Web of Science ResearcherID: H-6489-2016

Gulka

 

Асистент кафедри ТОМФВ

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Гулька О. В. Використання елементів віртуальної реальності на лабораторних заняттях з курсу «Фізіологія людини та рухової діяльності» / О. В. Гулька, В. Г. Омельяненко // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 59-62
 2. Грабик Н. Використання цифрових освітніх інструментів на заняттях з метрологічного контролю / Н. Грабик, І. Грубар, О. Гулька // Прикладне значення фізичної та військової підготовки у майбутній професії : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16-17 травня 2023 р.). – Київ : ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 2023. – С. 33-38
 3. Грубар І. Виникнення та розвиток адаптивного спорту / І. Грубар, Н. Грабик, О. Гулька // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 62-68
 4. Грабик Н. М. Вплив карантину на рухову активність студентів / Н. М. Грабик, І. Я. Грубар, О. В. Гулька // Promising areas for the development of physical culture, sports, fitness and recreation : Scientific monograph. – Riga : Baltija Publishing, 2023. – P. 114-141. DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-314-9-5
 5. Грубар Ю. О. Вплив кріотерапії з імпульсним стисненням на функціональний стан колінного суглоба після парціальної меніскектомії в процесі реабілітаційного лікування / Ю. О. Грубар, І. Я. Грубар, Н. М. Грабик [та ін.] // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : збірник наукових праць. – Київ : УДУ ім. М. Драгоманова, 2023. – Вип. 5 (164). – С. 58-62. DOI : 10.31392/NPU-nc.series15.2023.5(164).13
 6. Гулька О. В. Деякі аспекти використання цифрових технологій у фізичному вихованні та спорті / О. В. Гулька, Н. М. Грабик, І. Я. Грубар // Інтеграція українських наукових досліджень в міжнародний простір: регіональний аспект : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю присвяченої 100-річчю Мелітопольського держ. пед.. ун-ту ім. Б. Хмельницького (м. Запоріжжя, 21 квітня 2023 р.). – Запоріжжя : Мелітополь : ФОП Однорог Т. В., 2023. – С. 202-206
 7. Грабик Н. М. Підготовка майбутніх вчителів фізичної культури на заняттях з гігієни до формування здоров’язбережувального освітнього середовища / Н. М. Грабик, І. Я. Грубар, О. В. Гулька // Освіта і здоров’я підростаючого покоління : матеріали п’ятого міжнародного симпозіуму : збірник наукових праць. – Київ : Алатон, 2023. – Вип. 5. – С. 44-46
 8. Гулька О. В. Профорієнтаційна діяльність вчителя фізичної культури / О. В. Гулька, Н. М. Грабик, І. Я. Грубар // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (20 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 74-80
 9. Грубар І. Я. Результати програми фізичної реабілітації дітей 10-13 років з переломами кісток нижньої третини передпліччя / І. Я. Грубар, Ю. О. Грубар, О. В. Гулька // Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка». Серія «Психологія». Серія «Медицина». – Київ, 2023. – Вип № 8(26). – С. 521-535. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-8(26)-521-535
 10. Гулька О. В. Шляхи використання імерсивних технологій майбутнім вчителем фізичної культури / О. В. Гулька, Н. М. Грабик // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 62-64
 11. Mechanisms of the adaptive reactions development in the students’ body / S. Gumenyuk, O. Hulka, H. Slozanska [et al.] // Trends in Sport Sciences : University School of Physical Education. – Poznań, 2023. – Vol. 30, іssue 2. – P. 37-45. – URL. : https://www.scopus.com 
 12. Grabyk N. M. THE INFLUENCE OF SECTIONAL CLASSES ON PHYSICAL CONDITION OF NINE-TEN-OLD BOYS / N. M. Grabyk, O. V. Hulka, I. Ya. Hrubar // Public health – a basis of physical culture and sports : International scientific conference (November 1–2, 2023). – Częstochowa : Baltija Publishing, 2023. – Р. 52-56. DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-367-5-13

2022 рік

 1. Гулька О. В. Використання інтерактивних завдань під час вивчення курсу «Фізіологія людини та рухової діяльності» / О. В. Гулька , Н. М. Грабик // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 97-100.
 2. Грубар І. Вплив занять футболом на морфофункціональний стан школярів молодшого шкільного віку / І. Я. Грубар, Н. Грабик, О. Гулька // Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення у сучасному світі : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20 травня 2022 р.). – Умань : 2022. – С. 117-124
 3. Гулька О. В. Застосування відеоредакторів для підготовки до практичних занять з дисципліни «Методика фізичного виховання в спеціальних медичних групах» / О. В. Гулька, І. Я. Грубар // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 96–99.
 4. Гулька О. В. Застосування мобільних додатків для реєстрації показників фізичного стану під час занять учнів фізичними вправами / О. В. Гулька, С. О. Кардаш // Креативний простір : міжнародна науково-практична конференція «Креативна трансформація та модернізація сучасного суспільства» ( М. Харків, 24 січня). – Харків : СГ НТМ «Новий курс», 2022. – № 7. – C. 39-41
 5. Гулька О. В. Зошит для лабораторних робіт з курсу «Фізіологія людини і спорту» (Заліковий модуль «Фізіологія спорту») : методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу факультету фізичного виховання / О. В. Гулька, В. Г. Омельяненко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 40 с.
 6. Гуменюк С. В. Методика наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті : навчально-методичний посібник / С. В. Гуменюк, О. В. Гулька, С. Т. Сапрун. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 322 с.
 7. Гулька О. В. Мобільні застосунки як засіб підвищення рухової активності студентів під час дистанційного навчання / О. В. Гулька, С. В. Гуменюк, С. О. Кардаш // Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 12 травня 2022 р.). – Дрогобич : Посвіт, 2022. – С. 231-238
 8. Гулька О. В. Порівняльна характеристика функціонального стану організму студенток першого року навчання із різним типом гемодинаміки / О. В. Гулька, Н. М. Грабик, І. Я. Грубар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Біологія. – 2022. – Т. 82, № 4. – С. 70-76. DOI : 10.25128/2078-2357.22.4.8
 9. Грабик Н. Реалізація освітнього компонента «гігієна» на факультеті фізичного виховання / Н. Грабик, І. Грубар, О. Гулька // Прикладне значення фізичної та військової підготовки у майбутній професії : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції ( Київ, 20 грудня 2022 р.). – Київ : ДНУ «Інститут модернізації змістуосвіти», 2023. – С. 48-52
 10. Грубар І. Соціальна адаптація дітей з ДЦП засобами фізичного виховання / І. Грубар, Н. Грабик, О. Гулька // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : Матеріали ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю на базі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільського національного педагогічного університеті імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 20 жовтня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 55–59.
 11. Гуменюк С.В. Шляхи виховання інтересу школярів 5-9 класів до занять руховою активністю / С. В. Гуменюк, О. В. Гулька, В. В. Рихель // Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференції. (м. Дрогобич, 12 травня 2022 р.). – Дрогобич : Посвіт, 2022. – С. 37-45

2021 рік

 1. Гулька О. В. Використання Zoom та Google meet як засобів дистанційного та змішаної форм навчання у вивченні біологічних дисциплін на факультеті фізичного виховання / О. В. Гулька, Н. М. Грабик // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С.125–128.
 2. Грабик Н. М. Використання онлайн-платформ в освітньому процесі з фізичного виховання / Н. М. Грабик, О. В. Гулька, М. В. Яремій // Дослідження іновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 25-26 листопада 2021 року). – Рівне : Гельветика, 2021. – Ч. 2. – С. 141-144.
 3. Грабик Н. Вплив кросфіт-тренувань на фізичний стан студентів-спортсменів / Н. Грабик, І. Грубар, О. Гулька, В. Вовчанська // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2021. – №4. – С. 24-29.
 4. Омельяненко В. Г. Зошит для лабораторних робіт з курсу «Фізіологія людини і спорту» (Заліковий модуль «Фізіологічні основи фізичних вправ») : методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу факультету фізичного виховання / В. Г. Омельяненко, О. В. Гулька. – 2-е вид. доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 40 с.
 5. Гулька О. В. Зошит для лабораторних робіт з курсу «Фізіологія людини і спорту» (Заліковий модуль «Фізіологія спорту») : методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу факультету фізичного виховання / О. В. Гулька, В. Г. Омельяненко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 40 с.
 6. Грубар І. Я. Профілактика шкільного травматизму у фаховій підготовці учителів фізичної культури / І. Я. Грубар, Н. М. Грабик, О. В. Гулька, В. В. Нікітюк // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль : ТАЙП, 2021. – С. 62-68.
 7. Effect of yoga on biological age indicators of 14-15-year-old girls / S. Gumenyuk, I. Sereda, O. Hulka [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21. – P. 2956–2962. – URL. : https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Гулька О. В. Зміни показників центральної гемодинаміки в організмі студентів факультету фізичного виховання на різних етапах фахової підготовки / О. В. Гулька // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 61–66.
 2. Гулька О. В. Сучасні засоби корекції порушень постави / О. В. Гулька, М. Мартищук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 170174.

 2019 рік

 1. Гулька О. В. Стратегії формування пристосувальних реакцій в організмі студентів із різним характером навчального навантаження / О. В. Гулька // Natural and technical science : science and education a new dimension. – 2019. – Vol. VII (23), issue 193. P. 2024.
 2. Гулька О. Динаміка психофізіологічних функцій студентів факультету фізичного виховання в умовах фахової підготовки / О. Гулька // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 20–23.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах