Web of Science ResearcherID: AAB-4882-2019

Grucak

Кандидат біологічних наук

Доцент

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Вальтер Флеммінг: життєвий шлях та науковий доробок / О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп′як, Н. Й. Міщук [та ін.] // Фактори експериментальної еволюції організмів: збірник наукових праць. – Київ : Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2023. – Т. 32. – С. 7-12. DOI : https://doi.org/10.7124/FEEO.v33.1591
 2. Введення в культуру in vitro цінного лікарського виду Bupleurum ranunculoides L. флори України / О. О. Міщук, Х. М. Колісник, М. З. Прокоп′як [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 156-159
 3. Колісник Х. М. Залежність індукції флуоресценції хлорофілу рослин in vitro видів роду Carlina L. від світлових умов їх культивування / Х. М. Колісник, Л. Р. Грицак, М. З. Прокоп’як [та ін.] // Фактори експериментальної еволюції організмів: збірник наукових праць. – Київ : Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2023. – Т. 32. – С. 96-102. DOI : https://doi.org/10.7124/FEEO.v32.1543
 4.  Кваліфікаційний іспит з біології, основ здоров’я та методики їх навчання : збірник завдань / Л. Барна, О. Волошин, А. Герц [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 212 с.
 5. Комплексний аналіз життєвості репатрійованих біотехнологічних рослин видів роду Gentiana L. у високогірній зоні Українських Карпат / Л. Р. Грицак, Х. М. Колісник, Н. С. Гурин [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 129-132
 6. Особливості водного режиму рослин видів роду Carlina L. на різних етапах онтогенезу / Х. М. Колісник, Х. А. Підгірна, А. Р. Лановий [та ін.]. // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 69-71
 7. Особливості культивування in vitro арніки гірської (Arnica montana L.) / В. С. Акімов, Х. М. Колісник, М. З. Прокоп′як [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 118-121
 8. Колісник Х. М. Показники обмінної кислотності, вміст нітрогену та рухомих форм фосфору у ґрунтах із природних місць росту рослин видів роду Carlina L. / Х. М. Колісник, Л. Р. Грицак, Х. А. Підгірна, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 246-250
 9. Гурин Н. С. Роль кліматичних змін у дестабілізації ареалів високогірних видів флори Українських Карпат / Н. С. Гурин, О. П. Дейкало, Л. Р. Грицак [та ін.] // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 35-36
 10. Bioactive substances of Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl. from the Darboux and Lagotellerie Islands, western coast of Antarctic Peninsula / R. Ivannikov, V. Anishchenko, O. Poronnik [et al.] // Ukrainian Antarctic Journal. 2023. - Vol. 21, іssue 1. - P. 90-102. – URL.: https://www.scopus.com
 11. BLENDED LEARNING - A NEW EDUCATIONAL PARADIGM / L. Hrytsak, N. Hrytsak, N. Mishchuk [et al.] // AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. – HRADEC KRALOVE : MAGNANIMITAS, 2023. – Vol. 13, issue 2. – P. 34-39. URL: https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Леонов А. О. Використання біотехнологічних методів для збереження генофонду та відновлення порушених природних ареалів видів рослин / А. О. Леонов, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // П’ята міжнародна конференція молодих учених : Харківський природничий форум (19-20 травня 2022 р., м. Харків) : збірник тез. – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2022. – С. 217-220
 2. Грицак Л. Р. Вплив умов культивування in vitro та ex vitro на вміст вільного проліну у рослинах деяких видів роду Gentiana L. / Л. Р. Грицак, Н. В. Нужина, Н. М. Дробик // Фактори експериментальної еволюції організмів : збірник наукових праць. – Київ : Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2022. – Т. 30. – С. 54-60. – DOI : https://doi.org/10.7124/FEEO.v30.1461 54
 3. Грицак Л. Р. Досвід реалізації біотехнології «in vitro-ex vitro-in situ» для репатріації виду Gentiana lutea L. у високогір’я Українських Карпат / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві : матеріали Міжнародної науко-практичної конференції. (м. Київ, 7–8 липня 2022 р.). – Київ, 2022. – Ч. 1. – С. 79-83
 4. Грицак Н. Загальнолюдські цінності як компонент моделі сучасного суспільства / Н. Грицак, Л. Грицак // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 38–40
 5. Грицак Л. Р. Життєвий шлях професорки Надії Михайлівни Дробик у науці та освіті / Л. Р. Грицак, М. З. Прокоп′як, І. І. Конвалюк [та ін.] // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. 2022. – Т. 20. – № 1–2. – С. 48-57
 6. Колiсник Х. М. Особливостi культивування in vitro представникiв роду Carlina L. / Х. М. Колісник, М. З. Прокоп’як, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Проблеми екологічної біотехнології : науковий електронний журнал. Новiтнi досягнення бiотехнологiї : матерiали VI Мiжнародної науково-практичної конференції (23–24 вересня 2022 р., Київ). – Київ, 2022. № 1, 2. – С. 56-57. DOI : https://doi.org/10.18372/2306-6407.1.17160
 7. Оцінка генетичного поліморфізму Gentiana lutea L. (полонинa Красна, Українські Карпати) / М. З. Прокоп'як, О. Ю. Майорова, Х. М. Колісник [та ін.] // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Біологія. – Одеса : ОНУ, 2022. – Т. 27. – Вип. 2(51). – С. 113-114
 8. Оцінка ефективності показників інформативності ISSR-маркерів для аналізу генетичного поліморфізму рослин / М. З. Прокоп’як, А. І. Флячок, О. Ю. Майорова [та ін.] // Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. – 2022, Черкаси. – С. 74–101.
 9. Грицак Л. Р. Перспективи використання методу біотестування для оцінки антропогенного забруднення грунтів урбанізованих територій / Л. Р. Грицак, А. О. Леонов, Л. І. Кмиць, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 48-52
 10. Проблеми та перспективи збереження видів роду Carlina L. флори України в умовах in situ, ex situ, in vitro / Х. М. Колісник, Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак [та ін.] // Journal of Native and Alien Plant Studies. – 2022. – 18. – C. 69–82. DOI : 10.37555/2707-3114.18.2022.269957
 11. Посухостійкі види дерев та кущів – важлива ланка для зменшення негативних ефектів «міських островів тепла» / Н. В. Нужина, І. Ю. Івагова, Л. Р. Грицак [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2022. – Т. 82, № 3. – С. 37–43.
 12. Грицак Л.Р. Реалізація біотехнології «in vitro-ex vitro-in situ» для створення промислових плантацій високогірних рідкісних лікарських видів роду Gentiana L. / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Хімія природних сполук : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 27-28 жовтня 2022 р.). Тернопіль : ТНМУ, 2022. С. 185-186
 13. Стан пігментного комплексу рослин in vitro деяких видів роду Carlina L. як критерій- маркер їх адаптивного потенціалу / Х. М. Колісник, Л. Р. Грицак, І. С. Дмитришин [та ін.] // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 64-68
 14. Створення колекції рослин і культури тканин рідкісних лікарських видів роду Gentiana L. in vitro / Л. Р. Грицак, Н. Б. Кравець, О. Ю. Майорова [та ін.] // Фактори експериментальної еволюції організмів: збірник наукових праць : вибрані тези доповідей на XVII Міжнародній науковій конференції (3–8 жовтня 2022 р., м. Умань). – Київ : Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2022. – Т. 30. – С. 145.
 15. The assessment of the current status of Gentiana lutea L. populations of the Ukrainian Carpathians : Ecological and genetic approaches / M. Prokopiak, O.Mayorova, L. Hrytsak, H. Meshko, N. Drobyk // Folia Oecologica, 2022. – Vol. 49, no.1. – P. 42–50.  – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Грицак Л. Р. Вміст вільного проліну у рослинах високогірних видів роду Gentiana L. / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (21-22 жовтня, 2021 р.). – Полтава : Астрая, 2021. – С. 214–216.
 2. Особливості охорони рідкісних видів родини gentianaceae на території України / М. З. Прокоп’як, О. Ю. Майорова, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Академику Л.С. Бергу – 145 лет : Сборник научных статей=Academician Leo Berg – 145 : Collection of Scientific Articles. – Bendery: Eco-TIRAS, 2021. – P. 203–206.
 3. Залежність вмісту фотосинтетичних пігментів у рослинах деяких видів роду Carlina L. від умов освітлення in vitro / Н. Б. Кравець, Х. М. Колісник, Л. Р. Грицак // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – Київ : Гельветика, 2021. – № 3 (36). – С. 160–166.
 4. Грицак Л. Р. Зміни анатомічної будови листків рослин in vitro Gentiana lutea L. за адаптації до умов EX VITRO / Л. Р. Грицак, О. Л. Улична, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 59–63.
 5. Зміна водного режиму рослин деяких видів роду Carlina L. у ході онтогенезу / Х. М. Колісник, Л. Р. Грицак, А. В. Бойко [et al.]  // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 89–92.
 6. Динаміка ростових параметрів рослин in vitro Gentiana lutea L. за різних умов освітлення / Л. Р. Грицак, М. З. Прокоп’як, М. З. Майорова та ін. // Фактори експериментальної еволюції організмів : збірник наукових праць. – Київ : Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2021. – Т. 28. – С. 58–65.
 7. Кравець Н. Б. Підвищення ефективності вкорінення in vitro рослин видів роду Carlina L. / Н. Б. Кравец, Х. М. Колісник, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Фактори експериментальної еволюції організмів. – Київ, 2021. – Т. 29. – С. 198–199.
 8. Сезонная динамика прорастания семян Carlina onopordifolia Besser Ex Szafer, Kulcz. Et Pawł, Carlina cirsioides Klokov И Carlina аcaulis L. в условиях in vitro / К. М. Колиснык, Н. Б. Кравец, Л. Р. Грицак, И. В. Чайка, И. А. Богатюк. Н. М. Дробык // Актуальные проблемы наук о Земле: использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды : сборник материалов V Международной научно-практической конференции (Брест, 27–29 сент. 2021 г.) : в 2 ч.–  Брест : БрГУ, 2021. –  Ч. 2. – С. 109-112.
 9. Грицак Л. Р. Системний підхід до вирішення проблеми відновлення популяцій рідкісних високогірних видів роду Gentiana L. флори Українських Карпат / Л. Р. Грицак, І. М. Барна, Н. М. Дробик  // Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів : матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції ( м. Дніпро, Україна, 06-07 жовтня 2021 р.). – Дніпро : ІППЕ НАН України, 2021. – С. 86-88.
 10. Сохранение и восстановление популяций лекарственных видов растений с использованием биотехнологических методов / О. Ю. Майорова, М. З. Прокопьяк, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробык // Актуальные проблемы наук о Земле: использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды : сборник материалов V Международной научно-практической конференции, Брест, 27–29 сент. 2021 г. : в 2 ч. – Брест : БрГУ, 2021. – Ч. 2. – С. 126–129.
 11. Створення колекції рослин і культури тканин деяких видів роду Gentiana l. in vitro / О. Я. Вовк, Л. Р. Грицак, О. Ю. Майорова [et al.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 42–45.
 12. Сучасні причини фрагментації ареалів високогірних видів роду Gentiana L. / Л. Р. Грицак, О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як  та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. Вип. 3 (81). С. 25-33. DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.3.4
 13. Збереження та відтворення біологічного різноманіття роду Gentiana L. - еколого-генетичний підхід: монографія. Частина І / О.Ю. Майорова, М.З. Прокопяк, Л.Р. Грицак, Н.М. Дробик. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 137 с.

2020 рік

 1. Barna І. The use of information and communication technologies in training ecology students / I. Barna, L. Hrytsak, H. Henseruk //  The International conference on sustainable futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020) : E3S Web of Conferences( Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020). – EDP Sciences, 2020. – Vol. 166. – P. 1-7. –URL.:  https://www.scopus.com
 2. Вміст фотосинтетичних пігментів та їх співвідношення у рослинах gentiana punctata L. в умовах in vitro / О. М. Брик, Л. Р. Грицак, А. В. Квятковська, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 54-57.
 3. Грицак Л. Р. Екологічні, фізіологічні та біотехнологічні основи збереження видів роду Gentiana L. В умовах in vitro та in situ / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 65-68.
 4. Пошук способів підвищення ефективності вкорінення in vitro рослин видів роду Carlina L. / О. Р. Процюк, Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак [et al.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 93-96. 
 5. Зміни пігментного комплексу високогірного виду Gentiana puctata L. in situ та in vitro за різних температурних умов / О. М. Брик, Л. Р. Грицак, І. В. Чайка [та ін.] // Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020 : тези доп. міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (3–4 грудня 2020 р., Дніпро). — Дніпро, 2020. — Т. 1. — С. 198–200.
 6. Оптимізація умов та мікроклонального розмноження та вкорінення in vitro рослин видів роду Carlina L. / О. Р. Процюк, Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак [та ін.] // Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: тези доп. міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (3–4 грудня 2020 р., Дніпро). — Дніпро, 2020. — Т. 2. — С. 298–300.
 7. Грицак Л. Р. Причини дестабілізації ареалів рідкісних видів роду Gentiana L. в Українських Карпатах / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністер’я : матеріали Третьої міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створ. Нац. природ. парку «Дністровський каньйон» (18 вер. 2020 р., м. Заліщики). — Чернівці, 2020. — С. 115–117.
 8. Грицак Л. Сучасні концепції збереження видів рослин в умовах in situ та ex situ / Л. Грицак, І. Барна, Н. Дробик // Природа Поділля: вивчення, проблеми збереження : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Природа Поділля: вивчення, проблеми збереження», присвяченої 30-річчю природного заповідника «Медобори» (Гримайлів, 20-21 серпня 2020 р.). — Тернопіль, 2020. — С. 108–114.
 9. Анатомічні особливості листків високогірних видів Gentiana lutea L., Gentiana punctata L., Gentiana acaulis L. флори Українських Карпат / Л. Р. Грицак, Н. В. Нужина, М. М. Гайдаржи, Н. М. Дробик // Екологічні науки. — 2020. —  Вип. 2 (29), т. 1. — С. 80–85.
 10. Грицак Л. Р. Сучасні технології підвищення стійкості культивованих in vitro рослин до умов ex vitro / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Фактори експериментальної еволюції організмів. — 2020. — Т. 26. — С. 183–189.
 11. Грицак Л. Р. Особливості адаптивних стратегій видів роду Gentiana L. в умовах високогір’я Українських Карпат / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. — Тернопіль, 2020. — № 1/2 (79). — С. 91–102.
 12. Дробик Н. М. Лабораторний практикум із загальної екології : для студентів біологічних та екологічних спеціальностей педагогічних закладів вищої освіти / Н. М. Дробик, Л. Р. Грицак, Г. Б. Гуменюк. – Вид. 3-тє, доповн. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюк, 2020. – 130 с.
 13. Грицак Л. Р. Використання біотехнологічних методів для збереження генофонду та відновлення порушених природних ареалів видів рослин / Л. Р. Грицак  // Моделювання еколого-географічних систем : Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. С. 9–14.
 14. Вміст флавоноїдів і кcантонів у калюсних культурах рослин видів роду Gentiana L. за вирощування у рідкому живильному середовищі на поролонових підкладках / Л. Р. Грицак, В. М. Мельник, М. З. Прокоп’як [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 39–50.
 15. Фітоценотична приуроченість та консортивні зв’язки видів роду Gentiana L. в Українських Карпатах / Л. Р. Грицак, О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як, Н. М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 91–98.
 16. Features of Utilization Information and Communication Technology in the Process of Teaching the “Environmental Impact Assessment” Course / I. M. Barna, L. R. Hrytsak, H. R. Henseruk, S. H. Lytvynova // AET 2020: proceedings of the 1st symposium on advances in educational technology, Kyiv november 12 - 13, 2020. – 2020. – Vol. 2. – P. 332–345.

 2019 рік

 1. Грицак Л. Р. Особливості пігментного комплексу високогірних видів роду Gentiana L. флори Українських Карпат / Л. Р. Грицак, Н. В. Нужина, Н. М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 129–140.
 2. Особливості водного режиму рослин видів роду Carlina L. в умовах in vitro / О. Р. Процюк, Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак [et al.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 259–262.
 3. Особливості пігментного комплексу високогірного виду Gentiana punctata L. флори Українських Карпат в умовах in situ та sn vitro / О. М. Брик, Л. Р. Грицак, А. В. Квятковська, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – C. 76–79.
 4. Використання індукції флуоресценції хлорофілу для оцінки функціонування фотосинтетичного апарату рослин Gentiana Lutea L. за різних умов культивування in vitro / Грицак Л. Р. , Герц А. І., Герц Н. В. [та ін.] // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2019. – Т. 25. – С. 209-214.
 5. Збереження біорізноманіття рідкісних видів роду Gentiana L. у природі та культурі in vitro: еколого-фізіологічний і молекулярно-генетичний підходи / О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (10-12 жовтня 2019 р, м. Хмельницьк). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 216-217.
 6. Грицак Л. Р. Розробка технології збереження високогірних видів роду Gentiana L. із використанням стратегії «quasi» in situ та методів біотехнології / Л.Р. Грицак, Н. М. Дробик // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – Київ, 2019. – № 25. – С. 169–176.
 7. Грицак Л. Р. Вміст біологічно активних речовин у калюсних культурах видів роду Gentiana L. за вирощування у рідкому живильному середовищі на поролонових підкладках / Л. Р. Грицак, А. В. Квятковська, Н. М. Дробик // Хімія природних сполук : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 30-31 травня 2019 р.). – Тернопіль: ТДМУ, 2019. – С. 9–21.
 8. Грицак Л. Р. Перебудова анатомічних структур листка рослин in vitro Gentiana lutea L. залежно від світлових умов культвування / Л. Р. Грицак, Н. В. Нужина, Н. М. Дробик // Сьогодення біологічної науки : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції (15-16 листопада 2019 р., м. Суми). – Суми : Цьома С. П., 2019. – С. 86–89.
 9. Вміст фотосинтетичних пігментів у рослинах роду Carlina L. у природі та культурі in vitro / Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак, М. 3. Прокоп'як, О. Ю. Майорова, H. М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – № 4 (78). – C. 16–23.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах