Dja4uk n mДоктор філософії

Викладач

 

Персональні веб– ресурси:

Офіційна сторінка

ORCID

 

 Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Дячук Н. Переваги використання подкастів для формування іншомовної аудитивної компетентності учнів / Н. Дячук, В. Шепітчак // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 283-285
  2. Дячук Н. М. Подкастинг як засіб формування англомовної лексичної компетентності учнів старших класів / Н. М. Дячук // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 60-63

2022 рік

  1. Шепітчак В. Відбір та організація автентичного матеріалу майбутніми вчителями англійської мови / В. Шепітчак, Н. Дячук // Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 25-29

2021 рік

  1. Дячук Н. М. Формування англомовної аудитивної компетентності учнів старших класів закладів загальної середньої освіти : дис. ... наук. ступеня д-ра філософії : 014 : 01 / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 304 с.
  2. Дячук Н. Особливості формування англомовної аудитивної компетентності старшокласників на основі використання подкастів / Н. Дячук // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2021. – Вип. 35. Том 2. – С.  285-291.

2020 рік

  1. Дячук Н. Формування ціннісних орієнтирів школярів у процесі вивчення іноземної мови / Н. Дячук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль. ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 111-113
  2.  Diachuk N. Principles of Selection of Educational Material for Developing English Listening Skills of High School Students / N. Diachuk // Pedagogika. Studia I Rozprawy. – 2020. – T. XXIX. – P. 113-126.

2019 рік

  1. Дячук Н. Психолінгвістичні особливості формування аудитивних умінь старшокласників / Н. Дячук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота» : зб.наук.пр. – 2019. – №2 (45). – С. 52–56.
  2. Дячук Н. М. Сучасні інформаційні технології у навчанні аудіювання іноземною мовою / Н. М. Дячук // Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 27-28 грудня 2019 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2019. – Ч. 1. – С.72–75.
  3. Дячук Н. М. Труднощі формування англомовної адитивної компетентності старшокласників / Н. М. Дячук // Теорія і практика сучасної науки: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції м.Київ, 15-16 травня 2019 року. – Київ: МЦНД, 2019. – С.12–14.

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах