Довідково-бібліографічний відділ


Рекомендаційний список літератури до
п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції

«Духовність у становленні та розвитку особистості»
(конференція відбудеться 13-14 жовтня 2011 року)

1.    .  Про першочергові заходи щодо забезпечення та розвитку культури і духовності українського суспільства : указ Президента України, 24 листопада 2005 року / Україна. Президент // Офіційний вісник України. – 2005. – № 48. – С. 14.

2.    Алексєєва, О. А.  Гуманізація вищої освіти як фактор відродження духовності української молоді / О. А. Алексєєва // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Соціологія. Психологія. Педагогіка / відп. ред. В. Б. Євтух. – К., 2007. – Вип. 27-28. – С. 67–69.

3.    Антипова, І.  Формування у підлітків загальнолюдських якостей / І. Антипова // Рідна школа. – 2007. – № 10. – С. 79–80.

4.    Белых, А. С.  Культура мировоззрения как категория методологии педагогики / А. С. Белых // Гуманітарні науки. – 2005. – № 1. – С. 160–163.

5.    Бех, І.  Естетика духовності В. О. Сухомлинського / І. Бех // Рідна школа. – 2008. – № 9. – С. 3–4.

6.    Бех, І. Д.  Духовний розвиток особистості: поступ у незвідане / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія / Вісник АПН України /. – 2007. – № 1. – С. 5–27. – Проблеми виховання.

7.    Бобак, М.  Концепція активної життєвої позиції людини в українському відродженні / М. Бобак // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія / ред. кол.: М. М. Алексієвець, В. Д. Бондаренко, М. Г. Братасюк та ін. – Тернопіль, 2003. – Вип. 10. – С. 90–95.

8.    Богданова, Н.  Естетичне в духовному житті сучасного студента / Н. Богданова // Вища освіта України. – 2007. – № 1. – С. 90–97.

9.    Богуш, А.  Дефініції "дитинство", "духовність" і "довкілля" в педагогічній спадщині В. Сухомлинського / А. Богуш // Вісник Луганського ДПУ ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки : збірник наукових праць. – Луганськ, 2000. – № 7(27). – С.  14–19.

10.    Бурбулис, Г. Э.  Духовность и рациональность / Г. Э. Бурбулис, В. Е. Кемеров. – М. : Знание, 1986. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер."Философия" ; № 12).

11.    Бутенко, Л. В.  Функції інтерпретації художніх творів у формуванні духовності старшокласників / Л. В. Бутенко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: Є. С. Барбіна, В. Л. Федяєва, В. В. Кузьменко та ін. – Херсон, 2004. – Вип. 37. – С. 145–148.

12.    Верещак, Є. П.  Потенціал духовного і душі: разом чи окремо : психолого-аналітичний огляд / Є. П. Верещак // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 10. – С. 65–68.

13.    Вишневський, О.  Педагогіка в пошуках духовності / О. Вишневський // Рідна школа. – 2005. – № 7. – С. 3–5.

14.    Власенко, О.  Роль музики у формуванні духовності особистості / О. Власенко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2008. – № 5. – С. 224–229.

15.    Володарська, Н. Д.  Духовність у гештальт-парадигмі / Н. Д. Володарська // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 3. – С. 5–8.

16.    Гамрецький, І.  Толерантність і духовна безпека молоді / І. Гамрецький // Рідна школа. – 2005. – № 4. – С. 26–28.

17.    Гордійчук, О.  Виховання духовності молодших школярів / О. Гордійчук // Початкова освіта. Шкільний світ. – 2004. – № 22. – С. 26–29.

18.    Дутчак, І.  Вплив пластових організацій Буковини на духовне становлення українства краю / І. Дутчак // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2005. – Вип. 3. – С. 29–35.

19.    Духовне оновлення суспільства / кер. авт. кол. В. П. Андрущенко. – К. : Либідь, 1990. – 200с.

20.    Духовность человека : педагогика развития : учеб. пособие для студ. пед. спец. учреждений, обеспеч. получение высш. образования / Н. В. Михалкович, К. В. Гавриловец, А. А. Бородич [и др.] ; под ред. Н. В. Михалковича. – Минск : Тесей, 2006. – 400 с.

21.    Закалюк, Ю.  Духовність як засіб та сенс життя людини / Ю. Закалюк // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – Вип. 17. – С. 62–64.

22.    Занік, Г.  Виховуємо спільно / Г. Занік // Педагогічна думка. – 2005. – № 4. – С. 36–40.

23.    Ильичева, И. М.  Духовность в зеркале философско-психологических учений (от древности до наших дней) : учебно-методическое пособие / И. М. Ильичева. – М. ; Воронеж : МПСИ : МОДЭК, 2003. – 208 с. – (Б-ка студента).

24.    Ільїн, В.  Містика духовного: імперативи ірраціонального в раціональному / В. Ільїн // Філософська думка. – 2004. – № 2. – С. 3–14.

25.    Іщук, Н. М.  Навчально-методичне забезпечення виховання духовності студентів вищого навчального закладу / Н. М. Іщук // Проблеми освіти. – К., 2005. – Вип. 42. – С. 31–37.

26.    Ковальчук-Дехтяренко, Л.  Роль духовної культури у становленні особистості студента / Л. Ковальчук-Дехтяренко, В. Костів // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2005. – № 5. – С. 27–29.

27.    Кондратюк, В.  Феномен української духовності і культури / В. Кондратюк, Н. Гапонюк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / гол. ред. І. Зуляк ; редкол.: М. Алексієвець, М. Бармак, Л. Баженов [та ін.] – Тернопіль, 2008. – Вип. 3. – С. 254–258.

28.    Корецька, А.  Освіта і її духовна зорієнтованість в українському суспільстві / А. Корецька // Вища освіта України. – 2007. – № 1. – С. 36–41.

29.    Кравець, В.  Як виховати щасливу людину? / В. Кравець // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2008. – № 1. – С. 183–194.

30.    Кремень, В. Г.  Людиноцентризм в освіті: сучасний напрям розвитку духовності нації / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія / Вісник АПН України /. – 2006. – № 2. – С. 17–30.

31.    Кубаєвський, М.  Співвідношення знання та віри у процесі духовно-практичного освоєння світу / М. Кубаєвський, С. Лук'яненко // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / гол. ред. М. М. Алексієвець ; редкол.: В. Балух, В. Борисенко, П. Брицький та ін. – Тернопіль, 2003. – Вип. 1. – С. 193–201.

32.    Лучанінова, О.  Система роботи з формування духовного ідеалу ліцеїстів / О. Лучанінова // Рідна школа. – 2005. – № 6. – С. 50–53.

33.    Мальгин, Е. Л.  О соотношении понятий "духовность" и "патриотизм" / Е. Л. Мальгин // Прикладная психология и психоанализ. – 2007. – № 1. – С. 7–12.

34.    Мельникова, І. М.  Освітнє середовище і духовно-етичний розвиток молоді / І. М. Мельникова // Проблеми освіти. – К., 2004. – Вип. 40. – С. 88–94.

35.    Московчук, Л.  Морально-естетичне виховання учнівської молоді засобами духовної музики / Л. Московчук // Вісник Львівського університету. Сер. педагогічна. – 2004. – Вип. 18. – С. 202–206.

36.    Навозняк, Л. Л.  Соціологічні віхи процесу формування духовності в школах України (від часів Київської Русі до початку XXI століття) / Л. Л. Навозняк // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 2. – С. 88–94. – Історія соціальної педагогіки.

37.    Наконечна, О.  Взаємозв'язок мистецтва і моралі в розвитку людської чуттєвості / О. Наконечна // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія / редкол.: М. М. Алексієвець, В. Д. Бондаренко, М. Г. Братасюк та ін. – Тернопіль, 2006. – Вип. 14. – С. 135–139.

38.    Огієнко, Н. М.  Духовні настанови митрополита Іларіона в контексті сучасності / Н. М. Огієнко // Науковий збірник Кам'янець-Подільського НУ ім. І. Огієнка. Сер. історична та філологічна / редкол.: Є І. Сохацька та ін. – Кам'янець-Подільський, 2009. – Вип. 6 : Іван Огієнко і сучасна наука і освіта. – С. 130–133.

39.    Олексюк, Л.  Морально-релігійні аспекти виховання студентської молоді / Л. Олексюк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2005. – № 2. – С. 15–19.

40.    Омельченко, О. П.  Духовний розвиток учнівської молоді у регіональному культурно-освітньому просторі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.07 - теорія і методика виховання / О. П. Омельченко ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2006. – 20 с.

41.    Ороновська, Л.  Становлення духовних цінностей особистості: теоретичний аспект проблеми / Л. Ороновська // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол.: А. Вихрущ, В. Кравець, В. Мадзігон, В. Терещук, М. Фіцула та ін. – Тернопіль, 2006. – № 5. – С. 18–22.

42.    Осипов, А.  Феномен духовності: психосоматичний аспект / А. Осипов // Мандрівець. – 2005. – № 2. – С. 76–80.

43.    Панченко, О. В.  Духовність як домінанта моральної норми у філософії Платона / О. В. Панченко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: Є. С. Барбіна, В. Л. Федяєва, В. В. Кузьменко та ін. – Херсон, 2002. – Вип. 32, Ч. 1. – С. 71–74.

44.    Петришин, Г.  Особливості становлення духовності людини за сучасних умов в Україні / Г. Петришин // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія / редкол.: М. М. Алексієвець, В. Д. Бондаренко, М. Г. Братасюк [та ін.] – Тернопіль, 2003. – Вип. 10. – С. 86–90.

45.    Плавуцька, О П.  Педагогічні умови розвитку духовних цінностей студентів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Ольга Петрівна Плавуцька ; Тернопільський нац. ун-т. ім. Володимира Гнатюка ; наук. кер. Г. М. Груць. – Тернопіль, 2010. – 215 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 163-181.

46.    Плавуцька, О. П.  Педагогічні умови розвитку духовних цінностей студентів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Ольга Петрівна Плавуцька ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с.

47.    Помиткін, Е.  Духовна самореалізація учнівської молоді в умовах профільного навчання / Е. Помиткін // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2007. – № 1. – С. 171–177.

48.    Помиткін, Е.  Духовне зростання та самореалізація особистості в сучасних соціокультурних умовах / Е. Помиткін // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2007. – № 2. – С. 155–163.

49.    Пономарьова-Семенова, Р. О.  Духовність як складова обдарованості / Р. О. Пономарьова-Семенова, Д. К. Корольов // Обдарована дитина. – 2007. – № 10. – С. 2–10.

50.    Прокопова, О.  Роль книги у формуванні духовності школяра / О. Прокопова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 6. – С. 14–15.

51.    Пролеев, С. В.  Духовность и бытие человека / С. В. Пролеев. – К. : Наук. думка, 1992. – 112 с.

52.    Роганова, М.  Виховання духовної культури студентів вищих навчальних закладів / М. Роганова // Рідна школа. – 2007. – № 5. – С. 36–39.

53.    Сербенська, О.  Духовність у картині світу / О. Сербенська // Дзвін. – 2007. – № 2. – С. 133–137.

54.    Смирнова, І.  Духовність і література – поняття невіддільні : з досвіду виховання гуманістично спрямованої особистості / І. Смирнова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 9. – С. 26–28.

55.    Степаненко, І.  Тематичне поле виховання духовності особистості в нових дискурсивних контекстах / І. Степаненко // Вища освіта України. – 2004. – № 4. – С. 12–23.

56.    Сухомлинська, О. В.  Духовно-моральне виховання дітей та молоді в координатах педагогічної науки і практики / О. В. Сухомлинська // Становлення особистості : 10 років праці: здобутки і перспективи / редкол.: О. В. Сухомлинська та ін. – Кам'янець-Подільський, 2007. – С. 8–17.

57.    Ткаченко, О.  Взаємодія психолога і священника у форматі теоретико-практичного підходу "справа життя" / О. Ткаченко // Психологія і суспільство. – 2007. – № 3. – С. 103–107. – Психологія духовності.

58.    Ткаченко, О.  Духовність та міждисциплінарна категорія "справи життя" / О. Ткаченко // Рідна школа. – 2004. – № 12. – С. 56–58.

59.    Фльорко, М.  Дилема "життя-смерть" як основа духовності особистості / М. Фльорко // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія / ред. кол.: М. М. Алексієвець, В. Д. Бондаренко, М. Г. Братасюк [та ін.] – Тернопіль, 2003. – Вип. 11. – С. 75–80.

60.    Формування духовного світу школяра у співдружності школи, сім'ї та громадськості на основі втілення ідей В. Сухомлинського : з матеріалів педагогічних читань у ТСШ № 17 // Освітянин. – 2009. – № 6. – С. 19–20.

61.    Шевченко, Г.  Духовність педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / Г. Шевченко // Вісник Луганського ДПУ ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки : збірник наукових праць. – Луганськ, 2000. – № 7(27). – С. 146–151.

62.    Шевченко, Г. П.  Система духовно-нравственного развития учащейся молодежи Украины / Г. П. Шевченко // Педагогика. – 2008. – № 9. – С. 114–120.

63.    Шлемкевич, М.  Загублена українська людина / М. Шлемкевич. – К. : МП "Фенікс", 1992. – 168 с.

64.    Щепова, Д. Р.  Роль ціннісних орієнтацій в утвердженні життєвих пріоритетів студентської молоді / Д. Р. Щепова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук. – Тернопіль, 2011. – № 2. – С. 107–112. – Бібліогр. в кінці ст.

підготувала Загородна С. Ю. (жовтень 2011 р.)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort