Web of Science ResearcherID: I-7408-2018

corp

Доктор педагогічних наук, професор

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Турчин Р. Б. Інформатична підготовка майбутніх педагогів професійного навчання засобами освітніх порталів / Р. Б. Турчин, І. В. Гевко // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 83-85
 2. Гевко І. Кібербезпека в децентралізованій інтернет-екосистемі web 3.0 / І. Гевко, О. Ящик, Т. Савчин, Л. Гільтай // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – № 1. – С. 61-68. DOI : 10.25128/2415-3605.23.1.8
 3. Методичні рекомендації до проведення комплексного кваліфікаційного екзамену : для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта», спеціалізації 015.39 «Цифрові технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / І. В. Гевко, Ю. П. Франко, Б. В. Струганець [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 80 с.
 4. Системне адміністрування та безпека інформаційних і комунікаційних систем : лабораторний практикум для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта спеціалізації 015.39 Цифрові технології / Ю. П. Франко, І. В. Гевко, Т. В. Сіткар, К. В. Белюх. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 138 с.
 5. Techniques for creating and printing historical architectural artifacts in 3D / I. Hevko, O. Potapchuk, I. Lutsyk  [et al.] // Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 2023. – Vol. 11, іssue 1. – P. 14-25. DOI : 10.32919/uesit.2023.01.02
 6. The Use of Immersive Technologies to Implement a Multimodal Approach in the Educational Process / O. Potapchuk, I.Hevko, I. Lutsyk [et al.] // ACIT : 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies. – Wroclaw, 2023. – Р. 660-665. – URL.: https://www.scopus.com

2022 рік

 1. Магістерські роботи : методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) другого (магістерського) рівня вищої освіти / уклад.: І. В. Гевко, І. Б. Луцик, О. І. Потапчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 58 с.
 2. Гевко І. В. Сутність сучасного дистанційного навчання /  І. В. Гевко, М. А. Маслянов // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 81–83.
 3. Технологічна практика : методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) другого (магістерського) рівня вищої освіти / уклад. : І. В. Гевко, І. Б. Луцик, О. І. Потапчук [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 48 с.
 4. Методика використання 3d-моделювання та друку у графічній підготовці майбутніх фахівців галузі цифрових технологій / І. В. Гевко, О. І. Потапчук, І. Б. Луцик  [та ін.] // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2022. – Vol. 87, Issue 1. – P. 95-110. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000795164900006 ; https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/4710
 5. Potapchuk O. Implementation Of The Concept Ofa Smart Universityin Terms Of Distanceeducation / O. Potapchuk, I. Lutsyk, I. Hevko [et al.] // Information Technologies And Learning Tools. – Kyiv : Natl Acad Pedagogical Sciences Ukraine, Inst Info Technol & Learning Tools, 2022. – Vol 92. – Issue 6. – Р. 140-153. – URL.: https://www.webofscience.com

2021 рік

 1. Геометричне проектування засобами САПР : навчально-методичний посібник для для підготовки фахівців за спеціальністю 015.39 "Професійна освіта. Цифрові технології" / І. Б. Луцик, І. В. Гевко, О. І. Потапчук, В. І. Рак.   – Тернопіль, ТНПУ, 2021. – 120 с.
 2. Гевко І. В. Дидактичне моделювання виробничо-технічної орієнтації студента коледжу у системі ступеневої освіти : навчально-методичний посібник для викладачів технічних коледжів / І. В. Гевко, І. В. Гаврищук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 52 с.
 3. Потапчук О. І. Інформаційні технології в сфері послуг : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Професійна освіта. Сфера обслуговування» / О. І. Потапчук, І. В. Гевко, І. Б. Луцик. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 123 с.
 4. Гевко І. В. Інженерна комп’ютерна графіка : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Професійна освіта. Цифрові технології» / І. В. Гевко, П. І. Коляса. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 200 с.
 5. Перспективи мови Web-розробок : навчально-методичний посібник / О. Потапчук, І. Гевко, І. Луцик, Т. Сіткар. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 186 с.
 6. Франко Ю. П. Побудова інтервальної моделі для прогнозування потужності генерування електроенергії малої гідроелектростанції «Топольки» / Ю. П. Франко, І. В. Гевко, В. І. Рак // Диверсифікація джерел енергії на базі використання альтернативних видів палива : матеріали міжнародної науково-технічної онлайн конференції (м. Тернопіль, 8 червня 2021 р.). – Тернопіль, 2021. – С. 21-23.
 7. Гевко І. В. Сучасні інформаційні технології : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Середня освіта. Трудове навчання та технології». Ч. 2 : Редактори текстової та табличної інформації / І. В. Гевко, О. І. Потапчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 140 с.
 8. Implementation of web resources using cloud technologies to demonstrate and organize students' research work / I. V. Hevko, I. B. Lutsyk, I. I. Lutsyk [et al.] // Journal of Physics: Conference Series : 13th International Conference on Mathematics, Science and Technology Education, ICon-MaSTEd 2021 (Kryvyi Rih12 May 2021 through 14 May 2021). – 2021. – Vol. 1946. issue 1. – URL.: https://www.scopus.com
 9. Methodological principles of systematics of recreational goods / A. G.Topchiyiv, V. ASych, V. V.Yavorska [et al.] // Journal of geology geography and geoecology. – 2021. – Vol. 30, Issue 4. – P. 762–771. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000738440700015

2020 рік

 1. Formation of practical skills modeling and printing of threedimensional objects in the process of professional training of IT specialists / I. Hevko, O. Potapchuk, T. Sitkar, I. Lutsyk, P. Koliasa // E3S Web of Conferences : International сonference on sustainable аutures: environmental, technological, social and economic matters, ICSF 2020 (Kryvyi Rih, Ukraine, 20-22 May 2020). – EDP Sciences, 2020. – Vol. 166. – P. 1-8. – URL.: https://www.scopus.com
 2. Methods building and printing 3D models historical architectural objects / I. Hevko, O. Potapchuk, I. Lutsyk [et al.] // SHS Web of Conferences : The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (Kryvyi Rih, Ukraine, May 13-15, 2020). – EDP Sciences, 2020. – Vol. 75. – P. 1-6.
 3. Потапчук О. І., Гевко І. В. Роль дистанційного навчання в процесі формування професійної компетентності майбутніх учителів / О. І. Потапчук, І. В. Гевко // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 112-124.
 4. Гевко І. В. Сучасні інформаційні технології : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності  "середня освіта. Трудове навчання та технології". Ч. 2 : Редактори текстової та табличної інформації / І. В. Гевко, О. І. Потапчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 140 с.
 5. Потапчук О. І. Інформаційні технології в сфері послуг : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності "професійна освіта. Сфера обслуговування" / О. І. Потапчук, І. В. Гевко, І. Б. Луцик . – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 123 с.
 6. Hevko I. V. Current problems of professional training of service specialists / I. V. Hevko // Journal of Education, Health and Sport. – 2020. – Vol. 10(1). – P. 158–164. – URL. : https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/article/view/JEHS.2020.10.01.018/24876
 7.  Hevko I. V. Formation of ready for professional activity of future service favorites  / I. V. Hevko //Journal of Education, Health and Sport. – 2020. – Vol.10(2). – P. 107–113. – URL. : https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/article/view/JEHS.2020.10.02.014/24883 
 8. Hevko I. V. Preparation of future geography teachers for professional activity on a basis competence approach / I. V. Hevko // Journal of Education, Health and Sport. – 2020. – Vol. 10(3). – Р. 252-264. – URL. : https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/article/view/JEHS.2020.10.03.027/25687
 9. Hevko I. V. Use of modern information and communication technologies in the process of preparation of future bachelors of motor transport / I. V. Hevko, Y. P. Franko // Journal of Education, Health and Sport. – 2020. – Vol. 10(4). – P. 280–288. – URL. : https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/article/view/JEHS.2020.10.04.031/26768
 10. Hevko I. V. Formation of the main directions of professional culture of future bachelors of motor transport / I. V. Hevko // Journal of Education, Health and Sport. – 2020. – Vol. 10(5). – P. 332–339. – URL. : https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/article/view/JEHS.2020.10.05.035/26771
 11. Гевко І. В. Взаємодія стейкхолдерів із закладами вищої освіти в умовах оптимізації освітнього процесу / І. В. Гевко, В. В. Борисов // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси, 2020. – Вип. – 3. – С. 57–63.
 12. Revealing new patterns in resource-saving processing of chromium-containing ore raw materials by solid-phase reduction / V. Borysov, I. Hevko, O. Torubara [et al.] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologie. – 2020. – Vol. 1, n. 12 (103). – P. 24–29. – URL. : http://journals.uran.ua/eejet/article/view/196653 : https://www.scopus.com
 13. Татарчук О. П. Роль процесу розробки прототипів в підготовці фахівців галузі інформаційних технологій / О. П. Татарчук, І. В. Гевко // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С 101–106.
 14. Борисов В. В. Позиція рефлексії в процесі самоактуалізації майбутніх вчителів початкових класів / В. В. Борисов. І. В. Гевко // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси, 2020. – Вип. 1. – С. 100–107. 
 15.  Гевко І. В. Застосування цифрових інформаційних ресурсів в дистанційному навчанні / І. В. Гевко // Науковий журнал Хортицької національної академії. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. Запоріжжя, 2020. – Вип. 1(2). – С. 111–119.

 2019 рік

 1. Гевко І. В. Комп'ютерні технології в освіті : теорія і методика : навчально-методичний посібник для студентів 015.10 Професійна освіта. (Комп'ютерні технології) / І. В. Гевко, О. І. Потапчук, П. І. Коляса. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 158 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання курсових : для студентів спеціальності 015.10 Професійна освіта. Комп’ютерні технології / І. В. Гевко, І. Б. Луцик, М. М. Ожга, О. І. Потапчук, В. І. Рак,  Б. В. Струганець.  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 36 с.
 3. Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських робіт зі спеціальності 015.10 професійна освіта. Комп'ютерні технології освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / уклад. : І. В. Гевко., І. Б. Луцик., О. І. Потапчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 48 с.
 4. Охорона праці в закладах освіти : методичні рекомендації для студ. пед. закладів / І. В. Гевко, І. Й. Бочар, Т. П. Сорока [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 74 с.
 5. Нevko I. Information technologies in education: opportunities and negative consequences / I. Нevko // Journal of education, health and sport. – Torun, 2019. – Vol. 9, n. 1. – P. 69–77. – URL.: http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/6473.
 6. Гевко І. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в сучасній концепції дистанційного навчання / І. Гевко, О. Невмержицька // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал.  Дрогобич, 2019. – № 2 (169). – С. 41–45.
 7. Гевко І. В. Питання менеджменту в сучасній освіті / І. В. Гевко, В. В. Борисов // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси, 2019.  Вип. 1.  С. 193–200.
 8. Гевко І. В. Вплив інформаційних компетенцій на підготовку майбутнього фахівця / І. В. Гевко, О. М. Торубара // Вісник національного педагогічного університету «Ченігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – Чернігів, 2019. – Вип. 1 (157).  С. 28–33.
 9. Гевко І. В. Інклюзивна освіта в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку / І. В. Гевко // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2019. – № 1(64).  С. 52–58.
 10. Гевко І. Методика навчання комп’ютерної графіки студентів закладів вищої освіти / І. Гевко, П. Коляса // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич, 2019. – № 3 (170). – С. 6–12.
 11. Гевко І. В. Підвищення якості підготовки майбутніх фахівців професійної освіти в галузі комп’ютерних технологій засобами 3–D моделювання / І. В. Гевко // Вісник національного педагогічного університету «Ченігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – Чернігів, 2019. – Вип. 2 (158).  С. 203–211.
 12. Гевко І. Ілюстративна і когнітивна функції комп’ютерної графіки в освітньому процесі / І. Гевко // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2019.  № 3 (66).  С. 59–65.
 13. Нevko I. V. Teacher professionalism is the basis of quality student preparation / I. V. Нevko // Journal of education, health and sport. – Torun, 2019. – Vol. 9, n. 6. – P. 556–561. – URL.: http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/7500.
 14.  Нevko I. V. Innovative technologies in the educational process / I. V. Hevko, I. B. Lutsyk // Journal of education, health and sport. – Torun, 2019. – Vol. 9, n. 9. – P. 708–714. – URL.: http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/7509.
 15. Hevko I.  Information and educational technologies in the educational process in institutions of higher education / I. Hevko, O. Potapchuk // Contemporary innovative and information technologies of social development: educational and legal aspects : monograph 24. – Katowicach : Wyższej Szkoły Technicznej, 2019. – Р. 163–170.
 16. Hevko I. Problems and prospects of development of informatization оf higher education / I. Hevko, O. Potapchuk, P. Kolyiasa // Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations : collective monograph. – Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. – Part 1. – P. 169-181.
 17. Потапчук О. І. Особливості застосування хмарних технологій в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців професійної освіти / О. І. Потапчук, І. В. Гевко  // Інформаційні технології – 2019 : збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (м. Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 16 травня 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 93–94.
 18. Studying the physicalchemical transformations at resourcesaving reduction melting of chrome-nickelcontaining metallurgical waste / A. Petryshchev, D. Milko, V. Borysov [et al.] // Eastern-european journal of enterprise technologies: materials science. – Kharkiv, 2019. – Vol 2, n. 12 (98). – P. 59–64. – URL. : https://www.scopus.com
 19. Features of application of information technologies in modern tourism / V. V. Yavorska, I. V. Hevko, V. A. Sych [et al.] // Journal of geology, geology, geography. – Dnipro, 2019. – Vol. 28(3) – P. 591-599.
 20. Сорока Т. П. Методика професійного навчання : методичні рекомендації / Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга, І. В. Гевко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 40 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах