Web of Science ResearcherID: D-5252-2019

Tcip

Кандидат психологічних наук

Асистент кафедри психології розвитку та консультування

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Соха А. Гендерні особливості прояву асертивності / А. Соха ; наук. кер. Р. Чіп // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 61-62
 2. Чіп Р. Ґендерна проблематика у контексті діалогізації освітнього простору / Р. Чіп // Освітній діалог як гуманітарна психодидактична технологія вищої освіти : монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 155-171
 3. Гатанюк Р. Медіація під час досудового розслідування: переваги і недоліки / Р. Гатанюк ; наук. кер. Р. Чіп // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 57-61
 4. Чіп Р. Особливості медіації на стадії досудового розслідування кримінального провадження / Р. Чіп, Р. Ганатюк // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 485-491
 5. Чіп Р. Особливості становлення асертивності у старшому шкільному віці / Р. Чіп, А. Соха // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 394-398
 6. Чіп Р. Професійна підготовка психологів у контексті психологічної реабілітаційної практики / Р. Чіп, Г. Гончаровська, О. Кормило // Досвід та вдосконалення якості практичної підготовки: постковідні та мілітарні виклики : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 46-49
 7. Чіп Р. С. Становлення особистості майбутнього фахівця у процесі діалогізації освітнього простору / Р. С. Чіп // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 95-100

2022 рік

 1. Кормило О. М. Вивчення курсу «Загальна психологія» у системі професійної підготовки психолога у закладах вищої освіти / О. М. Кормило, Р. С. Чіп // Topical issues of modern science, society and education : The 7th International scientific and practical conference (January 29-31, 2022). – Kharkiv, Ukraine, 2022. – P. 1180-1184
 2. Чіп Р. Ґендерна проблематика у професійній підготовці майбутніх психологів / Р. Чіп, О. Кормило, Г. Гончаровська // Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти. – Київ : Національний авіаційний університет. – 2022. – №2. – С. 874-879. DOI 10.18372/2786-5487.1.16681
 3. Кормило О. М. Конкурентоздатність особистості як професійна якість майбутніх психологів / О. М. Кормило, Р. С. Чіп, О. М. Воронкевич // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 133–136.
 4. Гончаровська Г. Ф. Освітні технології формування професійної готовності здобувачів вищої освіти до надання консультаційних послуг / Г. Ф. Гончаровська, О. М. Кормило, Р. С. Чіп // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Психологія. – Ужгород, 2022. – Вип. 3. – С. 45-49. DOI : https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.3.9
 5. Кормило О. М. Особливості психологічного супроводу студентів в умовах війни / О. М. Кормило, О. М. Воронкевич, Р. С. Чіп // Психологічне забезпечення інноваційних процесів в освітньо-професійному просторі закладу вищої освіти: сучасні реалії та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 вересня 2022 року, м. Кам’янець-Подільський). – Київ : КНТ, 2022. – С. 52-57
 6. Кормило О. Особливості стресостійкості та вибір копінг-стратегій старшими підлітками / О. Кормило, Р. Чіп, Г. Гончаровська // Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. – Львів, 2022. – Вип. 12. – С. 68–78. DOI : https://doi.org/10.30970/PS.2022.12.8
 7. Чіп Р. С. Психологічні особливості розвитку особистісної ідентичності підлітків / Р. С. Чіп, О. М. Кормило, Г. Ф. Гончаровська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Психологія. – Ужгород, 2022. – Вип. 1. – С. 126-130. DOI : https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.1.24
 8. Свергун Н. Сутність та особливості психологічного впливу / Н. Свергун ; наук. кер. Р. Чіп // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 23-26

2021 рік

 1. Кікінежді О. Ґендерна ідентичність як суб’єктно-психологічна реальність / О. Кікінежді, Р. Чіп // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції (16 березня 2021 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2021. – С. 137–142.
 2. Чіп Р. С. Проблема ґендерної ідентичності зростаючої особистості у контексті психології конфлікту / Р. С. Чіп, Г. Ф. Гончаровська // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 461–463.
 3. Чіп Р. С. Становлення ґендерної ідентичності старших підлітків в умовах соціокультурної реальності // Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : IV Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю (Умань, 22 квітня 2021 р.). – Умань : Візаві, 2021. – С. 96–99.
 4. Кікінежді О. М. Психологічні особливості становлення ґендерної ідентичності сучасних підлітків / О. М. Кікінежді, Р. С. Чіп  // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Психологічні науки. – Херсон : Гельветика, 2021. – Вип. 1. – С. 75–82.

2020 рік 

 1. Чіп Р. С. Ґендерна компетентність педагога як чинник становлення ґендерної ідентичності старших підлітків / Р. С. Чіп // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 158-160.
 2. Чіп Р. Дослідження ґендерної ідентичності у період дорослішання особистості / Р. Чіп // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 181-183.
 3. Psychology of the Gender-Equitable Environment: Research of Problems / O. M. Kikinezhdi, H. Ya. Zhyrska, R. S. Chip, Ya. Z. Vasylkevych [et al.] // Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment. – 2020. – Vol. 8, n. 3. – P. 538–547. –URL.: https://www.scopus.com
 4. Чіп Р. Рефлексивність як чинник становлення ґендерної ідентичності старших підлітків / Р. Чіп // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Другої Міжнародної наукової інтернет-конференції (25 лютого 2020 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2020. – С. 213-218.

2019 рік
 1. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.
 2. Чіп Р. С. Особливості становлення гендерної ідентичності старших підлітків у суб’єктному вимірі особистості / Р. С. Чіп // Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. пр. Серія : Психологічні науки. – Вип. 2, т. 2. – Херсон : Гельветика, 2019. С. 93–98.
 3. Чіп Р. С. Становлення ґендерної ідентичності старших підлітків у ціннісному вимірі особистості / Р. С. Чіп // Humanitarium. Переяслав-Хмельницький ; Ніжин : Лисенко М. М., 2019. Т. 43, Вип. 1 : Психологія. С. 151-160.
 4.  Чіп Р. С. Особливості становлення ґендерної ідентичності у період дорослішання особистості : суб’єктний вимір / Р. С. Чіп // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 11-12 квітня 2019 р. – Тернопіль, 2019. – Ч. 2. – С. 273–275.
 5. Чіп Р. С. Вплив підліткової субкультури на становлення ґендерної ідентичності у період дорослішання особистості / Р. С. Чіп // Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні : зб. тез наук. робіт учасн. міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 26-27 квітня 2019 р. – Львів, 2019. – С. 34–37.
 6. Чіп Р. С. Особистісне зростання як чинник становлення ґендерної ідентичності у підлітковому віці / Р. С. Чіп // Психологія та педагогіка у ХХІ столітті : перспективні та пріоритетні напрямки досліджень : зб. тез наук. робіт учасн. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 31 травня-1 червня, 2019 р. – Київ, 2019. – С. 152–155.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах