Web of Science ResearcherID: AAD-2957-2021

Garasum

 

Кандидат філологічних наук

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Web of Science

Scopus

 

 

 

Бібліографія

  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Потапов М. І. Засоби вираження поняття Pandemic у текстах англомовних газет / М. І. Потапов ; наук. кер. Т. О. Гарасим // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 110-111
 2. Патриляк Л. І. Лексичні засоби опису природи на матеріалі статей National Geographic / Л. І. Патриляк ; наук. кер. Т. О. Гарасим // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 106-107
 3. Миган О. Б. EUPHEMISMS AS A SOURCE OF SYNONYMY IN THE MODERN ENGLISH LANGUAGE (ON THE MATERIAL OF JOE BIDEN’S POLITICAL SPEECHES) / О. Б. Миган ; наук. кер. Т. О. Гарасим // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 93-94
 4. Зубрик К. С. FUNCTIONAL FEATURES OF MEDICAL METAPHORS / К. С. Зубрик ; наук. кер. Т. О. Гарасим // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 59-60
 5. Мулярчук О. Р. LINGUOPRAGMATICS OF APPLE COMMERCIALS / О. Р. Мулярчук ; наук. кер. Т. О. Гарасим // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 96-98
 6. Скасків Ю. В. POLITICAL EUPHEMISMS IN ONLINE MEDIA CONTENT / Ю. В. Скасків ; наук. кер. Т. О. Гарасим // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 119-120
 7. Бейгер І. Р. STYLISTIC MEANS IN SPORTS ADVERTISING / І. Р. Бейгер ; наук. кер. Т. О. Гарасим // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 15-17
 8. Гарасим Т. О. THE NOTION OF MANIPULATION IN LINGUISTICS: BASIC APPROACHES TO ITS STUDY / Т. О. Гарасим, О. І. Довбуш, І. П. Скорейко-Свірська // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 5-9
 9. Ukrainian Narratives about the Outbreak of the War: The Main Themes, Structure and Composition / O. Labashchuk, T. Harasym, T. Reshetukha [et al.] // Tautosakos darbai. Lithuania : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2023. – № 66. – P. 13-28. DOI : https://doi.org/10.51554/TD.23.66.01
 10. Dovbush O. VERBALIZATION OF MANIPULATIVE STRATEGIES IN SOCIAL NETWORKS FACEBOOK AND TWITTER / O. Dovbush, T. Harasym, I. Skoreiko-Svirska // Folium : спецвипуск. – Одеса : Гельветика, 2023. – С. 54-60. DOI : https://doi.org/10.32782/folium/2023.3.7

2022 рік

 1. Harasym T. O. CUSTOMER CENTRICITY AS THE MAIN FACTOR OF PRAGMATICS IN BUSINESS COMMUNICATION / T. O. Harasym, O. I. Dovbush, I. P. Skoreiko-Svirska // The interaction of journalism, advertising and PR in the modern media space : International scientific conference (October 12–13, 2022). – Częstochowa : «Baltija Publishing», 2022. – P. 6-9. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-250-0-1
 2. Harasym T. PRAGMATICS OF THE INITIATION NOVEL / T. Harasym // Studia Methodologica. – Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 53. – С. 88-105. DOI : 10.25128/2304-1222.22.53.06
 3. Semantics of archetypal structure of verbal poetic images in robert frost's "mountain interval" / I. Zadorozhna, T. Harasym, O. Dovbush [et al.] // Ad alta-journal of interdisciplinary research. – 2022. – Vol. 12, Issue 1. – Special Issue25. – P. 244-252. – URL. : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000781646500042
 4. Harasym T. O. TED TALKS: COMMUNICATIVE STRATEGIES AND TACTICS / T. Harasym, O. Dovbush, I. P. Skoreiko-Svirska // Нова філологія збірник наукових праць. – Одеса : Гельветика, 2022. – № 87. – С. 18-23

2021 рік

 1. Зубрик А. Р. Історичні чинники формування канадського варіанту англійської мови /А. Р. Зубрик, Т. О. Гарасим, К. С. Зубрик // Priority directions of science and technology development : abstracts of VI International Scientific and Practical Conference (Kyiv, 20-22 February 2021). – Kyiv : Sci-conf.com.ua, 2021. – P. 721-726
 2. Гарасим Т. О. Канадський варіант англійської мови: етимологічний аспект / Т. О. Гарасим, А. Р. Зубрик // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер.: Філологія. Журналістика. Гельветика, 2021. – Том 32 (71). – № 1. – Ч. 2. – С. 55–60
 3. Гарасим Т. О. Коронеологізми: спроба моніторингу мовних змін в англійській мові під час пандемії / Т. О. Гарасим // Категорія «зміни» у соціальних і гуманітарних дослідженнях: матеріали V міжнародного Тернопільського методологічного колоквіуму, 26-27 березня 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 11–13
 4. Гарасим Т. Особливості текстотворення крізь призму семіотики літератури / Т. Гарасим, Н. Гоца, О. Довбуш // Сучасні дослідження з іноземної філології. – Ужгород : Гельветика, 2021. – Вип. 2(20). – С. 215-224
 5. Гарасим Т. О. Прагматика вживання фразеологічних одиниць у промовах Барака Обами / Т. Гарасим, О. Довбуш // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції (26-27 березня 2021 р.). – Дніпро : ДНУ ім. Олеся Гончара, 2021. – Ч. 2. – С. 176-177
 6. Гарасим Т. О. Прагматичний підхід до вивчення метафори / Т. О. Гарасим, К. С. Зубрик // Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 25-26 листопада 2021 року). – Рівне : Гельветика, 2021. – Ч. 2. – С. 33-35
 7. Pasichnyk N. I. Inconsistency of modern ukrainian translations of english classics as a linguistic problem / N. I. Pasichnyk, N. M. Gotsa, T. O. Harasym // Global Issues in Academic Research: сonference Proceedings of the 1st International Conference (March 10-12, 2021. Palermo, Italy). – Palermo : Primedia elaunch LLC, 2021. – P. 49-51
 8. My Grammar Coach : навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов / Уклад. Т. О. Гарасим, О. І. Довбуш, В. А. Шепітчак. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 340 с.
 9. Grammar Companion. Part 2 : навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов / Уклад. Т. О. Гарасим, О. І. Довбуш, В. А. Шепітчак. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 139 с.

2020 рік

 1. Гарасим Т. О. Формування вмінь аудіювання з використанням інтернет-ресурсів при вивченні англійської мови / Т. О. Гарасим, А. Р. Зубрик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 107-109.
 2. Гарасим Т. Типологія словесних поетичних образів збірки «Між горами» Р. Фроста / Т. Гарасим, А. Зубрик // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2020. – Т. 1, вип. 28. – С. 40-45.
 3. Labashchuk O. Autobiographical narratives about the pregnancy experience: symbols, myths, interpretations / O. Labashchuk, T. Reshetukha, T. Harasym // Studia Ethnologica Croatica. 2020. – Vol. 32, іssue 1. – P. 283–307. – URL. : https://www.scopus.com ; https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000604778000013
 4. Formation of foreign language professionally oriented competence of future foreign language teachers with the use of electronic educational resources / Y. M. Provorova, T. O. Harasym, A. R. Zubryk, O. V. Ladyka, V. A. Shepitchak // Journal for Educators, Teachers and Trainers. – 2020. – Vol. 11(1). – P. 1–12.

2019 рік

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах