Web of Science ResearcherID: I-7181-2018

holovatska yub

 

Доцент кафедри теорії і практики перекладу

Кандидат педагогічних наук

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка 

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Пантелеймін А. М. Відтворення комічного при перекладі комедійних серіалів / А. М. Пантелеймін ; наук. кер. Ю. Б. Головацька // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 102-104
 2. Головацька Ю. Б. Основи локалізації : навчально-методичний посібник для cтудeнтiв денної форми навчання за освітньою програмою 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (Англійсько-український переклад) / Ю. Б. Головацька. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 76 с.

2022 рік

 1. Мeтoдикa нaвчaння пepeклaду: навчально-методичний посібник для cтудeнтiв cпeцiaльнocтi 035.041 Фiлoлoгiя. Гepмaнcькi мoви тa лiтepaтуpи (пepeклaд включнo), перша – англійська ocвiтньo-квaлiфiкaцiйнoгo piвня «Мaгicтp» / Уклaд. Ю. Б. Гoлoвaцькa. – Тepнoпiль : ТНПУ iмeнi Вoлoдимиpa Гнaтюкa, 2022. – 52 c.
 2. Gender Discourse – Representation of Ideas about the Distribution of Gender Roles / Y. Novosad, T. Tsepeniuk, Y. Golovatska [et al.] // Studies in Media and Communication. – 2022. – Vol. 10, Issue 3. – P. 152–159. –URL.: https://www.scopus.com
 3. Money spent on the brain is never spent in vain : словник найпоширеніших ідіом та фразеологізмів для cтудeнтiв cпeцiaльнocтi 035.041 Фiлoлoгiя. Гepмaнcькi мoви тa лiтepaтуpи (пepeклaд включнo), перша – англійська ocвiтньo-квaлiфiкaцiйнoгo piвня «Бакалавр» / В. В. Конкульовський, Т. О. Цепенюк, В. В. Панченко [et al.]. – Тepнoпiль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 48 с.

2021 рік

 1. Головацька Ю. Б. Особливості навчальної практики студентів-перекладачів / Ю. Головацька // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2021. – C. 53-54.
 2. Головацька Ю.LINGUISTIC CHALLENGES OF VIDEO GAMES LOCALIZATION / Ю. Головацька // Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами : збірник матеріалів ІII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Переяслав, 3 грудня 2021 року). – Переяслав, 2021. – С. 181-182.
 3. Holovatska Y. LINGUAL FEATURES OF ENGLISH MANIPULATIVE DISCOURSE / Y.Holovatska, Y. Leibych // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2021. – Вип. 35. – Том 7. – С. 41-45.
 4. Golovatska Iu. B. LINGUISTIC AND CULTURAL PECULIARITIES OF POLITICAL DISCOURSE / Iu. B. Golovatska // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу : тези доповідей XI наукової конференції з міжнародною участю (15–16 квітня 2021 р., м. Харків, Україна). – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. – С. 77-78
 5. Цепенюк Т. Переклад іншомовних вкраплень у персонажному мовленні підлітків / Т. Цепенюк, Ю. Головацька, О. Черненька // Philological Sciences, Intercultural Communication and Translation Studies: Theoretical and Practical Aspects: conference proceedings (february 26-27). – Venice, Italy, 2021. – Vol. 2. – С. 85-87
 6. Новосад Ю. І. Практика усного та писемного перекладу : навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов спеціальності 035.041 Філологія / Ю. І. Новосад, Ю. Б. Головацька, [укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 96 с.
 7. Rendering of Lexical and Stylistic Means of Character Formation in Ukrainian and Polish Translations of Lewis Carroll’s Novel “Through the Looking Glass” / T. Tsepeniuk, I. Golovatska, Y. Novosad, I. Vavriv, O. Yarema // Applied Linguistic Research Journal. – 2021. – 5(6). – P. 147-156

2020 рік

 1. Головацька Ю. Б. Концепції локалізації відеоігор / Ю. Б. Головацька, Ю. І. Новосад // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 217–220.
 2. Головацька Ю. Rendring of the phraseological units as means of character description in ukrainian and polish translations of “alice through the looking glass” by lewis carroll / Ю. Головацька // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020. – № 12. – С. 52–57.
 3. Головацька Ю. Б. Localization of Videogames in the Context of Audiovisual Translation / Ю. Б. Головацька // Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами : тези ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав, 3 грудня 2020 року). – Переяслав, 2020. – С. 173–175.
 4. Tsepeniuk T. Translation of Amplifying Comparative Constructions in Modern Fiction / T. Tsepeniuk, I. Golovatska, V. Konkulovskyy, V. Panchenko // Analele Universitatii din Craiova. Seria : Stiinte Filologice. – Lingvistica ; Craiova, 2020. – ANUL XLII, n. 1-2. – P. 224–237. – URL.: https://www.scopus.com
 5. Holovatska Y. Dimensions of training of the prospective masters of translation in the universities of canada: content and advanced ideas / Y. Holovatska, T. Tsepeniuk // Людинознавчі студії. Серія : Педагогіка. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 11/43. – С. 22-39.

 2019 рік

 1. Головацька Ю. Б. Локалізація відеоігор як перекладознавча проблема / Ю. Б. Головацька, Т. Ю. Процишин // Наукові записки. Серія : Філологічні науки. – Кропивницький : КОД, 2019. – Вип. 175. – C. 743747.
 2. Головацька Ю. Б. Overview of localization as an issue in modern translation studies / Ю. Б. Головацька // Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку : тези І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 15 березня 2019 року). –  Переяслав-Хмельницький, 2019. –  С. 87–88.
 3. Головацька Ю. Foreign experience within the framework of translators training in ukraine / Ю. Головацька // Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами : тези І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав, 3 грудня 2019 року). – Переяслав, 2019.  – С. 181–183.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах