Довідково-бібліографічний відділ
Рекомендаційний список літератури на тему:

«Підготовка майбутніх вчителів біології до організації дослідницької діяльності школярів»

1.    Антонова, Н. І.  Роль термінологічної роботи вчителя в навчанні біології / Н. І. Антонова // Біологія. – 2004. – № 28. –  С. 6-7.
2.    Біда, О.  Застосування інтерактивних технологій при підготовці вчителя біології / О. Біда, К. Лінєвич // Рідна школа. – 2007. – № 5. – С. 50-53.
3.    Боркач, Є.  Система підготовки вчителів біології в Угорщині / Є. Боркач, Ш. Гал // Біологія і хімія в школі. – 2011. – № 2. – C. 39-42.
4.    Голицький ботаніко-ентомологічний заказник як освітнє середовище підготовки майбутнього вчителя біології / А. В. Степанюк, Л. С. Барна, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська // Дослідження флори і фауни Західного Поділля : матеріали регіональної науково-практичної конференції, присвяч. 10-річчю створення Голицького біостаціонару ТНПУ ім. В. Гнатюка (6 – 7 трав. 2008 р. с. Гутисько Бережанського району Тернопільської обл.) / редкол.: М. М. Барна та ін. – Тернопіль, 2008. – С. 41-42.
5.    Грицай, Н.  Удосконалення підготовки студентів до проведення позакласної роботи з біології в школі / Н. Грицай // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк та ін. – Тернопіль, 2006. – № 6. – С. 38-43.
6.    Даниленко, Л.  Самоосвіта молодого вчителя : (біологія) / Л. Даниленко // Біологія. Шкільний світ. – 2007. – № 14. – С. 19-21.
7.    Зорін, В.  Творчий доробок учителя / В. Зорін // Біологія. Шкільний світ. – 2007. – № 5. – С.  1-8.
8.    Игумнова, Е. А.  Применение технологии учебных вопросов при работе с учителями биологии / Е. А. Игумнова // Биология в школе. – 2010. – № 4. – С. 26-33.
9.    Колесник, М. О.  Підготовка майбутніх учителів біології на засадах колективної творчості / М. О. Колесник // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук. – Тернопіль, 2010. – № 1. – С. 30-35.
10.    Косіцина, Т. П.  Матеріали до інтегрованого тренінгу з інтерактивних технологій навчання для вчителів хімії та біології / Т. П. Косіцина, Л. А. Павленко // Хімія. – 2004. – № 29. – С. 2-3.
11.    Методические основы подготовки учителя биологии : учеб. пособ. / ред. колег.: Е. С. Милованова, Н. И. Клинковская, К. И. Павленко. – Ростов н/Д : Б. в., 1976. – 75 с.
12.    Міловзорова, А. М.  Система наставництва (коучінга) у професійній адаптації молодих фахівців - викладачів біології : зарубіжний досвід / А. М. Міловзорова // Біологія. – 2011. – № 32. – С. 2-8.
13.    Міщук, Н.  Антропологічна концепція людини Е. Фрома як філософське підгрунтя дослідження проблеми формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя біології / Н. Міщук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк та ін. – Тернопіль, 2008. – № 1. – С. 34-39.
14.    Міщук, Н.  Використання кейс-методу в методичній підготовці вчителя біології / Н. Міщук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, В Кравець та ін. – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 19-21.
15.    Міщук, Н.  Культурно-історичні передумови формування індивідуального стилю педагогічної діяльності майбутнього вчителя біології / Н. Міщук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець, Г. Терещук та ін. – Тернопіль, 2007. – № 9. – С. 159-165.
16.    Москалюк, Н.  Формування дослідницьких умінь і навичок майбутніх вчителів біології у вищих навчальних закладах освіти / Н. Москалюк // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 20-21 трав. 2008 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль, 2008. – С. 69-71.
17.    Научно-педагогические основы подготовки учителя биологии : постоянно действующий межвузовский респуб. тематический науч. сб. Вып. 1 : Профессионально-педагогическая направленность в системе преподавания специальных дисциплин на факультетах естествознания / [отв. ред. А. И. Щербаков]. – Л. : ЛГПИ, 1973. – 156 с.
18.    Научно-педагогические основы подготовки учителя биологии : постоянно действующий межвузовский респуб. тематический сб. науч. трудов. Вып. 2 : Совершенствование профессионально-педагогической подготовки учителя биологии / [отв. ред. Н. А. Рыков]. – Л. : ЛГПИ, 1976. – 184 с.
19.    Научно-педагогические основы подготовки учителя биологии : постоянно действующий межвузовский респуб. тематический сб. науч. трудов. Вып. 4 : Пути повышения качества подготовки студентов-биологов к работе в школе / [отв. ред. Н. А. Рыков]. – Л. : ЛГПИ, 1977. – 124 с.
20.    Новикова, Н.  Педагогічна творчість учителів біології Львівщини / Н. Новикова // Педагогічна думка. – 2005. – № 2. – C. 46-49.
21.    Парамзина, В. В.  О повышении квалификации учителей биологии / В. В. Парамзина // Биология в школе. – 2006. – № 7. – С. 21-23.
22.    Петрова, Н.  Структура інтелектуальної культури вчителя природничих дисциплін / Н. Петрова // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон, Г. Терещук та ін. – Тернопіль, 2009. – № 2. – С. 30-35.
23.    Петрова, Н. М.  Формування інтелектуальної культури майбутніх учителів природничих дисциплін: організація та результати педагогічного експерименту / Н. М. Петрова // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль, 2010. – № 2. – С. 27-32.
24.    Садівник, О. Є.  Компетентність як складова підготовки майбутнього вчителя біології / О. Є. Садівник // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 20-21 трав. 2008 р. / за заг. ред. Г.В.Терещука. – Тернопіль, 2008. – С. 146-148.
25.    Садівник, О. Є.  Формування дослідницьких вмінь майбутнього вчителя біології в умовах Голицького ботаніко-ентомологічного заказника / О. Є. Садівник, О. Я. Бучковська // Дослідження флори і фауни Західного Поділля : матеріали регіональної науково-практичної конференції, присвяч. 10-річчю створення Голицького біостаціонару ТНПУ ім. В. Гнатюка (6 – 7 трав. 2008 р. с. Гутисько Бережанського району Тернопільської обл.) / редкол.: М. М. Барна та ін. – Тернопіль, 2008. – С. 42-43.
26.    Слесаренкова, Г. В.  Как рационализировать работу учителя / Г. В. Слесаренкова // Биология в школе. – 2005. – № 7. – С. 45-46.
27.    Степанюк, А.  Сучасне бачення методичної підготовки вчителя біології / А. Степанюк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2005. – № 5. – С. 44-48.
28.    Степанюк, А. В.  Методична компетентність учителя як складова його професійної культури / А. В. Степанюк // Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції України в європейський освітній простір : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 22-23 трав. 2007 р. / за ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль, 2007. – С. 13-16.
29.    Степанюк, А. В.  Розвиток дослідницьких умінь студентів як складова професійної підготовки майбутніх учителів природничого профілю / А. В. Степанюк, Н. В. Москалюк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. – Тернопіль, 2010. – № 2. – С. 33-38.
30.    Троцька, О. С.  Удосконалення змісту підготовки майбутнього вчителя біології в контексті його еко(біо)етичного виховання / О. С. Троцька // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 20-21 трав. 2008 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль, 2008. – С. 145-146.
31.    Фурман, О.  Роль інформаційних технологій в системі фахової підготовки вчителя біології / О. Фурман // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : В. Кравець, В. Мадзігон, Г. Терещук та ін. – Тернопіль, 2008. – № 8. – С. 28-32.
32.    Харченко, Л. Н.  Эволюция профессиональной культуры учителя биологии / Л. Н. Харченко, И. Е. Панова // Биология в школе. – 2010. – № 7. – С. 16-22.
33.    Цуруль, О.  Тестові завдання з методики навчання біології : самоосвіта вчителя / О. Цуруль // Біологія. Шкільний світ. – 2011. – № 8. – С. 15-24.
34.    Школа молодого вчителя біології // Біологія. Шкільний світ. – 2006. – № 11. – С. 1, 3-7.
35.    Шулдик, В.  Кредитно-модульна система навчання в методичній підготовці вчителя біології / В. Шулдик // Біологія і хімія в школі. – 2006. – № 3. – С. 38-42.
36.    Ягенська, Г.  Співпраця вчителя та учнів у науково-дослідницькій роботі з біології / Г. Ягенська // Біологія і хімія в школі. – 2004. – № 6. – С. 10-13.

Підготувала Казимирович Л. А.
грудень 2011 р.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort