Довідково-бібліографічний відділ
Моніторинг фізичного розвитку учня та впровадження здоров’язберігаючих технологій у практику роботи навч. закладів.

1.    Басанець, Л. М.  Вплив мікросоціального середовища на фізичний розвиток і стан здоров'я дітей та підлітків / Л. М. Басанець, О. І. Іванова // Довкілля та здоров’я. – 2010. – № 1. – С. 52-54.

2.    Бондар, Н.  Здоров'язбереження у школі / Н. Бондар, І. Черкащенко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 3. – С. 71-73.

3.    Бура, А.  Матеріали концептуальної моделі "Школа сприяння здоров'ю" / А. Бура, Т. Шаргородська // Сільська школа України. – 2007. – № 8. – С. 32-37. – Спецвипуск.

4.    Гетман, В.  Антропоетика здоров'я як сучасний напрям оздоровчої освіти / В. Гетман, Ю. Новицький // Вища освіта України. – 2008. – № 2. – С. 68-72.

5.    Гігієнічна оцінка використання здоров'яформуючого потенціалу навчальних закладів / І. О. Калиниченко, Н. С. Полька, Л. М. Заїка, О. Я. Толокольников // Довкілля та здоров’я. – 2008. – № 3. – С. 53-58.

6.    Гладышева, О. С.  Здоровьесберегающий потенциал современной педагогической технологии / О. С. Гладышева, М. А. Гуляйкина // Химия в школе. – 2008. – № 9. – С. 14-21.

7.    Гусаченко, С.  Плекаємо здоров'я дітей / С. Гусаченко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 2. – С. 94-98.

8.    Денисенко, Н.  Оздоровчі технології - в освітній процес / Н. Денисенко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 11. – С. 7-11.

9.    Дубогай, О.  Навчання в русі : здоров'язберігаючі педагогічні технології в початковій школі / О. Дубогай. – К. : Шк. світ, 2005. – 112 с.

10.    Дыхан, Л. Б.  Педагогическая валеология : учеб. пособие для пед. вузов / Л. Б. Дыхан, В. С. Кукушин, А. Г. Трушкин ; под ред. В. С. Кукушина. – М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2005. – 528 с.

11.    Замышляева, Н. В.  Проблема здоровьесбережения: пути ее решения на уроке [Текст] / Н. В. Замышляева // Начальная школа. – 2010. – № 6. – С. 22-24.

12.    Зарецкая, С. К.  Теоретико-методологические основы здоровьесберегающего подхода к учебному процессу / С. К. Зарецкая // Профильная школа. – 2008. – № 4. – С. 3-8. – Вопросы теории.

13.    Звєкова, В. К.  Підготовка майбутніх учителів до організації здоров'язберігаючого дозвілля школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / В. К. Звєкова ; ПДПУ ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 20 с.

14.    Зимівець, Н. В.  Соціально-педагогічні технології формування відповідального ставлення до здоров'я в учнівської молоді : автореф. дис. ... канд.пед. наук : 13.00.05 - соц. педагогіка / Н. В. Зимівець ; ЛНПУ ім. Т.Шевченка. – Луганськ, 2008. – 20 с.

15.    Іванов, О. Р.  Школа сприяння здоров'ю / О. Р. Іванов // Управління школою. – 2010. – № 2. – С. 2-22.

16.    Кириленко, С. В.  Школа культури здоров'я як інноваційна ідея / С. В. Кириленко // Управління школою. – 2008. – № 17-18. – С. 9-16.

17.    Коник, Л. О.  Створення здоров'язберігаючої освітньої технології / Л. О. Коник // Обдарована дитина. – 2006. – № 7. – С. 13-19.

18.    Корнієнко, С. М.  Здоров'я дитини: родинні обереги : навч.-метод. посіб. / С. М. Корнієнко. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2009. – 96 с.

19.    Королевська, Т. Ю.  Здоров'язберігальні технології в практиці початкового навчання / Т. Ю. Королевська // Фізичне виховання в школах України. – 2010. – № 5. – С. 41-48.

20.    Коршок, С. І.  Впровадження здоров'язберігаючих технологій у навчально-виховний процес / С. І. Коршок // Психологічна газета. – 2010. – № 7. – С. 3-8.

21.    Коцур, Н. І.  Здоров'язберігаючі технології у навчально-виховному процесі початкової школи / Н. І. Коцур, Л. С. Гармаш // Проблеми освіти. – 2006. – Вип.49. – С. 132-136.

22.    Кудрявець, Д.  Моніторингові дослідження - ефективний засіб формування здоров'язберігальної компетентності учнів на уроках фізкультури / Д. Кудрявець, І. Маслова // Здоров'я та фізична культура. Шкільний світ. – 2009. – № 35. – С. 8-13.

23.    Куликов, Л. М.  Модернизация педагогической системы активного здоровьеформирования подрастающего поколения / Л. М. Куликов, В. В. Рыбаков, С. А. Ярушин // Теория и практика физической культуры. – 2010. – № 1. – С. 60-64.

24.    Лебединець, Н. В.  Гігієнічна оцінка умов, режимів та організації навчально-виховного процесу за різних педагогічних технологій як факторів впливу на здоров'я школярів / Н. В. Лебединець // Довкілля та здоров’я. – 2009. – № 2. – С. 65-68.

25.    Луценко, І. М.  Формування здоров'язберігачої компетенції школярів : / І. М. Луценко // Біологія. – 2010. – № 13. – С. 12-16.

26.    Мазурина, Л. В.  Здоровьесберегающий образовательный процесс : (новые подходы в образовании) / Л. В. Мазурина // География и экология в школе ХХІ века. – 2008. – № 7. – С. 55-58.

27.    Метейко, О. В.  Реалізація оздоровчої функції освіти в системі педагогічного менеджменту / О. В. Метейко // Управління школою. – 2005. – № 31. – С. 1-12.

28.    Мельник, Ю. Б.  Упровадження соціально-педагогічної технології формування культури здоров'я / Ю. Б. Мельник // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 3. – С. 67-76.

29.    Митяева, А. М.  Здоровьесберегающие педагогические технологии : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Социальная педагогика" / А. М. Митяева. – М. : Академия, 2008. – 192 с

30.    Наукометричний аналіз дослідницьких розробок у галузі охорони здоров'я дітей та підлітків / Г. М. Даниленко, Н. С. Полька, Т. П. Сидоренко [та ін.] // Довкілля та здоров’я. – 2008. – № 3. – С. 34-37.

31.    Науменко, Ю. В.  Здоровьесберегающая деятельность школы / Ю. В. Науменко // Педагогика. – 2005. – № 6. – С. 37-44.

32.    Нідзельська, В.  Управління розвитком здоров'язберігаючого освітнього простору навчального закладу: практичні аспекти / В. Нідзельська // Освіта і управління. – 2010. – № 2-3. – С. 154-161.

33.    Омельченко, С. О.  Принципи моделювання педагогічної системи взаємодії соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя учнів загальноосвітньої школи / С. О. Омельченко, В. М. Пристинський // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 3. – С. 77-85.

34.    Оржеховська, В. М.  Методологічні засади діяльності освітнього закладу, спрямованої на здоров'я / В. М. Оржеховська, О. О. Єжова // Педагогіка і психологія / Вісник АПН України /. – 2009. – № 4. – С. 5-17.

35.    Осмоловская, И.  Здоровьесберегающие возможности дифференцированного обучения / И. Осмоловская // Учитель. – 2009. – № 4. – С. 59-62.

36.    Особливості формування здоров'я учнів середнього шкільного віку у загальноосвітніх навчальних закладах різних типів / С. В. Гозак, Л. В. Сєрих, Т. В. Станкевич [та ін.] // Довкілля та здоров’я. – 2008. – № 4. – С. 53-56.

37.    Павлютенков, Є. М.  Модель школи культури здоров'я / Є. М. Павлютенков, В. П. Сергієнко // Управління школою. – 2008. – № 17-18. – С. 2-8.

38.    Проноза, О. В.  Пропаганда здорового способу життя в навчальному закладі / О. В. Проноза // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2009. – № 5. – С. 2-15.

39.    Рудакова, А. О.  Впровадження здоров'язберігаючих освітніх технологій у навчально-виховний процес / А. О. Рудакова, Г. С. Ричкова // Біологія. – 2009. – № 34. – С. 10-15.

40.    Семенова, Н. О.  Технологія проектування школи сприяння здоров'ю / Н. О. Семенова, М. В. Левчук // Виховна робота в школі. – 2007. – № 4. – С. 4-15.

41.    Система роботи школи щодо збереження здоров'я учнів / Г. Спіченко, Г. Сердцева, Н. Пахомова, О. Левкович // Початкова школа. – 2009. – № 2. – С. 33-39.

42.    Смирнов, Н. К.  Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология здоровья в школе / Н. К. Смирнов. – М. : АРКТИ, 2005. – 320 с.

43.    Смирнов, Н. К.  Руководство по здоровьесберегающей педагогике. Технологии здоровьесберегающего образования / Н. К. Смирнов. – М. : АРКТИ, 2008. – 288 с.

44.    Советова, Е. В.  Оздоровительные технологии в школе / Е. В. Советова. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 288 с.

45.    Ступкевич, О.  Школа культури здоров'я - школа розвитку сучасної компетентної особистості / О. Ступкевич // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 3. – С. 17-24.

46.    Урум, Н. С.  Підготовка майбутніх вчителів до забезпечення здорового способу життя молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Н. С. Урум ; ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" АПН України. – К., 2008. – 20 с

47.    Успенська, В.  Впровадження здоров'язберігальних технологій у загальноосвітньому навчальному закладі - вимога часу / В. Успенська // Рідна школа. – 2009. – № 4. – С. 44-48.

48.    Хомич, М. М.  Стандарты и оценки физического развития детей / М. М. Хомич // Биология в школе. – 2010. – № 4. – С. 3-8.

49.    Цаплина, Л.  Педагогические ресурсы в укреплении здоровья школьников / Л. Цаплина, Т. Киселёва // Народное образование. – 2009. – № 9. – С. 177-180.

50.    Шаповалова, В.  Ефективність діяльності шкіл сприяння зміцненню здоров'я в Україні і перспективи на майбутнє / В. Шаповалова // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2008. – № 1. – С. 121-122.


Підгот. 11.02.11 р.
Лецкалюк І.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

kaçak iddaa beylikdüzü escort istanbul escort seks hikayesi istanbul escort ataköy escort

porno indir porno indir beylikdüzü escort
gaziantep escort gaziantep escort mersin escort eskişehir escort kayseri escort