«Останній лицар Гетьманщини»

(150 років із дня народження Павла Скоропадського (1873–1945), 

державного, політичного і військового діяча, 

гетьмана Української Держави)    

 

skoropadskuj p   Павло Скоропадський – гетьман-українізатор, якого погубило русофонство.

   За його гетьманування було упорядковано фінанси, налагоджено адміністрацію, засновано державні університети у Києві й Кам'янці-Подільському, розбудовано шкільництво, утворено Українську Академію наук в Києві, Український національний музей, Українську національну бібліотеку, Державний національний театр.

   15 травня виповнюється 150 років з дня народження гетьмана Павла Скоропадського – однієї з найбільш знакових постатей українських Визвольних змагань 1917–1921 років. Дитинство Скоропадського пройшло на Чернігівщині. Навчався у гімназії в Стародубі. У молоді роки роки майбутній гетьман познайомився з «українською старовиною», зацікавився історією та культурою України.

   Політика русифікації українських земель має вікову історію. І навіть у відносно сприятливі часи, коли українці отримували певну можливість розвивати свою культуру, мову, русофіли не дрімали і, в міру можливостей, далі проводили русифікаторську політику. Занадто багато значила Україна для Росії. І значить й далі…

   29 квітня 1918 року відбувся так званий гетьманський переворот, коли до влади в Україні прийшов генерал Павло Скоропадський. Проголошення гетьманату ніби стало апеляцією до давніх українських традицій. Скоропадський, отримавши широкі владні повноваження, намагався стабілізувати ситуацію в Україні. При цьому ним здійснювалася політика м’якої українізації. Гетьман розумів, що його держава має бути українською.

   Було відкрито близько сотні українських гімназій, відбулося введення до навчальних програм української мови, історії та географії як обов’язкових предметів. Відкриті були українські державні університети в Києві та Кам’янці-Подільському, історико-філологічний факультет у Полтаві, створені Державний український архів, Національна галерея мистецтв, Український історичний музей, Українська національна бібліотека, Український театр драми і опери, Українська державна капела, Український симфонічний оркестр, Українська академія наук тощо.

   Формуючи ж урядові структури, Скоропадський намагався підбирати на керівні посади таких же самих малоросіян, як і він. Часто це були люди, що мали українське походження, певні симпатії до українських традицій і культури, але в плані політичному й культурному, радше, тяжіли до росіян. Також росіян Скоропадський широко залучав до державного будівництва. І намагався дистанціюватися від свідомих українців.

   Проросійські симпатії й погубили гетьмана. 14 листопада 1918 року він видав грамоту «До всіх українських громадян», в якій говорилося про федерацію Української держави з небільшовицькою Росією. Це привело до повстання проукраїнських сил, в результаті чого Скоропадський через місяць зрікся влади.

   Та попри те, в умовах розвалу Російської імперії Скоропадський зробив вибір на користь України. Він, будучи заможною людиною й маючи зв’язки, міг би виїхати за кордон і безбідно там жити. Однак вирішив лишитися на землі своїх предків і в доволі складний час не побоявся стати на чолі Української держави, сподіваючись, переборовши розруху й анархію, перетворити її в життєздатний організм. Але не так багато часу було відпущено йому…

   Історія гетьманату Скоропадського показує, що політики в Українській державі, які роблять ставку на проросійські й русифікаторські сили, закінчують фіаско. Це підтверджує недавня історія незалежної України. Зрештою, й сучасним українським очільникам не варто забувати гірких уроків Павла Скоропадського.

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури

 

 1. Скоропадський П.  Спогади = Memoirs : кінець 1917 – грудень 1918 / П. Скоропадський ; голов. ред. Я. Пеленський. – Київ : Філадельфія : [Книга], 1995. – 493 с.
 2. Скоропадський П.  Спомини / П. Скоропадський. – Київ : Україна, 1992. – 112 с.

***

 1. Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії : всеукраїнська наук. конференція, 19–20 травня 2008 р. / відп. ред. В. Ф. Верстюк. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – 320 с.
 2. Реєнт О. П.  Павло Скоропадський / Олександр Реєнт. – Київ : Видавничий дім "Альтернативи", 2003. – 304 с. – (Особистість і доба).
 3. Савченко В. А.  Павло Скоропадський – останній гетьман України / В. А. Савченко ; худож.-оформ. Б. П. Бублик, В. А. Мурликін. – Харків : Фоліо, 2008. – 380 с. – (Історичне досьє).
 4. Шурхало Д.  Скоропадський, Маннергейм, Врангель: кавалеристи-державники / Дмитро Шурхало. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Zалізний тато, 2020. – 332 с.
 5. Яневський Д. Б.  Проект "Україна", або Спроба Павла Скоропадського / Данило Яневський. – Харків : Фоліо, 2010. – 284 с.

***

 1. Скоропадський П.  Моє дитинство в Україні / Павло Скоропадський // Українська культура. – 2018. – № 5/6. – С. 24–29.
 2. Скоропадський П.  Українська культурна праця за Гетьманщини 1918 року / П. Скоропадський // Наша культура. – 1936. – № 4. – С. 242–246.

***

 1. Антонишин А.  Соціально-економічні перетворення на Поділлі за Гетьманату П. Скоропадського / А. Антонишин // Історичний журнал. – 2007. – № 3. – С. 47–53.
 2. Борисенко С.  Українсько-російські відносини доби Гетьманату Павла Скоропадського: історіографія проблеми / Сергій Борисенко // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наук. праць / редкол.: С. В. Віднянський, Н. В. Кривець, М. С. Бур'ян [та ін.]. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2004. – Вип. 13. – С. 321–328. – Бібліогр. в кінці ст.
 3. Будков Д.  Міжнародна інформаційна діяльність за часів української держави гетьмана П. Скоропадського : [29 квітня – 14 грудня 1918 р.] / Д. Будков // Пам′ять століть. – 2003. – № 2. – С. 64–71.
 4. Валігурська І.  Прихід до влади Павла Скоропадського у порівнянні з Європейською Реставрацією ХVІІ–ХХ століть: історіографія проблеми / І. Валігурська // Київська старовина. – 2006. – №  5. – С. 42–49.
 5. Гайдук В.  Гетьман України Павло Скоропадський – унікальна особистість світового рівня / Віктор Гайдук // Наука і суспільство. – 2018. – № 5/6. – С. 35–38.
 6. Гай-Нижник П.  "Сірий кардинал" гетьмана П. Скоропадського (нариси до політичного портрету О. О. Палтова) / П. Гай-Нижник // Людина і політика. – 2004. – № 3. – С. 147–152.
 7. Гай-Нижник П.  Боротьба спецслужб П. Скоропадського з антигетьманським підпіллям в Україні / Павло Гай-Нижник // Краєзнавство. – 2013. – № 2. – С. 107–115. – Бібліогр. в кінці ст.
 8. Гай-Нижник П.  Власна канцелярія Гетьмана Скоропадського / П. Гай-Нижник // Київська старовина. – 2004. – №  6. – С. 41–52.
 9. Гай-Нижник П.  Ігор Кістяковський – "злий геній і дух" Гетьмана Скоропадського / П. Гай-Нижник // Київська старовина. – 2005. – № 1. – С. 161–172.
 10. Гай-Нижник П. П.  Державний переворот 29 квітня 1918 р.: причини та перебіг захоплення влади П. Скоропадським / П. П. Гай-Нижник // Український історичний журнал. – 2011. – №  4. – С. 132–164.
 11. Гай-Нижник П. П.  Особисті ад’ютанти й секретарі П. Скоропадського (до історії функціонування Головної квартири гетьмана України) / П. П. Гай-Нижник // Український історичний журнал. – 2010. – № 6. – С. 106–126. – Бібліогр. в кінці ст.
 12. Галатир В.  Правобережна Україна в період гетьманату П. Скоропадського : заходи місцевих органів державної влади щодо стабілізації суспільної ситуації / Віталій Галатир // Історія України. Шкільний світ. – 2013. – № 4. – С. 4–9. – Бібліогр. в кінці ст.
 13. Гейда Р.  Відносини Української держави Павла Скоропадського з більшовицькою Росією (квітень–листопад 1918 р.) / Р. Гейда // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2018. – Вип. 43. – С. 106–108. – Бібліогр. в кінці ст.
 14. Головченко В.  Кримське питання у зовнішній політиці Центральної Ради й гетьманату Павла Скоропадського / В. Головченко // Пам'ять століть. – 2008. – №  4. – С. 107–121.
 15. Горак В. С.  Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. в інтерпретації П. Скоропадського / В. С. Горак // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 110–121.
 16. Гошуляк І.  Українська держава гетьмана П. Скоропадського / І. Гошуляк // Історичний календар. 2001. – 2001. – Вип. 7. – С. 243–246.
 17. Грибенко О.  Державотворчі процеси у конститційно-правових актах доби Гетьманату П. Скоропадського: історичний аспект : до 100-річчя від початку української революції / Олександр Грибенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. І. Зуляк ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – Вип. 1, ч. 1. – С. 3–9. – Бібліогр. наприкінці ст.
 18. Грибенко О. М.  Конституційно-правові повноваження виконавчої гілки влади за добу гетьманату П. Скоропадського: історичний аспект / О. М. Грибенко // Український національно-визвольний рух у ХХ ст.: історія, теорія, практика. – 2017. – С. 97–104.
 19. Данилевська О.  Державний статус української мови в законодавчих актах уряду П. Скоропадського / О. Данилевська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – № 4. – С. 28–36.
 20. Дацків І.  Політика Антанти щодо Гетьманату П. Скоропадського у працях українських дослідників / Ігор Дацків // Україна–Європа–Світ. – 2013. – Вип. 12. – С. 225–230. – Бібліогр. в кінці ст.
 21. Дацків І.  Становлення дипломатичних відносин гетьманату П. Скоропадського з державами Четверного союзу / Ігор Дацків // Україна–Європа–Світ. – 2018. – Вип. 21. – С. 89–96. – Бібліогр. в кінці ст.
 22. Діденко І.  Павло Скоропадський і проблема автономізації Криму у 1918 р. / І. Діденко // Університет. – 2007. – № 5. – С. 101–110.
 23. Діденко І.  Українсько-кримські переговори та проект автономії Криму у складі Гетьманату П. Скоропадського (вересень–жовтень) / І. Діденко // Університет. – 2008. – №  1. – С. 101–109.
 24. Еткіна І. І.  Земельне питання в Чернігівській губернії за часів Української Держави гетьмана П.Скоропадського (квітень–грудень 1918 р.) / І. І. Еткіна // Література та культура Полісся. – 2005. – Вип. 29. – С. 152–159.
 25. Жванко Л.  Уряд Павла Скоропадського і спроба подолання епідемій серед населення та біженців / Л. Жванко // Київська старовина. – 2005. – № 6. – С. 112–133.
 26. Захарченко П.  Політико-правові засади формування національної політики Української Держави гетьмана Павла Скоропадського (1918 р.): до 100-річчя її утворення / Петро Захарченко, Марія Мірошниченко // Право України. – 2018. – № 6. – С. 160–181. – Бібліогр. наприкінці ст.
 27. Злепко Д.  Документи, пов'язані з особистістю гетьмана Павла Скоропадського у політичному архіві МЗС Німеччини / Дмитро Злепко // Українська культура. – 2018. – № 5/6. – С. 41–45.
 28. Іллічов С.  Автопанцирні частини армій Центральної Ради та Гетьмана Павла Скоропадського (1917–1918 рр.) / С. Іллічов // Мандрівець. – 2007. – № 2. – С. 26–30.
 29. Кіцак В.  Порівняння деяких аспектів діяльності М. Грушевського і П. Скоропадського / Володимир Кіцак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 1997. – Вип. 5 : Михайло Грушевський – погляд із сьогодення. – С. 38–39. – Бібліогр. в кінці ст.
 30. Коваленко О.  Університет гетьмана Скоропадського : [історія Кам'янець-Подільського університету імені Івана Огієнка] / Ольга Коваленко // Освіта України. – 2014. – 6 жовт. (№ 37). – С. 15.
 31. Ковальчук М.  Перша світова війна і Українська держава гетьмана Павла Скоропадського 1918 рр. / М. Ковальчук // Київська старовина. – 2008. – № 2. – С. 30–61.
 32. Комарніцький О. Б.  Становище єврейських громад у добу Гетьманату П. Скоропадського. На матеріалах містечок Правобережної України / О. Б. Комарніцький // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – 2006. – № 1. – С. 12–15.
 33. Корновенко С. В.  Аграрне законодавство П. Скоропадського у контексті вітчизняного та європейського досвіду вирішення земельного питання (1918–1921 рр.) / С. В. Корновенко // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 72–80.
 34. Корольов Г.  Гетьманат Павла Скоропадського 1918 р. : уявлення та образи сучасної історіографії / Геннадій Корольов // Історія України. Шкільний світ. – 2012. – № 21/22. – С. 20–23. – Бібліогр. в кінці ст.
 35. Крик Н.  Українізація школи та проблема навчальної літератури в період Гетьманату Павла Скоропадського / Назарій Крик // Мандрівець. – 2014. – № 6. – С. 29–32. – Бібліогр. в кінці ст.
 36. Крупа Л.  Відносини митрополита Андрея Шептицького з українською Центральною Радою та Гетьманом П. Скоропадським 1917–1918 рр. / Л. Крупа // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2003. – Вип. 3. – С. 62–
 37. Лозовий В.  Аграрна політика Павла Скоропадського і селянство / В. Лозовий // Київська старовина. – 2005. – № 3. – С. 94–106.
 38. Лозовий В.  Селянство і проблема оплати податків у період Гетьманату Павла Скоропадського (1918 р.) / В. Лозовий // Мандрівець. – 2007. – № 1. – С. 36–40.
 39. Любовець О.  Уряди української Держави П. Скоропадського / О. Любовець // Історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 3–13.
 40. Любовець О. М.  Всеукраїнський союз земельних власників у політичній системі гетьманату П. Скоропадського / О. М. Любовець // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 60–71.
 41. Маркітан Л. П.  Гетьман Української Держави і його оточення у кінофотодокументах : [Павло Петрович Скоропадський 1917–1921 рр.] / Л. П. Маркітан // Український історичний журнал. – 2003. – № 4. – 88–102.
 42. Морозова Н. М.  Гетьманський рід Скоропадських: будуємо Україну для всіх і з усіма / Н. М. Морозова // Історія та правознавство. Позакласна робота. – 2015. – № 7. – С. 26–32.
 43. Новікова Л. В.  Зовнішньополітична діяльність уряду гетьмана П. Скоропадського: історіографія проблеми / Л. В. Новікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2005. – Вип. 77/79. – С. 26–29.
 44. Осташко Т. С.  Павло Скоропадський – лідер українського гетьманського руху / Т. С. Осташко // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 96–109.
 45. Павленко С.  У боротьбі за національні збройні сили (до 90-річчя формування Першого Українського корпусу Павла Скоропадського) / С. Павленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. – 2007. – Вип. 11. – С.32–
 46. Панов І.  Гетьманат П. Скоропадського в створенні Української державності та освіти / І. Панов// Шлях освіти. – 2003. – № – С. 51–53.
 47. Папакін Г.  Гетьман Павло Скоропадський та Українська академія наук: проблема пошуку президента : до 100-річчя Національної академії наук України / Георгій Папакін // Український історичний журнал. – 2018. – № 6. – С. 53–72. – Бібліогр. наприкінці ст.
 48. Папакін Г.  Гетьман Павло Скоропадський та український науковий інститут у Берліні / Георгій Папакін // Українська культура. – 2018. – № 5/6. – С.38–40.
 49. Папакін Г.  Михайло Грушевський і Павло Скоропадський / Г. Папакін // Визначні особистості в історії України. – Київ : Ред. загальнопед. газ., 2004. – Ч. 2. – С. 83–92. – (Б-ка "Шкільного світу").
 50. Папакін Г.  Павло Скоропадський: перші роки в еміграції / Георгій Папакін // Українська культура. – 2018. – № 5/6. – С. 30–37.
 51. Папакін Г.  Українська гетьманська держава 1918 року та Павло Скоропадський / Г. Папакін // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 1997. – Вип. 6. – С.115–– Бібліогр. в кінці ст.
 52. Папакін Г. В.  Павло Скоропадський: перші роки на еміграції / Г. В. Папакін // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С.81–95.
 53. Пархоменко В.  Становлення Гетьманату Павла Скоропадського в історико-мемуарній літературі / В. Пархоменко // Мандрівець. – 2010. – № 6. – С. 19\–23.
 54. Пилипенко В. С.  Особливості становлення та розвитку освіти в період Гетьманату Павла Скоропадського / В. С. Пилипенко // Національно-визвольних рух українців у ХХ ст. – 2018. – С. 42–45. – Бібліогр. в кінці ст.
 55. Пиріг Р.  "Білий кентавр українського козацтва": до проблеми міфологізації образу гетьмана Павла Скоропадського / Р. Пиріг // Український історичний журнал. – 2010. – № 6. – С. 136–143. – Бібліогр. в кінці ст.
 56. Пиріг Р.  Гетьманат Павла Скоропадського в сучасній російській історіографії / Руслан Пиріг // Історія України. Шкільний світ. – 2012. – № 21/22. – С. 16–19. – Бібліогр. в кінці ст.
 57. Пиріг Р. Я.  Проблема виборів до сейму у внутрішній політиці гетьманату П. Скоропадського : квітень–грудень 1918 р. / Р. Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 2012. – №– С. 28–35.
 58. Пиріг Р. Я.  Гетьманат Павла Скоропадського з погляду німецько-австрійських союзників / Р. Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 38–47.
 59. Пиріг Р. Я.  Симон Петлюра у сприйнятті Павла Скоропадського (за спогадами гетьмана) : до 130-річчя від дня народження Симона Петлюри / Р. Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 15–27
 60. Пирогів А.  Тростянець. Земний рай Івана Скоропадського / А. Пирогів, С. Попович// Міжнародний туризм. – 2005. – № 6. – С. 98–102
 61. Підлісний Д. В.  Зміни в адміністративно-територіальному устрої Харківської губернії за доби Української держави П.Скоропадського / Д. В. Підлісний // Збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Сер. Історія та географія. – 2007. – Вип. 28. – С. 142–147.
 62. Походяща О.  Повернення домашньої реліквії родини гетьмана України Павла Скоропадського / Олена Походяща // Православ'я в Україні : збірник за матеріалами ІХ Міжнародної наукової конференції. До 1050-річчя упокоєння святої рівноапостольної Ольги, великої княгині Руси-України та 30-річчя з часу відродження Київської православної богословської академії, 20 лист. 2019 р. / редкол.: Митрополит Київський і всієї України Епіфанія, прот. Олександр Трофимлюк, Г. В. Папакін, Н. М.Куковальська [та ін.]. – Київ : [Київська православна богословська академія], 2019. – С. 658–669. – Бібліогр. в кінці ст.
 63. Пустовга О.  "Просвіта" на Полтавщині в добу Української держави (гетьманату) Павла Скоропадського (з квітня до грудня 1918 року). Українізація освіти / Олег Пустовгар // Слово Просвіти. – 2018. – 20–26 груд. (№ 51). – С. 6.
 64. Райлеску-Відінська П.  Зовнішньополітична діяльність уряду Скоропадського / П. Райлеску-Відінська // Університет. – 2006. – № 2. – С. 23–25.
 65. Ралдугіна Т.  Федераційна грамота Павла Скоропадського: внутрішні та зовнішні чинники її проголошення / Тетяна Ралдугіна // ІІ Міжнародний науковий конгрес українських істориків "Українська історична наука на сучасному етапі розвитку". – 2007. – Т. 3. – С. 421–428.
 66. Ралдугіна Т. П.  Штрихи до портрета спадкоємця останнього гетьмана України Данила Скоропадського / Т. П. Ралдугіна // Український історичний журнал. – 2004. – № 6. – С. 94–111.
 67. Рудий Г. Я.  Київські періодичні видання за доби Гетьманату Павла Скоропадського (джерелознавчий аспект) / Г. Я. Рудий // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2013. – Вип. 17. – С. 390–414. – Бібліогр. в кінці ст.
 68. Рябий М.  Павло Скоропадський: зрадник чи герой? : [про П.Скоропадського та історичні шляхи України]: інтерв'ю з Миколою Рябим / М. Рябий ; спілкувався В. Вітковський // Літературна Україна. – 2019. – 9 берез. (№ 10). – С. 4–5.
 69. Сапутіна Н. В.  Київські періодичні видання, як джерело культурної політики Гетьманату Павла Скоропадського: історичний аспект / Н. В. Сапутіна / Національно-визвольних рух українців у ХХ ст. – 2018. – С. 53–55. – Бібліогр. в кінці ст.
 70. Скринченко В.  Павло Скоропадський, останній лицар Гетьманщини / Володимир Скринченко // Всесвіт. – 2018. – № 7/8. – С. 175–184.
 71. Солдатенко В. Ф.  Прихід П. Скоропадського до влади: механізм державного перевороту та визначальні чинники закріплення режиму / В. Ф. Солдатенко // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 5–18.
 72. Стеценко Н.  Українська держава часів гетьмана П. Скоропадського у працях українських зарубіжних істориків / Н. Стеценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2007. – Вип. 91/93. – С. 126–129.
 73. Тараненко О.  Новітня українська історіографія аграрної політики П. Скоропадського (перша половина 1990-х рр.) / О. Тараненко / Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2009. – Вип. 3. – С. 314–320.
 74. Телячий Ю. В.  Інтелігенція Поділля в культуротворчих процесах періоду гетьманату П. Скоропадського : сторінками журналу "Село" (1918 р.) / Ю. В. Телячий // Освіта, наука і культура на Поділлі. – 2003. – Т. 3. – С. 150–154.
 75. Терещенко Ю.  Консервативна революція гетьмана Павла Скоропадського / Юрій Терещенко // Український тиждень. – 2017. – № 8. – С. 36–40.
 76. Терещенко Ю. І.  Гетьманат Павла Скоропадського як прояв консервативної революції / Ю. І. Терещенко // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 19–37.
 77. Турченко Ф. Г.  П. Скоропадський і Міхновський 1918 р.: дві моделі державного будівництва / Ф. Г. Турченко // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 48–59.
 78. Ульяновський В. І.  Гетьман Павло Скоропадський і справа заснування Української академії наук / В. І. Ульяновський // Український історичний журнал. – 2008. – № 6. – С. 26–38.
 79. Циріг Р. Я.  Земельна реформа гетьмана Павла Скоропадського: спроби проведення та причини невдачі / Р. Я. Циріг // Український історичний журнал. – 2006. – № 3. – С. 68–83.
 80. Чорна С.  Ікона Павла Скоропадського повернулася до Києва / Світлана Чорна // Голос України. – 2019. – 15 трав. (№ 89). – С. 7.
 81. Штанько Я.  Взаємини української держави гетьмана П. П. Скоропадського та добровольчої армії / Я. Штанько // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2003. – Вип. 2. – С. 80–86.
 82. Яременко О.  Політика гетьмана Павла Скоропадського в галузі державного будівництва / О. Яременко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 1998. – Вип. 7. – С. 74–78. – Бібліогр. в кінці ст.

 

Список підготувала С. Б. Тененьська
Травень 2023 р., 91 джерело

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах