Web of Science ResearcherID: I-6706-2018

 

Доктор бiологiчних наук

Професор 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

Research Gate

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Прокоп'як М. З. Аналіз генетичної структури популяцій рослин з використанням програм, які базуються на ймовірнісній моделі Байеса / М. З. Прокоп'як, Г. Б. Гуменюк, Н. М. Дробик // Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства : тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів (м. Тернопіль, 7-8 грудня 2023 р.). – Тернопіль, 2023. – С. 196-197
 2. Барна Микола Миколайович – відомий український вчений – ботанік, цитоембріолог, заслужений діяч науки і техніки України, педагог (до 85 – річчя від дня народження) / Н. М. Дробик, С. В. Пида, Л. С. Барна [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – Т. 83, № 1–2. – С. 84-92. DOI : 10.25128/2078-2357.23.1–2.12
 3. Вальтер Флеммінг: життєвий шлях та науковий доробок / О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп′як, Н. Й. Міщук [та ін.] // Фактори експериментальної еволюції організмів: збірник наукових праць. – Київ : Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2023. – Т. 32. – С. 7-12. DOI : https://doi.org/10.7124/FEEO.v33.1591
 4. Введення в культуру in vitro цінного лікарського виду Bupleurum ranunculoides L. флори України / О. О. Міщук, Х. М. Колісник, М. З. Прокоп′як [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 156-159
 5. Колісник Х. М. Залежність індукції флуоресценції хлорофілу рослин in vitro видів роду Carlina L. від світлових умов їх культивування / Х. М. Колісник, Л. Р. Грицак, М. З. Прокоп’як [та ін.] // Фактори експериментальної еволюції організмів: збірник наукових праць. – Київ : Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2023. – Т. 32. – С. 96-102. DOI : https://doi.org/10.7124/FEEO.v32.1543
 6. Дробик Н. Інноваційні підходи до конструювання контенту науково-педагогічної практики здобувачів природничої освіти / Н. Дробик, А. Степанюк, С. Пида // Досвід та вдосконалення якості практичної підготовки: постковідні та мілітарні виклики : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 9-15
 7.  Кваліфікаційний іспит з біології, основ здоров’я та методики їх навчання : збірник завдань / Л. Барна, О. Волошин, А. Герц [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 212 с.
 8. Комплексний аналіз життєвості репатрійованих біотехнологічних рослин видів роду Gentiana L. у високогірній зоні Українських Карпат / Л. Р. Грицак, Х. М. Колісник, Н. С. Гурин [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 129-132
 9. Особливості водного режиму рослин видів роду Carlina L. на різних етапах онтогенезу / Х. М. Колісник, Х. А. Підгірна, А. Р. Лановий [та ін.]. // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 69-71
 10. Особливості культивування in vitro арніки гірської (Arnica montana L.) / В. С. Акімов, Х. М. Колісник, М. З. Прокоп′як [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 118-121
 11. Дробик Н. М. Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін: змістовий аспект / Н. М. Дробик, А. В. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 136-140
 12. Колісник Х. М. Показники обмінної кислотності, вміст нітрогену та рухомих форм фосфору у ґрунтах із природних місць росту рослин видів роду Carlina L. / Х. М. Колісник, Л. Р. Грицак, Х. А. Підгірна, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 246-250
 13. Гурин Н. С. Роль кліматичних змін у дестабілізації ареалів високогірних видів флори Українських Карпат / Н. С. Гурин, О. П. Дейкало, Л. Р. Грицак [та ін.] // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 35-36
 14. Development, integrative study and research prospects of Deschampsia antarctica collection / V. Kunakh, M. Twardovska, I. Andreev [et al.] // POLISH POLAR RESEARCH. - WARSZAWA : POLSKA AKAD NAUK, POLISH ACAD SCIENCES. - 2023. – Vol. 44, issue 1. – P. 41-68 URL.: https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Леонов А. О. Використання біотехнологічних методів для збереження генофонду та відновлення порушених природних ареалів видів рослин / А. О. Леонов, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // П’ята міжнародна конференція молодих учених : Харківський природничий форум (19-20 травня 2022 р., м. Харків) : збірник тез. – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2022. – С. 217-220
 2. Прокоп’як М. З. Використання ДНК-маркерів у філогенетичних дослідженнях рослин / М. З. Прокоп′як, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 104-106
 3. Барна М. М. Відійшов у вічність «Хранитель Cофіївки» – видатний український учений у галузі дендрології й садовопаркового мистецтва, член-кореспондент нан України, доктор біологічних наук, професор Косенко Іван Семенович (03.12.1940 – 10.04.2022) / М. М. Барна, Н. М. Дробик, С. В. Пида, Л. С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1–2 (82). – С. 66–69. DOI : 10.25128/2078-2357.22.1-2.10
 4. Грицак Л. Р. Вплив умов культивування in vitro та ex vitro на вміст вільного проліну у рослинах деяких видів роду Gentiana L. / Л. Р. Грицак, Н. В. Нужина, Н. М. Дробик // Фактори експериментальної еволюції організмів : збірник наукових праць. – Київ : Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2022. – Т. 30. – С. 54-60. – DOI : https://doi.org/10.7124/FEEO.v30.1461 54
 5. Грицак Л. Р. Досвід реалізації біотехнології «in vitro-ex vitro-in situ» для репатріації виду Gentiana lutea L. у високогір’я Українських Карпат / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві : матеріали Міжнародної науко-практичної конференції. (м. Київ, 7–8 липня 2022 р.). – Київ, 2022. – Ч. 1. – С. 79-83
 6. Дослідження нектаропродуктивності гібридів озимого ріпаку в умовах Західного Лісостепу / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Modern research in world science : Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference (28-30 November 2022). – Lviv : SPC «Sci-conf.com.ua», 2022. – P. 122-124
 7. Дослідження якості змісту педагогічної практики здобувачів вищої освіти на другому рівні вищої освіти / Н. Дробик, А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук [та ін.] // Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 50-56
 8. Шуст І. В. Методичні рекомендації до лабораторно–практичних занять з цитології / І. В. Шуст, Н. М. Дробик. – вид. 4-те, перероблене та доповнене. – Тернопіль : [б. в.], 2022. – 56 с.
 9. Колiсник Х. М. Особливостi культивування in vitro представникiв роду Carlina L. / Х. М. Колісник, М. З. Прокоп’як, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Проблеми екологічної біотехнології : науковий електронний журнал. Новiтнi досягнення бiотехнологiї : матерiали VI Мiжнародної науково-практичної конференції (23–24 вересня 2022 р., Київ). – Київ, 2022. № 1, 2. – С. 56-57. DOI : https://doi.org/10.18372/2306-6407.1.17160
 10. Оцінка генетичного поліморфізму Gentiana lutea L. (полонинa Красна, Українські Карпати) / М. З. Прокоп'як, О. Ю. Майорова, Х. М. Колісник [та ін.] // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Біологія. – Одеса : ОНУ, 2022. – Т. 27. – Вип. 2(51). – С. 113-114
 11. Оцінка ефективності показників інформативності ISSR-маркерів для аналізу генетичного поліморфізму рослин / М. З. Прокоп’як, А. І. Флячок, О. Ю. Майорова [та ін.] // Вісник Черкаського університету. Серія : Біологічні науки. – 2022, Черкаси. – С. 74–101.
 12. Барна М. М. Пам'яті видатного вченого в галузі фізіології рослин, біохімії й екології, професора Степана Степановича Костишина (07.02.1932–12.04.2022) / М. М. Барна, Н. М. Дробик, С. В. Пида, Л. С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. –  № 1–2 (82). – С. 70-73. DOI : 10.25128/2078-2357.22.1-2.11
 13. Барна М. М. Пам’яті відомого українського вченого-еколога, заслуженого лісівника України, професора, академіка Лісівничої академії наук України Парпана Василя Івановича (06.01.1945 – 19.12.2022) / М. М. Барна, Н. М. Дробик, В. В. Грубінко, Л. С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Біологія. – 2022. – Т. 82, № 4. – С. 84-88. DOI : 10.25128/2078-2357.22.4.10
 14. Грицак Л. Р. Перспективи використання методу біотестування для оцінки антропогенного забруднення грунтів урбанізованих територій / Л. Р. Грицак, А. О. Леонов, Л. І. Кмиць, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 48-52
 15. Флячок А. І. Підбір показників інформативності для оцінки ефективності ДНК-маркерів / А. І. Флячок, М. З. Прокоп’як, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 123-127
 16. Проблеми та перспективи збереження видів роду Carlina L. флори України в умовах in situ, ex situ, in vitro / Х. М. Колісник, Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак [та ін.] // Journal of Native and Alien Plant Studies. – 2022. – 18. – C. 69–82. DOI : 10.37555/2707-3114.18.2022.269957
 17. Порівняльна характеристика морфологічних показників гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.) в умовах Західного Лісостепу / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві : матеріали Міжнародної науко-практичної конференції (Україна, Київ, 7–8 липня 2022 р.). – Київ, 2022. – Ч. 1. – С. 87-90.
 18. Порівняльна характеристика урожайності гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.) в умовах Західного Лісостепу / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Modern research in world science : The 4th International scientific and practical conference (July 10-12, 2022). – Lviv : SPC ―Sci-conf.com.ua‖, 2022. – Р. 64-67
 19. Посухостійкі види дерев та кущів – важлива ланка для зменшення негативних ефектів «міських островів тепла» / Н. В. Нужина, І. Ю. Івагова, Л. Р. Грицак [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2022. – Т. 82, № 3. – С. 37–43.
 20. Грицак Л.Р. Реалізація біотехнології «in vitro-ex vitro-in situ» для створення промислових плантацій високогірних рідкісних лікарських видів роду Gentiana L. / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Хімія природних сполук : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 27-28 жовтня 2022 р.). Тернопіль : ТНМУ, 2022. С. 185-186
 21. Стан пігментного комплексу рослин in vitro деяких видів роду Carlina L. як критерій- маркер їх адаптивного потенціалу / Х. М. Колісник, Л. Р. Грицак, І. С. Дмитришин [та ін.] // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 64-68
 22. Міщук Н. Й. Формування професійно-методичної компетентності майбутніх вчителів біології в умовах дуальної освіти / Н. Й. Міщук, А. В. Степанюк, Н. М. Дробик // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 303–306.
 23. Шуст І. Цитологія : навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей педагогічних закладів вищої освіти / І. Шуст, В. Грубінко, Н. Дробик. – 5-те вид. перероблене та доповнене. – Тернопіль : Вектор, 2022. – 128 с.
 24. Голубенко А. В. XVІІ Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів» / А. В. Голубенко, Н. М. Дробик, І. І. Конвалюк, В. А. Кунах // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. – Київ, 2022. – Т. 20. – С. 74–78 DOI : https://doi.org/10.7124/visnyk.utgis.20.1-2.1521
 25. Deschampsia antarctica як модельний злак для вивчення стійкості рослин до важких металів / І. О Андрєєв, О. М. Загричук, К. В. Спиридонова [та ін.] // Селекція, генетика та біотехнологія сільськогосподарських рослин: досягнення, інновації та перспективи : тези доповідей Міжнародної наукової інтернет-конференції м. Одеса, Україна 26 жовтня 2022 року присвяченої 110-річчю Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення. – Одеса : СГІ - НЦНС, 2022. – С. 115–116
 26. The assessment of the current status of Gentiana lutea L. populations of the Ukrainian Carpathians : Ecological and genetic approaches / M. Prokopiak, O.Mayorova, L. Hrytsak, H. Meshko, N. Drobyk // Folia Oecologica, 2022. – Vol. 49, no.1. – P. 42–50. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік 

 1. Особливості охорони рідкісних видів родини gentianaceae на території України / М. З. Прокоп’як, О. Ю. Майорова, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Академику Л.С. Бергу – 145 лет : Сборник научных статей=Academician Leo Berg – 145 : Collection of Scientific Articles. – Bendery: Eco-TIRAS, 2021. – P. 203–206.
 2. Грицак Л. Р. Оцінка ефективності технологій in situ та ex situ для збереження видів роду Gentiana L. / Л. Р. Грицак, М. З. Прокоп'як, О. Ю. Майорова, Н. М. Дробик  та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. Вип. 4 (81). С. 23-30. DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.%204.4
 3. Грицак Л. Р. Вміст вільного проліну у рослинах високогірних видів роду Gentiana L. / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (21-22 жовтня, 2021 р.). – Полтава : Астрая, 2021. – С. 214–216.
 4. Олендр Т. М. Впровадження елементів білінгвального навчання у професійну підготовку майбутніх учителів природничих наук / Т. М. Олендр, Н. М. Дробик, А. В. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 24–28.
 5. Витоки ефективної діяльності кафедри загальної біології та методики навчання дисциплін у системі «ЗВО-Школа» (до 50-річчя кафедри) / А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 4 (81). – С. 91-99. – DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.4.12
 6. Залежність вмісту фотосинтетичних пігментів у рослинах деяких видів роду Carlina L. від умов освітлення in vitro / Н. Б. Кравець, Х. М. Колісник, Л. Р. Грицак // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – Київ : Гельветика, 2021. – № 3 (36). – С. 160–166.
 7. Грицак Л. Р. Зміни анатомічної будови листків рослин in vitro Gentiana lutea L. за адаптації до умов EX VITRO / Л. Р. Грицак, О. Л. Улична, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 59–63.
 8. Зміна водного режиму рослин деяких видів роду Carlina L. у ході онтогенезу / Х. М. Колісник, Л. Р. Грицак, А. В. Бойко [et al.]  // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 89–92.
 9. Збереження та відтворення біологічного різноманіття роду Gentiana L. - еколого-генетичний підхід: монографія. Частина І / О.Ю. Майорова, М.З. Прокопяк, Л.Р. Грицак, Н.М. Дробик. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 137 с.
 10. Динаміка ростових параметрів рослин in vitro Gentiana lutea L. за різних умов освітлення / Л. Р. Грицак, М. З. Прокоп’як, М. З. Майорова та ін. // Фактори експериментальної еволюції організмів : збірник наукових праць. – Київ : Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2021. – Т. 28. – С. 58–65.
 11. Волошин О. С. До 100- ліття від дня народження професора Івана Васильовича Шуста / О. С. Волошин, В. В. Грубінко, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 11–14.
 12.  Шуст І. В. Методичні рекомендації до лабораторно–практичних занять з цитології / І. В. Шуст, Н. М. Дробик. – вид. 3-тє, перероблене та доповнене. – Тернопіль : [б. в.], 2021. – 56 с.
 13. Кравець Н. Б. Підвищення ефективності вкорінення in vitro рослин видів роду Carlina L. / Н. Б. Кравец, Х. М. Колісник, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Фактори експериментальної еволюції організмів. – Київ, 2021. – Т. 29. – С. 198–199.
 14. Продуктивні якості гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.) / Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук, О. Б. Мацюк [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 3 (81). – С. 39-43. – DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.3.6
 15. Сезонная динамика прорастания семян Carlina onopordifolia Besser Ex Szafer, Kulcz. Et Pawł, Carlina cirsioides Klokov И Carlina аcaulis L. в условиях in vitro / К. М. Колиснык, Н. Б. Кравец, Л. Р. Грицак, И. В. Чайка, И. А. Богатюк. Н. М. Дробык // Актуальные проблемы наук о Земле: использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды : сборник материалов V Международной научно-практической конференции (Брест, 27–29 сент. 2021 г.) : в 2 ч.–  Брест : БрГУ, 2021. –  Ч. 2. – С. 109-112.
 16. Грицак Л. Р. Системний підхід до вирішення проблеми відновлення популяцій рідкісних високогірних видів роду Gentiana L. флори Українських Карпат / Л. Р. Грицак, І. М. Барна, Н. М. Дробик  // Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів : матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції ( м. Дніпро, Україна, 06-07 жовтня 2021 р.). – Дніпро : ІППЕ НАН України, 2021. – С. 86-88.
 17. Сохранение и восстановление популяций лекарственных видов растений с использованием биотехнологических методов / О. Ю. Майорова, М. З. Прокопьяк, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробык // Актуальные проблемы наук о Земле: использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды : сборник материалов V Международной научно-практической конференции, Брест, 27–29 сент. 2021 г. : в 2 ч. – Брест : БрГУ, 2021. – Ч. 2. – С. 126–129.
 18. Створення колекції рослин і культури тканин деяких видів роду Gentiana l. in vitro / О. Я. Вовк, Л. Р. Грицак, О. Ю. Майорова [et al.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 42–45.
 19. Створення колекції рослин і культури тканин рідкісних лікарських видів роду Gentiana L. in vitro / Л. Р. Грицак, Н. Б. Кравець, О. Ю. Майорова [та ін.] // Фактори експериментальної еволюції організмів: збірник наукових праць : вибрані тези доповідей на XVII Міжнародній науковій конференції (3–8 жовтня 2022 р., м. Умань). – Київ : Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2022. – Т. 30. – С. 145.
 20. Сучасні причини фрагментації ареалів високогірних видів роду Gentiana L. / Л. Р. Грицак, О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як  та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. Вип. 3 (81). С. 25-33. DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.3.4
 21. Шуст І. Цитологія : навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей педагогічних закладів вищої освіти / І. Шуст, В. Грубінко, Н. Дробик. – вид. 4-те, перероблене та доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – 128 с.
 22. Аналіз генетичного поліморфізму культури Chlorella vulgaris Beyer. за вирощування в присутності селеніту натрію в комбінації з сульфатом цинку та хлоридом хрому / О. І. Боднар, І. О. Андрєєв, М. З. Прокоп’як [та ін.] // Альгологія : міжнародний науковий журнал. – Київ : Інститут ботаніки імені Н. Г. Холодного НАН України, 2021. – Т. 31, вип. 2. – С. 113–125. 
 23. The analysis of the genetic parameters of chlorella vulgaris Beyer. Culture growing in the presence of sodium selenite, zinc Sulfate and chromium chloride / O. I. Bodnar, I. O. Andreev, M. Z. Prokopiak [et al.] // International Journal on Algae. 2021. Vol. 23, issue 3. P. 257-268.  – URL.: https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Міщук Н. Й. Використання сучасних методів візуалізації у підготовці майбутнього вчителя біології / Н. Й. Міщук, Н. М. Дробик // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 89-92.
 2. Дробик Н. М. 80-річчя хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: історія, сьогодення, перспективи / Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль).  – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 13-22.
 3. Вміст фотосинтетичних пігментів та їх співвідношення у рослинах gentiana punctata L. в умовах in vitro / О. М. Брик, Л. Р. Грицак, А. В. Квятковська, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 54-57.
 4. Грицак Л. Р. Екологічні, фізіологічні та біотехнологічні основи збереження видів роду Gentiana L. В умовах in vitro та in situ / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 65-68.
 5. Палій І. Р. Оцінювання ефективності методик кріоконсервації та розморожування стовбурових клітин / І. Р. Палій, А. І. Довгалюк, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 86-89.
 6. Пошук способів підвищення ефективності вкорінення in vitro рослин видів роду Carlina L. / О. Р. Процюк, Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак [et al.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 93-96.
 7. Чайка І. В. Перспективи культивування in vitro м’яти перцевої (mentha piperita L.) / І. В. Чайка, У. М. Зайцева, Н. М. Дробик // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 37-40.
 8. Проростання насіння та вегетативне розмноження gentiana cruciata L. In vitro / О. Я. Вовк, І. С. Дмитришин, І. О. Богатюк, Н. М. Дробик // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 40-43.
 9. Psycho-pedagogical training as a mean of forming the occupational stress resistance of future teachers / H. Meshko, O. Meshko, N. Drobyk, O. Mikheienko // Environmental, Technological, Social and Economic Matters : the International Conference on Sustainable Futures(ICSF 2020) : E3S Web of Conferences (Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020). – 2020. – Vol. 166. – P. 1-8. – URL. :  https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016610023
 10. Зміни пігментного комплексу високогірного виду Gentiana puctata L. in situ та in vitro за різних температурних умов / О. М. Брик, Л. Р. Грицак, І. В. Чайка [та ін.] // Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020 : тези доп. міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (3–4 грудня 2020 р., Дніпро). – Дніпро, 2020. – Т. 1. – С. 198–200.
 11. Оптимізація умов та мікроклонального розмноження та вкорінення in vitro рослин видів роду Carlina L. / О. Р. Процюк, Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак [та ін.] // Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: тези доп. міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (3–4 грудня 2020 р., Дніпро). – Дніпро, 2020. – Т. 2. – С. 298–300.
 12. Культивування in vitro лікарського виду рослин Arnica montana L. / А. Б. Середович, А. В. Квятковська, І. О. Богатюк [та ін.] // Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: тези доп. міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (3–4 грудня 2020 р., Дніпро). – Дніпро, 2020. – Т. 2. – С. 381–383.
 13. Проблеми підготовки майбутніх учителів природничих наук у закладах вищої освіти / А. В. Степанюк, Н. М. Дробик, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська // Проблеми підготовки вчителів природничих наук на засадах інтеграції : збірник матеріалів Всеукраїнського науково-методичного семінару (дистанційна форма проведення), м. Умань, 13 листопада 2020 р. – Умань, 2020. – С. 74–77.
 14. Грицак Л. Р. Причини дестабілізації ареалів рідкісних видів роду Gentiana L. в Українських Карпатах / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністер’я : матеріали Третьої міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створ. Нац. природ. парку «Дністровський каньйон» (18 вер. 2020 р., м. Заліщики). – Чернівці, 2020. – С. 115–117.
 15. Грицак Л. Сучасні концепції збереження видів рослин в умовах in situ та ex situ / Л. Грицак, І. Барна, Н. Дробик // Природа Поділля: вивчення, проблеми збереження : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Природа Поділля: вивчення, проблеми збереження», присвяченої 30-річчю природного заповідника «Медобори» (Гримайлів, 20-21 серпня 2020 р.). – Тернопіль, 2020. – С. 108–114.
 16. Анатомічні особливості листків високогірних видів Gentiana lutea L., Gentiana punctata L., Gentiana acaulis L. флори Українських Карпат / Л. Р. Грицак, Н. В. Нужина, М. М. Гайдаржи, Н. М. Дробик // Екологічні науки. – 2020. –  Вип. 2 (29), т. 1. – С. 80–85.
 17. Хіміко-біологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: історія, сьогодення, заснування (до 80-річчя заснування) / Н. М. Дробик, М. М. Барна, Л. С. Барна [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. –  Тернопіль, 2020. –  № 1/2 (79). – С. 119–128.
 18. Грицак Л. Р. Сучасні технології підвищення стійкості культивованих in vitro рослин до умов ex vitro / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2020. – Т. 26. – С. 183–189.
 19. Грицак Л. Р. Особливості адаптивних стратегій видів роду Gentiana L. в умовах високогір’я Українських Карпат / Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2020. – № 1/2 (79). – С. 91–102.
 20. Организация партнерского сотрудничества в системе «педвуз – школа» в условиях реформирования образования в Украине / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирская, Н. И. Мищук, Н. М. Дробык // Проблемы и новые ориентиры интеграции педагогического вуза и школы в совершенствовании качества образования : материалы Международной научно-практической конференции Алтынсаринские чтения (г. Костанай, Республика Казахстан). – Костанай, 2020. – С. 510–514.
 21. Магістерські та курсові роботи: поради та виконання : навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014.15 Середня освіта (Природничі науки); 014.06 Середня освіта (Хімія); 091 Біологія; 102 Хімія; 202 Карантин і захист рослин / В. В. Грубінко, С. В. Пида, А. В. Степанюк [та ін.] ; за ред. А. В. Степанюк. – Тернопіль : Вектор, 2020. –  96 с.
 22. Дробик Н. М. Лабораторний практикум із загальної екології : для студентів біологічних та екологічних спеціальностей педагогічних закладів вищої освіти / Н. М. Дробик, Л. Р. Грицак, Г. Б. Гуменюк. – Вид. 3-тє, доповн. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюк, 2020. – 130 с.
 23. Вміст флавоноїдів і кcантонів у калюсних культурах рослин видів роду Gentiana L. за вирощування у рідкому живильному середовищі на поролонових підкладках / Л. Р. Грицак, В. М. Мельник, М. З. Прокоп’як [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 39–50.
 24. Фітоценотична приуроченість та консортивні зв’язки видів роду Gentiana L. в Українських Карпатах / Л. Р. Грицак, О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як, Н. М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 91–98.
 25. Research of Teachers’ Occupational Health by Means of Digital Technologies / H. M. Meshko, O. I. Meshko, I. M. Trubavina [et al.] // AET 2020:proceedings of the 1st symposium on advances in educational technology, Kyiv, november 12 - 13, 2020. – 2020. – Vol. 2. – P. 544–559.

2019 рік

 1. Особливості водного режиму рослин видів роду Carlina L. в умовах in vitro / О. Р. Процюк, Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак [et al.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В. (4–5 лист. 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 259–262.
 2. Підбір оптимальних умов культивування мезенхімальних стовбурових клітин, отриманих з пуповини та амніону щурів / І. Р. Палій, А. І. Довгалюк, Н. В. Огінська, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В. (4–5 лист. 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 242–245.
 3. Проблеми розвитку заповідної справи на Тернопіллі / О. І. Непрілий, М. В. Гуменчук, І. О. Богатюк, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В. (4–5 лист. 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 224–228.
 4. Кравець Н. Б. Динаміка проростання та сезонна схожість насіння деяких видів рослин роду Carlina L. в умовах in vitro / Н. Б. Кравець, Н. М. Дробик // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 150–154.
 5. Щодо проблеми утилізації побутових відходів міста Тернополя / М. В. Гуменчук, О. І. Непрілий, І. С. Дмитришин, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В. (4–5 лист. 2019 р., Тернопіль) . – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 106–109.
 6. Особливості пігментного комплексу високогірного виду Gentiana punctata L. флори Українських Карпат в умовах in situ та іn vitro  / О. М. Брик, Л. Р. Грицак, А. В. Квятковська, Н. М. Дробик // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., (4–5 лист. 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – C. 76–79.
 7. З відданістю своїй справі, з любов’ю до людей та з іскрою добра у серці (до 60-річчя від дня народження академіка АНВШ, професора С. В. Пиди) / В. П. Патика, І. П. Григорюк, М. М. Барна [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 104–113.
 8. Грицак Л. Р. Використання індукції флуоресценції хлорофілу для оцінки функціонування фотосинтетичного апарату рослин Gentiana lutea L. за різних умов культивування in vitro / Л. Р. Грицак, А. І. Герц, Н. В. Герц, Н. М. Дробик // Фактори експериментальної еволюції організмів. – Київ, 2019. – Т. 25. – С. 209–214.
 9. Грицак Л. Р. Особливості пігментного комплексу високогірних видів роду Gentiana L. флори Українських Карпат / Л. Р. Грицак, Н. В. Нужина, Н. М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 129–140.
 10. Грицак Л. Р. Розробка технології збереження високогірних видів роду Gentiana L. із використанням стратегії «quasi» in situ та методів біотехнології / Л.Р. Грицак, Н. М. Дробик // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – Київ, 2019. – № 25. – С. 169–176.
 11. Міщук Н. Й. До проблеми формування професійно-методичної компетентності майбутніх учителів біології / Н. Й. Міщук, Н. М. Дробик, Г. В. Саска // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р.,м. Тернопіль).– Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 64–65.
 12. Збереження біорізноманіття рідкісних видів роду Gentiana L. у природі та культурі in vitro: еколого-фізіологічний і молекулярно-генетичний підходи / О. Ю. Майорова, М. З. Прокоп’як, Л. Р. Грицак, Н. М. Дробик // Подільські читання : eкологія,охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (10-12 жовтня 2019 р, Хмельницький). – Хмельницький ХНУ, 2019. –С. 216–217.
 13.  Грицак Л. Р. Вміст біологічно активних речовин у калюсних культурах видів роду Gentiana L. за вирощування у рідкому живильному середовищі на поролонових підкладках / Л. Р. Грицак, А. В. Квятковська, Н. М. Дробик // Хімія природних сполук : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 30-31 травня 2019 р.). – Тернопіль: ТДМУ, 2019. – С. 9–21.
 14. XIV Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів» та VII з’їзд всеукраїнської асоціації біологів рослин / А. В. Голубенко, Н. М Дробик, О. О. Пороннік [та ін.] // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. – Київ, 2019. – Т. 17, n. 2. – С. 221–226.
 15. Грицак Л. Р. Перебудова анатомічних структур листка рослин in vitro Gentiana lutea L. залежно від світлових умов культвування / Л. Р. Грицак, Н. В. Нужина, Н. М. Дробик // Сьогодення біологічної науки : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції (15-16 листопада 2019 р., м. Суми). – Суми : Цьома С. П., 2019. – С. 86–89.
 16.  Дробик Н. М. Лабораторний практикум із загальної екології : для студентів біологічних та екологічних спеціальностей вищих педагогічних закладів освіти) / Н. М. Дробик, Л. Р. Грицак, Г. Б. Гуменюк. – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2019. – 130 с.
 17. Гуменюк Г. Б. Методичні рекомендації для вивчення курсу «Соціальна екологія та проблеми природокористування» : для студентів біологічних спеціальностей  вищих педагогічних навчальних закладів / Г. Б. Гуменюк, Н. М. Дробик. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 83 с.
 18. Вміст фотосинтетичних пігментів у рослинах роду Carlina L. у природі та культурі in vitro / Н. Б. Кравець, Л. Р. Грицак, М. 3. Прокоп'як, О. Ю. Майорова, H. М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – № 4 (78). – C. 16–23.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах