Web of Science ResearcherID: AEB-0148-2022

Kalba

Кандидат психологічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Орап М. Образ держави як втілення ментальності українського студентства / М. Орап, Н. Савелюк, Я. Кальба // Психологія: реальність і перспективи, 2023. – Вип. 20. – С. 5-18. DOI https://doi.org/10.35619/praprv.v1i20.340
 2. Хоменко В. О. Результати дослідження впливу звуку повітряних тривог на психоемоційний стан українців в умовах війни / В. О. Хоменко ; наук. кер. Я. Є. Кальба // Молодь у сучасній психології : збірник матеріалів конференції (20 квітня 2023 р.). – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2023. – С. 118-121
 3. Orap M. Economic attitudes as a component of economic socialization of Ukrainian youth / M. Orap, N. Savelyuk, Y. Kalba, H. Hruts // Youth Voice : Inequality, Informational Warfare, Fakes and Self-Regulation in Education and Upbringing of Youth, 2023. – Vol. II. – P. 88-97.

2022 рік

 1. Вершигора С. І. Конфліктна компетентність як важливий чинник конкурентоспроможності сучасного фахівця / С. І. Вершигора, Я. Є. Кальба // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 52–57.
 2. Орап М .О. Стиль прийняття рішень про купівлю: дослідження українського студентства / М. О. Орап, Н. М. Савелюк, Я. Є. Кальба // Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (25-26 лютого 2022 р.). – Рівне : О. Зень, 2022. – С. 31-34
 3. Kalba Y. Leading Factors of Economic Attitudes of Ukrainian Students / Y. Kalba, N. Savelyuk, M. Orap // Global science and education in the modern realities ‘2022 : Conference proceedings. Series «SWorld-US CP» (July 11, 2022). – Washington : SWorld&ProConference in conjunction with KindleDP Seattle, 2022. – Book 11. – P. 88-92

2021 рік

 1. Кальба Я. Є. Травма розвитку: стратегії роботи в клінічній гештальт-терапії / Я. Є. Кальба // Цілісний підхід у психології особистості: особливості теорії та практики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Кропивницький : Піскова М. А., 2021. – С. 66-69
 2. Optimization of ingredients upon development of the protective polymeric composite coatings for the river and sea transport / A. Buketov, S. Yakushchenko, A. Menou [et al.] // Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. – 2021. – Vol. 23, Issue 2. – P. B89–B964. – URL.: https://www.scopus.com
 3. Orap M. Economic Behavior as Information Processes: Peculiarities of Decision-Making Styles in Ukrainian Students / M. Orap, Y. Kalba, N. Savelyuk // 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 - Proceedings (15 September 2021 through 17 September). – Deggendorf, 2021. – P. 313-316. –  URL.: https://www.scopus.com
 4. Orap M. O. Subjective well-being and anxiety level during the COVID-2019 crisis: study in Ukrainian adolescence / M. O. Orap, N. V. Akimova, Y. Y. Kalba // Інсайт: психологічні виміри суспільства. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2021. – Вип. 6. – С. 28-39
 5. Orap M. Subjective well – being in ukrainian students during the COVID-2019 quarantine / M. O. Orap, Y. Y. Kalba // Scientific Collection «InterConf» : International Scientific Discussion: Problems, Tasks and Prospect : with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference (April 21-22, 2021). – Brighton, Great Britain : A.C.M. Webb Publishing Co Ltd., 2021. – № 52. – P. 214-219
 6. Orap M. O. The research of the Economic Attitudes of Ukrainian Youth: Theoretical and Practical Aspects / M. O. Orap, Y. Y. Kalba // Інсайт: психологічні виміри суспільства. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2021. – Вип. 5. – С. 117-131

2020 рік

 1. Кальба Я. Є. До питання про вчинкову парадигму у психології виховання в умовах Нової української школи / Я. Є. Кальба // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 16–18.
 2. Кальба  Я. Ґендерний аспект у психотерапевтичній практиці: погляди гештальт-терапії / Я. Кальба // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 151–153.
 3. Кальба Я. Вчинок і буття молодої людини: у пошуках ціннісних орієнтирів / Я. Кальба // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 34–36

2019 рік

 1. Кальба Я. Є. Феномен масових настроїв: проблеми та виклики сьогодення // Advances of science : proceedings of articles the international scientific conference (Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 27 June 2019) [Electronic resource]. – Karlovy Vary ; Kyiv : Skleněný Můstek : MCNIP, 2019. – S. 373–383.
 2. Кальба Я. До проблеми розвитку душевно-духовних потенцій зростаючої особистості (вчинковий підхід) // Humanitarium: зб. наукових праць. – Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельницький ДПУ ім.  Г. Сковороди, 2019. – Том. 42, вип. 1.  С. 59–68.
 3. Kalba Ya. Ye. Psychology of mass influence : from dichotomy to typology // Challenges of hybrid war : informational dimension : international scientific and practical conference (August 16-17, 2019). – Vilnius : Baltija Publishing, 2019. – Р. 98–102.
 4. Практикум: навчально-методичний посібник із «Психології» : за вимогами кредитно-модульної системи / упоряд. Я. Є. Кальба. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 129 с.
 5. Кальба Я. Вчинковий потенціал підростаючої особистості як предмет наукового аналізу / Я. Кальба // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародний збірник статей. – Харків : ВННОТ, 2019. С. 131–135.
 6. Кальба Я. Вчинковий потенціал особистості учня: теоретико-методологічні засади дослідження / Я. Кальба // Humanitarium. Переяслав-Хмельницький ; Ніжин : Лисенко М. М., 2019. Т. 43, Вип. 1 : Психологія. С. 40-51.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах