«Телемедіа як компонент маніпулятивного впливу на формування громадської думки»

Рекомендаційний список літератури

1.    Абраменкова, В.  Дети и телевизионный экран / В. Абраменкова, А. Богатырев // Воспитание школьников. – 2006. – № 6. – С.·28-30.

2.    Бутиріна, М.  Масмедійні стереотипи у світлі теорії категоризації / М. Бутиріна // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Журналістика / відп. ред. В. В. Різун. – К., 2008. – Вип. 16. – С. 18-20.

3.    Весельська, Л.  Особливості впливу політичної реклами на формування громадської думки в період підготовки та проведення виборчих кампаній / Л. Весельська // Вісник книжкової палати. – 2008. – № 10. – С. 45-47.

4.    Гоян, В.  Психологічні аспекти сприймання глядачем екранного персонажа в аудіовізуальній комунікації / В. Гоян // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Журналістика / відп. ред. В. В. Різун. – К., 2008. – Вип. 16. – С. 38-41.

5.    Дунас, Д. В.  Влияние антропологического фактора на теорию массовой коммуникации / Д. В. Дунас // Вестник Московского университета Серия 10. Журналистика. – 2009. – № 1. – С. 80-94.

6.    Єрмоленко, С. Я.  Соціальна престижність української мови: сучасний комунікативний простір / С. Я. Єрмоленко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2005. – № 33. – С. 2-4.

7.    Заславська, О. О.  Інституційна складова політичної комунікації: роль ЗМІ / О. О. Заславська // Віче. – 2007. – № 16. – С. 6-8.

8.    Информация и общественное мнение = Information and Public Choice : от репортажа в СМИ к реальным переменам / пер. с англ. Т. Гутман ; под ред. Р. Ислам. – М. : Альпина Паблишерз, 2010. – 293 с.

9.    Ишкулова, Ш.  Использование средств массовой коммуникации в социализации подростков / Ш. Ишкулова // Воспитание школьников. – 2007. – № 9. – С. 30-32.

10.    Іщенко, Г.  Мас-медіа в контексті політичних перетворень / Г. Іщенко // Пам'ять століть. – 2010. – № 6. – С. 78-91.

11.    Козлова, Л.  Осторожно: включён телевизор... Проблемы телевидения для детей и подростков / Л. Козлова // Народное образование. – 2006. – № 9. – С. 246-250.

12.    Котух, Є.  Вплив інформаційно-телекомунікаційних корпорацій на формування громадської думки суспільства / Є. Котух // Зовнішні справи. – 2011. – № 4. – С. 52-55.

13.    Кочубей, Л.  Особливості політичних комунікацій в умовах розвитку технологій інформаційного суспільства / Л. Кочубей // Віче. – 2009. – № 19. – С. 24-25.

14.    Кузнецова, О. Д.  Засоби масової комунікації : Посібник / О. Д. Кузнецова. – 2-е вид., перероб. й допов. – Львів : ПАІС, 2005. – 200 с. – (Навч. та наук. вид. професорсько-виклад. складу ЛНУ ім. І. Франка).

15.    Курліщук, І.  Особливості взаємодії студентства із засобами масової комунікації за умов переходу України до суспільства інформаційного типу / І. Курліщук // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 4. – С. 10-14.

16.    Кучерів, І.  Громадська думка та кампанія екзит-пол / І. Кучерів // Громадська думка. – 2004. – № 2. – С. 2-4.

17.    Литвин, А.  Тенденції глобалізаційних процесів в Україні та вплив засобів масової комунікації на їх формування / А. Литвин // Психологія і суспільство. – 2007. – № 4. – С. 93-99.

18.    Маклюэн, М.  Понимание медиа: внешние расширения человека = Understanding Media: the Extensions of Man / Маршалл Маклюэн ; пер. с англ. В. Г. Николаева ; закл. ст. М. Вавилова. – 2-е изд. – М. : Гиперборея : Кучково поле, 2007. – 464 с.

19.    Малых, Т.  Педагогические аспекты информационной безопасности / Т. Малых // Народное образование. – 2007. – № 5. – С.·231-235.

20.    Мединський, Ю.  Засоби масової комунікації як фактор формування особистості / Ю. Мединський // Журналіст України. – 2007. – № 12. – С. 34-36.

21.    Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід : навч.-метод. посіб. / О. Т. Баришполець, О. Є. Голубєва, Н. В. Климчук [та ін.] ; за ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. – К. : Міленіум, 2009. – 440 с.

22.     Мищишин, І.  Медіаосвіта як засіб формування медіакультури сучасної молоді / І. Мищишин, Н. Троханяк // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна / редкол.: Д. Герцюк, Т. Равчина, Г. Васянович [та ін.] – Львів, 2006. – Вип. 21, Ч. 1. – С. 161-165.

23.    Осипова, А. А.  Манипуляции в общении и их нейтрализация: умей сказать "нет!" / А. А. Осипова. – 2-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 220 с. – (Психологический практикум).

24.    Перевознікова, Г.  Формування ціннісних орієнтацій молоді в умовах негативного впливу інформатизованого суспільства / Г. Перевознікова // Післядипломна освіта в Україні. – 2007. – № 1. – С. 55-57.

25.    Реклама: внушение и манипуляция: Медиа-орииентированный подход : учеб. пособ. для ф-тов психол., социол., эконом. и журналист. / под ред. Д. Я. Райгородского. – Самара : БАХРАХ-М, 2001. – 752 с.

26.    Різун, В. В.  Теорія масової комунікації : підруч. для студ. галузі "Журналістика та інформація" / В. В. Різун. – К. : ВЦ "Просвіта", 2008. – 260 с.

27.    Сакалюк, Ю.  Інформаційне суспільство : вади і переваги / Ю. Сакалюк // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Вип. 21. – С. 114-116.

28.    Смоляна, Я. В.  Негативний вплив засобів масової комунікації на особистість і медіапедагогіка як засіб його мінімізації / Я. В. Смоляна // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2004. – № 1. – С. 49-57.

29.    Ушаков, Б. Ю.  О символах в средствах массовой коммуникации / Б. Ю. Ушаков // Филологические науки. – 2009. – № 1. – С.·94-100.

30.    Филонов, Г.  Телевидение и воспитание / Г. Филонов // Воспитание школьников. – 2008. – № 1. – С. 3-6.

31.    Фролова, Т. И.  Динамика стратегий в социальном медиадискурсе / Т. И. Фролова // Вестник Московского университета Серия 10. Журналистика. – 2009. – № 5. – С. 94-116.

32.    Чусавитина, Г.  Инновация небезопасная : [современные информационно-коммуникативные технологии и проблема информационной безопасности] / Г. Чусавитина, Е. Зеркина // Народное образование. – 2008. – № 8. – С. 273-276.

33.    Шелепин, Л.  Методы и приёмы психологической войны / Л. Шелепин // Народное образование. – 2008. – № 1. – С. 269-275.

34.    Шилина, М. Г.  Тенденции развития современных медиасистем и актуальные концепции теории СМК / М. Г. Шилина // Вестник Московского университета Серия 10. Журналистика. – 2010. – № 1. – С. 6-22.

35.    Шульга, Т. С.  Здобуття незалежності у суспільній свідомості громадян України / Т. С. Шульга // Український історичний журнал. – 2011. – № 4. – С. 108-115.

Підготувала Н. І. Пельо
жовтень 2011 р.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort