Web of Science ResearcherID: GRP-8241-2022

Gorbatuk

 Кандидат технічних наук

Доктор педагогічних наук

Академік академії соціального управління (АСУ)

Професор кафедри машинознавства і транспорту

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

Web of science

ORCID

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Горбатюк Р. Діагностична компетентність у структурі професійної підготовки здобувачів вищої освіти / Р. Горбатюк, Н. Білан, С. Сіткар // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2023. – №8 (216). – С. 53-57. DOI : https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.289422
 2. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі підготовки фахівців професійної освіти / Р. Горбатюк, Я. П. Замора, М. І. Рутило [та ін.] // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2023. – № 2 (210). – С. 72-77. DOI : https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.275471
 3. Горбатюк Р. Міждисциплінарна інтеграція змісту професійної та іншомовної підготовки здобувачів вищої освіти / Р. Горбатюк, Н. Білан // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 19–20 жовтня 2023 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2023. – С. 53-54
 4. Горбатюк Р. Модель формування іншомовної компетентності майбутніх інженерів-енергетиків / Р. Горбатюк, Н. Білан // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – Умань : Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини, 2023. – Вип. 1. – С. 129–137. DOI : https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2023.276953
 5. Наскрізна програма практичної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 015.38 «Професійна освіта. Транспорт» / Р. М. Горбатюк, В.С. Федорейко, Я. П. Замора, С. В. Сіткар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 36 с.
 6. Білан Н. Педагогічні умови формування іншомовної компетентності майбутніх інженерів-енергетиків / Н. Білан, Р. Горбатюк, Р. Загородній, Я. Замора // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – № 1. – С. 140-148. DOI : 10.25128/2415-3605.23.1.18
 7. Підготовка майбутніх лікарів у закладах вищої освіти в умовах дистанційного навчання / Р. М. Горбатюк, І. Р. Волч, Г. І. Михайлишин [та ін.] // Медична освіта : науково-практичний журнал. – Тернопіль : ТНМУ, 2023. –№ 2 (100). – С. 18-24. DOI : 10.11603/m.2414-5998.2023.2.14010
 8. Горбатюк Р. М. Професійна підготовка майбутніх фахівців на засадах компетентністного підходу / Р. М. Горбатюк, Н. М. Білан // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 212-213
 9. Горбатюк Р. М. Формування готовності здобувачів вищої освіти до використання цифрових технологій у професійній діяльності / Р. М. Горбатюк, Н. В. Волкова, Ю. Р. Бубняк // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 210-212
 10. Горбатюк Р. Формування здатності до особистісно-професійного саморозвитку у майбутніх здобувачів освіти / Р. Горбатюк, В. Кабак, Н. Волкова // Освітологічний дискурс. – Київ, 2023. – № 3 (42). – С. 39-53. DOI : https://doi.org/10.28925/2312-5829.2023.33
 11. Rzhevska N. AI for technological innovations and practices in engineering education / N. Rzhevska, I. Dobroskok, R. Horbatiuk // AIP Conference Proceedings, 2023. – Vol. 2889, issue 17. – URL. : https://www.scopus.com 
 12. Mechanisms of the adaptive reactions development in the students’ body / S. Gumenyuk, O. Hulka, H. Slozanska [et al.] // Trends in Sport Sciences : University School of Physical Education. – Poznań, 2023. – Vol. 30, іssue 2. – P. 37-45. – URL. : https://www.scopus.com 
 13. Multilevel continuing professional teaching for vocational education specialists / O. P. Voitovych, R. M. Horbatiuk, I. S. Voitovych [et al.] // 3L-Person 2023 : VIII International Workshop on Professional Retraining and Life-Long Learning using ICT: Personoriented Approach (October 25, 2023). – Kryvyi Rih, 2023. – Vol-3535. – P. 169-183. – URL. : https://www.scopus.com 
 14. TEST AUTOMATIC GENERATION AN ALGORITHM FOR AN AUTOMATED TESTING SYSTEM / R. Horbatiuk, T. Sitkar, R. Lutsyshyn [et al.] // CEUR Workshop Proceedings : 3rd International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems (22 November 2023through 24 November 2023). – Ternopil. – 2023. – Vol. 3628. – P. 533-547. – URL. : https://www.scopus.com 

2022 рік

 1. Горбатюк Р. М. Інформаційно-освітнє середовище підготовки майбутніх фахівців з професійної освіти / Р. М. Горбатюк, М. І. Рутило, С. В. Сіткар // Філософські аспекти професійної освіти : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (Херсон – Кропивницький, 17 листопада 2022 р.). – Херсон ; Кропивницький : Поліум, 2022. – С. 238-240
 2. Горбатюк Р. М. Навчання здобувачів вищої освіти в умовах пандемії / Р. М. Горбатюк // Педагогіка сучасності: виклики і перспективи цифрової доби : збірник наукових праць молодих учених та здобувачів (18 січня 2022 р.). – Переяслав : Домбровська Я. М., 2022. – Вип. 1. – С. 37-39
 3. Горбатюк Р. Соціальні мережі як інструменти формування інформаційного освітнього середовища закладу вищої освіти / Р. Горбатюк, В. Кабак // Professional Education : Methodology, Theory and Technologies, 2022. – Vol. 15. – С. 92-110. – DOI : https://doi.org/10.31470/2415-3729-2022-15-92-110
 4. У. Юеюань. Структурно-змістова характеристика іміджу як прояв соціально-психологічних особливостей майбутніх молодших бакалаврів-журналістів / У. Юеюань, Р. М. Горбатюк // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 247–249.
 5. Горбатюк Р. Технологія формування професіоналізму майбутніх фахівців професійної освіти засобами мультимедійних технологій / Р. Горбатюк, Я. Замора, С. Сіткар, Н. Бурега // Молодь і ринок. Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, 2022. – № 5 (203). – С. 29-34. – DOI : https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.259584
 6. Федорейко В. С. Формування фахових компетентностей майбутніх бакалаврів професійної освіти в умовах дуальної підготовки / В. С. Федорейко, Р. М. Горбатюк, Я. П. Замора, Р. І. Загородній // Professional Education : Methodology, Theory and Technologies. – 2022. – Vol. 15. – С. 246-261. – DOI : https://doi.org/10.31470/2415-3729-2022-15-246-261
 7. Горбатюк Р. Шляхи формування професійної майстерності майбутніх інженерів-педагогів з харчових технологій / Р. Горбатюк, Н. Волкова // Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21 жовтня 2022 р.). Глухів : Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2022. С. 113-117
 8. Didactic Principles Of Education Students 3D-printing / I. Lukianchuk, Y. Tulashvili, V. Podolyak [et al.] // International journal of computer science and network security. – 2022. – Vol. 22. Issue 7. – P. 443–450.
 9. MODEL OF BLENDED LEARNING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS: DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION AND EVALUATION / K. P. Osadcha, V. V. Osadchyi, V. S. Kruglyk [et al.] // Інформаційні технології і засоби навчання. – Київ, 2022. – № 5 (91). – С. 158-169. DOI : https://doi.org/10.33407/itlt.v91i5.5045
 10. Prevention of adhesive formation under experimental conditions / I. Deykalo, R. Gorbatyuk, V. Bukata [et al.] // Health problems of civilization. – 2022. – Vol. 16, Issue 3. – P. 264–274. –  URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000867479500008 –DOI10.5114/hpc.2022.118977
 11. The intellectual system of movies recommendations based on the collaborative filtering / S. Sitkar et al. // Health and Sport : Journal of Education. – 2022. – 12 (3). – P. 115-127. – DOI : http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2022.12.03.010
 12. Use of Information and Communication Technologies in the Organization of Blended Learning of Future Vocational Education Professionals / S. L. Kucher et al. // AET 2020 : Symposium on Advances in Educational TechnologyIn. – 2022. – Vol. 2. – P. 44-51. – DOI : 10.5220/0010928300003364

2021 рік

 1. Горбатюк Р. М. Вивчення стану сформованості інформаційної культури майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій / Р. М. Горбатюк, Н. В. Волкова // Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 березня 2021 року) : збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – С. 45-46
 2. Горбатюк Р. Дефінітивно-структурна характеристика іншомовної компетентності майбутніх інженерів-енергетиків / Р. Горбатюк, Н. Білан // Адаптивне управління: теорія і практика. Серія : Педагогіка. – 2021. – Вип. 11(21). 
 3. Горбатюк Р. М. Енергозбереження в освіті – запорука успішного розвитку українського суспільства / Р. М. Горбатюк, І. Й. Бочар // Диверсифікація джерел енергії на базі використання альтернативних видів палива : матеріали міжнародної науково-технічної онлайн конференції (м. Тернопіль, 8 червня 2021 р.). – Тернопіль, 2021. – С. 2427.
 4. Горбатюк Р. М. Особливості інформаційно-освітнього середовища професійної підготовки майбутніх фахівців / Р. М. Горбатюк, В. С. Федорейко, В. З. Чорний // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.2122.
 5. Горбатюк Р. М. Проєктна робота як форма організації іншомовної підготовки майбутніх інженерів-енергетиків / Р. М. Горбатюк, Н. М. Білан // Topical issues of modern science and education : Abstracts of XI International Scientific and Practical Conference ( March 11-13, 2021). – Tallinn, Estonia, 2021. – P. 129-131.
 6. Горбатюк Р. М. Студентоцентричний підхід у забезпеченні набуття загальних (ключових) компетентностей майбутніми педагогами професійної освіти / Р. М. Горбатюк, С. Л. Кучер // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. – Київ ; Вінниця : Друк плюс, 2021. – Вип. 60. – С. 192-199
 7. Горбатюк Р. М. Формування мотивації майбутніх інженерів-енергетиків до вивчення іноземної мови засобами проєктної технології / Р. М. Горбатюк, Н. М. Білан // Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 березня 2021 року) : збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – С. 53-55
 8. Горбатюк Р. М. Цифрова трансформація освітнього процесу в контексті підготовки викладачів професійного навчання / Р. М. Горбатюк // Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій : матеріали V Всеукраїнського науково-методичного семінару (5 листопада 2021 р.). – Глухів : Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2021. – С. 19-21
 9. Horbatiuk R. The use of Information and Communicative Technologies in The Process of Humanitarian Disciplines Studying in Higher Education Institutions / R. Horbatiuk, V. Papushyna, N. Podlevska // Günümüz dil-edebiyat ve filoloji araştirmalarinda yenilikçi eğilimler: kuram, yöntem ve teknikler uluslararasi sempozyum Kitabi. – Atatürk Üniversitesi Yayınları. – №: 1294. – Yayın Yeri ve Yılı: Erzurum, 2021. – Sayfa Sayısı: 484. – P. 356–364
 10. Кабак В. В. Теоретичні аспекти впровадження інформаційних систем в освітній процес  / В. В. Кабак, Р. М. Горбатюк // Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 березня 2021 року) : збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – С. 47-49
 11. Волкова Н. В. Формування базових професійних компетенцій майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій / Н. В. Волкова, Р. М. Горбатюк // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 96-98.
 12. Федорейко В. С. Методичні рекомендації щодо проходження технологічної практики: студентами напряму підготовки 015.38 «Професійна освіта. Транспорт» / В. С. Федорейко, Р. М. Горбатюк, Я. П. Замора. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 21 с.
 13. The formation of educational environment in foreign language training of energy engineering students by means of project technology / R. M. Horbatiuk, N. M. Bilan, O. A. Sitkar, O. S. Tymoshchuk // Journal of Physics: Conference Series : 12th International Conference on Mathematics, Science and Technology Education, ICon-MaSTEd 2020, 15-17 October 2020. – 2021. – Vol. 1840, issue 1. URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103491878&origin=resultslist
 14. The Effectiveness of Testing as a Method of Pedagogical Control of Future Specialists With Higher Education / R. Horbatiuk, S. Sitkar, T. Sitkar, S. Konovalchuk, N. Burega // Professional Education: Methodology, Theory and Technologies. – Pereiaslav : Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University, 2021. – Vol. 13. – P. 79-95
 15. Theoretical and methodological bases of designing the educational institution information and consulting environment / O. Lavrentieva, R. Horbatiuk, L. Skripnik [et al.] // Journal of Physics: Conference Series : 12th International Conference on Mathematics, Science and Technology Education, ICon-MaSTEd 2020, 15-17 October 2020. – 2021. – Vol. 1840, issue 1. URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103494135&origin=resultslist

2020 рік

 1. Horbatiuk R. Formation of project competence of future environmentalists / R. Horbatiuka, O. Voitovych, I.Voitovych // E3S Web of Conferences : International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters, ICSF 2020, 20-22 May 2020. – 2020. – Vol. 166. – URl.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084953101&origin=resultslist
 2. Laser doppler for diagnosis of changes of microcirculation in the perioperal period in patients with acute adhesive obstruction of small gut / R. M. Gorbatiuk, V. V. Bukata, I. R. Volch [er al.] // Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering : optical Fibers and Their Applications 2020, 27-31 January 2020. – 2020. – Vol. 11456. URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85088039428&origin=resultslist
 3. Method of using laser doppler flowmetry in assessment of the state of blood microcirculation system / V. V. Osadchyi, T. I. Stanishevska, O. I. Gorna [et al.] // Optical Fibers and Their Applications 2020 : Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering (27-31 January 2020). – Bialowieza : 2020. – Vol. 11456. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85088027059&origin=resultslist
 4. Горбатюк Р. М. Формування ІКТ компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних спеціальностей у закладах вищої освіти / Р. М. Горбатюк, В. В. Кабак // Підготовка майбутніх педагогів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності : монографія. – Луцьк, 2020. – С. 5166.
 5. Горбатюк Р., Поліщук Т. Структурно-функціональна модель розвитку організаційної культури педагогічного колективу закладів професійної (професійно-технічної) освіти аграрного профілю // Збірник наукових праць національної академії державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. – 2020. № 4(23). – С. 125141.
 6.  Horbatiuk R. Monitoring the Quality of the Initial Performance of the Potential Engineer-Pedagogues as a Pedagogical Problem / R. Horbatiuk, V. Kabak // Professional Education: Methodology, Theory and Technologies. – 2020. – Vol. 12. – P. 45–65.
 7. Using the LearningApps.org Online Service in the Moodle System in the Process of Training of Specialists in Economic Specialties / R. M. Horbatiuk, U. T. Dudka, V. V. Kabak [et al.] // AET 2020:proceedings of the 1st symposium on advances in educational technology, Kyiv, november 12 - 13, 2020. – 2020. – Vol. 2. – P. 402415.
 8. Formation of Information Culture of Vocational Education Specialists / O. P. Voitovych, R. M. Horbatiuk, I. S. Voitovych [et al.] // AET 2020 : proceedings of the 1st symposium on advances in educational technology, Kyiv, november 12 - 13, 2020. – 2020. – Vol. 2. – P. 332345.

 2019 рік

 1. Горбатюк Р. М. Використання інформаційної системи AlgoStudy у процесі формування алгоритмічного мислення майбутніх інженерів-педагогів у галузі комп’ютерних технологій / Р. М. Горбатюк, В. В. Кабак // Інформаційні технології і засоби навчання. – Київ, 2019. – Т. 69, n. 1. –  С. 124–138.
 2. Горбатюк Р. М. Інженерна комп’ютерна графіка : лабораторний практикум для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей Професійна освіта (Комп’ютерні технології) і Професійна освіта (Транспорт) / Р. М. Горбатюк, Ю. Ю. Козак. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 201 с.
 3. Бойчук В. М. Методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці до проектної діяльності майбутніх учителів трудового навчання / В. М. Бойчук, Р. М. Горбатюк, С. Л. Кучер // Інформаційні технології і засоби навчання. – Київ, 2019. Т. 71, n. 3. С. 137153.
 4. Горбатюк Р. М. Особливості формування професіоналізму майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій / Р. М. Горбатюк, Н. В. Волкова // Модернізація підготовки майбутніх фахівців професійно-педагогічного напрямку в умовах освітнього простору : матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції (25-26 квітня 2019р.). – Кривий ріг, 2019. – С. 12–14.
 5. Горбатюк Р. М. Підготовка майбутніх фахівців економічних спеціальностей засобами онлайн-сервісу LearningApps / Р. М. Горбатюк, У. Т. Дудка // Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology. – 2019. – Vol. 7, іssue 3. – P. 4256.
 6. Experimental research characteristics of counterbalance valve for hydraulic drive control system of mobile machine / L. G. Kozlov, L. K. Polishchuk, O. V. Piontkevych [et al.] // Przegląd elektrotechniczny.  – 2019.  R. 95.  NR 4. – P. 104109. –URL.: https://www.scopus.com
 7. Study of the dynamic stability of the belt conveyor adaptive drive / L. K. Polishchuk, L. G. Kozlov, O. V. Piontkevych [et al.] // Przegląd elektrotechniczny.  – 2019.  R. 95.  NR 4. – P. 98103. – URL.: https://www.scopus.com

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах