаур, Г. В. Лещук.  – Тернопіль : Вектор, 2020. – 44 с.

2019 рік

 1. Лещук Г. В. Основи професійної комунікації : навчально-методичний посібник / Г. В. Лещук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 58 с.
 2. Лещук Г. В. Особливості соціокультурної діяльності як фактора соціально-виховного впливу на особистість / Г. В. Лещук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2019. – Вип. 1 (44). – C. 98–101.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах