Web of Science ResearcherID: I-7522-2018

Kalaur

Доктор педагогічних наук

Професор кафедри соціальної роботи та  менеджменту соціокультурної діяльності 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Калаур С. Вдосконалення морально-етичної компетентності педагогів на засадах акмеологічного підходу в центрі післядипломної освіти / С. Калаур // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 269-273
 2. Кислюк Ж. М. Індивідуалізація професійної підготовки як фактор соціального розвитку студентів медичного коледжу / Ж. М. Кислюк, С. М. Калаур // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль 05-06 жовтня 2023 року ). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 115-116.
 3. Калаур С. М. Інклюзивна компетентність педагога та практичні механізми її формування / С. М. Калаур // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль 05-06 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 107-108.
 4. Калаур С. М. Конфлікти в освітніх організаціях: причини виникнення та ефективні механізми управління / С. М. Калаур // Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (5-6 жовтня 2023 року, м. Херсон) . – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2023. – С. 80–83.
 5. Калаур С. Медіація як ефективний спосіб розв’язання конфліктів в організаціях / С. Калаур // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 464-468
 6. Калаур С. Методичні засади формування інклюзивної компетентності в системі післядипломної освіти / С. Калаур, Н. Гончарук, Ю. Гейко // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 155-160
 7. Методичні рекомендації до наскрізної програми практики : для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 231 «Соціальна робота» / О. В. Сорока, Г. В. Лещук, С. М. Калаур [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2023. – 85 с.
 8. Калаур С. Методологічні підходи до організації соціальним педагогом профілактики агресії та булінгу в закладах загальної середньої освіти / С. Калаур, Ю. Гейко // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 82-86
 9. Калаур С. Мотивуванню молоді до волонтерської діяльності як вагомий аспект професійної діяльності соціального працівника / С. Калаур, А. Меланчук // Інновації в освіті: реалії та перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ЗУНУ, 2023. – С. 301–303.
 10. Калаур С. Організація соціальної підтримки соціально занедбаних підлітків: методичні та практичні аспекти / С. Калаур // Інновації в освіті: реалії та перспективи розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 11 травня 2023 р.). – Тернопіль : ЗУНУ, 2023. – C. 300-303
 11. Миколів О. Практична діяльність соціального педагога з профілактики мобінгу в закладах загальної середньої освіти / О. Миколів ; наук. кер. С. Калаур // Стратегії наукового пошуку в соціальній роботі,соціальній педагогіці та соціальній освіті: поліфункціональність ідей : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (Тернопіль, 4-5 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 141-147
 12. Калаур С. Психолого-педагогічні засади організації професійної підготовки майбутній фахівців соціономічної сфери до підтримки батьків, які виховують дітей з особливими потребами / С. Калаур // Освіта. Інноватика. Практика. – Суми, 2023. – Т. 11, No4. – С. 35–42. DOI : 10.31110/2616-650X-vol11i4-005
 13. Калаур С. Психолого-педагогічні засади стимулювання педагогів до професійного розвитку в системі післядипломної освіти на засадах акмеологічного підходу / С. Калаур // Social Work and Education, 2023. – Vol. 10. – No. 2. – P. 211-223. DOI : 10.25128/2520-6230.23.2.5
 14. Калаур С. М. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у професійній підготовці молодших інспекторів прикордонної служби / С. М. Калаур, М. В. Наголюк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 75-76
 15. Сорока О. Теоретичні та практичні аспекти формування професійного іміджу в процесі розвитку професійно-мовленнєвої компетентності студентів коледжів / О. Сорока, С. Калаур // Social Work and Education. 2023. – Vol. 10. – No. 3. – P. 382-392. DOI: 10.25128/2520-6230.23.3.11
 16. Калаур С. М. Удосконалення змісту професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах війни / С. М. Калаур // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 227-230
 17. Калаур С. Шопліфтинг та його профілактика / С. Калаур, О. Міщук // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 86-88
 18. Career Planning of Scientific-Pedagogical Personnel in Higher Education Institutions / V. Litynska, L. Kondratska, L. Romanovska [et al.] // European Journal of Sustainable Development. Rome : Published by ECSDEV, 2023. – Vol. 12. – No. 4. – P. 437-454. DOI : 10.14207/ejsd.2023.v12n4p437
 19. Facilitation Techniques in Teaching ESP Online: Postpandemic Solutions for Law-Enforcement Officers Training / A. Balendr [ et al.] // World Journal of English Language, 2023. – Vol. 13, N. 5. – P. 60-66. – DOI: https://doi.org/10.5430/wjel.v13n5p60 – URL.: https://www.scopus.com
 20. Волошенко М. О. The theory and practice of preparing future specialists in socionomic specialties for the formation of conscious parenthood in youth / М. О. Волошенко, С. М. Калаур // Соціальна робота і соціальна освіта в умовах сьогодення: проблеми та перспективи розвитку : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2023. – С. 158-192
 21. Kalaur S. Theoretical and methodological principles of the formation of professional culture and professional image among educators by means of the acmeological approach in war conditions / S. Kalaur, O. Soroka // Social Work and Education, 2023. – Vol. 10, No. 1. – P. 99-110. https://doi.org/10.25128/2520-6230.23.1.9

2022 рік

 1. Калаур С. М. Акмеологія як ефективний інструмент розвитку самоосвітньої діяльності педагогів у системі післядипломної освіти / С. М. Калаур // Адаптивні процеси в освіті : збірник матеріалів (тез доповідей) 1-го Міжнародного наукового форуму (7-8 лютого 2022 року). – Київ ; Харків, 2022. – Вип. 1 (4). – С. 217–219.
 2. Калаур С. М. Інтеграція акмеологічного та адаптивного підходів в управлінні медичним коледжем / С. М. Калаур, І. О. Туровська // Адаптивні процеси в освіті : збірник матеріалів (тез доповідей) 3-ої Міжнародної наукової літньої онлайн-школи (05.07-06.07.2022). – Київ ; Харків : ГО «ШАУСПС», 2022. – Вип. 2(5). – С. 51-52.
 3. Парфанович І. Діагностика агресивної поведінки підлітків у контексті профілактично-корекційного соціально-педагогічного впливу / І. Парфанович, С. Калаур, І. Турчин-Кукаріна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2022. – № 6 (120). – С. 26-39. – DOI 10.24139/2312-5993/2022.06/026-039
 4. Методичні рекомендації до написання та захисту магістерських робіт : для магістрантів спеціальності 231 «Соціальна робота» / Н. С. Олексюк, С. М. Калаур. – 2-ге вид. – Тернопіль : Вектор, 2022. – 49 с.
 5. Калаур С. М. Методологічні засади інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі / С. М. Калаур, Г. А. Діда // Науковий журнал Хортицької національної академії. Серія: Педагогіка. Соціальна робота : наук. журнал. Запоріжжя : Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія Запорізької обласної ради, 2022. – Вип. 2(7). – С. DOI : https://doi.org/10.51706/2707-3076-2022-7-2
 6. Калаур С. Організація соціально-педагогічної діяльності з дітьми позбавленими батьківського піклування / С. Калаур // Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції конференції (м. Хмельницький, 27-28 жовтня 2022 року). – Хмельницький : ХНУ, 2022. – С. 98–103.
 7. Окаєвич А. В. Особливості формування професійних якостей майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах / А. В. Окаєвич, С. М. Калаур // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м.Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 180-183.
 8. Калаур С. Потенціал акмеологісного та адаптивного підходів для підвищення якості освітніх послуг в післядипломній освіті / С. Калаур // Інновації в освіті: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 28 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ЗУНУ, 2022. – С. 207–211
 9. Калаур С. Потенціал післядипломної освіти у формуванні інклюзивної компетентності педагогічних працівників: методичні та практичні аспекти / С. Калаур, Н. Гонтарук // Інновації в освіті: перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 20 травня 2022 р.). – Тернопіль : ЗУНУ, 2022. – С. 196–201.
 10. Калаур С. М. Потенціал цифрових технологій у формуванні адекватної самооцінки / С. М. Калаур, С. С. Гогола // Підвищення якості національної освіти у контексті викликів сьогодення : матеріали Регіон. наук.-практ. конф. (26 травня 2022 р., м. Харків). – Харків : ФОП Петров В. В., 2022. – С. 124–126
 11. Калаур С. М. Потреба організації кваліфікованої соціальної підтримки з соціально занедбаними підлітками / С. М. Калаур // Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (09 червня 2022 року, м. Суми). – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – С. 15–19.
 12. Діда Г. А. Проблеми підготовки студентів медичного коледжу до використання інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності / Г. А. Діда, С. М. Калаур // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C.96–98.
 13. Калаур С. Професійна компетентність офіцера поліції: методичні та практичні аспекти формування / С. Калаур, М. Денисовський // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. Журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2022. – № 7-8 (121-122). – С. 68–79.
 14. Калаур С. М. Розвиток професійної майстерності майбутнього менеджера соціокультурної діяльності: теоретичні та методичні аспекти / С. М. Калаур // Сторінки історії та сьогодення коледжу: спадщина, історія, освіта, культура, мистецтво, особистість: матеріали Першої Регіональної науково-практичної конференції. – Калуш, 2022. – С. 24–28
 15. Туровська І. О. Теоретико-методичні підходи до формування професійно-мовленнєвої компетентності в освітньому середовищі медичних коледжів / І. О. Туровська, С. М. Калаур // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 243-246.
 16. Калаур С. Соціальна зрілість студента як педагогічна проблема / С. Калаур, Ж. Кислюк // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, 24-25 листопада 2022 р.). – Кам’янець- Подільський : Кам’янець-Подільський державний інститут, 2022. – С. 325-326
 17. Калаур С. М. Сучасні інформаційні технології у педагогічній діяльності / С. М. Калаур, Г. А. Діда // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 103-105.
 18. Kalaur S. PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS OF THE SOCIAL SPHERE IN THE SYSTEM OF CONTINUOUS EDUCATION / S. Kalaur, M. Voloshenko // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 9-12
 19. Kalaur S. Psychological, pedagogical and methodological invariants of educational process improvement in the medical college based on the acmeological approach / S. Kalaur, I. Turovska, I. Khmeliar // Social Work and Education. – 2022. – Vol. 9. – No. 4. – P. 516-529. DOI: 10.25128/2520-6230.22.4.7
 20. Responsible parenthood as an ethical and social aspect / M. Voloshenko [ et al. ] // ADALTA : journal of inter disciplinary research. – 2022. Vol. 12, ISSUE 2, SPECIAL ISSUE XXXI. – P. 194–199. – URL.: https://www.webofscience.com/
 21. Kalaur S.The development of inclusive competence in the system of postgraduate education: theoretical, methodological and practical aspects / S. Kalaur, H. Slozanska, N. Honcharuk // Social Work and Education. – 2022. – Vol. 9, n. 2. – P. 305-316. – DOI : 10.25128/2520-6230.22.2.10
 22. Kalaur S. The potential of the educational environment in forming the professional speech competence of students of medical colleges / S. Kalaur, I. Turovska // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – № 4 (118). – С. 22–31. – DOI https://doi.org/10.24139/2312-5993/2022.05/022-031
 23. Kalaur S. Working with aggressive socially neglected adolescents: methodological and practical context / S. Kalaur // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – № 4 (118). – С. 91–100. – DOI https://doi.org/10.24139/2312-5993/2022.04/091-100

2021 рік

 1. Калаур С. М. Аналіз уявлень студентської молоді про усвідомлене батьківство / С. М. Калаур, О. С. Волошин // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2021. – Вип. 39. Том 1. – С. 335-339.
 2. Калаур С. Вплив складу батьківської сім’ї на сформованість у підлітків та молоді образу майбутньої сім’ї / С. Калаур, М. Волошенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : Видавничий відділ ТНПУ, 2021. – № 2. – С. 154-161
 3. Степанюк А. В. До проблеми фахового зростання вчителів природничої освітньої галузі в системі неперервної педагогічної освіти / С. М. Калаур // Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (Бердянськ, 25–26.11.2021). – Бердянськ : БДПУ, 2021. – C. 262–265.
 4. Калаур С. М. Інноваційні підходи у підвищенні кваліфікації фахівців в умовах післядипломної освіти / С. М. Калаур // Інновації в освіті: перспективи розвитку : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 20 травня 2021 р.). – Тернопіль : ЗУНУ, 2021. – C. 227–232.
 5. Калаур С. М. Реалії та перспективи формування інклюзивної компетентності педагогічних та науково-педагогічних працівників у системі післядипломної освіти / С. М. Калаур // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 80–84.
 6. Олексюк Н. С. Методичні рекомендації до написання та захисту магістерських робіт для магістрантів освітньо-професійної програми «Соціальна педагогіка» : спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта / Педагогіка / Н. С. Олексюк, С. М. Калаур. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 52 с.
 7. Сорока О. Освітня парадигма підготовки менеджерів у сфері культури: виклики сьогодення / О. Сорока, С. Калаур, Л. Ванюга // Social Work and Education. – Vol. 8, No. 4. – Ternopil, 2021. – P. 515–527
 8. Калаур C. Організація соціальної роботи з проблемними сім’ями різного типу / C. Калаур, К. Ганьбергер // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2021. – С. 62–66.
 9. Калаур С. Практичні аспекти діяльності соціального працівника з формування ґендерних відносин старшокласників / С. Калаур, В. Дяченко // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2021. – С. 66–69.
 10. Калаур С. М. Потенціал соціокультурної анімації в організації соціально-педагогічної профілактики агресивної поведінки школярів / С. Калаур, Б. Максим’як // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2021. – С. 309–313.
 11. Калаур С. М. Потенціал компетентнісного підходу в умовах організації навчального процесу в Центрі післядипломної освіти /   С. М.  Калаур // Інновації в освіті: перспективи розвитку : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 25 листопада 2021 р.). – Тернопіль : ЗУНУ, 2021. – С. 246-250
 12. Калаур С. М. Соціокультурна діяльність як вагомий чинник у профілактиці підліткової агресії / С. М. Калаур // Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (01-02 червня 2021 року, м. Суми). – Суми : ФОП Цьома С.П., 2021. – C.  216 –219.
 13. Калаур С. М. Соціально-педагогічні підходи до організації процесу соціалізації дітей шестилітнього віку / С. М. Калаур // Дитинство: сучасні реалії, виклики, перспективи : збірник наукових праць за матеріалами науково-методичного онлайн-семінару до Дня захисту дітей (Хмельницький, 31 травня 2021 р.). Хмельницький : 2021. С. 65-68.
 14. Карабін О. Й. Формування професійної компетентності педагога засобами цифрових технологій / О. Й. Карабін, С. М. Калаур // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С. 17–18.
 15. Soroka O. Educational paradigm of training managers in the sphere of culture: nowadays challenges / O. Soroka, S. Kalaur, L.Vaniuha // Social Work and Education. – 2021. – Vol. 8, n. 4. – P. 515–527.

2020 рік

 1. Soroka O. Monitoring of corporate culture formation of specialists of social institutions / O. Soroka, S. Kalaur, A. Balendr // Postmodern Openings / Deschideri Postmoderne. – Romania : LUMEN Media Ltd, 2020. – Vol. 11. – P. 218-233.
 2. Калаур C. Потенціал акмеології у професійній підготовці майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності: методологічні та практичні акценти / C. Калаур, O. Сорока // Social Work and Education. – Ternopil-Aberdeen, 2020. – Vol. 7, n. 1. – P. 124-134.
 3. Pedagogical conditions for developing professional competency in convicts / S. Kalaur, V. Ollo, O. Sakno [et al.] // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. – Romania, 2020. – Vol. 12, issue 3(September). – P. 312–328.
 4. Сорока О. В. Методичні рекомендації наскрізної практики для студентів освітньої програми "Менеджмент соціокультурної діяльності" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за скороченим терміном навчання / С. М. Калаур, О. В. Сорока, Г. В. Лещук.  – Тернопіль : Вектор, 2020. – 44 с
 5. Калаур С. М. Методичні рекомендації до написання та захисту наукових робіт студентами спеціальності 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності" / С. М. Калаур, О. В. Сорока. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 50 с.
 6. Калаур С. М. Психолого-педагогічні підходи до формування міжетнічної толерантності студентів у закладах вищої освіти / С. М. Калаур // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Видавець Панькова А. С., 2020. – Вип. ХХХІV. Серія : соціально-педагогічна. – С. 76-85.
 7. Методичні та практичні аспекти стимулювання студентів коледжу до особистісного й комунікативного розвитку у процесі проєктної діяльності: міжнародний контекст співпраці / С. Калаур, О. Сорока, І. Гелецька [et al.] // Social Work and Education. – 2020. – Vol. 7, n. 3. – P. 362–373.
 8. Калаур С. М. Особистісно-професійний розвиток педагогів у системі післядипломної освіти / С. М. Калаур // Трансформаційні процеси в підготовці сучасного медичного та фармацевтичного працівника : зб. матеріалів  Всеукраїнської науково  науково -практичної internet -конференції з міжнародною участю (м. Рівне, 26-27 березня, 2020). – Рівне : Рівенська медична академія, 2020. – С. 46-50.
 9. Сорока О. В. Розвиток конкурентоспроможності майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності та соціальних працівників у процесі навчання у ЗВО / О. В. Сорока, С. М. Калаур // Професійна мобільність як чинник соціальної адаптації і творчої самореалізації особистості в умовах суспільних трансформацій : матеріали міжвузів. наук.-практ. семінару. – Харків, 2020. – С. 78-80.
 10. Калаур С. М. Формування акмеологічної компетентності наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників у системі післядипломної освіти / С. М. Калаур // About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them : the VI th International scientific and practical conference (October 26-30, 2020). – Milan ; Italy, 2020. – P. 256-260.
 11. Карабін О. Й. Цифрова компетентність педагогів в системі післядипломної освіти / О. Й. Карабін, С. М. Калаур // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-коференції (м. Тернопіль,12–13 листопада, 2020). – Тернопіль, 2020. – С. 112-–115.

2019 рік

 1. Калаур С. М. Система професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв'язання конфліктів у професійній діяльності : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра пед. наук : 13.00.04 -теорія і методика професійної освіти / Калаур Світлана Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 40 с.
 2. Zvarych I. Gamification as a tool for stimulating the educational activity of students of higher educational institutions of Ukraine and the United States / I. Zvarych, S. Kalaur, N. Prymachenko [et al.] // European journal of educational research. – Hanover : Eurasian society of educational research,2019. – Vol. 8, issue 3. – S. 875–891. – URL.: https://www.scopus.com
 3. Калаур С. Використання інформаційних технологій у профорієнтаційній діяльності для абітурієнтів спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності / М. С. Калаур, О. В. Сорока // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль, 2019. – С. 122–124.
 4. Калаур С. М. Обґрунтування необхідності формування спеціальних умінь у майбутніх фахівців соціономічних професій / С. М. Калаур // Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали тринадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 травня 2019 р.). – Одеса : Бондаренко М. О., 2019. – С. 181–183.
 5. Калаур С. М. Психолого-педагогічна характеристика потенціалу коледжів у системі неперервної професійної підготовки / С. М. Калаур, Г. А. Діда // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності матеріали : зб. матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практ. конф.(м. Тернопіль 11-12 квітня 2019 р.). – Тернопіль : Тайп, 2019. – Ч. 1. – С. 246–248.
 6. Soroka O. Diagnostics of leadership qualities of specialists of "man–man" type of professions in military and civil higher education institutions: psychological and pedagogical approach / O. Soroka, S. Kalaur, A. Balendr // Revista românească pentru educaţie multidimensională. – 2019. – Vol. 11, issue 4. – P. 264277.
 7. Soroka O. Підхід резилієнс у реабілітації соціально-дезадаптованих підлітків / O. Soroka, S. Kalaur // Social work and education. – Vol. 6, № 1. P. 88-97.
 8. Калаур С. М. Використання інформаційних технологій у профорієнтаційній діяльності для абітурієнтів спеціальності менеджмент соціокультурної діяльності / С. М. Калаур, О. В. Сорока // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня 2019 р.). Тернопіль, 2019. – С. 122125.
 9. Калаур С. М. Психолого-педагогічні підходи до потреби посилення соціальної реабілітації офіцерів, які були учасниками бойових дій / С. М. Калаур // Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи : збірник доповідей Міжнародної науково-пратичної коференції (12-13 вересня 2019 р.). – Одеса, 2019. – С. 315– 316.
 10. Сорока О. Системний підхід у підготовці менеджерів соціокультурної ліяльності / О. Сорока, С. Калаур // Соціологія та соціальна робота в умовах національних та регіональних викликів : матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції. – Ужгород : РІК-У, 2019. – С. 9798.
 11. Сорока О. В. Конкурентоспроможність менеджерів соціокультурної діяльності / О. В. Сорока, С. М. Калаур // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія : педагогічні науки. – Луганськ, 2019.  № 6 (329). – Ч. ІІ. – С. 100109.
 12. Калаур С. Неперервність професійної підготовки майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності в системі коледж-університет як вимога часу / С. Калаур // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (23-24 жовтня 2019 р.). – Бердянськ, 2019. – С. 68–72.
 13. Сорока О. В. Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності з використанням тренінгу / О. В. Сорока, С. М. Калаур // ΛΌГOΣ : collection of scientific papers : problems and prospects of implementation of innovative research results : with Proceedings of the International scientific and practical conference (december 13, 2019, Valletta). – Valletta ; Republic of Malta : European Scientific Platform NGO, 2019. – Vol. 3. – P. 86-90.
 14. Калаур С. М. Безперервність соціально-економічної підготовки студентів як вимога сьогодення // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Одеса, 2019. – Вип. 19, т. 1. – С. 118-121.
 15. Калаур С. Методологічні та практичні аспекти впровадження системного підходу у професійну підготовку майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності / С. Калаур, О. Сорока // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 8 (92). – С. 229–238.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах