«Мої знання складаються із дрібних крихт щоденного досвіду»
(до 60 річчя від дня народження Жирської Галини Ярославівни,

доцента кафедри загальної біології  та

методики навчання природничих дисциплін)

   Народилася 20 червня 1962 року в с.Завалів Бережанського (тепер Тернопільського) району Тернопільської області. У 1978 р. вступила на природничий факультет Тернопільського державного педагогічного інституту. У 1983 р. закінчила його і отримала диплом з присвоєнням кваліфікації "Вчитель хімії та біології".
   Після закінчення інституту працювала на посадах вчителя біології і хімії, заступника директора з виховної роботи Завалівської та Угринівської шкіл Бережанського району.
   З 1986 р. працювала асистентом кафедри педагогіки, а з вересня 1987 р. у зв'язку із створенням кафедри основ педагогічної майстерності – асистентом цієї кафедри.
   3 1989 по 1992 рр. навчалась в аспірантурі Науково-дослідного інституту педагогіки АПН України, після закінчення якої прийшла працювати на кафедру методики викладання природничих дисциплін.
   У червні 1993 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Науково-дослідного інституту педагогіки АПН України захилила дисертацію на тему: «Формування гуманістичних цінностей у старшокласників у позаурочній діяльності» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
   3 1994 р. переведена на посаду старшого викладача кафедри методики навчання природничих дисциплін.
   У 1995 р. обрана за конкурсом на посаду доцента цієї ж кафедри, а в 1996 р. рішенням вченої Ради Тернопільського державного педагогічного інституту було присвоєно вчене звання доцента. З цього ж року по 2013 р. працювала на посаді доцента кафедри методики навчання природничих дисциплін.
   З 2013 р. працює на посаді доцента кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін. Викладає навчальні дисципліни: методика навчання біології і природознавства, методика навчання екології, позакласна та позаурочна робота з біології, еколого-натуралістична діяльність школярів.
   Впродовж 20 років виконувала обов’язки секретаря вченої ради хіміко-біологічного факультету.
   Кожні п’ять років проходила стажування в Національному педагогічному університеті імені М. Драгоманова, (останнє стажування на кафедрі теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін в 02-04. 2016 р.).
   У 2016 р. – стажування у Східноєвропейській державній вищій школі в Перемишлі (Польща), у 2017 р. – стажування в Університеті Миколая Коперника в Торуні (Польща).
   Нагороджена неодноразово грамотами ТНПУ імені Володимира Гнатюка та Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (2008, 2010 рр.)

 

Інформаційно-бібліографічний відділ
Інформаційний список літератури

 

1. Жирська Галина Ярославівна. Формування гуманістичних цінностей у старшокласників у позаурочній діяльності : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Жирська Галина Ярославівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ, 1993. – 23 с.

 

2. Жирська Галина Ярославівна. Формування гуманістичних цінностей у старшокласників у позаурочній діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Жирська Галина Ярославівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ, 1993. – 220 c.

 

Монографії, навчально-методичні посібники

 

3. Біологія. 8 клас : підручник для загальноосвіт. навч. Закл / Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, А. В. Степанюк, Л. С. Барна. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 288 с.


4. Біологія. 9 клас : підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Алла Степанюк, Наталія Міщук, Тетяна Гладюк, Галина Жирська, Любов Барна. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 288 с. – Наказ МОНУ № 56 від 9.02.2009 р.


5. Біологія. Зошит для лабораторних досліджень і робіт та дослідницького практикуму. 8 клас / Н. Міщук, Г. Жирська, А. Степанюк, Л. Барна. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 32 с.


6. Біологія. Зошит для лабораторних досліджень, практичних та лабораторних робіт. 9 кл. / Н. Міщук, Г. Жирська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 32 с.


7. Гендерні дослідження: прикладні аспекти : монографія / Кравець В. П., Говорун Т. В., Кікінежді О. М., Бондарчук О. І., Будій Н. Д., Василькевич Я. З., Вихор С. Т., Говорун Т. В., Голованова Т. П., Грабовська І. М., Гречин І. М., Дороніна Т. О., Жирська Г. Я., Іванова І. В., Ісаєва Т. А., Кальба Я. Є. ; за наук. ред. В. П. Кравця ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2013. – 448 с. – (Гендерна психологія).


8. Завдання для самостійної роботи студентів на пропедевтичній педагогічній практиці : [для студ. ОКР бакалавр напрямів підгот. Біологія, Хімія] / А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська [та ін.] ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – [Вид. 2-ге, переробл. й допов.]. – Тернопіль : [Вектор], 2015. – 52 с.


9. Загальна методика навчання біології : навчальний посібник для студ. вузів / І. В. Мороз, А. В. Степанюк, О. Д. Гончар [та ін.] ; за ред. І. В. Мороза. – Київ : Либідь, 2006. – 592 с.


10. Зошит для лабораторних і практичних робіт з біології. 9 клас / Н. Міщук, Г. Жирська, Л. Барна, А. Степанюк, Т. Гладюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 64 с.


11. Інтегрований курс «Природничі науки». 10 клас : календарно-тематичне планування / Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, О. М. Федчишин. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 64 с.


12. Методика навчання біології : практикум : для студ. заочної форми навч. ОКР "бакалавр" напряму підгот. Біологія : [в 2 ч.]. Ч. 1 / Л. С. Барна, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, А. В. Степанюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [Вектор], 2015. – 66 с.


13. Методика навчання біології : практикум : для студ. заочної форми навч. ОКР "бакалавр" напряму підгот. Біологія : [в 2 ч.]. Ч. 2 / Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, А. В. Степанюк, Л. С. Барна ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – [Вид. 2-ге, переробл. й допов.]. – Тернопіль : [Вектор], 2015. – 70 с.


14. Методика навчання біології: практикум для студентів вищих педагогічних навчальних закладів : за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу / А. В. Степанюк, Л. С. Барна, Г. Я. Жирська [та ін.]. – Тернопіль : Вектор, 2010. – 180 с.


15. Методика навчання біології : програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.040102 Біологія* у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації МОНМС України / І. В. Мороз, А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г.Я. Жирська, Л.С. Барна, О. Д. Гончар, О.А Цуруль.]. – 2-е вид. допов. і переробл. – Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 28 с.


16. Методика навчання біології : робочий зошит : для студ. ОКР "бакалавр" напряму підгот. Біологія. Ч. 2 / А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, Л. С. Барна ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – [Вид. 2-ге, переробл. й допов.]. – Тернопіль : [Вектор], 2015. – 100 с.


17. Методика навчання природознавству : робочий зошит за кредитно-трансферною системою організації навч. Процесу / Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська. – Пробне вид. – Тернопіль : [ТДПУ ім. В. Гнатюка], 2012. – 92 с.


18. Методологія і теорія гуманітарних досліджень в умовах глобалізації : монографія / наук. ред. О. М. Пшінька, Т. І. Власової – Дніпропетровськ : Маковецький, 2012. – 456 с.


19. Навчально-методичне забезпечення курсу "Методика навчання біології" : за кредитно-трансферною системою організації навч. Процесу / А. В. Степанюк, Л. С. Барна, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 147 с.


20. Науково-педагогічна практика здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у природничій освітній галузі / А В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук, Л. С. Барна. – Тернопіль : Вектор, 2021. – 38 с.


21. Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів з методики навчання біології : посібник для студентів вузів / А. В. Степанюк, Л. С. Барна, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 138 с.


22. Організація роботи з обдарованими школярами. Всеукраїнська олімпіада еколого-природничого спрямування : посібник для учнів загальноосвітніх шкіл та ПТУ, вчителів біології, основ екології та валеології / М. М. Барна, В. М. Черняк, Л. С. Похила [та ін.]. – Тернопіль : Мандрівець, 1997. – 104 с.


23. Організація роботи з обдарованими школярами. Всеукраїнська олімпіада еколого-природничого спрямування : посібник для учнів загальноосв. шкіл та ПТУ, вчителів біології, основ екології та валеології / М. М. Барна, В. М. Черняк, Л. С. Похила [та ін.]. – Тернопіль : Мандрівець, 1996. – 104 с.


24. Основи екології : навчальні матеріали на допомогу студентам, вчителям екології, любителям природи / В. М. Черняк, І. І. Бабин, Н. Й. Міщук [та ін.]. – 2-е вид. з змінами і доп. – Тернопіль : Астон, 1998. – 116 с.


25. Основи здоров’я. 1 клас : експериментальний підручник / Н. О. Будна, П. І. Бей, Г. Я. Жирська, О. М. Кікінежді. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2002. – 96 с.


26. Основи здоров’я. 1 клас : зошит-тренажер для самостійних та практичних робіт / Н. О. Будна, Г. Я. Жирська, О. М. Кікінежді. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 64 с.


27. Основи здоров’я. 1 клас : підручник для загальноосвіт. навч. закл. / Н. О. Будна, О. М. Кікінежді, Г. Я. Жирська. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 96 с.


28. Основи здоро’я. 1 клас : робочий зошит / Н. О. Будна, Г. Я. Жирська, О. М. Кікінежді. – Вид. 2-ге переробл. і допов. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 64 с.


29. Педагогічна практика бакалавра : щоденник роботи : [для студ. напр. підгот. Біологія, Хімія] / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук [та ін.] ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [Вектор], 2015. – 52 с.


30. Педагогічна практика (виробнича) : методичні рекомендації для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія), (Хімія, біологія та здоров’я людини) / А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, Л. С. Барна. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 60 с.


31. Педагогічна практика студентів хіміко-біологічного факультету : за кредит.-трансферною системою організації навч. Процесу : навчально-методичний посібник / А. В. Степанюк, В. В. Грубінко, Л. С. Барна [та ін.]. – [Вид. 2-ге, доповн. і переробл.]. – Тернопіль : [Вектор], 2009. – 80 с. – Лист МОНУ № 14/18.2-1598 від 07.10.2003 р.


32. Педагогічна практика студентів хіміко-біологічного факультету : навчально-методичний посібник / А. В. Степанюк, В. В. Грубінко, Л. С. Похила [та ін.] ; ТДПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [ТДПУ], 2004. – 104 с. – Лист МОНУ № 14/18.2-1598 від 07.10.2003 р.


33. Підготовка вчителів до викладання питань сталого розвитку : навчально-методичні матеріали для викладачів вищих педагогічних навчальних закладів та системи післядипломної педагогічної освіти : [посібник] / І. П. Бондарук, Г. Я. Жирська, М. В. Зінкевич [та ін.] ; за ред. О. І. Пометун. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – 120 с.


34. Практикум з методики навчання біології в старшій школі : [для студ. ОКР "Бакалавр" напряму підгот. Біологія] / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук, Л. С. Барна ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : [Вектор], 2015. – 112 с.


35. Природознавство. 5 клас. Біологія. 6-9 класи. Біологія і екологія. 10-11 класи : календарно-тематичне планування / Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, І. М. Дем’янчук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – 160 с.


36. Робочий зошит з природознавства. 5 клас / Г. Я. Жирська, Т. В. Гладюк. – Тернопіль : Астон, 2006. – 48 с.


37. Робочий зошит з природознавства. 5 клас / Г. Я. Жирська, Т. В. Гладюк. – 2-ге вид., випр. та допов. – Тернопіль : Астон, 2011. – 56 с. – Лист МОНУ № 1.4/18-Г-1444 від 29.12.2006 р. – ISBN 978-966-308-319-3


38. Робочий зошит з природознавства. 6 клас / Г. Я. Жирська, О. В. Турчин. – Тернопіль : Астон, 2006. – 64 с.


39. Робочий зошит з природознавства. 6 клас / Г. Я. Жирська, О. В. Турчин ; ред. І. Миколів. – 2-ге вид., випр. та допов. – Тернопіль : Астон, 2011. – 64 с. – Лист МОНУ № 1.4/18-Г-1443 від 29.12.2006 р.


40. Тематичне планування навчального матеріалу курсу "Біологія". 6 клас : методичні рекомендації для вчителів біології ЗОШ та студ. пед. вузів / В. М. Черняк, І. І. Бабин, Т. В. Гладюк [та ін.] ; наук. ред. В. М. Черняк. – 3-є вид. – Тернопіль : Мандрівець, 1998. – 92 с. – ISBN 966-7461-17-3


41. Тематичне планування навчального матеріалу курсу "Біологія". 6 клас : методичні рекомендації для вчит. біології ЗОШ та студ. пед. вузів / В. М. Черняк, І. І. Бабин, Т. В. Гладюк [та ін.]. – Тернопіль : Мандрівець, 1996. – 92 с.


42. Тематичне планування навчального матеріалу курсу "Біологія". 8 клас : методичні рекомендації для вчит. біології ЗОШ та студ. вищ. пед. навч. закл. із спец. "Біологія" / В. М. Черняк, І. І. Бабин, Т. В. Гладюк [та ін.] ; наук. ред. В. М. Черняк. – Тернопіль : Мандрівець, 1998. – 136 с. – Протокол МОНУ № 25 від 04.06.1998 р. – ISBN 966-7461-06-8


43. Тематичне планування навчального матеріалу курсу "Біологія". 7 клас : методичні рекомендації для вчит. Біології / В. М. Черняк, Л. С. Похила, Т. В. Гладюк [та ін.] ; наук. ред. В. М. Черняк. – Тернопіль : Мандрівець, 1997. – 104 с.


44. Тематичне планування навчального матеріалу курсу "Біологія". 7 клас : методичні рекомендації для вчит. біології загальноосвіт. шк. / В. М. Черняк, Л. С. Похила, Т. В. Гладюк [та ін.] ; наук. ред. В. М. Черняк. – 2-е вид. – Тернопіль : Мандрівець, 1998. – 104 с. – ISBN 966-7461-18-1.


45. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 1 / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 896 с.


46. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 2 / Г. В. Гап’юк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 976 с.


47. Усі домашні завдання. 7 клас : розв'язання всіх завдань до всіх підручників : геометрія, українська мова, німецька мова, фізика, біологія, зарубіжна література, російська мова. Ч. 2 / Г. В. Гап'юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 976 с.


48. Усі домашні завдання. 7 клас : розв'язання всіх завдань до всіх підручників : алгебра, англійська мова, хімія, географія. Ч. 1 / Г. В. Гап'юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 896 с.


49. Усі домашні завдання. 8 клас : розв'язання всіх завдань до всіх підручників : алгебра, німецька мова, географія, фізика, інформатика. Ч. 1 / Г. В. Гап'юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – 1248 с.


50. Усі домашні завдання. 8 клас : розв'язання всіх завдань до всіх підручників : геометрія, українська мова, англійська мова, хімія, біологія, зарубіжна література. Ч. 2 / Г. В. Гап'юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – 1248 с.


51. Усі домашні завдання. 9 клас : розв'язання всіх завдань до всіх підручників : геометрія, українська мова, хімія, біологія, інформатика, англійська мова. Ч. 2 / Г. В. Гап'юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 912 с.


52. Усі домашні завдання. 9 клас. Ч. 2 / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 912 с.


53. Шкільний курс біології та методика його викладання : комплексна робоча програма / Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, А. В. Степанюк, С. Похила Л. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – 64 с.

 

Статті у наукових і фахових виданнях

 

54. Академічна мобільність як засіб підвищення якості підготовки майбутнього учителя природничих наук / Г. Жирська, Н. Міщук, Л. Барна, А. Степанюк // Професійний розвиток педагога в умовах інтеграції до європейського освітнього простору : міжнародна академічна та професійна / професійно-педагогічна мобільність : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26 – 27 листопада 2021 р.). – Львів : Національний ун-т «Львівська політехніка», 2021. – С. 233–236.


55. Актуальні питання розвитку ґендерної освіти в Україні / О. Кікінежді, С. Вихор, Г. Жирська // Topical issues of society development in the turbulence conditions : Conference Proceedings of the International Scientific Online Conference (May 30, 2020). – Bratislava : Publishing House VŠEMvs, 2020. – Р. 57–67. – URL : http://www.vsemvs.sk/portals/0/Subory/Conference%20Proceedings_VSEMvs_30.5.2020.pd


56. Антимікробна дія фітонцидів рослин роду чорнобривці / Марчишин С. М., Банах Л. П., Жирська Г. Я. // Екологічний стрес і адаптація в біологічних системах : Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції / відп. ред. В. В. Грубінко. – Тернопіль, 1998. – С. 15–16. – Бібліогр. в кінці ст.


57. Використання активних методів і прийомів навчання на уроках біології в основній школі / М. В. Лафета, Г. Я. Жирська // Шлях у науку : перші кроки : матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 230–232.


58. Врахування принципів гендерної рівності при створенні шкільних підручників для початкової школи / Г. Жирська // Формування гендерної культури молоді: проблеми та перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Тернопіль, 30-31 жовтня 2003р. / ТНПУ ім. В. Гнатюка ; редкол.: В. П. Кравець, О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь [та ін.]. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – С.99–103.


59. Гендерний аналіз шкільних підручників з біології / Галина Жирська // Гендерні проблеми в умовах глобалізації: українські реалії та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених, м. Тернопіль, 19 берез. 2010 р. / [за наук. ред. В. П. Кравця]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2010. – С. 110–113.


60. Врахування принципу наступності у формуванні поняття "подвійне запліднення" в учнів загальноосвітньої школи / Г. Я. Жирська, А. В. Степанюк // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. / редкол.: М. М. Барна, Л. С. Барна, О. І. Боднар, Н. В. Герц, В. В. Грубінко та ін. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 80–84. – Бібліогр. наприкінці ст.


61. Гендерні аспекти "прихованого навчального плану" у змісті шкільної біологічної освіти / Г. Жирська // Гендерні дослідження: прикладні аспекти : монографія / В. П. Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді, О. І. Бондарчук ; за наук. ред. В. П. Кравця ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2013. – С. 211–222. – (Гендерна психологія). – Бібліогр. в кінці ст.


62. Гендерні аспекти гуманізації біологічної та валеологічної освіти / Галина Жирська // Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 27–29 квіт. 2011 р. / редкол.: В. П. Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Тернопіль : [Б. в.], 2011. – С. 561–564. – Бібліогр. в кінці ст.


63. Гуманізація біологічної освіти: біоетичні аспекти / Г. Жирська, І. Назарко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2007. – № 5. – С. 97–102. – Теорія і методика навчання природничо-математичних дисциплін.


64. Гуманітаризація змісту біологічної освіти школярів / Алла Степанюк, Галина Жирська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1 (3). – С. 110–113. – Бібліогр. в кінці ст.


65. Гуманістичні засади статевого виховання у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / Г. Жирська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2002. – № 5, Спецвипуск : Василь Сухомлинський і сучасність: Батьківська педагогіка. – С. 268–271.


66. Голицький біостаціонар як об'єкт проектної діяльності майбутніх учителів біології / Г. Я. Жирська // Дослідження флори і фауни Західного Поділля матеріали ІІ регіональної науково-практичної конференції, присвяч. 15-річчю створення Голицького біостаціонару ТНПУ ім. В. Гнатюка (24–25 трав. 2013 р. с. Гутисько, Бережанського р-ну Тернопільської обл.) / редкол.: В. З. Курант, М. М. Барна, В. І. Кваша [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – С. 88–90.


67. Голицький ботаніко-ентомологічний заказник як освітнє середовище підготовки майбутнього вчителя біології / А. В. Степанюк, Л. С. Барна, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська // Дослідження флори і фауни Західного Поділля : матеріали регіональної наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення Голицького біостаціонару ТНПУ ім. В. Гнатюка (6–7 трав. 2008 р. с. Гутисько, Бережанського району Тернопільської обл.) / редкол.: В. З. Курант, М. М. Барна, В. І. Кваша [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – С. 41–42.


68. Ґендерна культура як складова еколого-валеологічної культури майбутнього педагога / О. М. Кікінежді, Г. Я. Жирська // Гендер. Екологія. Здоров’я : матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 22‒23 квітня 2021 р.). – Харків : ХНМУ, 2021. – С. 87.


69. Екологізація змісту біологічної освіти / А. Степанюк, В. Грубінко, М. Барна [та ін.] // Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції, 27-29 травня 2004р., м. Тернопіль / Б.М.Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – 2004. – С.164–166.


70. Еколого-валеологічна культура майбутнього вчителя біології / Г. Я. Жирська. // Хімізація середовища та його загроза довкіллю і здоров'ю : матеріали наук.-практ. семінару, 21 квіт. 2016 р., м. Тернопіль / редкол.: В. В. Грубінко, О. І. Боднар. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 69–72. – Бібліогр. наприкінці ст.


71. Застосування інтерактивних технологій навчання як засіб реалізації ціннісного компонента біологічної освіти / Г. Я. Жирська, Ю. А.Пастух // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 149–152.


72. Застосування інтерактивного навчання в освітньому процесі з біології: потрібно чи ні? / В. В. Голояд, Г. Я. Жирська // Шлях у науку : перші кроки : матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 203–205.


73. Застосування нестандартних уроків в екологічній освіті учнів основної школи / Ліпкіна Н. С., Жирська Г. Я. // Хімізація середовища та його загроза довкіллю і здоров'ю : матеріали наук.-практ. семінару, 21 квіт. 2016 р., м. Тернопіль / редкол.: В. В. Грубінко, О. І. Боднар. – Тернопіль : [ТНПУ], 2016. – С. 76–78. – Бібліогр. наприкінці ст.


74. Інтеграція змісту природничої освіти майбутніх учителів як провідний напрям її розвитку / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук, Л. С. Барна // Сучасні фізичні знання як основа інтеграції змісту шкільної природничої освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 24–25 листопада 2021 р.). – Умань, 2021. – С. 242–245.


75. Інтегроване навчання природничих дисциплін у старшій профільній школі як засіб реалізації професійного самовизначення / Г. Я. Жирська, І. С. Назарко, О. В. Турчин // Нова українська школа: теорія і практика реалізації інтегрованого підходу : матеріали міжнародної наукової конференції, 17–18 травня 2018 р., Тернопіль / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Ін-т пед. НАПН України, Тернопільський обл. комун. ін-т післядипломної пед. освіти, Волинський ін-т післядиплом. пед. освіти, Ун-т Кардинала Стефана Вишинського, Люблінський катол. ун-т Іоанна Павла ІІ ; ред. А. В. Степан. – Тернопіль : [Вектор], 2018. – С. 144–146. – Бібліогр. в кінці ст.


76. Концептуальні засади змісту предмета "Основи здоров'я" для загальноосвітніх навчальних закладів / Г. Я. Жирська, О. М. Кікінежді, Н. О. Будна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2012. – № 3. – С. 111–117. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2119. – Бібліогр. в кінці ст.


77. Народні традиції як засіб формування гуманістичних цінностией особистості / Г. Я. Жирська // Учитель національної школи. – 1991. – Ч. 1. – С. 189–191.


78. Наступність у формуванні природничо-наукової компетентності учнів початкової та основної школи / Кушнір О. Б., Жирська Г. Я. // Тернопільські біологічні читання – 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль / редкол.: В. В. Грубінко, Н. М. Дробик, М. М. Барна [та ін.]. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 172–176. – Бібліогр. наприкінці ст.


79. Методи і засоби формування природничо-наукової картини світу старшокласників / Л. М. Голембйовська, Г. Я. Жирська, В. Й. Пемковський // Шлях у науку : перші кроки : матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 235–238.


80. Організація оцінної діяльності у процесі екологічної освіти / Г. Я. Жирська // Вчення В. І. Вернадського про біосферу у нову епоху: назустріч глобальним змінам : матеріали наук.-метод. семінару, присвяч. 150-річчю від дня народж. В. І. Вернадського, 12 берез. 2013 р. / [за ред. В. В. Грубінка]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – С. 50–52. – Бібліогр. в кінці ст.


81. Организация партнерского сотрудничества в системе «педвуз – школа» в условиях реформирования образования в Украине / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирская, Н. И. Мищук, Н. М. Дробык // Проблемы и новые ориентиры интеграции педагогического вуза и школы в совершенствовании качества образования : материалы Международной научно-практической конференции Алтынсаринские чтения (г. Костанай, Республика Казахстан). – Костанай, 2020. – С. 510–514.


82. Особливості змісту та технології оцінювання якості методичної підготовки майбутніх учителів біології / Г. Я. Жирська, Л. С. Барна // Удосконалення змісту й технологій оцінювання якості підготовки майбутніх фахівців відповідно до вимог Європейської асоціації якості освіти. – 2007. – С. 62–63.


83. Особливості організації дослідницької діяльності учнів старшої школи у процесі біологічної освіти / Гринчишин Ю. І., Жирська Г. Я. // Тернопільські біологічні читання – 2018 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю заснування Голицького біостаціонару ТНПУ ім. В. Гнатюка, 19–21 квіт. 2018 р., Тернопіль / редкол.: Н. М. Дробик, М. М. Барна, В. В. Грубінко [та ін.] ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Вектор, 2018. – С. 182–185. – Бібліогр. наприкінці ст.


84. Особливості організації екологічної освіти в установах заповідної справи / О. А. Дзюба, Г. Я. Жирська // Тернопільські біологічні читання – 2018 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю заснування Голицького біостаціонару ТНПУ ім. В. Гнатюка, 19–21 квіт. 2018 р., Тернопіль / редкол.: Н. М. Дробик, М. М. Барна, В. В. Грубінко [та ін.] ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Вектор, 2018. – С. 185–188. – Бібліогр. наприкінці ст.


85. Особливості організації ігрової діяльності учнів як засіб підвищення якості біологічної освіти в сучасній школі / Х. В. Смерека, Г. Я. Жирська // Шлях у науку : перші кроки : матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 222–224.


86. Особливості організації та змісту педагогічної практики здобувачів вищої освіти за програмою 014 середня освіта «Природничі науки» / А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, Л. С. Барна // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 16–25.


87. Особливості тестового контролю навчальних досягнень студентів з курсу "Методика навчання біології" / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Л. С. Барна, Н. Й. Міщук // Проблеми конструювання та застосування засобів оцінювання успішності студента : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 15–16 травня 2012 р. / за заг. ред. Г. В. Терещука. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – С. 49–54. – Бібліогр. в кінці ст.


88. Особливості формування предметних компетентностей старшокласників з природничих наук / Г. Я. Жирська, М. А. Войтович // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 217–220.


89. Паритетна взаємодія учасників освітнього процесу як умова створення недискримінаційного егалітарно-освітнього середовища / Алла Спепанюк, Галина Жирська, Наталія Міщук // Сучасні стратегії гендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 вересня 2020 р. : до 80-річчя ТНПУ ім. В. Гнатюка / НАПН України, ГО "ЕдКемп України", БО БТ "Київський ін-т гендерних досліджень" ; редкол.: І. Гевко, Т. Говорун, О. Кізь [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 258–260. – Бібліогр. в кінці ст.


90. Партнерство закладів вищої та загальної середньої освіти як засіб професійного росту педагогів / Г. Я. Жирська, О. В. Турчин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 137–140.


91. Підготовка майбутніх педагогів до реалізації освіти для сталого розвитку / Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук., Г. В. Саска. // Концепція сталого розвитку та її реалізація в освіті : матеріали науково-практичної конф. присв'яч. 75-річчю ТНПУ ім. В. Гнатюка та хіміко-біологічного фак., 16-18 квітня 2015 р., м. Тернопіль / редкол.: В. В. Грубінко, Н. М. Дробик, М. М. Барна . [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – С. 150–152.


92. Підготовка майбутніх учителів біології до реалізації здоров’язбережувальних технологій навчання / Г. Я.Жирська // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць: Педагогіка. Психологія. Філософія. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 30. – С. 124–129.


93. Прихована" дискримінація у змісті шкільних підручників з біології / Галина Жирська // Гендерна парадигма освітнього простору. – 2017. – № 5. – С. 69–76. – Бібліогр. в кінці ст.


94. "Прихована" дискримінація у змісті шкільної біологічної освіти / Галина Жирська // Рівність, лідерство, спілкування в європейських прагненнях української молоді: гендерний дискурс : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Тернопіль, 5–7 жовтня, 2016 р. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – С. 42–43. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7495/1/Zhyrska.pdf. – Бібліогр. в кінці ст.


95. Проблема організації та контролю за самостійною роботою студентів / Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук // Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. – 2005. – Ч. 3. – С. 146.


96. Проблема створення недискримінаційного безпечного освітнього середовища в Новій українській школі / В. П. Кравець, Г. Я. Жирська, Н. С. Левчик // Science and education: problems, prospects and innovations : the 7th International scientific and practical conference (April 1-3, 2021). – Kyoto : CPN Publishing Group, 2021. – P. 608–613.


97. Проблеми підготовки майбутніх учителів природничих наук у закладах вищої освіти / А. В. Степанюк, Н. М. Дробик, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська // Проблеми підготовки вчителів природничих наук на засадах інтеграції : збірник матеріалів Всеукраїнського науково-методичного семінару (дистанційна форма проведення), м. Умань, 13 листопада 2020 р. – Умань, 2020. – С. 74–77.


98. Проектування компетентнісно-орієнтованих завдань з природничих наук у контексті вимог нової української школи / Г. Я. Жирська, О. М. Вітрук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 травня, 2019 р., м. Тернопіль / редкол.: А. В. Степанюк, С. В. Мохун, О. М. Федчишин [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 173–176. – Бібліогр. в кінці ст.


99. Різноманітність інтерактивних технологій навчання як засіб реалізації діяльнісного підходу в біологічній освіті / Ю. А. Пастух, Г. Я. Жирська // Тернопільські біологічні читання – 2021 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від д/н доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича., 1–2 жовтн 2021 р., Тернопіль / редкол.: В. В. Грубінко, Н. М. Дробик, М. М. Барна [та ін.]. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 114–118. – Бібліогр. наприкінці ст.


100. Розвиток умінь спостерігати та експериментувати як основа формування природничо-наукової компетентності сучасних школярів / М. А. Войтович, М. І. Балабан, Г. Я. Жирська // Тернопільські біологічні читання – 2021 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від д/н доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича., 1–2 жовтн 2021 р., Тернопіль / редкол.: В. В. Грубінко, Н. М. Дробик, М. М. Барна [та ін.]. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 46–49. – Бібліогр. наприкінці ст.


101. Реалізація інтегрованого підходу до проєктування змісту фахової підготовки майбутніх учителів природничих наук / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирська, Н. Й. Міщук // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 – 17 вересня 2021 р.). – Херсон : ХДУ, 2021. – С. 70-74


102. Реалізація гуманістичного підходу до формування здоров'язбережувальної компетентності учнів початкової школи / Г. Я. Жирська // Підготовка майбутніх учителів до реалізації державного стандарту початкової загальної освіти : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 29–30 квітня 2013 р. / [за заг. ред. В. М. Чайки]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – С. 135–137. – Бібліогр. в кінці ст.


103. Реалізація діяльнісного підходу до формування природничо-наукової картини світу старшокласників / Л. М. Голембйовська, Г. Я. Жирська // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 261–264.


104. Реалізація діяльнісного підходу у формуванні предметної компетентності з біології учнів основної школи / М. І. Боднар, Г. Я. Жирська // Тернопільські біологічні читання – 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н., проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль / редкол.: В. В. Грубінко, Н. М. Дробик, М. М. Барна [та ін.]. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 72–75. – Бібліогр. наприкінці ст.


105. Peaлiзaцiя здopoв’язбepeжyвaльнoї фyнкцiї навчального предмета «біологія» у сучасній школі / О. А. Бучковська, Г. Я. Жирська // Шлях у науку : перші кроки : матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 227–229.


106. Реалізація наскрізної лінії "Екологічна безпека та сталий розвиток" як засіб інтеграції природничо-наукової освіти учнів основної школи / В. А. Шульгач, О. Ю. Боднар, Г. Я. Жирська // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 травня, 2019 р., м. Тернопіль / редкол.: А. В. Степанюк, С. В. Мохун, О. М. Федчишин [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 176–179. – Бібліогр. в кінці ст.


107. Реалізація принципу наступності в освітній галузі "Природознавство" початкової та основної школи / А. В. Степанюк, Т. В. Гладюк, Г. Я. Жирська // Підготовка майбутніх учителів до реалізації державного стандарту початкової загальної освіти : матеріали регіонального наук.-практ. семінару, 29–30 квітня 2013 р. / [за заг. ред. В. М. Чайки]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – С. 94–96. – Бібліогр. в кінці ст.


108. Реалізація принципу наступності щодо вивчення живої природи у початковій та основній школі / М. М.Мединська, Г. Я. Жирська // Шлях у науку: перші кроки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді (27 травня 2020 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – C. 282–285.


109. Різноманітність інтерактивних технологій навчання як засіб реалізації діяльнісного підходу в біологічній освіті / Ю. А. Пастух, Г. Я. Жирська // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 114–118.


110. Розвиток критичного мислення учнів основної школи у процесі вивчення навчального предмета «Біологія» / Г. Я. Жирська, Д. Н. Романюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 166–169.


111. Розвиток критичного мислення учнів у процесі вивчення біології в основній школі / О. В. Колач, Г. Я. Жирська // Шлях у науку : перші кроки : матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 232–235.


112. Розвиток критичного мислення школярів у процесі застосування групових форм роботи з біології / І. І. Бронецька, Г. Я. Жирська // Шлях у науку : перші кроки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді (27 травня 2020 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – C. 287–290.


113. Розвиток умінь спостерігати та експериментувати як основа формування природничо-наукової компетентності сучасних школярів / М. А. Войтович, М. І. Балабан, Г. Я. Жирська // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 46–49.


114. Роль курсу "Еколого-натуралістична діяльність школярів" у професійній підготовці вчителя біології / Г. Я. Жирська, Л. С. Барна, Н. Й. Міщук // Тернопільські біологічні читання – 2017 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 20-річчю заснування наук. фахового видання України "Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія" – наукометрична база даних Index Copernicus, 20–22 квіт. 2017 р., Тернопіль / редкол.: М. М. Барна, Н. Д. Дробик, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – С. 369–372. – Бібліогр. наприкінці ст.


115. Сімейні цінності родини Рудницьких у громадянському становленні нової генерації українців / О. М. Кікінежді, Г. Я.Жирська, О. В. Сампара // The I International Science Conference on Multidisciplinary Research : Abstracts of I International Scientific and Practical Conference (January 19 – 21, 2021, Berlin, Germany). – Berlin, 2021. –P. 667–670.


116. Співпраця закладів загальної середньої та вищої педагогічної освіти: нові реалії / А. Степанюк, Г. Жирська // Партнерство взаємодії як фактор підвищення якості освіти : матеріали міжнародного науковопрактичного семінару (м. Тернопіль, 18 лютого 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 48–51.


117. Статеве виховання учнів у процесі вивчення біології / Галина Жирська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2000. – № 4. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.


118. Сучасні форми і методи виховання активного та відповідального громадянина: екологічний аспект / Г. Жирська, О. Рокецька, О. Сорока // Управління навчально виховним процесом нової української школи в контексті національно-патріотичного виховання молоді : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців (учнів, студентів, магістрантів, аспірантів) (6 квітня 2021 р., м. Полтава). – Полтава : Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка : ПП Астрая, 2021. – С. 95–98.


119. Удосконалення навчально-матеріальної бази як засіб якісної підготовки майбутніх учителів біології / О. Я. Бучковська, Г. Я. Жирська // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 травня, 2019 р., м. Тернопіль / редкол.: А. В. Степанюк, С. В. Мохун, О. М. Федчишин [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 86–88. – Бібліогр. в кінці ст.


120. Узагальнення як засіб формування предметних компетентностей старшокласників у процесі вивчення природничих наук / Г. Я. Жирська, Т. М. Дудук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 254–257.


121. Умови ефективного функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти / Л. Барна, А. Степанюк, Г. Жирська, Н. Міщук // Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості в ЗВО України (До 10-ї річниці затвердження "Програми заходів із забезпечення якості освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка") : міжнар. наук.-практ. конф. (21–22 жовт. 2021 р.). – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2021. – С. 9–11.


122. Формування в учнів ціннісного ставлення до природи як компонента екологічної культури / Г. Я. Жирська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2014. – № 2. – С. 74–81. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4444. – Бібліогр. в кінці ст.


123. Формування гуманістичних цінностей – необхідна умова підвищення професійної культури педагога / Г. Я. Жирська // Розвиток педагогічної освіти і науки в Західних областях України. – 1990. – Ч. 2. – С. 83–86.


124. Формування гуманістичних цінностей як засіб запобігання насильству серед школярів / Галина Жирська // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім'я на захисті прав дітей. – 2014. – С. 173–175. – Бібліогр. в кінці ст.


125. Формування дослідницьких умінь учнів під час вивчення курсів природничої освітньої галузі в адаптивному циклі Нової української школи / Г. Я. Жирська, М. І. Балабан // Безперервна освіта як пріоритетний напрямок підвищення професійної компетентності фахівців : наукові статті, тези доповідей та інші матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 16 грудня 2021 року). – Тернопіль : ТОКІППО, 2021. – С. 184–189.


126. Формування дослідницької компетентності учнів у процесі біологічної освіти у старшій школі / Ю. І. Гринчишин, Г. Я. Жирська // Нова українська школа: теорія і практика реалізації інтегрованого підходу : матеріали міжнародної наукової конференції, 17–18 травня 2018 р., Тернопіль / ТНПУ ім. В. Гнатюка, Ін-т пед. НАПН України, Тернопільський обл. комун. ін-т післядипломної пед. освіти, Волинський ін-т післядиплом. пед. освіти, Ун-т Кардинала Стефана Вишинського, Люблінський катол. ун-т Іоанна Павла ІІ ; ред. А. В. Степан. – Тернопіль : [Вектор], 2018. – С. 175–177. – Бібліогр. в кінці ст.


127. Формування екологічної грамотності учнів основної школи у процесі вивчення біології / Г. Я. Жирська, І. В. Кундік // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 51–54.


128. Формування медіакомпетентності у процесі професійнометодичної підготовки майбутнього вчителя біології / Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 66–38.


129. Формування природничо-наукової компетентності школярів як усвідомлення природничо-наукової картини світу / Л. М. Голембйовська, Г. Я. Жирська // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22–23 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 184–187.


130. Формування просоціальної особистості у процесі природничо-наукової освіти: ґендерний аспект / Г. Жирська // Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико_методологічні та прикладні аспекти : IV Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю (Умань, 22 квітня 2021 р.). – Умань : Візаві, 2021. – С. 20–23.


131. Формування фахових компетентностей майбутніх учителів природничих наук / Г. Я. Жирська, Є. С. Біла, В. М. Шкіринець // Інноваційна педагогіка. – 2021. – Вип. 39. – С. 38–45.


132. Формування ціннісного компонента природничо-наукової компетентності: гендерний аспект / Галина Жирська // Сучасні стратегії гендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 вересня 2020 р. : до 80-річчя ТНПУ ім. В. Гнатюка / НАПН України, ГО "ЕдКемп України", БО БТ "Київський ін-т гендерних досліджень" ; редкол.: І. Гевко, Т. Говорун, О. Кізь [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 201–203. – Бібліогр. вкінці ст.


133. Ціннісний підхід до вивчення біології людини на основі інтеграції природничо-наукових і гуманітарних знань / Г.Я.Жирська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : збірник наукових праць – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 36 (89). – С. 155–162.


134. Ціннісний підхід до навчання й виховання як основа гуманістичної парадигми в освіті / Г. Жирська // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародний збірник статей. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 170–174.


135. Шляхи активізації професійно-морального самовдосконалення майбутніх педагогів / Г. Я. Жирська // Зміст, форми і методи самостійної роботи студентів : тези обласної науково-практичної конференції викладачів / [відп. ред.: Ю. В. Іващенко, А. М. Ломакович]. – Тернопіль : ТДПІ,. – 1990. – С. 15–16.


136. Шляхи формування дослідницької компетентності школярів у процесі біологічної освіти / Г.Я.Жирська // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць:– Переяслав-Хмельницький. – 2015. – Вип. 37. Педагогіка. – С. 104–113.


137. Creativity and uncertainty tolerance as a resource for the psychological well-being of an individual / Y. Z. Vasylkevych, P. O. Shalnieva, S. M. Ryk [et al.] // Revista de la universidad del zulia. – 2021. – Vol.12, Issue 34. – P. 585–603. – URL. : https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000692754400031


138. Implementation of the «Learning Through Research» principle at Ukrainian secondary schools: Experience and prospects / A. V. Stepanyuk, N. Y. Mishchuk, H. Ya. Zhyrska [et al.] // Revista ESPACIOS. – France, 2019. – Vol. 40, n. 19. – P. 20.


139. Implementation of sustainable development ideas into the content of natural science teachers professional training / A. Stepanyuk, H. Zhyrska, N. Mishchuk, L. Barna // Education for achieving Sustainable Development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. – Katowice : Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. – Monograph 35. – P. 107–121. – URL : http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/ec320671fb5c9de726256c850d03f8b7.pdf


140. The problem of formation of the egalitarian and educational environment for children and youth in Ukraine: experience and prospects / O. M. Kikinezhdi, H. Ya. Zhyrska // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції (26–27 березня 2021 р., м. Дніпро). – Дніпро : СПД «Охотнік», 2021. – Ч. 1. – С. 216–217.


141. The problem of formation of the ecological and mental environment in the educational space of ukraine: today's challenges / O. М. Kikinezhdi, H. Ya. Zhyrska, N. S. Levchyk, O. V. Sampara // International scientific publication Innovation around us ‘2021 : Series Conference proceedings SWorld-Bul (March 9-10, 2021). – Svishtov, Bulgaria : SWorld & D. A. Tsenov Academy of Economics, 2021. – P. 72–75.


142. The use of blended learning in the formation of professional-methodological competence of future natural sciences teachers / A. Stepanyuk, H. Zhyrska, N. Mishchuk // Modern Technologies in the Education System : monograph 26. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. – Katowicach : Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna, 2019. – P. 313–332.


143. Theory and practice of preparing a future teacher to the new ukrainian school: a gender perspective / V. P. Kravets, O Kikinezhdi, H. Zhyrska // Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School: monograph. – Prague : OKTAN PRINT s.r.o, 2020. – P. 21–35.


144. Psychology of the Gender-Equitable Environment: Research of Problems / O. M. Kikinezhdi, H. Ya. Zhyrska, R. S. Chip, Ya. Z. Vasylkevych [et al.] // Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment. – 2020. – Vol. 8, n. 3. – P. 538–547. – URL.: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219291448

 

Підготувала Н. В. Галіцька
червень 2022 р., 144 джерела

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах