Web of Science ResearcherID: AEG-1449-2022

mohun

Кандидат філологічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Кондратьєва Т. Концепція транскультурного простору: літературна перспектива / Т. Кондатьєва // Формування професійної компетентності майбутніх фахівців: педагогічна та філологічна парадигми : матеріали Міжнародної науково-практичної міждисциплінарної конференції (м. Тернопіль, 11 травня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 29-32
 2. Кондратьєва Т. Б. Методичні рекомендації з педагогічної діагностичної практики для студентів 2 курсу факультету іноземних мов / Т. Б. Кондратьєва, _[укладач]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 42 с.
 3. Кондратьєва Т. Б. Стратегії розробки «меню» для уроків іноземної мови / Т. Б. Кондратьєва, І. М. Шуляк // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 124-127
 4. Кондратьєва Т. Художнє осмислення української національної ідеї у романі Р. Іваничука "Орда" / Т. Кондратьєва // Новітні тенденції розвитку сучасної гуманітаристики (присвячена світлій пам’яті професора Гром’яка Романа Теодоровича) : збірник тез всеукраїнської наукової конференції (21 березня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 81-85
 5. Дацків О. Цифровий сторітелінг у навчанні іноземних мов: можливості та перспективи / О. Дацків, Т. Кондратьєва // Новітня парадигма сучасної лінгвістики, іншомовної комунікації та методики : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (3 листопада 2023 року ). – Тернопіль, 2023. – С. 48-50
 6. Кондратьєва Т. Б. Self-study English Trainer : навчально-методичний посібник / Т. Б. Кондратьєва, І. П. Скорейко-Свірська, _[укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 40 с.
 7. Довбуш О. І. The Research Companion : навчально-методичний посібник до написання курсових та магістерських робіт для студентів факультету іноземних мов / О. І. Довбуш, Т. Б. Кондратьєва, _[укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 66 с.

2022 рік

 1. Шуляк І. М. Інтенційний потенціал і тональність англійськомовних новинних заголовків про Україну в контексті медіалінгвістики / І. М. Шуляк, Т. Б. Кондратьєва // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – Одеса : Гельветика, 2022. – Вип. 56. – С. 163-169. DOI : https://doi.org/10.32841/2409-1154.2022.56.36
 2. Кондратьєва Т. Контрдискурс до колоніальної риторики тоталітаризму у літературі ХХ століття: діахронічна перспектива (на матеріалі прози Р. Іваничука) / Т. Кондратьєва // Слово. Стратегії. Інновації : колективна монографія.   Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. С. 269294.
 3. Бабій Л. Роль педагогічної практики в процесі підготовки вчителя англійської мови: досвід проекту Британської ради «Шкільний вчитель нового покоління» / Л. Бабій, Т. Кондратьєва // Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 46-49
 4. Odyntsova H. Aphorisms as means of interpreting of linguistic terms: peculiarities of defining Aphorisms as means of interpreting of linguistic terms: peculiarities of defining H. Odyntsova, T. Kondratieva // Folia Linguistica et Litteraria– 2022. – Vol. 13, Issue 39. – P. 187-205. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Kondratieva T. Life writing about childhood as narration of identity formation experience / T. Kondratieva, L. Kutsa // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2021. – Вип. 40, т. 20. – С. 104–112
 2. Kutsa L., Kondratieva T. Time and space dimensions of memory and imagination in ulf stark’s story „then i was simply ulf“ / L. Kutsa, T. Kondratieva // Lingua montenegrina časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja (LINGUA MONTENEGRINA the magazine of linguistic, literary and cultural issues). – Cetinje, 2021. – # XIV/2, v. 28. – P. 253–268. – URL. : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000751627700015

2019 рік

 1.  Vocabulare enhancer : навчально-методичний посібник з практичного курсу англійської мови для студентів ІІ курсу факультету іноземних мов / уклад. : О. П. Дацків, Т. Б. Кондратьєва. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 111 с.
 2. Бабій Л. Б. Vocabulary booster : навчально-методичний посібник (доповнене видання) з практичного курсу англійської мови для студентів ІІІ курсу факультету іноземних мов / Л. Б. Бабій, Т. Б. Кондратьєва, І. Д. Олійник. – Вид. 3-тє, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 128 с.
 3. The Research Companion : навчально-методичний посібник до написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт для студентів факультету іноземних мов / уклад.: О. І. Довбуш, Т. Б Кондратьєва. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 64 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах