Web of Science ResearcherID: I-7755-2018

demjanchuk

Кандидат географічних наук

Доцент кафедри географії та методики її навчання

Керівник геологічного музею

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Аналіз і оцінка антропогенної перетвореності ландшафтів Тернопільської області (в розрізі територіальних громад) / Б. В. Заблоцький,  П. М. Дем’янчук, Б. Б. Гавришок [та ін.] // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 63-67
 2. Лещишин Ю. Аналіз і оцінка смертності населення Чортківського району Тернопільської області / Ю. Лещишин ; наук. кер. П. М. Дем’янчук // Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка : збірник наукових праць. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 1 (6). – С. 31-36
 3. Сивий М. Я. Геологія з основами гідрогеології : навчальний посібник / М. Я. Сивий, П. М. Дем’янчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 328 с.
 4. Еколого-господарський стан земельних ресурсів Кам’янець-Подільського району Хмельницької області / М. Р. Питуляк, М. В. Питуляк, П. М. Дем’янчук [та ін.] // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Географія. – Чернівці. 2023. – Вип. 845. – С. 12-19. DOI : https://doi.org/10.31861/geo.2023.845.12-19
 5. Гавришок Б. Єврейська спадщина в Тернопільській області як ресурс туризму / Б. Гавришок, П. Дем’янчук, М. Питуляк // Сакральне та туризм : матеріали Міжнародньої науково-практичної конференції (Київ, 28 квітня 2023 р.). – Київ : Геопринт, 2023. – С. 297-299
 6. Стефанюк В. З історії дослідження неотектоніки Західно-Подільського горбогір’я / В. Стефанюк ; наук. кер. П. М. Дем’янчук // Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка : збірник наукових праць. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 1 (6). – С. 13-16
 7. Заблоцький Б. В. Методичні рекомендації для проходження комплексної маршрутної практики : студентами спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) / Б. В. Заблоцький, П. М. Дем’янчук, _[упорядники]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 48 с.
 8. Сивий М. Мінерально-сировинний потенціал Хмельниччини : монографія / М. Сивий, Б. Гавришок, П. Дем’янчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 332 с.
 9. Дем’янчук П. М. Про малакофауну міоценових відкладів яру Жаб'як / П. М. Дем’янчук, Й. М. Свинко, І. П. Дем’янчук // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 125-135
 10. Сивий М. Ресурсна база каолінів в Подільському регіоні / М. Сивий, П. Дем'янчук // Actual problems of education and science in the conditions of war : collective monograph. – Sherman Oaks : GS Publishing Services, 2023. – P. 29-37
 11. Дем'янчук П. "Фонтенбловські пісковики" в колекції геологічного музею / П. Дем’янчук, Б. Гавришок // Геологічні музеї і колекції: їх роль в науці, освіті та туризмі : матеріали науково-практичної міжнародної конференції (Львів, 6-8 грудня 2023 року). – Львів: Каменяр, 2023. – С. 38-40
 12. Дем'янчук П. Чисельність та статево-вікова структура населення Чортківського району напередодні широкомасштабної російсько-української війни / П. Дем'янчук, Ю. Лещишин, Б. Заблоцький // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2023. – № 7 (вип. 7). – С. 20-25
 13. Geospatial Features of Historical-Geographical Formation and the Current State of the Forest Massifs of Busk Forestry (Ukraine) / B. Havryshok, M. Syvyi, P. Demyanchuk [et al.] // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia. – Lublin, 2023. – P. 39-57. DOI : 10.17951/b.2023.78.39-57. – URL.: https://www.scopus.com
 14. Syvyi M. Phosphates of Ukraine as Agrochemical Raw Materials / M. Syvyi, P. Demyanchuk, B. Havryshok, B. Zablotskyi // Current Innovations in Chemical and Materials Sciences. BP International, 2023. – Vol. 1. – P. 14-40. DOI : 10.9734/bpi/cicms/v1/1066G
 15. Syvyi M. Ya. RESOURCE POTENTIAL OF CHEMICAL AND AGROCHEMICAL MINERAL RAW MATERIALS IN UKRAINE / M. Ya. Syvyi, P. M. Demyanchuk // New factors for the development of natural sciences in Ukraine and EU countries : Scientific monograph. – Riga : «Baltija Publishing”, 2023. – P. 220-235. DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-288-3-11

2022 рік

 1. Заблоцький Б. Безпека маршрутних етапів практик як ключовий аспект їх організації в сучасних умовах / Б. Заблоцький, П. Дем’янчук // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ( 4-5 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 15–17.
 2. Сивий М. Я. Екологічні проблеми Хмельницької області (Україна) у зв’язку з розвитком промисловості будівельних матеріалів / М. Я. Сивий, П. М. Дем'янчук // Modern directions of scientific research development : Proceedings of XII International Scientific and Practical Conference (May 18-20, 2022). – Chicago : BoScience Publisher, 2022. – P. 305-311
 3. Дем'янчук П. Особливості й тенденції сучасних процесів відтворення населення м. Тернополя / П. Дем'янчук, М. Сивий, Л. Заставецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52). – С. 75–87.
 4.  Сивий М. Я. Основи палеогеографії : підручник / М. Я. Сивий, П. М. Дем'янчук. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2022. – 420 с.
 5. Заблоцький Б. Облік площ земель сільськогосподарського призначення територіальних громад Тернопільської області: джерела, повнота та репрезентативність інформації / Б. Заблоцький, Б. Гавришок, П. Дем’янчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 2. (53). – С. 76-83. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.2.10
 6. Свинко Й. Розвиток охорони природи в Тернопільській області в 60-90-х роках ХХ століття / М. Сивий, П. Дем'янчук // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 10–16.
 7. Свинко Й. Роль Миколи Чайковського у формуванні мережі заповідних територій та об’єктів Тернопільської області / Й. Свинко, П. Дем’янчук // Суспільство і природа: від минулого до майбуття (до 100-річчя від дня народження Миколи Чайковського): матеріали наук. конф. (м. Тернопіль, 6 вересня 2022 р.). – Тернопіль : Тернопільський обласний краєзнавчий музей, 2022. – С. 5-9.
 8. Syvyi M. Economic and Geographical Typification of Mineral Resources of the Podolsk Region / M. Syvyi, S. Hulyk, P. Demyanchuk, B. Havryshok // Current Advances in Geography, Environment and Earth Sciences. 2022. – Vol. 5. – P. 74-93
 9. Pakhomsky P. FEATURES OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION AND THE LEVEL OF DISEASE IN THE POPULATION OF THE RIVNE REGION / P. Pakhomsky, P. Demyanchuk // Study of world opinion regarding the development of science: The 9th International scientific and practical conference (November 22-25, 2022 Prague, Czech Republic). – Prague : International Science Group, 2022. – P. 138-142
 10. Syvyj M. Resource Potential of Сonstruction Sands of Podillya (Ukraine) / M. Syvyi, B. Havryshok,  P. Demyanchuk, N. Lisova // Current Advances in Geography, Environment and Earth Sciences. 2022. – Vol. 2. – P. 22-34

2021 рік

 1. Дем’янчук П. М. Аналіз і оцінка первинної захворюваності населення Тернопільської області / П. М. Дем’янчук, І. П. Дем’янчук, Л. І. Шуптар // Подільські читання. Охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, природнича освіта: проблеми, перспективи, рішення : матеріали Всеукроїнської науково- практичної конференції присвячена 25-річчю кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету (11–13 жовт. 2021 р., Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2021. – С. 278-281.
 2. Дем’янчук П. М. Види ландшафтних геосистем Рівненського заповідника / П. М. Дем’янчук, В. О. Логінов // Priority directions of science and technology development : Proceedings of XI International Scientific and Practical Conference (July 11-13, 2021). – Kyiv : Sci-conf.com.ua, 2021. – P. 306–314.
 3. Сивий М. Я. Геологи і географи Тернопільщини : довідник / упоряд. М. Я. Сивий ; ред. П. Дем’янчук. – Тернопіль : Осадца В. О., 2021. – 372 с.
 4. Сивий М. Я. Геологія з основами геоморфології : підручник / М. Я. Сивий, П. М. Дем’янчук. – Тернопіль : Осадца В. О., 2021. – 416 с.
 5. Свинко Й.М. Геологічна унікальність Тернопільської області / Й. М. Свинко, П. М. Дем’янчук. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2021. – 176 с.
 6. Дем'янчук П. М. Геологічному музею Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка – 30 років! / П. М. Дем'янчук, М. Я. Сивий, Й. Свинко // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 99–103.
 7. Основні етапи палеогеографічного розвитку Тернопілля / Й. Свинко, П. Дем’янчук, Б. Гдаль // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 7–21.
 8. Сивий М. Я. Про ресурси та перспективи освоєння покладів ванадію в Україні / П. М. Дем'янчук, М. Я. Сивий // Modern directions of scientific research development : Proceedings of VI International Scientific and Practical Conference (November 24-26, 2021). – Chicago, USA. : BoScience Publisher, 2021. – С. 319–325.
 9. Yavorivski R. L. The analysis of the ecology-cenotical structures of flora of Ternopil region / R. L. Yavorivski, P. M. Demyanchuk // Актуальні проблеми дослідження довкілля : збірник наукових праць (за матеріалами ІХ Міжнародної наукової конференції, 25-27 травня 2021 р., м. Суми). – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 137-141.

2020 рік

 1. Дем’янчук П. М. Аналіз і оцінка медико-географічної ситуації / П. М. Дем’янчук, І. П. Дем’янчук, А .С. Вольська // Географія Тернопільської області : монографія : в 2-х т. Т.2. Населення. Господарство. 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В., 2020. – С. 353–376.
 2. Геологічні пам'ятки Тернопільської області / Й. М. Свинко, О. В. Волік, П. М. Дем'янчук, Б. Б. Гдаль. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. – 88 с.
 3. Дем’янчук П. М. Слово про вчителя, наставника і колегу (до 70-річчя від дня народження професора Мирослава Яковича Сивого) / П. М. Дем’янчук, С. В. Гулик, Б. Б. Заблоцький, Б. Б. Гавришок // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 227–229.
 4. Регіональна фізична географія поверхні Землі : в 4-х ч.: посібник для студентів географічних спеціальностей. Ч. 3. : Суходільна поверхня Землі (Євразія). Кн. 2 : Азія / Д. І. Ковалишин, М. Я. Сивий, П. М. Дем’янчук [et al.] ; за ред: М. Сивого, Й. Свинка. – Тернопіль ; Торонто : Осадца Ю. В., 2020. – 376 с.
 5. Регіональна фізична географія поверхні Землі : в 4-х ч.:посібник для студентів географічних спеціальностей. Ч. 3. : Суходільна поверхня Землі (Євразія). Кн. 1 : Європа / Д. І. Ковалишин, М. Я. Сивий, П. М. Дем’янчук [et al.] ; за ред. М. Сивого, Й. Свинка. – Тернопіль ; Торонто : Осадца Ю. В., 2020. – 392 с.
 6. Дем’янчук П. М. Рельєф. Геоморфологічна будова / П. М. Дем’янчук // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 161 – 201.
 7. Яворівський Р. Л. Рослинний світ /  Р. Л. Яворівський, П. М. Дем’янчук // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 285-325. – Додаток с. 480-514.
 8. Заставецька Л. Б. Ринок праці: сучасний стан, тенденції та проблеми розвитку / Л. Б. Заставецька, П .М. Дем’янчук // Географія Тернопільської області : монографія : в 2-х т. Т.2. Населення. Господарство. 2-ге вид., перероблене і доповнене.  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В., 2020. – С. 58–76.
 9. Дем’янчук П. М. Еколого-географічна ситуація /  П. М. Дем’янчук, Л. П. Царик, І. Вітенко // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 461–479.
 10. Польові практики з геології, геоморфології, загальної гідрології, метеорології і кліматології : методичні рекомендації для студентів географічного факультету / М. Я. Сивий, П. М. Дем'янчук, М. Р. Питуляк [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 101 с.
 11. Дем’янчук П. М. Природний рух населення Тернопільської області / П. М. Дем’янчук, Л. Б. Заставецька // Географія Тернопільської області : монографія : в 2-х т. Т.2. Населення. Господарство. 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В., 2020. – С. 6–30.
 12. Дем’янчук П. Медико-демографічний аналіз смертності населення Тернопільської області / П. Дем’янчук, І. Дем’янчук, І. Турецька // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІ- ї міжнародної науковопрактичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 133-139.
 13. Syvyi M. Ya.The regionalization of Podillya territory (Ternopil, Khmylnytskyi and Vinnytsia regions) by mineral resources / M. Ya. Syvyi, S. W. Hulyk, P. M. Demyanchuk // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сер. Геологія. Географія. Екологія. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 180–193.

2019 рік

 1. Свинко Й. М. Геологія та рідкісні мінеральні утворення Тернопільської області / Й. М. Свинко, П. М. Дем’янчук, Б. Б. Гдаль. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 2019. – 84 с.
 2. Шегда І. В. Аналіз і оцінка смертності населення Тернопільської області / І. В. Шегда, П. М. Дем’янчук // Четверті Сумські наукові географічні читання : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 11-13 жовтня 2019 р.). – Суми, 2019. – С. 203– 206.
 3. Свинко Й. М. Розвиток охорони природи в Тернопільській області в 60-90-х роках ХХ століття / Й. М. Свинко, П. М. Дем’янчук // Актуальні проблеми дослідження довкілля : збірник наукових праць за матеріалами VІІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку (24-26 травня 2019 р., м. Суми). – Суми, 2019. – C. 119–124.
 4. Свинко Й. М. Нарис з історії дослідження неотектоніки Західного Поділля / Й. М. Свинко, П. М. Дем’янчук // Туризм, географія, краєзнавство : актуальні проблеми теорії і практики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16-17 травня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 196–204.
 5. Біобібліографічний покажчик / уклад. : О. Я. Кульчицька, П. М. Дем'янчук ; авт. передм. : М. О. Алексієвець, А. Б. Богуцький, Д. І. Ковалишин, Л. П. Царик. –Тернопіль: Осадца Ю. В., 2019. – 132 с.
 6. Дем’янчук П. М. В. В. Докучаєв як геолог і геоморфолог / П. М. Дем'янчук // Географічна наука у вимірах XXI століття : матеріали третьої звітно-наукової конференції викладачів та студентів (17 квітня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 13–18.
 7. Дем’янчук П. М. Євген Лазаренко – видатний вчений ХХ століття / Н. М. Турецька, П. М. Дем'янчук // Географічна наука у вимірах XXI століття : матеріали третьої звітно-наукової конференції викладачів та студентів (17 квітня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 82–88.
 8. Дем'янчук П. Професор Йосип Свинко – учений і педагог вищої школи (до 85-річчя від дня народження) / П. Дем'янчук // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2019. – № 3 (Вип. 3). – С. 4–6.
 9. Дем'янчук П. Слово про вчителя : до 85-ліття професора Йосипа Михайловича Свинка / П. Дем'янчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – 2019. – № 2 (47). – С. 186–192.
 10. Дем'янчук П. М. Слово про колегу і вчителя: вченого, ерудита і талановитого адміністратора (до 70-річчя від дня народження професора М. Сивого) / П. М. Дем'янчук, С. В. Гулик, Б. В. Заблоцький // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2019. – № 3 (Вип. 3). – С. 111–112.
 11. Phosphates of Ukraine as raw materials for the production of mineral fertilizers and ameliorants / M. Syvyi, P. Demyanchuk, B. Havryshok, B. Zablotskyi // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management. – 2019. – Vol. 35, Issue 4. – P. 526.  URL. : https://www.scopus.com ; https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000504824100001

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах