logo1 1

 1. Вашків Л. Володимир Гнатюк і Хведір Вовк: епістолярний діалог / Л. Вашків // Studia Methodologica. – 2007. – Вип. 19 : Теорія літератури. Компаративістика. Україністика : зб. наук. праць з нагоди 70-річчя д-ра філол. наук, проф., акад. Академії вищої школи України Романа Гром'яка. – С. 264–270. 
 2. Галас А. Лінгвостилістичні параметри епістолярію Г.Стрипського / А. Галас // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – 2013. – Вип. 18. – С. 16–21.
 3. Єржабкова Б.  Листування І. Франка, В. Гнатюка та О. Кобилянської з чеськими науковцями/ Б. Єржабкова // Діалог культур. Україна – Чехія – Німеччина : [в 2 кн.] / Бланка Єржабкова. – Кременчук : Про-Графіка, 2011. – Кн. 2. – С. 115–133.
 4. Журавльова Н. "Я навіть не заслужив на таку ввічливість..." (Відбиття етнопсихологічних ознак українського менталітету в етикеті листування В. Гнатюка з М.Коцюбинським) / Н. Журавльова // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2006. – Вип. 1(19). – С. 2635.
 5. Зуляк І. Епістолярна спадщина Володимира Гнатюка (за матеріалами Державного архіву Тернопільської області) / Іван Зуляк // Фольклористика. Українознавство : ІХ Міжнародний конгрес україністів [С. Пирожков, А. Загородній, Г. Скрипник].  Київ : ІМФЕ, 2019. С.95-104
 6. Кирчів Р. Листування Володимира Гнатюка з Оленою Кульчицькою / Р. Кирчів // Народознавчі зошити : двомісячник / Ін-т народознавства Нац. Академії Наук України ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2001. – С. 80-89.
 7. Лист од Наркомосу УСРР з приводу смерти акад. Гнатюка // Записки історично-філологічного відділу. – Київ : Української Академії Наук, 1927. – Кн. 10. – С. 222–223.
 8. Листування Володимира Гнатюка з Михайлом Грушевським / Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Запорізьке відділення; Східний інститут українознавства ім. Ковальських – Запорізька філія; Упорядник, автор вступу, коментарів та покажчиків Н. В. Руденко. – Запоріжжя, 2006. – 92 с. – (Старожитності Південної України ; вип. 16). 
 9. Лісняк С. Мовознавчі проблеми у листуванні Володимира Гнатюка / С. Лісняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мовознавство. – 2012. – Вип. 2 (21) 2011–1 (22) 2012. – С. 180–188. 
 10. Лютий І. Творчість М. Коцюбинського в листах до сучасників: (Листи до письменника) // Україна: науковий двохмісячник українознавства. – 1927.  Кн. 6. – С. 128–145. 
 11. Могилянський М. Спогади про В. М. Гнатюка та листування з ним / М. Могилянський // Записки історично-філологічного відділу. – Київ : Української Академії Наук, 1927. – Кн. 10. – С. 255259.
 12. Новак С. Листи Володимира Бірчака до Володимира Гнатюка / С. Новак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2001. – Вип. 2 (10). – С. 86-98.
 13. Панчук Г. Д. Питання мови у листуванні Володимира Гнатюка й Михайла Грушевського / Г. Д. Панчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. – 2016. – Вип. 44. – С. 32–35.
 14. Приймак І. В. Епістолярний дискурс В. Гнатюка (на матеріалі архівних джерел) / І. В. Приймак // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – № 16. – С. 163-166.
 15. Руденко Н. Листування В.Гнатюка з М.Грушевським / Н. Руденко // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – 2005. – № 1. – С. 56-60.
 16. Руденко Н. Листування В.Гнатюка з М.Грушевським / Н. Руденко // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – 2005. – № 2. – С. 29-31.
 17. Світлик Н. М. Епістолярна спадщина як джерело вивчення культурних контактів Закарпаття і Галичини (1848-1918) / Н. М. Світлик // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія. 2010. Вип. 24. С. 197-207.
 18. Шаповал А. І. Листи В. М. Перетца до В. М. Гнатюка (1902-1925) / А. І. Шаповал // Архіви України. 2019. № 4. С. 227-245.
216

Зуляк І. Володимир Гнатюк. З епістолярної спадщини / І. Зуляк, Г. Зуляк. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. – 252 с.

  переглянути

 

tutul6

 

Коцюбинський М.  Листи до Володимира Гнатюка / Михайло Коцюбинський ; з передм. і поясн. В. Гнатюка ; під редакциєю Василя Панейка. – Львів : Накладо видавничої спілки "Дїло", 1914. – 167 с. 

 переглянути

mazyrok1

Мазурок О. Найбільш учений і найбільш компетентний в етнографічних справах священик-русин у цілій Угорщині : монографія / Олег Мазурок. – Ужгород : Карпатська Вежа, 2010. – 184 с.

переглянути

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах