Web of Science ResearcherID: E-6711-2018

mohun

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри іноземних мов

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Виклики часу у вивченні іноземної мови студентами немовних спеціальностей закладів вищої освіти / А. Турчин, О. Кашуба, Т. Кравчук [та ін.] // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки : збірник наукових праць. – Бердянськ : Бердянський державний педагогічний університет, 2023. – Вип. 1. – С. 386-395. DOI : 10.31494/2412-9208-2023-1-1-386-395
 2. Кашуба О. М. Використання сучасних технологій у системі дистанційного навчання при вивченні іноземних мов / О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук, Г. І. Навольська [та ін.] // Modern education using the latest technologies : The 2th International scientific and practical conference (January 17 - 20, 2023). – Lisbon : International Science Group, 2023. – P. 287-293
 3. Кашуба О. М. Geschichtliche Grundbegriffe : [словник історичних термінів та понять] / О. М. Кашуба. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 115 с.

2022 рік

 1. Кашуба О. М. Дистанційне навчання і викладання іноземних мов: підходи і можливі проблеми / О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук, Г. І. Навольська, Т. І. Кашуба  // Current trends in the development of modern scientific thought : The I International Scientific and Practical Conference (September 27 – 30, 2022, Israel). – Haifa, 2022. – P. 305-311.
 2. Навольська Г. І. Ефективність використання системи Moodle в процесі навчання іноземної мови в умовах воєнного стану / Г. І. Навольська, О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук // Освіта, наука та культура України в світі: мобільність, глобалізація, інклюзія : збірник тез Міжнародного науково-практичного симпозіуму (23-24 серпня 2022 р.). – Львів : Міжнародний інститут інклюзії, 2022. – С. 194–197.
 3. Кашуба О. М. Іншомовна комунікативна компетентність в умовах дистанційного навчання / О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук, Г. І. Навольська // Society and science. Problems and prospects : The III International Scientific and Practical Conference (January 25 – 28, 2022, London, England.). – London, 2022. – P. 353-363.
 4. Кашуба O. M. Методика навчання іноземної мови : методичні рекомендації з курсу / Укладач O. M. Кашуба. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 48 с.
 5. Кашуба О. Особливості організації змішаної форми навчання в умовах воєнного стану (з досвіду роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка) / О. Кашуба, Т. Кравчук, Г. Навольська [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 2. – С. 127-135.
 6. Особливості практичної підготовки майбутніх учителів професійної школи у Німеччині / А. Турчин, О. Кашуба, Т. Кравчук [та ін.] // Theoretical foundations of pedagogy and education : collective monograph. International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. – P. 164-173.
 7. Deutsch ist einfach : навчальний посібник. Ч. 1 / O. Kashuba, Т. Kravchuk, A. Turchyn, I. Tsar. – у 2-х ч. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 142 с.
 8. Deutsch ist einfach : навчальний посібник. Ч. 2 / O. Kashuba, Т. Kravchuk, A. Turchyn, I. Tsar. – у 2-х ч. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 128 с.
 9. Deutsch intensiv  : навчальний посібник / О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук, А. І. Турчин [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 128 с.
 10. The Dual Model of Practical Professional and Pedagogical Training of Future Teachers for Vocational Schools in Germany / A. Turchyn [ et al.] // Journal of Education Culture and Society. – 2022. – Vol.13, No. 2. – P. 714-728.  – URL.:  https://www.scopus.com

2021 рік

 1. The Latest Tools for the Formation of Foreign Language Communicative Competence of Students of Non-language Specialties / O. Turko, T. Kravchuk, O. Kashuba [et al.] // Arab world english journal. – 2021. – Vol. 12. Issue 1. – P. 443–457. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000656678500029
 2. Використання дистанційного навчання при вивченні іноземних мов у ЗВО / О. Кашуба, Т. Кравчук, Г. Навольська, І. В. Оніщук // Modern education, training and upbringing: collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. – P. 448–593.
 3.  Фахові компетентності педагогів у контексті модернізації змісту освіти / О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук, Г. І. Навольська // Actual trends of modern scientific research : The 7th International scientific and practical conference. (February 14-16, 2021). – Munich, Germany : MDPC Publishing, 2021. – P. 319–326.
 4. Навольська Г. І. Didactic conditions for developing linguistic erudition in the process of studying Latin in Jesuit colleges of the XVI-XVIII centuries / Г. І. Навольська, О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук, Т. Саварин   // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : збірник наукових праць. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип.1. – С. 41–51.
 5. Кашуба О. М. Особливості викладання іноземних мов в умовах дистанційного навчання у ЗВО: переваги та недоліки / О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук, Г. І. Навольська // Results of modern scientific research and development : the 9th International scientific and practical conference (November 14-16, 2021). – Madrid : Barca Academy Publishing, 2021. – P. 280–287.

2020 рік

 1. Турчин А. Практична професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів професійних шкіл у Німеччині: особливості дуальної моделі / А. Турчин, О. Кашуба, Т. Кравчук // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 460-475.
 2. Кашуба О. М. Культурологічний підхід до навчання іноземної мови / О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук, Г. І. Навольська // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 113-115.
 3. Кашуба О. М. Специфіка навчання лексики іноземної мови для студентів немовних спеціальностей / О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук, Г. І. Навольська // Scientific achievements of modern society : abstracts of the 6th International scientific and practical conference (February 5-7, 2020). – Liverpool, 2020. – P. 726 -732.
 4. Kashuba О. Researches of ukrainian scholars on the pages of “archive of slavic philology” by Vatroslav Jagić / O. Kashuba, T. Kravchuk, A.Turchyn // Analele Universitatii Din Craiova. Seria Stiinte Filologice Lingvistica. – 2020. – Anul Xlii, n. 1-2. – S. 80-89. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098978304&origin=resultslist

2019 рік
 1. Кашуба О. Особливості змісту освіти в початкових школах Німеччини / О. Кашуба, Т. Кравчук, Г. Навольська // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – Вип. 1. – С. 209-216.
 2. Кашуба О. М. Особливості формування ціннісних орієнтирів студентів непрофільних спеціальностей / О. М. Кашуба // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : Міжнародна науково-практична конференція. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 111-113. 
 3. Кравчук Т. О. Навчання іноземної мови професійного спрямування студентів немовних спеціальностей у вищій школі / Т. О. Кравчук, О. М. Кашуба, Г. І. Навольська // Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи : IV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю (20 лютого 2019 р.). – Харків : НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2019. – С. 167-173.
 4. Навольська Г. І. Застосування інноваційних технологій у вивченні іноземних мов / Г. І. Навольська, О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук // Сучасна парадигма викладання іноземних мов у закладах вищої освіти : тези доповідей Міжуніверситетського науково-практичного семінару (16 квітня 2019 р., м. Харків). – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2019. – С. 70-74.
 5. Кашуба О. М. Сучасні методи викладання лексики і ноземної мови у вищій школі / О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук, Г. С. Навольська, О. В. Турко // Social and economic aspects of education in modern society : proceedings of the XVII International scientific and practical conference. – Warsaw : RS Global Sp. z O.O., 2019. – Vol.2, september 25. – P. 28-31.
 6. Кашуба О. М. Педагогічні умови формування іншомовної компетентності студентів немовних спеціальностей / О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук, Г. І. Навольська, І. В. Оніщук // Іноземна мова у формуванні професійної іншомовної компетентності студентів ЗВО (з нагоди 20-річчя заснування кафедри) : тези доповідей міжуніверситетського науково-практичного семінару. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2019. – С. 65-67.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах