Web of Science ResearcherID: I-7238-2018

Kararnevutc

 

Кандидат філологічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1. Karanevych M. Doomscrolling or Joyscrolling? A Study of English Lexical Innovations of 2020-2022 / M. Karanevych, O. Ivantsiv, O. Kutsa // Studies in Media and Communication : RedFame Publishing, 2024. – Vol. 12. – P. 90-101. – URL.: https://www.scopus.com

2023 рік

 1. Голова М. П. Аудіовізуальний переклад як спосіб міжкультурної комунікації в еру глобалізації / М. П. Голова ; наук. кер. М. І. Караневич // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 31-33
 2. Голова М. П. Застосування прийомів одомашнення та очуження при локалізації аудіовізуального матеріалу / М. П. Голова ; наук. кер. М. І. Караневич // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 153-155
 3. Русин Т. М. Специфіка перекладу детективних оповідань / Т. М. Русин ; наук. кер. М. І. Караневич // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 109-111
 4. Гонта Х. П. Способи відтворення англійських COVID-неологізмів засобами української мови / Х. П. Гонта ; наук. кер. М. І. Караневич // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 56-57
 5. Макар Л. А. Способи відтворення власних назв у перекладі мультфільмів / Л. А. Макар ; наук. кер. М. І. Караневич // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 84-86
 6. Куца О. І. NEOLOGISMS IN THE ENGLISH LANGUAGE AS A REFLECTION OF MILITARY ACTIONS IN UKRAINE / О. І. Куца, М. І. Караневич, О. В. Іванців // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 23-25

2022 рік

 1. Karanevych M. Neologisms coined in the course of full-scale Russia-Ukraine war / M. Karanevych, O. Kutsa // Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку : V Міжнародна науково-практична конференція. – Переяслав : Університет Григорія Сковороди, 2022. – С. 27-29
 2. Karanevych M. PRESENTATION OF UKRAINIAN IDENTITY THROUGH MULTILINGUAL MEDIA PROJECT “UKRAЇNER” / M. Karanevych // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2022. – Вип. 56. – Т. 4. – С. 48-54. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/56-4-8

2021 рік

 1. Kutsa O. DEVELOPING THE SKILLS OF CRITICAL THINKING IN AN EFL SETTING USING TECHNOLOGY / O. Kutsa, M. Karanevych // Фахові мови й новітні підходи до їх викладання : Матеріали ІІ Міжнародної онлайн-конференції (19-20 травня 2021). – Київ : НУБіП України, 2021. – С. 55-56.
 2. Kutsa O. Figures of Substitution in George Orwell‘s Keep The Aspidistra Flying / O. Kutsa, M. Karanevych // Філологія у сучасному світ і : матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Запоріжжя, 27-28 серпня 2021 р. ). – Запоріжжя : Гельветика. 2021. – С. 35-37.
 3. Караневич М. І. Linguistic Strategies for Positive Country Image Formation / М. І. Караневич // Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки та освіти (частина І): матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 10-11 квітня 2021 року). – Львів : Львівський науковий форум, 2021. – Ч. 1. – С. 47-48
 4. Karanevych M. Narratives on Ukraine and manipulative techniques in Russian English-language media / M. Karanevych // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Філологія (мовознавство). – Вінниця : ТОВ «фірма Планер», 2021. – Вип. 32. – С. 109-118
 5. Караневич М. Patricia Kilina’s Contribution to Ukrainian Literature / М. Караневич, О. Куца // Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами : збірник матеріалів ІII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Переяслав, 3 грудня 2021 року). – Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2021. – С. 165-167.
 6. General Academic English : навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності «035 Філологія» / уклад. : М. І. Караневич, Н. М. Гоца. – проб. вид. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 45 с.

2020 рік

 1. Challenges in medical translation / М. І. Караневич, І. К. Венгер, О. І. Зарудна [et al.] // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 229-231.

2019 рік

 1. Kutsa O. Blended learning during practice of translation and interpreting course via Edmodo, Socrative, and Clipflair / O. Kutsa, M. Karanevych // Pedagogy : bulgarian journal of educational research and practice. – Sofia : Аз Буки, 2019. – Vol. 91, n. 2. – C. 252–274. − URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000483011500009
 2. Karanevych M. Reproduction of the pragmatic potential in fiction translation / M. Karanevych, O. Kutsa // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Філологія. – Острог, 2019. – Вип. 5 (73). – С. 29–31. 
 3. Kutsa O. Improving critical thinking as one of the basic translation skills / O. Kutsa, M. Karanevych // Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку : тези II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15 березня 2019 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 214-216.
 4. Караневич М. І. Прагматика перекладу художньої літератури : навчальний посібник для студентів спеціальності "Переклад" / М. І. Караневич. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 161 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах