Web of Science ResearcherID: I-7233-2018

Kononchuk

 

Кандидат біологічних наук

Доцент кафедри ботаніки та зоології

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

ResearchGate

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Конончук О. Б. Бур’яни Тернопільської області : навчальний посібник / О. Б. Конончук, Р. Л. Яворівський. – 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 108 с.
 2. Конончук О. Б. Вплив добрива Фульвогумін на продуктивність квасолі звичайної / О. Б. Конончук, В. С. Барановський // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 49-50
 3. Пензей Х. Вплив позакореневого підживлення карбамідом на продуктивність ячменю / Х. Пензей ; наук. кер. О. Конончук // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 114-116
 4. Герц А. І. Маркерні параметри флуорисценції хлорофілу фотосинтетичного апарату Miscanthus × giganteus в умовах нафтового забруднення і відновлення ґрунту біочаром / А. І. Герц, Н. В. Герц, О. Б. Конончук, В. О. Хоменчук // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 236-239
 5. Конончук О. Б. Польові технічні і кормові культури агробіолабораторії Тернопільського національного педагогічного університету : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / О. Б. Конончук, С. В. Пида. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 84 с.

2022 рік

 1. Активність фотосинтетичного аппарату Miscanthus×giganteus за умов забруднення ґрунту дизельним пальним і внесення біочару / А. Герц, О. Конончук, Н. Герц [та ін.] // Фізіологія рослин і генетика. – Київ. 2022. – Т. 54, n. 2. – С. 161–176. – DOI: https://doi.org/10.15407/frg2022.02.161
 2. Хоменчук В. О. Використання біочару і міскантусу гігантського (Miscanthus giganteus) для ремедіації ґрунту, забрудненого нафтопродуктами / В. О. Хоменчук, А. І. Герц, О. Б. Конончук, Н. В. Герц // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Біологія. – 2022. – Т. 82, № 4. – С. 36-48. DOI : 10.25128/2078-2357.22.4.5
 3. Ефективність використання мікробіологічних препаратів у посівах бобів (Faba bona Medic.) / С. В. Пида, О. Б. Конончук, О. В. Тригуба [та ін.] // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – Київ : Гельветика, 2022. – Вип. 2(41). – С. 38–42. DOI: https://doi.org/10.32846/2306-9716/2022.eco.2-41.6.
 4. Конончук О. Б. Польові зернові культури агробіолабораторії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: навчальний посібник для самостійної роботи студентів / О. Б. Конончук, Р. Л. Яворівський. – Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2022. – 76 с.
 5. Конончук О. Б. Продуктивність і ураження хворобами посівів озимого ячменю на чорноземі типовому залежно від попередника й обробки фунгіцидом / О. Б. Конончук, С. В. Пида, А. І. Герц, І. С. Брощак  // Вісник Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2022. – № 1. – С. 133–139. – DOI: http://dx.doi.org/10.31395/2310-0478-2022-1-133-139.
 6. Use of visual-diagnostic color parameters of soils and optical reflectometry for determination of organic carbon content / A. I. Herts, V.O. Khomenchuk, O.B.Kononchuk [et al.] // JOURNAL OF GEOLOGY GEOGRAPHY AND GEOECOLOGY. – 2022. – Vol. 31, Issue 2. – P. 260–272. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000837317000006
 7. Evaluation of the impact of varied biochars produced from M. × giganteus waste and application rate on the soil properties and physiological parameters of Spinacia oleracea L. / O. Kononchuk, V. Pidlisnyuk, A. Mamirova [et al.] // Environmental Technology and Innovation. – 2022. – Vol. 28. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Конончук О. Б. Агробіолабораторія університету як база проведення навчальної практики з основ сільського господарства / О. Б. Конончук // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2021. – C. 106-107.
 2. Ефективність застосування мікробіологічних препаратів Ризобофіт та Ризогумін за біометричними показни- ками бобів (Faba bona Medic) / С. В. Пида, О. Б. Конончук, О. В. Тригуба, О. В. Гурська // Агробіологія : збірник наукових праць. – Біла Церква : Білоцерківський національний аграрний університет, 2021. – № 1. – С. 115–121.
 3. Ефективність добрива Плантафол у посівах сої / С. В. Пида, О. Б. Конончук, А. І. Герц  // Актуальні проблеми фізіології рослин і генетики : матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 75-річчю Інституту фізіології рослин і генетики НАН України (м. Київ, 17 черв. 2021 р.). – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 87–89.
 4. Ефективність добрива Плантафол у посівах сої за нестачі елементів живлення в чорноземі типовому / І. С. Брощак, О. Б. Конончук, С. В. Пида [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 1-2 (81). – С. 70–82.
 5. Конончук О. Б. Практикум з ґрунтознавства : навчальний посібник / О. Б. Конончук.  – 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль :  Осадца Ю. В., 2021. – 64 с.
 6. Кафедра ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: минуле, сьогодення, майбутнє (до 80-річчя заснування: 1940-2020)  : монографія / C. В. Пида, M. M. Барна, Л. С. Барна [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 416 с.
 7. Оцінка стану фотосинтетичного апарату рослин Miscanthus x giganteus, вирощених на штучно забруднених нафтопродуктами та відновлених біочаром ґрунтах / А.І. Герц, Н.В. Герц, О.Б. Конончук [та ін.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 52-56.
 8. Dynamic of morphological and physiological parameters and variation of soil characteristics during miscanthus × giganteus cultivation in the diesel-contaminated land / V. Pidlisnyuk, A. Herts, V. Khomenchuk [et al.] // Agronomy. – 2021. – Vol. 11, issue 4. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85106056610&origin=resultslist

2020 рік

 1. Герц А. І. Фізіологічна реакція рослин квасолі звичайної на позакореневе підживлення добривом Плантафол / А. І. Герц, О. Б. Конончук, О. Я. Паскевич // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 61-64.
 2. Конончук О. Б. Навчальна практика з основ сільського господарства : навчальний посібник / О. Ю. Конончук. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. – 136 с.
 3. Мокрицький В. Є. Ефективність фунгіциду абакус на посівах ячменю звичайного озимого в умовах Тернопільської області / В. Є. Мокрицький, О. Б. Конончук, С. В. Пида // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 67-69.
 4. Оріховський Ю. А. Хвороби сливи домашньої агробіолабораторії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Ю. А. Оріховський, О. Б. Конончук, І. С. Брощак // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 69-72.
 5. Конончук О. Б. Ефективність застосування фунгіциду Амістар екстра проти хвороб ячменю звичайного озимого залежно від попередника / О. Б. Конончук, Т. В. Юрчишин // WayScienc. Сучасний рух науки: тези доповіді XI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (8-9 жовтня 2020 р.). – Дніпро, 2020. – Т. 1. – С. 328-329.
 6. Вплив попередників і фунгіциду Абакус на поширення хвороб та продуктивність жита посівного (Secale cereale L.) в умовах Тернопільської області / О. Б. Конончук, С. В. Пида, А. І. Герц [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 104–115.

2019 рік

 1. Конончук О. Б. Практикум з основ агрохімії і землеробства для студентів біологічних спеціальностей : навчальний посібник / О. Б. Конончук. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 104с.
 2. Конончук О. Б. Вплив позакореневого підживлення добривом Плантафол на генеративні органи і продуктивність квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) і сої культурної (Glycine max Moench.) О. Б. Конончук, Я. В. Ісак, О. Я. Паскевич // Наукові читання, присвячені 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором Університету святого Володимира С. Г. Навашиним: матер. наук. читань (м. Тернопіль, 6-8 лют. 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. –  С. 144–149.
 3. Конончук О. Б. Завдання навчальної дисципліни «Ґрунтознавство» у підготовці вчителів біології / О. Б. Конончук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології, природничих наук в контексті вимог нової української школи: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 20-21 трав. 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 97–98.
 4. Конончук О. Б. Продуктивність і деякі фізіологічні показники сої культурної (Glycine max Moench.) за дії добрива Плантафол 10.54.10 в умовах Тернопільської області / О. Б. Конончук, А. І. Герц, Н. В. Герц // Сучасний рух науки: тези доп. VII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Дніпро, 6-7 черв. 2019 р.). – Дніпро, 2019. – С. 824827.
 5. Конончук О. Б. Продуктивність жита посівного (Secale cereale L.) за дії фунгіциду Абакус і різних попередників в умовах Тернопільської області / О. Б. Конончук, О. І. Давосир // Perspectives of science and education: proceedings of the 12th International youth conference (New York, USA, September 27, 2019). – New York, 2019. – P. 382388.
 6. Конончук О. Б. Продуктивність ріпаку ярого (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg.) сорту Сіріус за дії фунгіциду Амістар Екстра в умовах Тернопільської області / О. Б. Конончук, Т. Б. Бабій // Natural sciences: history, the present time, the future, EU experience : international scientific and practical conference (Wloclawek, Republic of Poland, September 27-28, 2019). Wloclawek : Baltija Publishing, 2019. P. 4346.
 7. Пида С. В. Ефективність фунгіцидів Дітан М-45 і Квадріс проти хвороб та їх вплив на урожай картоплі / С. В. Пида, О. Б. Конончук, І. П. Крук // Сучасний рух науки : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Дніпро, 3-4 жовт. 2019 р.). – Дніпро, 2019. – Т. 3. – С. 2832.
 8. Конончук О. Б. Ефективність протруйника Максим 025 FS проти хвороб та його вплив на урожай кукурудзи / О. Б. Конончук, Є. А. Макарчук  //  Тернопільські біологічні читання – Ternopil bioscience – 2019 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження д.б.н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчя від дня народження д.б.н., проф. Яковенка Б. В. (м. Тернопіль, 4-5 лист. 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 151154.
 9.  Конончук О. Б. Кузьма Миколайович Векірчик – відомий педагог, вчений, журналіст, громадський діяч (до 90-річчя від дня народження) / О. Б. Конончук, С. В. Пида // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 3. – С. 84–91.
 10. З відданістю своїй справі, з любов’ю до людей та з іскрою добра у серці (до 60-річчя від дня народження академіка АНВШ, професора С. В. Пиди) / В. П. Патика, І. П. Григорюк, М. М. Барна [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 104–113.
 11. Герц А. І. Вплив позакореневого підживлення Плантафолом на деякі фізіологічні показники і продуктивність сої культурної (Glycine max Moench.) / А. І. Герц, О. Б. Конончук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 121–128.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах