Web of Science ResearcherID: I-7278-2018

hotsa_nm

 

Кандидат філологічних наук

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

  1. Peculiarities of Linguistic Analysis of the Text as a Language Learning Strategy / I. Bloshchynskyi, I. Mishchynska, N. Pasichnyk [et al.] // World Journal of English Language. 2022. – Vol. 12, Issue 5. – P. 49-58. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

  1. Гарасим Т. Особливості текстотворення крізь призму семіотики літератури / Т. Гарасим, Н. Гоца, О. Довбуш // Сучасні дослідження з іноземної філології. – Ужгород : Гельветика, 2021. – Вип. 2(20). – С. 215-224
  2. Pasichnyk N. I. Inconsistency of modern ukrainian translations of english classics as a linguistic problem / N. I. Pasichnyk, N. M. Gotsa, T. O. Harasym // Global Issues in Academic Research: сonference Proceedings of the 1st International Conference (March 10-12, 2021. Palermo, Italy). – Palermo : Primedia elaunch LLC, 2021. – P. 49-51.
  3. Pasichnyk N. On the category of negation in medieval english literature / N. Pasichnyk, N. Hotsa // Analele Universitatii din Craiova - Seria Stiinte Filologice, Lingvistica. – 2021. – Vol. 43, іssue 1-2. – P. 209 –219. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85121976042&origin=AuthorNamesList&txGid=4160c15d4ee05db91174e4ff35fad90c
  4. General Academic English : навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів спеціальності «035 Філологія» / уклад. : М. І. Караневич, Н. М. Гоца. – проб. вид. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 45 с.

2020 рік

  1. Гоца Н. М. Лексичне вираження оцінно-емотивного аспекту жіночих суспільно-політичних промов / Н. М. Гоца, Н. І. Пасічник, А. В.  Косенко, І. В. Беженар // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – Одеса : Гельветика, 2020. – Т. 1. –  Вип. 46. – С. 106-109
  2. Гоца Н. Специфіка мовного вираження соціокультурної ідентичності сучасних афро-американських есеїсток крізь призму антропоцентричної парадигми / Н. Гоца // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. — Чернівці : Рута, 2020. — Вип. 823 : Германська філологія. — С. 63–67.
  3. Гоца Н. Синтаксичні структури вираження емотивності у романах Тоні Моррісон / Н. Гоца, Н. Пасічник, А. Косенко // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. — Дрогобич : Гельветика, 2020. — Вип. 29, т. 4. — С. 110–115.

2019 рік
  1. Гоца Н. М. Гендерна спрямованість авторського мовлення в жіночому мемуарному романі / Н. М. Гоца // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія : Філологія. — Одеса : Гельветика, 2019. — Вип. 43, т. 5. — С. 48–51.
  2. Гоца Н. М. Труднощі перекладу абревіатур медичної клінічної термінології / Н. М. Гоца // Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХVI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених (м. Київ, 16–18 квітня 2019 р.). — Київ, 2019. — Ч. ІІ. — С. 57–60.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах