Web of Science ResearcherID: D-1741-2018

Chernij

Кандидат педагогічних наук

Викладач кафедри іноземних мов

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Сокол М. О. Англомова професійна комунікація студентів магістратури нефілологічних факультетів / М. О. Сокол, Л. В. Черній // Вісник науки та освіти : журнал. Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»). – Київ : Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління, 2023. – Вип. № 11 (17). – С. 1091-1104. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-11(17)-1091-1104
 2. Zablotska L. Enhancement of the undergraduate students' foreign language communicative competence / L. Zablotska, L. Cherniy, V.  Meleshchenko // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки : збірник наукових праць. – Бердянськ. 2023. – Вип. 1. – С. 236-246. DOI : 10.31494/2412-9208-2023-1-1-236-246
 3. Zablotska L. Formation of undergraduate students’ intercultural communicative competence / L. Zablotska, L. Cherniy, V.  Meleshchenko // Modern conceptual models and trends in the development of pedagogical education and philology : collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2023. – Р. 213-226. DOI : 10.46299/ISG.2023.MONO.PED.2.2.4
 4. Zablotska L. Motivation in the foreign language learning / L. Zablotska, L. Cherniy, V.  Meleshchenko // Наука, освіта і суспільство: актуальні проблеми теорії та практики : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 10 березня 2023 р.): у 2 ч. – Кропивницький : ЦФЕНД, 2023. – Ч. 1. – С. 43-45
 5. Zablotska L. The quality of foreign language learning at Ukrainian universities in war conditions / L. Zablotska, L. Cherniy, V.  Meleshchenko // World science priorities : IV International Scientific and Practical Conference (June 08 – 09, 2023). – Vienna : World of Conferences, 2023. – P. 44-50

2022 рік

 1. Zablotska L. DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE DISCOURSE C OMPETENCE OF UNDERGRADUATES OF NON-LINGUISTIC SPECIALTIES / L. Zablotska, L. Cherniy, V. Meleshchenko // Scientific Collection «InterConf» № 99 February, 2022 : International scientific discussion: problems, tasks and prospects : Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference (19-20.02.2022). – Brighton : A.C.M. Webb Publishing Co Ltd, 2022. – P. 169-176. DOI : 10.51582/interconf 19-20.02.2022.019
 2. Zablotska L. ENHANCING THE UNDERGRADUATE STUDENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE THROUGH THE USAGE OF INTERACTIVE METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES / L. Zablotska, L. Cherniy, V. Meleshchenko // Problems of science and practice, tasks and ways to solve them : Proceedings of the XX International Scientific and Practical Conference (May 24-27, 2022). – Warsaw, 2022. – P. 456-461
 3. Focus on English : навчально–методичний посібник з англійської мови для здобувачів першого рівня вищої освіти / Л. М. Заблоцька, Л. В. Черній, В. О. Мелещенко [et al.] ; за заг. ред. М. О. Сокол. – Тернопіль : Artполіграф, 2022. – 214 с.
 4. Zablotska L. FOREIGN LANGUAGE TEACHING USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES AT HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENTS / L. Zablotska, V. Meleshchenko, L. Cherniy // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». –  Черкаси, 2022. – Вип. 3. – C. 10–20. DOI : 10.31651/2524-2660-2022-3-10-20
 5. Мелещенко В. О. Philological interpretation as creative and social acts / В. О. Мелещенко, Л. В. Черній // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 13–15.
 6. "Simplicity is the ultimate sophistication" or half a century of IT consumer identity formation: A pragmatics approach / N. Kravchenko, O. Valigura, V. Meleshchenko [et al.] // Token. – 2022. – Vol. 13. – P. 141–169. –URL.: https://www.scopus.com
 7. Kravchenko N. SUSPENDED TIME: FAIRY TALE VS. RAP LYRICS / N. Kravchenko, V. Meleshchenko, L. Cherniy // Euromentor journal. September 2022. – Vol. 13. – Issue 3. – P. 81-105

2021 рік

 1. Мелещенко В. О. Постколоніальний досвіт роману Тоні Моррісон «Улюблена» / В. О. Мелещенко, Л. В. Черній, Л. М. Заблоцька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія : збірник наукових праць. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 51. – Т. 2. – С. 53-56
 2. Master’s trainer. Посібник для підготовки до ЄВІ з англійської мови / уклад.: Л. М. Заблоцька, Л. В. Черній. – Тернопіль: Вектор, 2021. – 129 с.
 3. Zablotska L. Mobile Technologies in Education / L. Zablotska, V. Meleshchenko, L. Chernii // Intellectual Archieve. – Toronto : Shiny World Corp, 2021. – Vol. 10. – No. 4. October - December. – P. 84-89
 4. Meleshchenko V. O. The Role of Narrative Texts for Children / V. O. Meleshchenko, L. V. Chernii, L. M. Zablotska, // Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття : Міжнародна науково практична конференція (м. Одеса, 24-25 грудня 2021). – Одеса : Центр філологічних досліджень, 2021. – С. 120-122.
 5. Zablotska L. Virtual classes in distance learning foreing languages for specific purposes / L. Zablotska, V. Meleshchenko, L. Chernii // Advances in Technology and Science : Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference (March 16 – 19. 2021). – Berlin, Germany, 2021. – P. 154–157.
 6. Zablotska L. M. Application of modern education technologies in foreigh language teaching for specific purposes in conditions of distant learning / L. M. Zablotska, V. O. Meleshchenko, L. V. Chernii, I. O. Tsar // Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and innovations: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (April 9, 2021). – Amsterdam, The Netherlands : European Scientific Platform, 2021. – Vol. 2. – P. 43–47.

2020 рік

 1. Development Of Journalists' Professional English Communicative Competence Using Mass Media / L. Chernii, V Meleshchenko, L. Zablotska, I. Tsar [et al.] // Arab World English Journal (AWEJ). – November 2020. – P. 234–243. – URl.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000612779500021 
 2. Companion Grammar Workbook. Part 1. Практикум з граматики англійської мови для студентів першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти непрофільних факультетів / уклад. : Л. В. Черній, В. О. Мелещенко. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 38 с.
 3. Заблоцька Л. М. Формування іншомовної фахової компетенції на основі використання ігрових методів / Л. М. Заблоцька, В. О. Мелещенко, Л. В. Черній // Dynamics of the development of world science : The 7th International scientific and practical conference (March 18-20, 2020). – Vancouver, Canada : Perfect Publishing, 2020. – P. 453–461.
 4. Мелещенко В. О. Постколоніальний дискурс сучасної африканської літератури: стратегіі, наративу і письма / В. О. Мелещенко, Л. В. Черній // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Сер. Філологія. – Одеса : Гельветика, 2020. – № 46, т. 3. – С. 86–90.
 5. Черній Л. В. Методичні вказівки щодо вступу до магістратури з англійської мови за результатами ЗНО / Л. В. Черній, Л. М. Заблоцька.  Тернопіль : Вектор, 2020.  19 с. 
 6. Chernii L.V. Competency based foreign language education in new ukrainian school / L.V. Chernii, V.O. Meleshchenko // Формування сучасних педагогічних технологій та освітніх систем : матеріали II науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 4-5 грудня 2020 р.). Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2020. С. 8386.

 2019 рік

 1. Zablotska L. Innovative methods of teaching English for specific purposes at higher educational institutions / Zablotska L., Meleshchenko V., Chernii L. // Інженерні та освітні технології. – Кременчук, 2019.  – Т. 7, № 3. – С. 85–95.
 2. Заблоцька Л. М. Використання мультимеційних технологій у процесі навчання іноземної мови за професійним спрямуванням / Л. М. Заблоцька, В. О. Мелещенко, Л. В. Черний // Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід : матеріали III міжнародної конференції  (12-14 листопада 2019, м. Амстердам, Нідерланди). – Дніпро ; Амстердам, 2019. – С.4751.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах