Web of Science ResearcherID: I-7850-2018

Dahtcenko

 

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри журналістики

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Дащенко Н. Л. Дієслівна нарація в інформаційних медіаповідомленнях про війну в Україні / Н. Л. Дащенко // Наративи війни у фольклорних, літературних та медійних текстах : збірник тез міжнародної наукової конференції (27 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 14-17
 2. Дащенко Н. Журнальна періодика Тернопільщини (1990-2020 рр.) / Н. Дащенко // Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики, перспективи : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (5-6 жовтня 2023 р.). – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2023. – № 9. – С. 38-42
 3.  Методичні рекомендації до виконання творчих бакалаврських робіт : для студентів ОП «Журналістика» спеціальності 061 Журналістика освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / О. В. Кушнір, Т. В. Решетуха, Н. Л. Дащенко, [розробники]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 50 с.
 4. Магула К. Нарація у медіатекстах періоду війни в Україні / К. Магула ; наук. кер. Н. Дащенко // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 52-55
 5. Дащенко Н. Л. Підготовка до публічного мовлення студентів-журналістів: фонаційний аспект / Н. Л. Дащенко, О. В. Кушнір // Вісник науки та освіти : журнал. Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»). – Київ : Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління, 2023. – Вип. № 12 (18). – С. 370-385. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-12(18)-370-385
 6. Дащенко Н. Роль неформальної освіти у підготовці майбутнього фахівця / Н. Дащенко, Г. Синоруб // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 336-340
 7. Цуп А. Світові традиції міжпарламентської комунікації високого рівня / А. Цуп ; наук. кер. Н. Дащенко // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 20-24
 8. Біла Н. В. Формування навичок публічного мовлення студентів-журналістів / Н. В. Біла, Н. Л. Дащенко, Г. П. Синоруб // Вісник науки та освіти. Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія. – Київ, 2023. – № 1(7). – С. 334–350. https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-1(7)-334-350

2022 рік

 1. Дащенко Н. Богдан Лепкий у сучасному новинному інтернет-дискурсі Тернополя / Н. Дащенко, Г. Синоруб // «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля»: творчий феномен Богдана Лепкого» (до 150-річчя від дня народження українського митця) : збірник тез міжнародної наукової конференції (9-10 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 127-130
 2. Дащенко Н. Л. Інфомедійна грамотність в освітньому процесі університету: результати впровадження / Н. Л. Дащенко  // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 96-106
 3. Дащенко Н. Мовні засоби експресії в повідомленнях про хід російсько-української війни (2022) / Н. Дащенко // Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції до 31-ї річниці Незалежності України (27 жовтня, 2022). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 34-36.
 4. Дащенко Н. Л. Мовні маркери гуманітарної ситуації в Україні у період війни (2022) / Н. Л. Дащенко // Грааль науки : міжнародний науковий журнал : за матеріалами III Міжнародної науково-практичної конференції «Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities» (27 травня 2022 р.). – Вінниця ; Відень, Європейська наукова платформа : International Centre Corporative Management, 2022. – № 14-15. – С. 435-437. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.27.05.2022.079
 5. Дащенко Н. Рубрика як корелянт позиціювання часопису «Літературний Тернопіль» / Н. Дащенко // Образ : науковий журнал. – Суми ; Київ, Сумський держ. ун-т ; Ін-тут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка. 2022. – Вип. 2 (39). – С. 36-44. https://doi.org/10.21272/Obraz.2022.2(39)-36-44

2021 рік

 1. Дащенко Н. Віртуальна дошка в освітній комунікації / Н. Л. Дащенко // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., м. Київ (20–21 квітня 2021 р.). – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 166-170
 2. Дащенко Н. Л. Власні назви у структурі української нової суспільно-політичної лексики / Н. Л. Дащенко // Грааль науки : міжнародний науковий журнал : за матеріалами II Міжнародної науково-практичної конференції «Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences», 22 жовтня 2021 р., ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). – 2021. – № 9. – С. 290-292
 3. Дащенко Н. Когорта земляків-тернополян серед дійсних членів НТШ / Н. Дащенко // Наукове товариство імені Шевченка і Тернопільщина (1873-1940): філологічна секція: дійсні члени : бібліографічний покажчик. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 5-9.
 4. Поплавська Н. М. Ключові освітні компетентності і компетентності інфомедійної грамотності / Н. М. Поплавська, Н. Л. Дащенко, О. Я. Мединська // Інфомедійна грамотність – невід’ємна складова навчального процесу закладу вищої освіти : збірник статей. – Київ : Академія української преси, IREX, Центр Вільної преси, 2021. – С. 83-108
 5. Дащенко Н. Л. Мова інтернет-версії регіональної газети: баланс факту й образу (на матеріалі видання «Вільне життя +») / Н. Л. Дащенко // Лінгвістичні студії Linguistic Studies : збірник наукових праць. – Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2021. – Вип. 42. – С. 156-164
 6. Дащенко Н. Л. Мовностилістичні риси медіа-блогів Тернополя / Н. Л. Дащенко  // Регіональна журналістика: реалії, виклики, перспективи : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, 15 квітня 2021 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 157–161.
 7. Поплавська Н. М. Новітні політичні терміни у мові інтернет-видань (семантико-функціональний аспект) / Н. М. Поплавська, Н. Л. Дащенко // Записки з українського мовознавства. – Одеса, 2021. – Вип. 28. – С. 10-23.
 8. Дащенко Н. Л. Семантика іносказання у сучасному публіцистичному тексті / Н. Л. Дащенко // The European development trends in journalism, PR, media and communication : International scientific and practical conference. (February 26-27. 2021). – Wloclawek, Republic of Poland : «Baltija Publishing». – Р. 56-59
 9. Socio-political lexicon in ukrainian internet-media at the beginning of the 21st century: functioning and decoding / N. Poplavska, L. Struhanets, N. Dashchenko [et al.] // Alta-journal of interdisciplinary research. – 2021. – Vol. 11, Issue1. – P. 33–37. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000652568700006
 10. The National Television Broadcast Speech Expressiveness as Means of Phychological Influence on the Society / L. Struhanets,  І. Zalipska, I. Zadorozhna, P. Struhanets, 
  N. Dashchenko // AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. 2021. – Issue 1, special XV. P. 41-45

2020 рік

 1. Дащенко Н. Л. Вивчення дисципліни із телевиробництва та структура навчальної практики з телевізійної спеціалізації бакалаврів журналістики / Н. Л. Дащенко, Н. В. Драган-Іванець // Нові підходи до організації та ефективного проведення практик в кризових умовах : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор. 2020. – С. 15–21
 2. Дащенко Н. Зорово-слухові складники ранкових розважальних телепередач / Н. Дащенко, О. Чайківська // Журналістська освіта в Україні: світові професійні стандарти : матеріали ХVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 13–14 травня 2020 р.). – Суми : Сумський державний університет, 2020. – С. 171-174
 3. Дащенко Н. Кількісні параметри питомих і запозичених термінів у галузі журналістики / Н. Дащенко // Лінгвістичні студії Linguistic Studies : збірник наукових праць. – Вінниця : ДонНУ ім. В. Стуса, 2020. – Вип. 40: у 2-х т. – Т. 1. – С. 122-129.
 4. Дащенко Н. Лінгвостилістичний аналіз словотвірних та морфологічних засобів у журналістському тексті / Н. Дащенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 2. – С. 117–125.
 5. Дащенко Н. Словник новітніх запозичень у сучасній українській мові. Ч. 2 / Н. Дащенко, Л. Струганець. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 48 с.
 6. Дащенко Н. Термінологія журналістики: питоме й запозичене / Н. Дащенко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Журналістські науки. – Львів, 2020. – Вип. 4. – С. 18-26

2019 рік

 1. Daszczenko N. Media korporacyjne: platformy informowania (z praktyki «MRIYA Agro Holding») / N. Daszczenko, I. Stachurska // Media poczatku XXI wieku : logistyka i administrowanie w mediach. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2019. – S. 19–28.
 2. Дащенко Н.  Корпоративна газета «Омріяні Вісті»: цільове призначення, тематика, візуалізація інформації / Н. Дащенко, І. Стахурська // Медіапростір : зб. наукових статей із соціальних комунікацій . – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 11. – С. 3–14.
 3. Дащенко Н. Пісенно-виконавська складова просвітницької діяльності товариства «Вертеп» (1989-1992 рр.) / Н. Дащенко, Н. Пронь // Літературний Тернопіль : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис. – Тернопіль : Терно-граф, 2019. – № 1(78). – С. 106–118.
 4. Дащенко Н. Л. Методичні рекомендації до курсу "Лінгвістика тексту й основи лінгвоаналізу" : для студентів факультету підготовки вчителів початкових класів / Н. Л. Дащенко. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – 42 с.
 5. Словник новітніх запозичень у сучасній українській мові / уклад. Л. Струганець, Н. Дащенко, Ю. Струганець. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 48 с.
 6. Дащенко Н. Лексика сфери освіти: погляд на нові запозичення / Н. Дащенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – Вип. 1(31). – С. 30-37.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах