Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

«Україна – Євросоюз: реалії та перспективи»
(до Дня Європи в Україні)

1. Алексєєв, Ю.  Особливості сучасної етнополітики України в контексті євроінтеграційних проблем / Ю. Алексєєв // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 5 : Україна–Європа–Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч., ч. 2. – С. 115–127. – (Історія, міжнародні відносини). – Бібліогр. в кінці ст.

2. Алексієвець, М. М. Україна–Європа–Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку. Міжнародний науково-дослідний проект / М. М. Алексієвець, Л. М. Алексієвець // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 5 : Україна–Європа–Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку : у 2 ч., ч. 2. – С. 330–331. – (Історія, міжнародні відносини).

3. Андрійчук, О. Україна–Європа: тести на сумісність : збірка публіцистичних текстів / О. Андрійчук ; передм. П. Вознюка. – К. : Смолоскип, 2007. – 373 с.

4. Асланян, Г. Співпраця держави й неурядових організацій у процесі адаптації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС / Г. Асланян // Парламент. – 2005. – № 8. – С. 30–32.

5. Березовська, І. Правові механізми інтеграції в рамках Європейського економічного простору : досвід для України / І. Березовська // Право України. – 2011. – № 8. – С. 236–244. – Бібліогр. в кінці ст.

6. Бершеда, Є. Р. Сусідство України з Євросоюзом: нові геополітичні реалії / Є. Р. Бершеда // Стратегічна панорама. – 2004. – № 2. – С. 42–44.

7. Валіон, О.  Об'єднана Європа: теорія, історія та перспективи для України : погляд на сучасний українсько-німецький євроінтеграційний діалог / О. Валіон // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / [голов. ред. Л. М. Алексієвець ; редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 4. – С. 195–206. – (Історія, міжнародні відносини). – Бібліогр. в кінці ст.

8. Василенко, В. Україна на шляху до європейської інтеграції / В. Василенко // Університет. – 2007. – № 2. – С. 21–22.

9. Веремчук, Т. Еволюція комунікаційної політики Європейського Союзу : досвід для України / Т. Веремчук // Медіапростір : збірник наукових статей : [матеріали Міжнародної наукової конференції "Публіцистична комунікація: теорія, історія, сьогодення", м. Тернопіль, 24–26 жовтня 2013 р.] /ред. рада: Н. Поплавська, І. Крупський, Ю. Фінклер [та ін.]. – Тернопіль : [Терно-граф], 2013. – С. 43–47. – Бібліогр. в кінці ст.

10. Веселовський, А. Україна–ЄС: етап, що завершується; етап, що починається : політика / А. Веселовський // Зовнішні справи. – 2009. – № 8/9. – С  10–12.

11. Вонсович, О. Моделі інтеграції України до Європейського Союзу та інтеграції до НАТО / О. Вонсович // Віче. – 2010. – № 8. – С. 5–7.

12. Горюнова, Є. О.  Євроінтеграція : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Є. О. Горюнова. – К. : Академвидав, 2013. – 224 с. – (Альма-матер).

13. Горьовий, В. П. Інтеграція України до ЄС і зовнішньоекономічна безпека держави / В. П. Горьовий, В. К. Береговий // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 11. – С. 56–61.

14. Дорошенко, О. Розвиток відносин Україна – ЄС та їх вплив на українську економіку / О. Дорошенко // Магістр. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 7. – С. 49–51.

15. Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць. Вип. 1 : Інноваційна політика України: проблеми та перспективи. – К. : Євроатлантикінформ, 2007. – 264 с.

16. Євгеньєва, А. Чому "Європа" має значення: європеїзація законодавчого процесу та парламентських практик в Україні : аналітичний звіт / А. Євгеньєва, Д. Ковриженко ; пер. з англ. мови – К. : Жорін Р. В., 2010. – 74 с.

17. Європейський інструмент сусідства та партнерства – нові можливості для України // Безпека життєдіяльності. – 2008. – № 1/2. – С. 55–56.

18. Єврорегіони: потенціал міжетнічної гармонізації : збірка наукових праць / ред. В. І. Андрійко. – Чернівці : Букрек, 2004. – 256 с.

19. Журавля, А. Україна на шляху до ЄС : міфи і реальність / А. Журавля // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2009. – № 14. – С. 17–19.

20. Зовнішня політика України та шлях країни до Європи : січень–червень 2007. – К. : ЦМКЗПУ, 2007. – 170 с.

21. Киридон, А. Євроінтеграційний курс України : адекватність реалій зовнішньополітичного вибору / А. Киридон // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / голов. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 1. – С. 270–277. – (Історія, міжнародні відносини). – Бібліогр. в кінці ст.

22. Копійка, В. В. Європейський Союз: історія і засади функціонування  : навчальний посібник / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко ; за ред. Л. В. Губерського. – К. : Знання, 2009. – 751 с.

23. Макаруха, З.  Відносини Україна – Європейський Союз : від партнерства до асоціації та економічної інтеграції / З. Макаруха // Право України. – 2013. – № 6. – С. 51–58. – Бібліогр. в кінці ст.

24. Мантль, В. Україна в процесі європейської інтеграції / В. Мантль ; уклад. Б. Котур. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 52 с. – (Doctor Honoris Causa).

25. Метельова, Т. Європа на обрії: стан і перспективи співробітництва Україна–ЄС / Т. Метельова // Віче. – 2009. – № 16. – С. 12–13.

26. Михальченко, М. І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи / М. І. Михальченко. – Дрогобич ; К. : Відродження, 2004. – 488 с.

27. Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наук. праць. Вип. 15 / редкол.: С  В. Віднянський, Н. В. Кривець, М. С. Бур'ян [та ін.]. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2006. – 472 с.

28. Поруч із Європейським Союзом та Росією / ред. та упоряд.: Л. Кудіна, Л. Яцюк. – К. : Молодіжна Альтернатива, 2009. – 72 с.

29. Розширення Європейського Союзу – нові можливості та перспективи для України // Стратегічна панорама. – 2004. – № 2. – С. 14–27.

30. Сліпченко, А. Щодо перспектив поглиблення співпраці України з ЄС в рамках програми "Єдине Європейське небо" / А. Сліпченко // Право України. – 2007. – № 10. – С. 58–62.

31. Смирнова, К. Європейська інтеграція та Україна / К. Смирнова // Право України. – 2011. – № 4. – С. 153–158.

32. Смирнова, К. Європейська інтеграція України : актуальні питання / К. Смирнова // Право України. – 2011. – № 5. – С. 148–152.

33. Соколов, В. Євроінтеграційні прагнення України : досягнення та перспективи / В. Соколов // Віче. – 2010. – № 22. – С. 25–28.

34. Солошенко, В. Євроінтеграційний курс України : на прикладі відносин України й об'єднаної Німеччини / В. Солошенко // Університет. – 2010. – № 6. – С. 57–72. – Бібліогр. в кінці ст.

35. Солошенко, В. Політика зближення України з Європейським Союзом : погляд із Німеччини / В. Солошенко // Віче. – 2009. – № 22. – С. 22–25.

36. Трохимчук, С. Європейський вимір України / С. Трохимчик // За нову Україну в оновленій Європі. – Львів : Т-во "Тернопільщина", 2005. – С. 127–133.

37. Україна і світ: прагнення змін = Ukraine and the World: Yearning for Changes : монографія / відпов. ред. Н. Висоцька. – К. : Дух і Літера, 2010. – 448 с.

38. Україна на шляху до Європи / упоряд.: В. І. Шкляр, А. В. Юричко. – К. : Етнос, 2006. – 496 с.

39. Філоненко, Р. Україна – ЄС: остаточний вибір засад розвитку держави / Р. Філоненко // Віче. – 2007. – № 9/10. – С. 45–47.

40. Хандогій, В. Україна на шляху до Європи. Проблеми і перспективи / В. Хандогій // Університет. – 2006. – № 6. – С. 7–10.

41. Чалий, В. Україна – ЄС: до нового етапу співробітництва / В. Чалий // Зовнішні справи. – 2007. – № 10. – С. 16–18.

42. Чекаленко, Л. Д. Зовнішня політика України : підручник для студентів вузів / Л. Д. Чекаленко ; ред. О. І. Цибульська. – К. : Либідь, 2006. – 712 с.

43. Шпакович, О. Вступ України до Європейського Союзу: переваги та перспективи / О. Шпакович // Віче. – 2011. – № 14. – С. 27–29. – Бібілогр. в кінці ст.

44. Шпек,  Р. Україна – ЄС: крок до членства / Р. Шпек // Політика і час. – 2007. – № 5. – С. 8–11.

45. Юрчак,М. Україна–Європа–Світ: реалії сьогодення, бачення спільного духовного майбутнього / М. Юрчак // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць / редкол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 10. – С. 395–402. – (Історія, міжнародні відносини). – Бібліогр. в кінці ст.

Список підготувала Бадовська О. Г. (45 дж.)
травень 2014

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах