Web of Science ResearcherID:  I-8578-2018

kondracka

 

 

Доктор педагогічних наук, професор

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Кондрацька Л. Вчитель мистецтва у постцифровому просторі / Л. Кондрацька // Мистецтво у нелінійному просторі : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 18-22
 2. Кондрацька Л. А. Мистецька антропологія : підручник для магістрантів / Л. А. Кондрацька. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 392 с.
 3. Кондрацька Л. А. Педагогічна модель саморозкриття бандуриста-перформера / Л. А. Кондрацька // Science and innovation of modern world. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. – London : Cognum Publishing House, 2023. – P. 330-338
 4. Кондрацька Л. Перформативна дидактика підготовки майбутнього вчителя мистецтва / Л. Кондрацька // Теорія та практика мистецької едукації у цивілізаційних викликах сьогодення : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 грудня 2022). – Дрогобич, 2023. – С. 141-148
 5. Career Planning of Scientific-Pedagogical Personnel in Higher Education Institutions / V. Litynska, L. Kondratska, L. Romanovska [et al.] // European Journal of Sustainable Development. Rome : Published by ECSDEV, 2023. – Vol. 12. – No. 4. – P. 437-454. DOI : 10.14207/ejsd.2023.v12n4p437
 6. Nomadic Models of Postmodern Aesthetics: Soteriological Choice of the Teacher / L. Kondratska, L. Romanovska, T. Kravchyna [et al.] // Journal of Education Culture and Society, 2023. – No. 1. – P. 435–450. DOI : https://doi.org/10.15503/jecs2023.1.435.450  – URL.: https://www.scopus.com

2022 рік

 1. Кондрацька Л. А. Метафоризація антропологічних ризиків культури / Л. А. Кондрацька // International scientific innovations in human life : Proceedings of XI International Scientific and Practical Conference (May 11-13, 2022). – Manchester : Cognum Publishing House, 2022. – P. 581–591.
 2. Кондрацька Л. А. Методологічні перспективи миротворчої освіти / Л. А. Кондрацька, Т. В. Кравчина // Наукові перспективи. – 2022. – Вип. № 6(24). – С. 486–498. – URL.: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-6(24)-486-498
 3.  Кондрацька Л. А. Педагогічна антропологія : підручник для слухачів третього освітньо-наукового рівня / Л. А. Кондрацька. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 228 с.
 4. Кондрацька Л. А. Педагогічна модель виховання музиканта-перформера / Л. А. Кондрацька // Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Переяслав, 27-28 квітня 2022 р.). – Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2022. – С. 55–59.
 5. Потепньова Х. Хорова музика сучасних композиторів галицького краю / Х. Потепньова ; наук. кер. Л. Кондрацька // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 31-34
 6. The Bioethical Discourse in the Development of a Musician-Performer / L. Kondratska, B. Vodianyi, V. Vodiana [et al.] // Postmodern openings. – 2022. – Vol.13., Issue 1. – P. 198–215. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000769947800012 ; https://doi.org/10.18662/po/13.2/445
 7. Realization of Future Teacher's Mental Space in the Process of Bite-Sized Learning / L. Kondratska, L. Romanovska, T. Kravchyna [et al.] // POSTMODERN OPENINGS. – 2022. – Vol. 13, Issue 2. – P. 97-117. – URl. : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000823243600003

2021 рік

 1. Кондрацька Л. А. Біоетика: педагогічний дизайн альтернативи трансгуманізму / Л. А. Кондрацька // International scientific innovations in human life : Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference (Manchester, United Kingdom August 25-27, 2021). – Manchester : Cognum Publishing House, 2021. – P. 191-201.
 2. Кондрацька Л.А. Сучасна мистецько-педагогічна практика – міст між академічною освітою і перформансом / Л. А. Кондрацька // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2021. – C. 43-45.
 3. Кондрацька Л. А. Сучасні інструменти реалізації феномено-орієнтованої моделі мистецької освіти / Л. А. Кондрацька // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С.149152.
 4. Bioethics as an Anthropological Challenge / L. Кondratska, L. Romanovska, T. Kravchyna, N. Korolova, K. Oliynyk // Postmodern Openings, 2021. – Vol. 12, Issue 3, Sup1. – P. 61-75
 5. Current projects of educational domain: from mask expansion to live breathing / L. A. Кondratska, L. I.Romanovska, M. B. Natsiuk, O. Z. Dovgan, T. V. Kravchyna // Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының Хабаршысы. – Алматы : Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы, 2021. – Vol. 3. – P. 189-196
 6. Musician-performer in the field of bioethics: a mental act/ L. Kondratska [ et al.] // Ad alta journal of interdisciplinary research. – Hradec Králové : Magnanimitas, 2021. – Vol. 11, Is. 2. – P. 132-138.

2020 рік

 1. Кондрацька Л. A. Дигітальнe вивчення теорії мистецтва / Л. А. Кондрацька // Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі . Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. – № 5. – С. 89-97.
 2. Кондрацька Л. А. Педагогічна антропологія : підручник для слухачів третього освітньо-наукового рівня  / Л. А. Кондрацька. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – 228 с.
 3. Кондрацька Л. А. Педагогіка розкриття особистості: між цивілізаційних розломів // Виховання духовності особистості у контексті реалізації цілей сталого розвитку України : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 27 лютого 2020 р.). – Київ : Гельветика, 2020. – С. 105–107.
 4. Epistemology of metaculture metaphorization / L. Romanovska, L. Kondratska, T. Kravchyna et al. // Postmodern openings. – 2020. – Vol. 11, Issue 1 Supl. 1. – P. 234–248.
 5. Kondratska L. А. DIGITAL LEARNING OF ART THEORY: PEDAGOGICAL DESIGN / L. Kondratska // Annali d’Italia. – 2020. – Vol. 2 №13. – P. 20-28.
 6. Pedagogical design of digital learning of future art teachers in a virtual classroom / L. I. Kondratska, I. M.Tsidylo, M. S. Kurach // CEUR Workshop Proceedings : 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference, ICTERI 2020, 6-10 October 2020. – 2020. – Vol. 2740. – P. 232247. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096415929&origin=resultslist

2019 рік

 1. Kondratska L. Soteriological challengers of culture // Cultura : International Journal of philosophy of culture and axiology. – 2019. – Vol. 16, Issue 1. – P. 175-191.
 2. Кондрацька Л. A. Перспективи перформативної художньої дидактики у метамодерністичному середовищі / Л. А. Кондрацька // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 27. – С. 10–16.
 3.  Кондрацька Л. А. Сучасні проекти освітнього ланшафту: від експансії маски — до дихання живого / Л. А. Кондрацька //  Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародний збірник статей. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 160–164.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах