Web of Science ResearcherID: I-6931-2018

Tcaukovska

 Кандидат біологічних наук

Доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Чайковська Г. Б. Використання методів фасилітації в навчанні майбутніх учителів початкової школи сталому розвитку / Г. Б. Чайковська // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 16 – 18 березня 2023 р.). – Харків : Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 1021-1024
 2. Чайковська Г. Інтеграція освіти для сталого розвитку у закладі вищої освіти: проблеми та перспективи / Г. Чайковська // Social Work and Education, 2023. – Vol. 10. No. 1. – P. 123-133. DOI: 10.25128/2520-6230.23.1.11
 3. Чайковська Г. Застосування педагогіки емпауерменту в підготовці майбутніх учителів початкової школи на засадах сталого розвитку / Г. Чайковська // Освітологічний дискурс : наукове електронне видання. – Київ, 2023. – № 1(40). – С. 184-199. DOI : https://doi.org/10.28925/2312-5829.2023.111
 4. Чайковська Г. Проблема культури здоров’я в системі освіти для сталого розвитку / Г. Чайковська // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 63-67
 5. Чайковська Г. Розвиток соціальної компетентності майбутніх учителів початкової школи в системі освіти для сталого розвитку / Г. Чайковська // Методологія сучасних наукових досліджень : збірник наукових праць за результатами ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 лютого 2023 р., м. Харків). – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 52-54
 6. Чайковська Г. Б. Тренінгові технології як засіб формування компетентностей сталого розвитку у майбутніх вчителів початкової школи / Г. Б. Чайковська // Освітологічний дискурс. – Київ, 2023. – № 3 (42). – С. 23-38. DOI : https://doi.org/10.28925/2312-5829.2023.32
 7. Formation of sustainable development competencies in Ukrainian English for specific purposes students / H. Chaikovska, I. Levchyk, Z. Adamska [et al.] // International Journal of Sustainability in Higher Education : Emerald Publishing, 2023. – URL.: https://www.scopus.com ; https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Чайковська Г. Вікова фізіологія та валеологія : навчальний посібник для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта / Г. Чайковська. – Тернопіль : Вектор, 2022. – 108 с.
 2. Чайковська Г. Б. Індивідуальна відповідальність як передумова досягнення сталого розвитку суспільства / Г. Б. Чайковська // Modern issues of practice and theory : abstracts of ІІ International Scientific and Practical Conference London, Great Britain (January 17 – 19, 2022). – London, 2022. – P. 280–283.
 3. Федоруц М. В. Міський науковий марафон «step up» як форма популяризації науки серед учнівської молоді / М. В. Федоруц, Г. Б. Чайковська // Scientific Collection «InterConf»,: with the Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Scientific Paradigm in the Context of Technologies and Society Development» (July 26-28, 2022). – Switzerland : Protonique, 2022. – P. 110–112.
 4. Чайковська Г. Нові технології в освіті для сталого розвитку / Г. Чайковська // Методологія сучасних наукових досліджень : збірник наукових праць за результатами ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 300-річчю Г. С. Сковороди (12–13 травня 2022 р., м. Харків). – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2022. – P. 8–10.
 5. Чайковська Г. Б. Освіта для сталого розвитку та STEM освіта: спільні вектори / Г. Б. Чайковська // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 42–44.
 6. Чайковська Г. Основи екології : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта / Г. Чайковська. – Тернопіль : Вектор, 2022. – 128 с.
 7. Чайковська Г. Б. Реалізація ідей освіти для сталого розвитку у стандарті вищої освіти зі спеціальності 013 «початкова освіта» / Г. Б. Чайковська // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 254–258.
 8. Чайковська Г. Б. Формування компетентностей сталого розвитку в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів початкової школи / Г. Б. Чайковська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 72-80. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.9
 9. Chaikovska  H. B. Interdisciplinary integration of education for sustainable development into higher education institution (integrated ESP case study) / H. B. Chaikovska, I. Yu. Levchyk // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки: науковий журнал. – Житомир : ЖДУ імені І. Франка, 2022. – Вип. 2 (109). – С. 195-212.
 10. The Impact of Metacognitive Reading Strategies on Master Students’ EFL Reading Proficiency and Academic Achievement / I. Levchyk et al. // Acta Paedagogica Vilnensia. – Vilnius, 2022. – Vol. 48. – P. 26-46. DOI : https://doi.org/10.15388/ActPaed.2022.48.2
 11. Formation of financial literacy primary school students/ I. Kuzma, H. Chaikovska, I. Levchyk, O. Yankovych // Eries Journal. – 2022. – Vol. 15, issue 3. – P. 142–155. – URL.: https://www.scopus.com : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000868601400002 – DOI : http://dx.doi.org/10.7160/eriesj.2022.150302

2021 рік

 1. Чайковська Г. Б. Використання методу проєктів у підготовці майбутніх соціальних працівників до реалізації завдань зеленої соціальної роботи / Г. Б. Чайковська // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2021. – С. 271-274.
 2. Чайковська Г. Б. Освіта для сталого розвитку в сучасній початковій школі: умови впровадження / Г. Б. Чайковська // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2021. – Вип. 47. – С. 50-57.
 3. Чайковська Г. Б. Освіта для сталого розвитку: практичні аспекти упровадження в початковій школі / Г. Б. Чайковська, І. І. Жаркова // Development of scientific and practical approaches in the era of globalization : Abstracts of XІX International Scientific and Practical Conference (June 21 – 23). – Boston, USA, 2021. – P. 105-107.
 4. Training future primary school teachers for the formation of students’ skills to cooperate in a team / O. Yankovych,  I. Kuzma, V. Prymakova, Z. Onyshkiv [et al.] // Second international conference on history, theory and methodology of learning (ICHTML 2021), Kryvyi Rih, Ukraine, May 12-14, 2021. – 2021. – Vol. 104. – P. 1–9. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000725217300028
 5. Formation of sustainable development competencies in primary school children / H. Chaikovska, O. Yankovych, I. Levchyk, I. Kuzma, T. Rozhko-Pavlyshyn // Journal of Education Culture and Society. – 2021. – № 2. – P. 341–360. –URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000753522600001

2020 рік

 1. Чайковська Г. Б. Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до реалізації завдань освіти для сталого розвитку / Г. Б. Чайковська // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 134–137.
 2. Главацька О. Л. Попередження професійного вигорання працівників соціальної сфери / О. Л. Главацька, Т. В. Горбоніс, Г. Б. Чайковська. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2020. – 180 с
 3. Чайковська Г. Б. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи на засадах сталого розвитку // Г. Б. Чайковська //  Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка.Соціальна робота. – Ужгород, 2020. – Вип 1 (46). – С. 138–142.
 4. Петришин Л. Й. Особливості самореалізації студентської молоді засобами віртуальної волонтерської діяльності / Л. Й. Петришин, Г. Б. Чайковська // Eurasian scientific congress : the 1st International scientific and practical conference (January 27–28, 2020). – Barcelona, Spain: Barca Academy Publishing, 2020. – Р. 422–427.

2019 рік
 1. Чайковська Г. Екологічна підготовка майбутніх фахівців початкової освіти у контексті освітніх реформ // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 26–38.
 2. Чайковська Г. Б. Проблема екологічного виховання дітей у педагогічній спадщині Марії Монтессорі / Чайковська Г. Б. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2019. – Вип. 1 (44). –С. 204–209.
 3. Чайковська Г. Б. Екологічний підхід у підготовці фахівців із соціальної роботи / Г. Б. Чайковська, О. Л. Главацька // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – Херсон, 2019. – Вип. 41. – С. 261–267.
 4. Чайковська Г. Б. Підготовка майбутніх соціальних працівників до реалізації завдань сталого розвитку / Г. Б. Чайковська, Л. Й. Петришин // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами VІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 203–207.
 5. Чайковська Г. Б. Підготовка фахівців з початкової освіти до екологічного виховання учнів Нової української школи / Г. Б. Чайковська, Т. В. Кічор // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Міжнародної наукової конференції (29-30 березня 2019 р., м.Дніпро).  – Дніпро : СПД Охотнік, 2019. – Ч. І. – С. 222–224 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах