logo1 1

Микола Іванович Мушинка відомий як фольклорист, історик, літературознавець, мистецтвознавець, культуролог.  Він є членом низки наукових організацій, рад, редколегій часописів і збірників, почесним професором та доктором кількох університетів в різних країнах. Наукові інтереси та творчий доробок Миколи Мушинки – гідні подиву: він – автор більше 200 наукових розвідок, понад 1000 статей, 350 ре­цен­зій, 50 книг, автор праць «З українського фольклору Східної Словаччини», «Фольклор русинів Войводини», «Українська усна словесність» та інших, дослідник творчості Івана Панькевича, Тараса Шевченка, Івана Югасевича, Олександра Духновича та багатьох інших. Є автором понад 70 праць про В. М. Гнатюка, зокрема: Володимир Гнатюк. Бібліографія друкованих праць (Едмонтон, 1987); Володимир Гнатюк – дослідник фольклору Закарпаття (Париж, 1975); Володимир Гнатюк: життя та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства (Париж, 1987).

 

mushynka 1992

Володимир Гнатюк (1871–1991) : бібліографічний покажчик / упоряд.: М. Мороз, М. Мушинка. – Львів : НТШ, 1992. – 152 с. – (Серія 1. Бібліографія).

переглянути

bibliografija

Володимир Гнатюк : бібліографія друкованих праць / Уклав М. І. Мушинка. – Едмонтон : Канадський ін-т укр. студій : Альтбертський ун-т, 1987. – 148 с. – (Довідник № 15).

переглянути

myshunka ternopil

Мушинка М. І. Володимир Гнатюк : життя та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства / М. І. Мушинка. – Вид. 2-е, доповнене та перероблене. – Тернопіль : Богдан, 2012. – 384 с. 

переглянути 

myshunka paruz

Мушинка М. Володимир Гнатюк : життя та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства / М. Мушинка. – Париж ; Нью-Йорк ; Сідней ; Торонто : [б. в.], 1987. – 332 с. – (Записки НТШ ім. Т. Шевченка : Праці філолог. секції). 

переглянути

mushynka 1975

Мушинка М. Володимир Гнатюк - дослідник фолкльору Закарпаття / М. Мушинка. – Париж ; Мюнхен : Б.в., 1975. – 118 с. – (Наукові записки НТШ ім.Т.Шевченка : Праці історично-філософічної секції).

переглянути

mushunka 67

Мушинка М. Володимир Гнатюк - перший дослідник життя і народної культури русинів-українців Югославії : Окремий відбиток із книжки "Народни приповедки бачваньских Русинох" / М. Мушинка. – Б.м. : Руске слово-Руски Керестур, 1967. – 70 с.

  переглянути

slovo

Слово колиски нашої / уклад. М. Мушинка. – Ужгород, 1991. – 31 с. 

переглянути

 

 1. Мушинка М. І. Фольклорист Володимир Гнатюк і його місце в українській науці та культурі : автореферат дис. на здоб. наук. ступ. д-ра філол. наук в формі наукової доповіді : 10.01.09 - фольклористика / Мушинка Микола Іванович ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського АН України. – К., 1992. – 33 с. 
 2. Мушинка М. Академік Володимир Гнатюк як дослідник фольклорних скарбів Закарпатської України / М. Мушинка // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 5-6. – 3-14.
 3. Мушинка М. Бібліографія праць Володимира Гнатюка про "Угорську Русь" / Микола Мушинка // Науковий збірник = Vedecky Sbornik. Вип. 3 : Присвячений пам'яті Володимира Гнатюка. – Пряшів : Свидницький музей української культури, 1967. – С. 215-220.
 4. Мушинка М. Від упорядника / Микола Мушинка // Науковий збірник = Vedecky Sbornik. Вип. 3 : Присвячений пам'яті Володимира Гнатюка. – Пряшів : Свидницький музей української культури, 1967. – С. 9-13.
 5. Мушинка М. Взаємини Володимира Гнатюка з Михайлом Грушевським / Микола Мушинка // Роль Володимира Гнатюка у розвитку української національної культури : тези доп. та повідомл. наук. конф., присвяч. 120-річчю від дня народження В. Гнатюка (29 трав. - 1 черв. 1991 р.) / ред. М. Чорнопиский. – Тернопіль : Збруч, 1991. – С. 8-11.
 6. Мушинка М. Взаємини Михайла Коцюбинського з Володимиром Гнатюком / М. Мушинка // Народна творчість та етнографія. – 1996. – № 4. – С. 11–19.
 7. Мушинка М. Внесок Володимира Гнатюка в дослідження біографії Юрія Гуци–Венеліна / М. Мушинка // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – 2003. – Вип. 8. – С. 119–122.
 8. Мушинка М. Володимир Гнатюк - визначний дослідник фольклору Пряшівщини / Микола Мушинка // Науковий збірник = Vedecky Sbornik. Вип. 3 : Присвячений пам'яті Володимира Гнатюка. – Пряшів : Свидницький музей української культури, 1967. – С. 51-79.
 9. Мушинка М. І. Володимир Гнатюк – найвизначніший український фольклорист кінця ХІХ – першої четверті ХХ ст. / Микола Мушинка // Володимир Гнатюк у європейському науковому просторі : колективна монографія / упоряд.: М. Б. Лановик, З. Б. Лановик ; рецензенти: М. К. Дмитренко, М. В. Лазарович, С. І. Хороб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 21-51.
 10. Мушинка М. Володимир Гнатюк у моєму житті / Микола Мушинка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2011. – Вип. 32 : Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України : матеріали Міжнар. наук. конф. : до 140-річчя від дня народж. В. Гнатюка. – С. 8-15.
 11. Мушинка М. І. Гнатюк Володимир Михайлович [Електронний ресурс] / М. І. Мушинка // Енциклопедія Сучасної України / Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ, 2006. Т. 5 : Вод – Гн. – С. 706–707 : фотогр. – URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=30627. 
 12. Із книги Мушинки М. Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства : передмова / М. Мушинка. – Вид. 2-ге, допов. та переробл. – Тернопіль : Навчальна книга Богдан, 2012. – 384 с. // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: : Історія, міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 11. – С. 354–360.
 13. Мушинка М. До історії статті В.Гнатюка "В справі літературної мови підкарпатських русинів" / Микола Мушинка // Науковий збірник = Vedecky Sbornik. Вип. 3 : Присвячений пам'яті Володимира Гнатюка. – Пряшів : Свидницький музей української культури, 1967. – С. 51-79.
 14. Мушинка М. Кореспонденція Володимира Гнатюка з Іваном Панькевичем / Микола Мушинка // Науковий збірник = Vedecky Sbornik. Вип. 3 : Присвячений пам'яті Володимира Гнатюка. – Пряшів : Свидницький музей української культури, 1967. – С. 127-130.
 15. Мушинка М. Культурно-політичне життя на Закарпатті в кореспонденції І. Панькевича з В. Гнатюком  / Микола Мушинка // Науковий збірник = Vedecky Sbornik. Вип. 3 : Присвячений пам'яті Володимира Гнатюка. – Пряшів : Свидницький музей української культури, 1967. – С. 131-133.
 16. Мушинка М. Мовне питання та наукова співпраця в кореспонденції В. Гнатюка з І. Панькевичем / Микола Мушинка // Науковий збірник = Vedecky Sbornik. Вип. 3 : Присвячений пам'яті Володимира Гнатюка. – Пряшів : Свидницький музей української культури, 1967. – С. 135-141.
 17. Мушинка М. Найвизначніший український фольклорист кінця ХІХ - початку ХХ століття : до 150 -річчя з дня народження Володимира Гнатюка (1871-1926) / Микола Мушинка // Народна творчість та етнологія. – 2021. – № 2. – С. 64-86.
 18. Мушинка М. Найвизначніший фольклорний збірник русинів-українців Закарпаття : про діяльність вченого В. Гнатюка, його праці / М. Мушинка // Берегиня. – 1998. – № 3 – 4. – С. 9–16.
 19. Мушинка М. Невже ж ми, українці, є гіршими / М. Мушинка // Русалка Дністрова  – 1995. – № 20. – С. 1-2.
 20. Мушинка М. Обмін літературою / Микола Мушинка // Науковий збірник = Vedecky Sbornik. Вип. 3 : Присвячений пам'яті Володимира Гнатюка. – Пряшів : Свидницький музей української культури, 1967. – С. 148-150.
 21. Мушинка М. Особисті справи в кореспонденції / Микола Мушинка // Науковий збірник = Vedecky Sbornik. Вип. 3 : Присвячений пам'яті Володимира Гнатюка. – Пряшів : Свидницький музей української культури, 1967. – С. 151-156.
 22. Мушинка М. Праця В. Гнатюка над словником закарпатських говірок / Микола Мушинка // Науковий збірник = Vedecky Sbornik. Вип. 3 : Присвячений пам'яті Володимира Гнатюка. – Пряшів : Свидницький музей української культури, 1967. – С. 144-148.
 23. Мушинка М. Співпраця І. Панькевича і В. Гнатюка з товариством "Просвіта" в Ужгороді / Микола Мушинка // Науковий збірник = Vedecky Sbornik. Вип. 3 : Присвячений пам'яті Володимира Гнатюка. – Пряшів : Свидницький музей української культури, 1967. – С. 133-135.
 24. Мушинка М. Фольклор Пряшівщини в працях українських та російських вчених і сучасний стан його дослідження / М. Мушинка // Слов′янське літературознавство і фольклористика. – Київ : Наукова думка, 1968. – С. 72–89.
 25. Мушинка М. Фольклор та етнографія в кореспонденції В. Гнатюка з І. Панькевичем / Микола Мушинка // Науковий збірник = Vedecky Sbornik. Вип. 3 : Присвячений пам'яті Володимира Гнатюка. – Пряшів : Свидницький музей української культури, 1967. – С. 141-144.
 26. Ребрик І. Відкрита Енциклопедія Миколи Мушинки. XIV. Володимир Гнатюк / І. Ребрик // Закарпаття онлайн. – 2021. – 9 травня.– URL: https://zakarpattya.net.ua/Blogs/211714-Vidkryta-Entsyklopediia-Mykoly-Mushynky.-XIV.-Volodymyr-Hnatiuk
 27. Мушинка М. Володимир Гнатюк. Вибрані твори. том 2 [відео] // YouTube ⇒ https://www.youtube.com/watch?v=UWbn7LgxtgU

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах