Web of Science ResearcherID: І-7422-2018

Hrabuk N.MКандидат наук з фізичного виховання і спорту

Доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

ResearhGate 

Scopus

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Грабик Н. Використання цифрових освітніх інструментів на заняттях з метрологічного контролю / Н. Грабик, І. Грубар, О. Гулька // Прикладне значення фізичної та військової підготовки у майбутній професії : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16-17 травня 2023 р.). – Київ : ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 2023. – С. 33-38
 2. Грубар І. Виникнення та розвиток адаптивного спорту / І. Грубар, Н. Грабик, О. Гулька // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 62-68
 3. Грабик Н. М. Вплив карантину на рухову активність студентів / Н. М. Грабик, І. Я. Грубар, О. В. Гулька // Promising areas for the development of physical culture, sports, fitness and recreation : Scientific monograph. – Riga : Baltija Publishing, 2023. – P. 114-141. DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-314-9-5
 4. Грубар Ю. О. Вплив кріотерапії з імпульсним стисненням на функціональний стан колінного суглоба після парціальної меніскектомії в процесі реабілітаційного лікування / Ю. О. Грубар, І. Я. Грубар, Н. М. Грабик [та ін.] // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : збірник наукових праць. – Київ : УДУ ім. М. Драгоманова, 2023. – Вип. 5 (164). – С. 58-62. DOI : 10.31392/NPU-nc.series15.2023.5(164).13
 5. Гулька О. В. Деякі аспекти використання цифрових технологій у фізичному вихованні та спорті / О. В. Гулька, Н. М. Грабик, І. Я. Грубар // Інтеграція українських наукових досліджень в міжнародний простір: регіональний аспект : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю присвяченої 100-річчю Мелітопольського держ. пед.. ун-ту ім. Б. Хмельницького (м. Запоріжжя, 21 квітня 2023 р.). – Запоріжжя : Мелітополь : ФОП Однорог Т. В., 2023. – С. 202-206
 6. Грубар І. Я. Інноваційні технології у процесі самостійних занять фізичними вправами старшокласників / І. Я. Грубар, Н. М. Грабик // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 59-65
 7. Грабик Н. М. Підготовка майбутніх вчителів фізичної культури на заняттях з гігієни до формування здоров’язбережувального освітнього середовища / Н. М. Грабик, І. Я. Грубар, О. В. Гулька // Освіта і здоров’я підростаючого покоління : матеріали п’ятого міжнародного симпозіуму : збірник наукових праць. – Київ : Алатон, 2023. – Вип. 5. – С. 44-46
 8. Гулька О. В. Профорієнтаційна діяльність вчителя фізичної культури / О. В. Гулька, Н. М. Грабик, І. Я. Грубар // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (20 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 74-80
 9. Грубар І. Я. Шкільний травматизм: причини виникнення та шляхи профілактики / І. Я. Грубар, Ю. О. Грубар, Н. М. Грабик // Influence of physical culture and sports on the formation of an individual healthy lifestyle : Collective monograph. – Riga : Baltija Publishing, 2023. – P. 1-27. DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-280-7-1
 10. Гулька О. В. Шляхи використання імерсивних технологій майбутнім вчителем фізичної культури / О. В. Гулька, Н. М. Грабик // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 62-64
 11. Грабик Н. М. Шляхи удосконалення підготовки у спортивній аеробіці / Н. М. Грабик, В. В. Щербанюк // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали регіонального науково-практичного семінару (24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 47-50
 12. INFLUENCE OF CRYOTHERAPY WITH PULSE COMPRESSION ON THE FUNCTIONAL CONDITION OF THE KNEE JOINT AFTER PARTIAL MENISCECTOMY / Y. Hrubar, I. Hrubar, N.Hrabyk [et. al.] // Wiadomosci Lekarskie. Medical Advances : Official journal of the Polish Medical Association. – Konstancin – Jeziorna : Aluna, 2023. – Vol. 76. – Issue 1. – S. 182-188 – URL.:  https://www.scopus.com
 13. Grabyk N. M. THE INFLUENCE OF SECTIONAL CLASSES ON PHYSICAL CONDITION OF NINE-TEN-OLD BOYS / N. M. Grabyk, O. V. Hulka, I. Ya. Hrubar // Public health – a basis of physical culture and sports : International scientific conference (November 1–2, 2023). – Częstochowa : Baltija Publishing, 2023. – Р. 52-56. DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-367-5-13

2022 рік

 1. Гулька О. В. Використання інтерактивних завдань під час вивчення курсу «Фізіологія людини та рухової діяльності» / О. В. Гулька , Н. М. Грабик // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 97-100.
 2. Грубар І. Вплив занять футболом на морфофункціональний стан школярів молодшого шкільного віку / І. Я. Грубар, Н. Грабик, О. Гулька // Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення у сучасному світі : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20 травня 2022 р.). – Умань : 2022. – С. 117-124
 3. Грабик Н. М. Зміна розумової працездатності учнів під впливом рухової активності / Н. М. Грабик, І. Я. Грубар, Я. В. Якимишин, І. М. Нога // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 62 –69.
 4. Грабик Н. М. Морфофункціональні особливості адаптації серцево-судинної системи футболістів-аматорів до фізичних навантажень / Н. М. Грабик, І. Я. Грубар, О. В. Мацигановський // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 74–81.
 5. Грабик Н. Мотиваційні пріоритети рухової активності юнаків 16-17 років / Н. Грабик, І. Грубар, С. Бабій // Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 травня 2022 р.). – Дрогобич : 2022. – С. 30-37
 6. Грубар І. Підготовка фахівців фізичної культури і спорту до інноваційної діяльності / І. Грубар, Н. Грабик, В. Вовчанська, С. Дутка // Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 травня 2022 р.). – Дрогобич : 2022. – С. 222-231
 7. Гулька О. В. Порівняльна характеристика функціонального стану організму студенток першого року навчання із різним типом гемодинаміки / О. В. Гулька, Н. М. Грабик, І. Я. Грубар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Біологія. – 2022. – Т. 82, № 4. – С. 70-76. DOI : 10.25128/2078-2357.22.4.8
 8. Грубар І. Я. Профілактика шкільного травматизму засобами фізичного виховання / І. Я. Грубар, Н. М. Грабик, Н. В. Рудин // Креативний простір : електронний науковий журнал. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Креативна трансформація та модернізація сучасного суспільства» (24 січня 2022 р., м. Харків). – Харків : Новий курс, 2022. – № 7. – С. 41-45
 9. Грабик Н. Реалізація освітнього компонента «гігієна» на факультеті фізичного виховання / Н. Грабик, І. Грубар, О. Гулька // Прикладне значення фізичної та військової підготовки у майбутній професії : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції ( Київ, 20 грудня 2022 р.). – Київ : ДНУ «Інститут модернізації змістуосвіти», 2023. – С. 48-52
 10. Грабик Н. М. Розвиток рівноваги молодших школярів на уроках фізичної культури / Н. М. Грабик, І. Я. Грубар // Physical education and sports as a factor of physical and spiritual improvement of the nation : Scientific monograph. – Riga : Baltija Publishing, 2022. – P. 172-199
 11. Грубар І. Соціальна адаптація дітей з ДЦП засобами фізичного виховання / І. Грубар, Н. Грабик, О. Гулька // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : Матеріали ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю на базі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільського національного педагогічного університеті імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 20 жовтня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 55–59.
 12. Грабик Н. М. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх вчителів фізичної культури на заняттях з гігієни / Н. М. Грабик, І. Я. Грубар, М. В. Яремій // Наука, освіта, технології і суспільство: нові дослідження і перспективи : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 20 вересня 2022 р.) : у 2 ч. – Полтава : ЦФЕНД, 2022. – Ч. 2. – С. 67-69
 13. Грабик Н. М. Формування компетентності біомеханічного аналізу рухової діяльності за допомогою цифрових інструментів / Н. М. Грабик, О. І. Калугіна // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C.94–97.
 14. Грабик Н. М. Цифрові технології в підготовці вчителів фізичної культури / Н. М. Грабик, І. Я. Грубар // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 87–90.
 15. Grabyk N. M. THE USE OF FORMATIVE ASSESSMENT AT PHYSICAL EDUCATION LESSONS /  N. M. Grabyk, I. Y. Hrubar, M. V. Yaremii // International scientific conference «Development of physical culture and sports amidst martial law» : conference proceedings, October 5–6, 2022. – Częstochowa : Baltija Publishing, 2022. – P. 55-59. DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-253-1-13

2021 рік

 1. Гулька О. В. Використання Zoom та Google meet як засобів дистанційного та змішаної форм навчання у вивченні біологічних дисциплін на факультеті фізичного виховання / О. В. Гулька, Н. М. Грабик // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С.125–128.
 2. Грабик Н. М. Використання онлайн-платформ в освітньому процесі з фізичного виховання / Н. М. Грабик, О. В. Гулька, М. В. Яремій // Дослідження іновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 25-26 листопада 2021 року). – Рівне : Гельветика, 2021. – Ч. 2. – С. 141-144.
 3. Грабик Н. М. Використання фізкультурно-оздоровчих занять у фізичному вихованні молодших школярів / Н. М. Грабик, І. Я. Грубар, О. І. Калугіна // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 57-61.
 4. Грабик Н. Вплив кросфіт-тренувань на фізичний стан студентів-спортсменів / Н. Грабик, І. Грубар, О. Гулька, В. Вовчанська // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2021. – №4. – С. 24-29.
 5. Грубар І. Я. Профілактика шкільного травматизму у фаховій підготовці учителів фізичної культури / І. Я. Грубар, Н. М. Грабик, О. В. Гулька, В. В. Нікітюк // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль : ТАЙП, 2021. – С. 62-68.
 6. Грабик Н. М. Розвиток здібності до диференціювання параметрів рухів у футболістів 9-10 років / Н. М. Грабик, І. Я. Грубар, В. С. Мамчур // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Сер. № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2021. – Вип. 5K (134) 21. – С. 136–141.
 7. Грубар Ю. О. Реабілітація пацієнтів після пластики передньої схрещеної зв’язки колінного суглоба / Ю. О. Грубар, І. Я. Грубар, Н. М. Грабик // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Сер. № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2021. – Вип. 5K (134) 21. – С. 211–216.
 8. Грабик Н. М. Координаційна підготовка у фристайлі та сноубордингу / Н. М. Грабик, Г. І. Грубар, Г. І. Любінська // Physical culture and sports in the Еuropean educational spaceInternational scientific and practical conference : conference proceedings, July 9–10, 2021. – Wloclawek : Baltija Publishing, 2021. – P. 6–10. 

2020 рік

 1. Грабик Н. М. Використання комп’ютерних програм для забезпечення метрологічного контролю у фізичному вихованні учнів та студентів / Н. М. Грабик, І. Я. Грубар  // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали III Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 8 квітня 2020р.). – Київ : НУФВСУ, 2020. – С. 150-152.
 2. Грабик Н. М. Вплив зміни часових поясів на психофізіологічний стан кваліфікованих фрістайлерів / Н. М. Грабик, І. Я. Грубар, Н. Р. Заверуха // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Фізична культура. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. – № 35. – С. 17-24.
 3. Грабик Н. М. Інноваційні підходи до контролю фізичного стану школярів / Н. М. Грабик, І. Я. Грубар // Фізична культура в школі: стан та перспективи розвитку : збірник матеріалів І регіональної науково-практичної конференції (22 травня 2020 р.). – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020. – С. 14-16.
 4. Development of Creative Thinking of Secondary School Pupils at Physical Cultural Lessons in Ukraine: Realities and Perspectives / I. Omelyanenko, V. Naumchuk, A. Stepanyuk [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 6. – P. 140-148.  – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000543251200018
 5. Coordination skills development of mogul skiers at the initial and preliminary stages of basic training / V. Naumchuk, N. Grabyk, I. Omelyanenko // International journal of applied exercise physiology. – EESA, 2020. – Vol.9, n. 9. – P. 105–113. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000573283800013
 6. Грубар І. Я. Вплив занять футболом на морфофункціональний статус дітей молодшого шкільного віку / І. Я. Грубар, Н. М. Грабик // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 54–60.
 7. Грабик Н. М. Порівняльний аналіз фізичної і технічної підготовленості футболістів різного ігрового амплуа студенської команди / Н. М. Грабик, А. С. Вадовський, Н. Р. Заверуха // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 49–54.

 2019 рік

 1. Грабик Н. М. Використання новітніх пристроїв для самоконтролю під час занять фізичними вправами та спортом /  Н. М. Грабик, І. Я. Грубар // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали II Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 18 квітня 2019 р.). – Київ : НУФВСУ, 2019. – С. 223-225.
 2. Грабик Н. М. Фундатор зимових екстремальних олімпійських видів спорту на теренах Тернопільщини / Н. М. Грабик // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення: матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль :  ТАЙП, 2019. – С. 38–41.
 3. Грубар І. Вплив ігрових видів спорту на формування опорно-ресорної властивості стопи / І. Грубар, Н. Грабик // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 15–20.
 4. Грабик Н. Сучасні зимові види спорту та розваг – як спорт для всіх / Н. Грабик, Т. Романишин, О. Масира // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 62–66.
 5. Грабик Н. Вплив позаурочних форм фізичного виховання на фізичний стан учнів 9–10 років / Н. Грабик, І. Грубар, Я. Якимишин // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 7–14.
 6. Hrubar I. Ya. A complex approach in rehabilitation of the patients after the anterior cruciate ligament reconstruction / I. Ya. Hrubar, Yu. O. Hrubar, N. M. Grabyk // Здоров’я, спорт, реабілітація : науковий журнал з проблем фізичного виховання, спорту, формування здорового способу життя, реабілітації, рекреації. – Харків, 2019. – Вип. 3 (5). – С. 37-43.
 7. Physical training in rehabilitation of 10-13 years old children with fractures of bones of the lower third of forearm / S. Gumenyuk, I. Hrubar, Y. Hrubar [et al.] // Georgian medical news. – 2019.  № 11 (296).  P. 3641.  URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85077335740&origin=AuthorNamesList&txGid=91e8113b15b449a4ab02163f2e574565

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах